Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Semantik Bahasa Melayu


Kursus/Modul Malay Language Semantic

2. Kod Kursus BMMB3123

3. Nama Staf
Dr. Isnariah binti Idris
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu Semantik Bahasa Melayu.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3 / Semester III Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 2.5 30 30 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Membincangkan sejarah perkembangan bidang semantik dengan berkesan secara
Outcomes, CLO) lisan dan bertulis (C2, PLO1, PLO3, CTPS2)
2. Menjelaskan fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat melalui rujukan pelbagai
sumber (C6, PLO6, LL1)
3. Menganalisis perubahan semantik dalam peribahasa secara kritis (C4, PLO3, CTPS4)
4. Menghasilkan teks menggunakan teori semantik sebagai bahan dalam pembentangan
secara kumpulan (C6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x

3 x

4 x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2), pembelajaran berterusan
Pindah dan pengurusan maklumat (LL1), kemahiran berkomunikasi (CS1), kemahiran kerja
(Transferable Skills, berpasukan (TS1)
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

1
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran 1. Kuliah
serta Pentaksiran 2. Tutorial (Perbincangan, Pembentangan Kumpulan)

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian, iaitu peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%).

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran

PLO1 – Pengetahuan Kuliah Penulisan esei


Tutorial Ujian bertulis

Penulisan esei
PLO3 – Kemahiran saintifik,
Kuliah Analisis peribahasa
kemahiran berfikir dan
Tutorial Ujian bertulis
menyelesaikan masalah

PLO4 - Mempunyai kebolehan


berkomunikasi dan bekerjasama
Kuliah
secara efektif
Tutorial Pembentangan kumpulan
PLO5 – Kemahiran kerja
berpasukan

PLO6 – Kemahiran pengurusan Kuliah Penulisan esei


maklumat Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini menghuraikan sejarah perkembangan ilmu semantik, fitur makna dan makna
leksikal dalam bahasa Melayu, perubahan makna leksikal dalam semantik, ketaksaan makna
leksikal dalam tatabahasa, makna ayat dalam bahasa Melayu, teori semantik, teori pembuktian,
aplikasi teori dalam peribahasa bahasa Melayu, perubahan semantik dalam ayat, perubahan
semantik akibat pengaruh pragmatik, perubahan semantik dalam ayat berdasarkan jenis-jenis
pragmatik, hubungan semantik dan strategi amalan kesopanan dalam linguistik dan perumusan
hubungan semantik dengan linguistik.

This course describes the history of semantics in Malay Language, feature meaning, lexical
meaning, lexical change in semantics, lexical ambiguity in grammar, the meaning of sentences
in Bahasa Melayu, change of semantic in sentences, semantic theory of evidence, application
of theory in Malay proverbs, semantic change in sentences due to the influence of pragmatic,
semantic change in sentences based on the types of pragmatic, relation between semantic and
strategy, modesty in linguistics and semantic and linguistic formulation.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 40

Penulisan Esei 25
Tugasan Analisis Peribahasa 25
Pembentangan Kumpulan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x x
dengan
CLO 2 x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x
(Programme
Educational CLO 4 x x
Objectives, PEO)
Objektif Pendidikan Program (PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Membincangkan sejarah perkembangan bidang semantik dengan


berkesan secara lisan dan bertulis; (C2, PLO1, PLO3, CTPS2)
CLO2 Menjelaskan fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat melalui rujukan
pelbagai sumber; (C6, PLO6, LL1)
CLO3 Menganalisis perubahan semantik dalam peribahasa secara kritis;
(C4, PLO3, CTPS4)
CLO4 Menghasilkan teks menggunakan teori semantik sebagai bahan dalam
pembentangan secara kumpulan; (C6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x
Pembelajaran CLO 3 x x
Program
(Programme CLO 4 x
Learning
Outcomes, PLO)
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Bahasa
Melayu
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Bahasa Melayu bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

3
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Membincangkan sejarah perkembangan bidang semantik dengan


berkesan secara lisan (C2, PLO1, PLO3, CTPS2)
CLO2 Menjelaskan fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat melalui rujukan
pelbagai sumber (C6, PLO6, LL1)
CLO3 Menganalisis perubahan semantik dalam peribahasa secara kritis (C4,
PLO3, CTPS4)
CLO4 Menghasilkan teks menggunakan teori semantik sebagai bahan dalam
pembentangan secara kumpulan (C6, PLO4, PLO5, CS1, TS1)

Interaksi Interaksi
Bersemuka Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

1. Sejarah Perkembangan Ilmu Semantik dalam


Bahasa Melayu
● Semantik dan sejarah
● Semantik dan makna
● Ciri-ciri semantik 2 1 2 2 7
● Semantik dan linguistik
● Semantik dan pragmatik

2. Fitur Makna dalam Bahasa Melayu


● Sifat makna
● Kelas makna
● Komponen makna
● Lewah dalam makna 2 1 2 2 7

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

4
3. Makna Leksikal dalam Bahasa Melayu
● Tafsiran makna leksikal sinonim
● Antonim
● Hiponim, homonim (homograf, homofon)
2 1 2 2 7
● Polisemi
● Ameliorasi (peningkatan makna)
● Pejorasi (penurunan makna)

4. Perubahan Makna Leksikal dalam Semantik


● Pengembangan makna
● Penyempitan makna
● Anjakan makna 2 1 2 2 7

5. Ketaksaan Makna Leksikal dalam Tatabahasa


● Permasalahan dalam pengajaran makna
● Kepersisan makna, ketaksaan leksikal dan struktur 2 1 2 2 7
● Ketaksaan makna

6. Makna Ayat dalam Bahasa Melayu


● Kerangka Generatif Chomsky
● Makna ayat
2 1 2 2 7
● Makna konotatif
● Makna denotatif

7. Teori Semantik
● Kepentingan teori semantik
● Teori semantik dalam ilmu linguistik
- Teori Imejan
- Teori Logik Simbolik 2 1 2 2 7
- Teori Behaviourisme
- Teori Analisis Komponen
● Aplikasi teori dalam teks

8. Teori Pembuktian
● Keharmonian dan pembuktian
● Koheren dalam pembuktian
2 1 2 2 7
● Aplikasi dalam teks

9. Aplikasi Teori dalam Peribahasa Bahasa Melayu


● Takrifan peribahasa
● Jenis-jenis peribahasa (simpulan bahasa,
perumpamaan, bidalan, pepatah atau perbilangan)
2 1 2 2 7
● Proses perubahan makna dalam peribahasa
bahasa Melayu
● Analisis makna peribahasa

10. Perubahan Semantik dalam Ayat


● Perubahan tanggapan penutur
● Tujuan simbolik dan stilistik 2 1 2 2 7
● Kesilapan semantik dalam bahasa

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

5
11. Perubahan Semantik akibat Pengaruh Pragmatik
● Peranan semantik
● Peranan pragmatik 2 1 2 2 7

12. Perubahan Semantik dalam Ayat Berdasarkan Jenis-


jenis Pragmatik
● Lokusionari
2 1 2 2 7
● Ilokusionari
● Perlokutionari

13. Hubungan Semantik dan Strategi Amalan


Kesopanan dalam Linguistik
● Teori Brown dan Levinson (1978)
● Strategi rakaman langsung (bald on record) 2 1 2 2 7
● Strategi amalan kesopanan positif (positive
politeness)

● Strategi amalan negatif (negative politeness) 2 1 2 2 7


● Strategi tidak langsung (indirect strategy)

14. Perumusan Hubungan Semantik dengan Linguistik


● Kesignifikanan ilmu semantik dalam linguistik
● Pengaplikasian ilmu semantik dalam pembentukan
masyarakat yang bernilai baik 2 1 2 2 7
● Kepentingan guru menguasai ilmu semantik

Kerja Kursus 0.5 11.5 12

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 2.5 30 30 17.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Esei
5
(1000 perkataan)

Analisis Peribahasa
5
(1000 perkataan)

Pembentangan
0.5 1.5
Kumpulan (30 minit)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abdullah Yusof (2009). Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Icon

Cruse, Alan (2011). Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics (Oxford
textbooks in linguistics). Oxford: Oxford University Press.

Nor Hashimah Jalaluddin (2014). Semantik dan akal budi Melayu. Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Rujukan Tambahan Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Rai’n Shaari (2009). Semantik dan
pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Hashim Hj. Musa. (2006). Pengantar Falsafah Bahasa (edisi kedua). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

John, I.S. (2008). Semantics (Edisi ketiga). New York: Wiley-Blackwell.

Kuiper, K & Allan W.S. (2004). An intoduction to English language, word, sound and
sentence.(2nd ed.). New York: Macmillan.

Parera, J.D., (2004). Teori semantik. Jakarta, Indonesia.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BMMB3123 SEMANTIK BAHASA MELAYU (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membincangkan sejarah
perkembangan bidang semantik Kuliah Penulisan esei
dengan berkesan secara lisan (C2, x x
Tutorial Ujian bertulis
PLO1, PLO3, CTPS2)

2. Menjelaskan fitur makna, makna


leksikal, dan makna ayat melalui Kuliah Penulisan esei
rujukan pelbagai sumber (C6, PLO6, x
Tutorial Ujian bertulis
PLO3, CTPS2, LL1)

3. Menghasilkan teks menggunakan teori


semantik sebagai bahan dalam Kuliah Pembentangan
pembentangan secara kumpulan (C6, x x
Tutorial kumpulan
PLO4, PLO5, CS1, TS1)

4. Menganalisis perubahan semantik Kuliah Analisis


dalam peribahasa secara kritis (C4, x Tutorial peribahasa
PLO3, CTPS4) Ujian bertulis
Penulisan esei,
Kuliah, Analisis peribahasa,
KESELURUHAN x x x x x Pembentangan
tutorial
kumpulan,
Ujian bertulis.

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Lokman bin Abd. Wahid Ijazah Sarjana Sastera (Persuratan Mealyu), UKM
IPG Kampus Bahasa Melayu Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa
Pertama, UPM

2 Dr. Mashudi bin Bahari Ijazah Doktor Falsafah Pedagogi Pendidikan Bahasa Melayu, UPSI
IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan, UTM
Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa
Pertama, UPM

3 Tuan Zainab binti Wi Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu), UM


IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa Melayu), UM

4 Siti Nafsiah binti Ismail Master Bahasa Melayu, UPM


Institut Pendidikan Guru Malaysia Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama,
UPM

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

Anda mungkin juga menyukai