Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25 (CUP)

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


TEMA: 8 : EKONOMI,
KEUSAHAWANAN DAN KELAS: 1USM MINGGU: 43
PENGURUSAN KEWANGAN MASA: 940-1110 TARIKH: 9/1/2022
TEMPOH: 90 minit HARI: Isnin
UNIT: 22 : Wang Dalam Kehidupan
TOPIK: MEMBELI ALAT TULIS
Standard Kandungan:
3.3 Menghasilkan penulisan
3.1 Asas menulis
Standard Pembelajaran:
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; i) soalan
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; (i) vokal (ii) konsonan (iii) suku kata (iv) frasa (v)
perkataan (vi) ayat
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan (i) bertumpu (ii)
bercapah
Choose an item.
JENIS PRAUJIAN
 Melalui aktiviti soal jawab secara lisan.

TAHAP KUKUH I KUKUH II PENGAYAAN


Murid dapat:
Murid dapat: 1. membaca dengan sebutan
1.membaca dengan sebutan yang betul.
OBJEKTIF
yang betul. 2. mengedit dan memurnikan
2. hasil penulisan daripada aspek
ejaan yang betul.
SET INDUKSI Murid dinasihatkan supaya menjaga alat tulis mereka dengan baik.

1. Murid mendengar penerangan


guru tentang isi pelajaran dengan
tajuk pelajaran.
1. Murid mendengar 2. Murid diminta membuka buku
penerangan guru tentang isi teks ms 140.
pelajaran dengan tajuk 3. Murid membaca petikan di
pelajaran. dalam buku teks.
AKTIVITI PdP 2. Murid dibimbing untuk 4. Murid dibimbing mengenal
membaca,mengeja dan pasti kesalahan ejaan dan
menulis perkataan yang telah mengedit. (KBAT)
dibetulkan kesalahan. 5. Murid menulis semula selepas
membetulkan kesalahan ejaan.
7. Murid melengkapkan latihan
dalam Buku Aktiviti ms 66. (PBD)

PENERAPAN
EMK Bahasa, Nilai Murni,
Interpersonal, Interpersonal,
KECERDASAN
Kinestetik, Muzik, Verbal Kinestetik, Muzik, Verbal
PELBAGAI
Linguistik, Visual Ruang. Linguistik, Visual Ruang.
KBAT Menganalis menganalisis
Peta i-Think, Cloze Procedure,
PAK-21 Role-play (main peranan)
Collaboration
JENIS PASCAUJIAN
PBD dilaksanakan dari semasa ke semasa
REFLEKSI / IMPAK / CATATAN

Anda mungkin juga menyukai