Anda di halaman 1dari 9

NOTA

SERAH
TUGAS
KANDUNGAN

PERKARA

1. Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas

2. Borang Nota Penyerahan Tugas Pegawai Yang Bertukar

3. Senarai Tugas Jawatan

4. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

5. Kedudukan Kewangan / Akaun Dan Lain-Lain

6. Lain-lain Hal

7. Pengakuan Pegawai
1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

a) Adalah saya MAALINI A/P RAJENDRA yang memegang jawatan PEGAWAI


PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DG 41 di Kementerian/Jabatan Sekolah*
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU KELING dari tarikh 29 JANUARI 2015 hingga 31
DISEMBER 2021 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA (193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985.

Diserahkan oleh: Disemak Oleh

……………………………………. ……………………………………
Tandatangan Tandatangan
Nama: MAALINI A/P RAJENDRA Nama ……………………………
(Pegawai yang bertukar) (Ketua Bahagian/Unit/Wad)*

2. Adalah saya …………………………………..………………………………..…………...


Yang mengambil alih tugas jawatan ……………..…………………………………………,
Gred …...... Di Kementerian/Jabatan/Wad* ……………………………………………….
Mulai tarikh ………………….. mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas.

Diterima oleh:

……………………………………. ……………………………………
Tandatangan Tandatangan
Nama: ………………..…………… Nama ……………………………
(Pegawai yang bertukar) (Ketua Bahagian/Unit/Wad)
2. BORANG NOTA PENYERAHAN TUGAS PEGAWAI YANG BERTUKAR

Seperti yang dikehendaki oleh arahan JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 19hb Julai 1985 , maka
dengan ini disediakan Akaun Penyerahan Tugas pengawai yang bertukar kepada Ketua Jabatan.

1. Butir – butir Pengawai bertukar :

1.1 Nama Pengawai : MAALINI A/P RAJENDRA

1.2 No. Kad Pengenalan : 910320-07-5208

1.3 Alamat Kediaman : SK BATU KELING, SG. ASAP, 96950, BELAGA,


SARAWAK.

1.4 Tempoh Berkhidmat : 83 BULAN (29 JANUARI 2021 – 31 DISEMBER 2021)

1.5 Tarikh Bertukar : 3 JANUARI 2021

1.6 Tempat bertukar yang baru : PULAU PINANG


3. SENARAI TUGAS PEGAWAI

NAMA PEGAWAI : MAALINI A/P RAJENDRA

NAMA JAWATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


SISWAZAH

GRED : DG 41

SENARAI TUGASAN

TUGASAN KETERANGAN

Merancang, mengurus dan melaksanakan program


Guru Kelas 4 Dedikasi
bagi murid-murid Kelas 4 Dedikasi.

Melaksanakan PdP/ PdPR di kelas yang telah


Guru mata pelajaran BM dan PSV
ditetapkan.

Merancang, mengurus dan melaksanakan program


Guru Penasihat Kelab Doktor Muda
kelab.

Merancang, mengurus dan melaksanakan program


Guru Penasihat Sukan Bola Baling
sukan dan permainan.

Membantu ahli menguruskan atlet bagi Rumah Sukan


Guru Penasihat Rumah Sukan Jawe
Jawe.

Membantu merancang kewangan berkaitan dengan


Bendahari Pusat Sumber Sekolah
Pusat Sumber Sekolah.

Membantu ahli Panitia menguruskan hal ehwal


Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual
Panitia Pendidikan Seni Visual.
4. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Bil Tugas-Tugas Yang Belum Kedudukan Tindakan Susulan Rujukan Fail, Catatan
Selesai Sekarang Yang Diperlukan Pegawai,
Jabatan Yang
Berkaitan

1. Buku Teks Pemulangan buku Fail SPBT / Guru Belum membuat


teks sesi akhir Kelas 4 Dedikasi pemulangan buku
persekolahan 2021. 2021 teks sesi akhir
persekolahan 2021.

_____________ --------TIADA------- ____________


5. KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN
(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

Bil Tarikh Jumlah Jumlah Jumlah Baki


Peruntukan Tangungan Belanja

------------------ TIADA -----------------


6. LAIN-LAIN HAL

MANUAL PROSEDUR KERJA

Skop Kerja: Guru Kelas 4 Dedikasi

BARANG-BARANG DI BAWAH JAGAAN


Bil Perkara Jumlah Catatan Tarikh
1. Kerusi Murid 28

2. Meja Murid 28

3. Kerusi Guru 1

4. Meja Guru 1

5. Fail Peribadi Murid 28

6. Fail SPBT 1

7. Fail Meja Guru Kelas 1

Skop Kerja: Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

BARANG-BARANG DI BAWAH JAGAAN


Bil Perkara Jumlah Catatan Tarikh
1. Fail Panitia PSV 5
(Fail Induk, Fail Sukatan
Pelajaran, Fail Maklumat
Guru Mata Pelajaran, Fail
Keputusan Ujian dan
Peperiksaan, dan Fail Bank
Soalan.)
7. PENGAKUAN PEGAWAI

Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang dinyatakan dalam nota serah tugas ini adalah
benar

Tandatangan Pegawai bertukar Tandatangan Pegawai Penerima

…………………………………. ………………………………….

Tarikh : 31/12/2021 Tarikh : ………………………...

Tandatangan Ketua Jabatan

…………………………………

Tarikh : ………………………..

Anda mungkin juga menyukai