Anda di halaman 1dari 5

NAMA SEKOLAH : LOGO SEKOLAH :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

LANGGUR PELAJAR CATCH UP PLAN BAHASA IBAN TAHUN 5 (FASA 2 : 3 JANUARI 2022 – 25 FEBRUARI
2022)
MINGGU 44 (10 - 14 JANUARI 2022)

SUBJEK BAHASA IBAN HARI BULAN


TOPIK / TEMA Dunya Ensera enggau Cherita HARI Satu / Dua / Tiga / Empat / Lima
TAHUN / KELAS JAM / TIMPUH / (30 minit / 60 minit)

STANDARD ISI 1.2 Ngayanka pemai ulah mending enggau lenak lalu berati enggau silik sereta meretika tuju mending.
1.6 Merambu, napis sereta nusun penerang dikena bejaku ba mayuh bengkah konteks.
STANDARD PELAJAR 1.2.3 Ulih mindahka penerang ti didinga ngagai kereban ke bebida.
1.6.3 Napis sereta nusun penerang nitihka rurun, bagi audien, budaya enggau situasyen
TISIH  Bejaku / Lisan
TIKAS PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN
OBJEKTIF Ba pengujung pelajar sehari tu nembiak Ba pengujung pelajar sehari tu nembiak Ba pengujung pelajar sehari tu nembiak
ulih; ulih; ulih;
 nyaut 3 ari 4 tanya enggau betul  nerangka 3 iti pekara ti deka dipansik  nembiak nusun 5 iti penerang
belalauka audio ti udah didinga belalauka audio ti udah didinga ngena enggau betul ngena kar rurun
chara beraban bepelasarka audio ti udah didinga.

SET INDUKSI  Pengajar mai nembiak berandauka senentang penemu sida senentang kampung simpan ti bisi di menua Sarawak.
MALIN PELAJAR 1. Nembiak mendingka audio 7 lalu 1. Nembiak mendingka audio 7 lalu 1. Nembiak mendingka audio 8 lalu
beratika teks Kampung Batu beratika teks Kampung Batu Anggung beratika penerang ba bup teks
Anggung ba bup teks (lambar 17). ba bup teks (lambar 17). (lambar 18).

2. Nembiak nyaut tanya ti ditangkanka 2. Nembiak ngeliska 3 iti pekara ti deka 2. Nembiak nusun penerang ti udah
ba bup teks belalauka audio ti udah dipansik sida enti nemuai ke Batu didinga ari audio ngena kar rurun.
didinga sida. Anggung dalam raban

BAHASA IBAN TAHUN 5


(Minggu 44)
1
NAMA SEKOLAH : LOGO SEKOLAH :
_______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nembiak ngeluluka diri ngelaluka


3. Nembiak mantaika asil randau sida ba penatai orang belalauka rurun teks
mua kelas. ti udah ditusun ba mua kelas.

GABUNG JALIN PENERAPAN


1. Sistem Jaku 2. Pemanah Rampa √ 3. Ajar Manah √ 4. Sains enggau 5. Patriostisme
ELEMEN NERESA Menua Teknologi
KURIKULUM (ENK) 6. Kreativiti 7. Pengelandik 8. Teknologi 9. Ngetanka 10. Penemu
enggau Dagang Pemadah enggau Pemanah Global Finansial
Inovesyen Komunikesyen
PENGELANDIK MAYUH 1. Verbal Linguistik √ 2. Logik – Matematik 3. Visual – Ruang 4. Kinestatik
CHARA (PMC)
5. Muzik 6. Interpersonal 7. Intrapersonal √ 8. Naturalis
PENGELANDIK BEPIKIR TIKAS TINGGI (PBTT)
1. Aplikesyen √ 2. Ngeanalisis 3. Nisih 4. Nengkebang
PEMBELAJARAN ABAD  Hot Seat
KE-21  Bantai Asil
PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN
REFLEKSI
 ........ / ......... nembiak ulih nyaut 3  ........ / ......... nembiak ulih nerangka  ......... / ........ nembiak ulih nembiak
ari 4 tanya enggau betul belalauka 3 iti pekara ti deka dipansik nusun 5 iti penerang enggau betul
audio ti udah didinga belalauka audio ti udah didinga ngena kar rurun bepelasarka audio ti
ngena chara beraban udah didinga.

CATATAN  Penyampau nembiak : ......... /........  Penyampau nembiak : .......... / ........  Penyampau nembiak : .......... / ........
 Enda datai :  Enda datai;  Enda datai :
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

BAHASA IBAN TAHUN 5


(Minggu 44)
2
NAMA SEKOLAH : LOGO SEKOLAH :
_______________________________________________________________________________________________________________________________

SUBJEK BAHASA IBAN HARI BULAN


TOPIK / TEMA Dunya Ensera enggau Cherita HARI Satu / Dua / Tiga / Empat / Lima
TAHUN/KELAS JAM / TIMPUH (30 minit / 60 minit)

STANDARD ISI 2.2 Meretika teks ti dibacha.


STANDARD PELAJAR 2.2.1 Macha lenak sereta meretika teks ti dibacha ari sukut;
(i) reti leka jaku
(ii) tuju teks
(iii) isi teks
TISIH  Berati
 Nulis
TIKAS PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN
OBJEKTIF Ba pengujung pelajar sehari tu nembiak Ba pengujung pelajar sehari tu nembiak Ba pengujung pelajar sehari tu nembiak
ulih; ulih; ulih;
 nyaut 4 ari 5 iti tanya enggau betul  ngeliska 6 ari 8 iti gaya watak dalam  nulis baru 5 isi teks ngena kar
belalauka teks ti udah dibacha teks ngena kar gelembung ganding rurun belalauka teks ti udah
dibacha

SET INDUKSI  Pengajar mai nembiak berandau / betanya saut senentang ensera Atau Kera ti udah kala didinga tauka dibacha sida.
MALIN PELAJAR 1. Nembiak mendingka Audio 11 lalu 1. Nembiak mendingka Audio 11 lalu 1. Nembiak mendingka Audio 11 lalu
beratika teks cherita Atau Kera ba beratika teks cherita Atau Kera ba bup beratika teks cherita Atau Kera ba
bup teks (lambar 26). teks (lambar 26). bup teks (lambar 26).

2. Nembiak meri respons ti engkeman 2. Nembiak nerangka gaya watak ti bisi 2. Nembiak nulis baru isi teks ngena

BAHASA IBAN TAHUN 5


(Minggu 44)
3
NAMA SEKOLAH : LOGO SEKOLAH :
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ngagai tanya ti diberi bepelasarka dalam teks cherita nya ngena kar kar rurun belalauka teks ti udah
teks ti udah dibacha. gelembung. dibacha.

3. Nembiak nuliska saut sida ba bup 3. Nembiak nuliska kar gelembung sida 3. Nembiak nuliska kar rurun sida ba
tulis / latih. ba bup tulis / latih. bup tulis / latih.

GABUNG JALIN PENERAPAN


1. Sistem Jaku 2. Pemanah Rampa √ 3. Ajar Manah √ 4. Sains enggau 5. Patriostisme
ELEMEN NERESA Menua Teknologi
KURIKULUM (ENK) 6. Kreativiti 7. Pengelandik 8. Teknologi 9. Ngetanka 10. Penemu
enggau Dagang Pemadah enggau Pemanah Finansial
Inovesyen Komunikesyen Global
PENGELANDIK MAYUH 1. Verbal Linguistik √ 2. Logik – Matematik 3. Visual – Ruang 4. Kinestatik √
CHARA (PMC)
5. Muzik 6. Interpersonal 7. Intrapersonal 8. Naturalis
PENGELANDIK BEPIKIR TIKAS TINGGI (PBTT)
1. Aplikesyen √ 2. Ngeanalisis 3. Nisih 4. Nengkebang
PEMBELAJARAN ABAD  Role-play
KE-21  Bantai Asil
REFLEKSI PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN

 ........ / ......... nembiak ulih nyaut 4  ......... / ........ nembiak ulih nulis baru
ari 5 iti tanya enggau betul  ........ / ......... nembiak ulih ngeliska 6 5 isi teks ngena kar rurun belalauka
belalauka teks ti udah dibacha. ari 8 iti gaya watak dalam teks teks ti udah dibacha
ngena kar gelembung ganding
CATATAN
 Penyampau nembiak : ......... /........  Penyampau nembiak : .......... / ........  Penyampau nembiak : .......... / ........

BAHASA IBAN TAHUN 5


(Minggu 44)
4
NAMA SEKOLAH : LOGO SEKOLAH :
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 Enda datai :  Enda datai;  Enda datai :


1 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

BAHASA IBAN TAHUN 5


(Minggu 44)
5

Anda mungkin juga menyukai