L t' ^ ^o ii ii!

acn'p e"pEifr x's"oa"[
EXAMINANONS SYNDICATE 1 A R A S , 2 , 5 1 3 ,B L O K 11 E KOMPLEKS KERAJMN PARCEL E PENTADBIRAN PUSAT KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604PUTRAJAYA

I

on)

TUU.)-OOOV C tZU

Lamanweb

http://www moe gov my +603-8884 6000 (General line) +603-BBB9 20 51 http.//www.moe gov.my

Telephone Fax Website Ruj Tuan Your Ref Ruj Kamr Our Ref

KP/LP/005|07t07t01 2 ( 06 ) Jtd. l0 Januari 2011

GuruBesar Semua Sekolah Rendah Melalui: Pengarah Pelajaran Semua Pelajaran Jabatan Negeri

Tarikh Dale

Y. Bhg. Dato'/Datukffuan/Puan, UJIAN PENCAPAIAN SEKOI.AH RENDAH 2011 PELAKSANAAN SCTENCE PRACTTCAL WORKASSESSMENT (PEKA) PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN (PLBS) SEKOI-AH DAN PERKARA ASASFARDU Arf{ (PAFA) Sukacita dimaklumkan bahawapelaksanaan Science Practical Work Assessrnent (PEKA), Pentaksiran (PLBS) Perkara Lisan Berasaskan Sekolah dan AsasFarduAin (PAFA) bagitahun20ll dijalankan di serentak semua sekolah seluruh negara. 2. lenis Instrumen Pentaksiran yang akan digunapakai dan ladual Pelak-naan SciencePracticalWork Assessment (PEKA), Pentaksiran Lisan (PLBS) Berasaskan Sekolah dan Perkara AsasFarduAin (PAFA) disertakan untuk panduan dan peringatan pihakpentadbiran bagi perancangan membuat sekolah. Sekian dimaklumkan, terima kasih. * BERKHIDMAT '' UNTUKNEGARA perintah, Sayayang menurut
S E K I O RP E N I L A I A T J A IP E P E R I K S A A N N V JAgAfAN pEln;,iiiAN JOHOR

DITERIMA TARIKH :

LembagaPeperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Fg€n.rylt:2oll

EAHACIAN Scktor Pcmbi.oaaoUjiao Alademrl

PRODUKSI

BAIIACL{N

OPERASI Tel :01-88841234 F a J < s0 3 - 8 E 8 4 3 2 4 0 :

BAITAGIAN PENGURUSAN Sektor PengunrsaoDasar Dan Perkembangan Tcl : 03-88843I 14 FaIs:01-88895111 Tcl :03-88843161 F a j c s0 1 - 8 8 8 4 3 1 5 6 :

Tel :01-62025369 Faks:01{201E671 Tel :03-62025102 :01-6201 l6 Faks 55

Sektor Perceta-kao.Pengedarao Kesclamatzn Dan

Scktor Pecrbinaan Ujial Teknikal Dan Vokasional

Sektor Pengendaliao Peperiksaz.u Mcnengah Ates Dan Luar Negeri Sektor Pengendalian Peperikaan Menengah Rendah dan Rendah

Tel :03-88843263 Fals :03-8889J462
Tet :03-88843173 Fals :03-88895561

Sektor Peogumsa-o Maklumat Dan Pcrkcmbangan Tcloologi Sektor K-hidmat Pengurusan

Tcl :01-88E45380 Fals : 0l-8884J325

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful