Anda di halaman 1dari 3

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

SMP NEGERI 1 CIKADU


Alamat : Jln Simpang DesaPadaluyu Kec. Cikadu Kab. Cianjur 43272

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 CIKADU KABUPATEN CIANJUR


Nomor : 004/800-SMPN.I/ I /2022

TENTANG

Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan Tenaga
Kependidikan Pada SMP Negeri 1 Cikadu Kabupaten Cianjur Semester 2
Tahun Pelajaran 2021/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMP Negeri 1 Cikadu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMP Negeri
1 Cikadu Kabupaten Cianjur Tahun Pelajaran 2021/ 2022, dipandang perlu untuk menetapkan
kembali Tenaga Guru / Pengajar Honorer.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam poin pertama Keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan
dipandang cakap untuk ditetapkan kembali menjadi Tenaga Guru / Tenaga Honorer di lingkungan
SMP Negeri 1 Cikadu.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok–pokok Kepegawaian;


2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru;
6. Permendiknas No. 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Permendiknas No. 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
9. Permendiknas No.63 Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Permendiknas No.35 Tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru
11. UU No 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara
12. UU N0 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar dan Mengajar serta Tugas Tambahan, seperti
tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Masing – Masing Guru Wajib Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya Secara Tertulis dan Berkala
Kepada Kepala Sekolah

Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada
dan disesuaikan dengan keperluan;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikadu
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala SMP Negeri 1 Cikadu


Kabupaten Cianjur,

H. SUHARYONO, S.Pd
NIP.196605021989031010
Lampiran I Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cikadu
Nomor : 005/800-SMPN.I/I/2022
Tanggal : 10 JANUARI 2022

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SMP NEGERI 1 CIKADU KABUPATEN CIANJUR SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NAMA PENGAJAR MATA KELAS


No JML BIDANG TUGAS
NIP / NUPTK PELAJARAN VII VIII IX
H. SUHARYONO, S.Pd.
1 KEPALA/BP
NIP. 196605021989031010
MAHPUDIN, S.Pd.MMPd
2 MATEMATIKA 15 10 25 PKS. KURIKULUM
NIP. 19680603 200701 1 005
ACEP HERMAWAN, S.Pd. PKS SARANA
3 IPS TERPADU 12 12 24
NIP. 19730709 200604 1 009 PRASARANA
MARTONO, Drs. PKS. HUMAS
4 PAI 9 9 9 27
NIP. 196404282OOOO31OO1
IPA (Fisika,
9 PEMBINA OSIS
DABI,S.PdI Kimia)
5 21
BAHASA
198304262021211002
INDONESIA 12
DELIS HERLINAWATI, S.Pdi BAHASA
6 6 18 24 WALI KELAS IX B
6444760662300053 INDONESIA
ALEX KRISNA, S.Pd SBK 9 9
7 21
198401092021211003 PPKN 3
PEMBINA
YAHYA JALIL, SPd. PPKN 6 9 9
8 27 PRAMUKA
198506012021211002 SBK 3 WALI KELAS VII A
BAHASA
12
9 YENI SUMIYATI, SE INDONESIA 24 KESRA
198108252021212008 IPS TERPADU 12 WALI KELAS VIII C
PEMBINA
IPA BIOLOGI 6 6 6
10 ENENG HAMIDAH, S.Pd 24 PRAMUKA
1033754653300003 SBK 6 WALI KELAS VII C
DESSRY HENDRIANI, S.Pd MATEMATIKA 15 5 PKS KURIKULUM
11 26
0458765666300012 BAHASA SUNDA 6 WALI KELAS VIII A
NURJAMAN,S.Pd PKS KESISWAAN
12 PENJASKES 9 9 9 27
9452763664130162 WALI KELAS IX A
YAYAN, S.Pd.I PRAKARYA 6 6 6
13 24 WALI KELAS VIII B
6441754656300073 BAHASA SUNDA 6
SARMAN , S.Pd.I
14 BAHASA SUNDA 6 6
3638751654200032
BAHASA
12
15 UJANG MURANA W, MPd INGGRIS 24 WALI KELAS IX B
Guru Tidak Tetap IPS TERPADU 12
DULIS SUSANTI, SPd BAHASA PEMBINA UKS
16 12 12 24
Guru Tidak Tetap INGGRIS WALI KELAS VII B
GILANG RAMDANI, S.Pd IPA (Fisika,
17 9 9 18
9539774675130002 Kimia)
RUDI KUSNAWAN, S.Pd BAHASA
18 6 6
Guru Tidak Tetap INDONESIA

114 132 120 360


AIP TISNAWIJAYA, Amd.
17 7836742644200031 KEPALA TU
MIMIN
18 TU Tidak Tetap
2449765667300012
IDAY
19 TU Tidak Tetap
1541747650200042
Operator
RANDI SURYANDI, SIP.
20 Sekolah
20203889191001 TU Tidak Tetap
SARKODIN Penjaga Tidak
21
2840725649200010 Tetap

CIKADU , 10 JANUARI 2022


KEPALA

H. SUHARYONO, S.Pd.
NIP. 196605021989031010