Anda di halaman 1dari 14

1.

1 PENGENALAN
Rantau Asia Tenggara merupakan antara rantau yang sangat diminati kuasa Barat
khususnya kerana kaya dengan hasil bumi dan berpotensi memperluaskan saiz pasaran
yang sedia ada. Indonesia merupakan antara negara di Nusantara yang pernah dijajah oleh
kuasa Barat seperti Portugis, Sepanyol, Inggeris, Belanda dan Jepun. Belanda adalah
penjajah kuasa Barat yang berjaya mengusai Indonesia dalam tempoh masa yang lama iaitu
sekitar 350 tahun. Kemunculan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) di Banten adalah
merupakan pertapakan awal kuasa Belanda di Indonesia sejak abad ke-18 lagi. Dengan
pertapakan ini, maka bermulanya pengaruh pemerintahan Belanda di Indonesia .
Penguasaan terhadap wilayah Jawa menjadi pemangkin utama kepada dasar penjajahan
Belanda ekoran Indonesia atau lebih tepat lagi Jawa merupakan wilayah terkaya dan paling
membangun di rantau Nusantara pada masa tersebut. 1 Peluang ini sebaiknya digunakan
VOC untuk bersaing dengan kuasa-kuasa yang asing yang lain dan memperluaskan kuasa
dagangan di kawasan Nusantara. Namun, pertapakan VOC telah mengalami kemerosotan
pada suku awal abad ke-19 atas beberapa faktor seperti permasalahan dalaman dan Perang
Jawa. Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 sehingga 1830 telah melemahkan
lagi pengusaan VOC di Indonesia.

Kesan perang tersebut telah mengakibatkan kerugian besar serta kerosakan.


Keadaan ini telah menyebabkan VOC tidak mampu mentadbir Indonesia dan terpaksa
diserahkan kepada kerajaan Belanda sepenuhnya. Selepas VOC dibubarkan pada tahun
1830, kerajaan Belanda telah mengambil alih secara langsung pentadbiran Indonesia dan
telah memperkenalkan beberapa sistem dan dasar baharu. Sistem kultur merupakan dasar
awal yang telah dilaksanakan di Indonesia dan telah diikuti dasar liberal dan dasar etika.
Sistem kultur ini juga dilaksanakan atas alasan untuk menggantikan Sistem Pajak Tanah
yang gagal dilaksanakan sebelumnya. Perlaksanaan sistem ini pada mulanya diyakini
memberi faedah kepada penduduk Jawa dan kerajaan Belanda. Keadaan telah berubah
sebaliknya, apabila sistem ini secara langsung dilihat telah menindas penduduk tempatan.
Hal ini dibuktikan dengan melihat kesan yang diterima oleh orang Jawa semasa
perlaksanaan sistem kultur. Hal ini demikian kerana kesan buruk lebih ketara dilihat jika
dibandingkan dengan kesan baik yang diterima orang tempatan. Secara umum, keadaan ini
dilihat agak biasa berlaku dalam zaman emperialisme mahupun kolonialisme. Namun, situasi
ini berbeza di Pulau Jawa apabila segelintir penduduk tempatan telah menerima lebih

1
Paul H. Kratoska, South East Asia Colonial History, New York: Rautledge, 2001, hlm. 47

1
banyak kesan baik, sedangkan pada masa yang sama majoriti penduduk Jawa menerima
penindasan kesan perlaksanaan Sistem Kultur.

2.1 SISTEM KULTUR


Sistem kultur atau sistem tanaman paksa yang pernah dilaksanakan atas alasan kegagalan
sistem pajak tanah yang dilaksnakan oleh VOC terdahulu. Sistem ini telah diperkenalkan
oleh Gabenor Jeneral Belnada iaitu Van de Bosch pada tahun 1830 yang merupakan seorang
ahli sosioekonomi di Belanda. Perlaksanaan ini juga adalah atas arahan raja Belanda yang
mahukan satu rancangan yang boleh memulihkan ekonomi Belanda dengan memanfaatkan
Indoneisa khususnya Pulau Jawa. Beliau telah memperkenalkan Sistem Kultur atau
Culturstelsel dalam bahasa Belanda, yakni mewajibkan petani-petani Jawa menyerahkan
tanaman dagangan untuk dieksport ke pasaran dunia. Beliau telah mewajibkan golongan
petani membayar pajak dalam bentuk barang. Pungutan daripada pajak ini akan dihantar ke
negara Belanda dan seterusnya akan dijual kepada pembeli dari Eropah dan Amerika. 2
Perlaksanaan sistem ini amat ditekankan dari tahun 1830 sehingga 1870 yang
mengutamakan dua perusahaan tanaman eksport iaitu tanaman tahunan dan tanaman
bermusim. Contoh tanaman bermusim ialah gula, nila dan tembakau. Tanaman tahunan
adalah seperti lada, kopi, teh dan sebagainya. 3 Hasil tanaman ini akan dijual kepada
kerajaan Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan dan hasil tersebut akan diserahkan
kepada kerajaan pusat di Belanda. Penduduk tempatan yang tidak memiliki tanah harus
bekerja 75 hari dalam setahun. 4

Walaupun tanaman eksport penting, para petani mesti mengusahakan padi terlebh
dahulu sebelum tanaman eksport. Hanya tanaman eksport yang rosak akibat bencana alam
dan bukan atas kecuaian petani sahaja akan ditanggung kerajaan. Pengkhususan kerja akan
dilaksanakan di mana petani-petani ditetapkan sama ada untuk membajak, menanam,
menjaga tanaman, menuai, memungut hasil dan sebagainya. Segala hasil tanaman eksport
dikumpul dan diuruskan oleh pedagang Belanda menggunakan kapal milik Belanda dan
dijual di negara mereka.

3.1 FAKTOR PELAKSANAAN SISTEM KULTUR

2
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1993, hlm. 98
3
Ibid, hlm. 108
4
Hermawati, M., Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi. Avatara, 1(1), 2013, hlm. 65

2
Selain arahan raja Belanda, terdapat juga faktor lain yang mendorong kepada perlaksanaan
sistem kultur di Pulau Jawa. Antara faktor pendorong kepada perlaksanaan sistem ini adalah
kesan Perang Napoleon, VOC muflis, Perang Jawa, kemelesetan ekonomi dan perjanjian
British-Belanda 1824.

3.1.1 Perang Napoleon


Penglibatan Belanda dalam Perang Napoleon 1795-1815 telah membebankan ekonomi
Belanda dan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak bagi menghadapi serangan
Perancis. Bila Belanda dikuasai oleh Perancis pada tahun 1795, segala hasil Belanda telah
dibolot oleh Perancis. Semasa Perang Napoleon juga, Belanda kehilangan hasil tanah
jajahannya yang terpaksa diserahkan kepada British mengikut Surat Kew 1795. Hutang
Belanda yang berjumlah 600 juta guilders pada tahun 1815 telah meningkat 900 juta
guilders pada tahun 1830. Faedah tahunan ke atas hutang tersebut yang berjumlah 15 juta
guilders pada tahun 1815 telah meningkat 25 juta guilders pada tahun 1830.

3.1.2 VOC muflis


VOC menjadi muflis dan terpaksa dibubarkan pada tahun 1799. Pembubaran VOC
membebankan ekonomi Kerajaan Belanda yang terpaksa menanggung hutang VOC
sebanyak 144 juta guilders. Kesan Perang Jawa antara VOC dan masyarakat Jawa juga telah
mengakibatkan kewangan dan pentadbiran VOC merosot dengan teruk. Maka, kerajaan
Belanda terpaksa mengambil alih tampuk pemerintahan di Indonesia.

3.1.3 Perang Jawa


Penglibatan Belanda dalam Perang Jawa 1825-1830 membebankan lagi ekonomi Belanda.
Peperangan tersebut telah menelan perbelanjaan antara 20-25 juta guilders. Perbelanjaan
ini telah menambah beban kerugian yang diterima semasa Perang Napoleon yang juga telah
menyumbang kepada kemerosotan kewangan Belanda.

3.1.4 Kemelesetan ekonomi


Kemelesetan ekonomi 1820-an telah membebankan ekonomi Belanda. Kejatuhan harga kopi
pada tahun 1822 menjejaskan pendapatan Belanda yang banyak bergantung kepada hasil
kopi dari Jawa. Permintaan yang kurang serta pasaran yang menurun mengakibatkan
Belanda terpaksa mencari jalan keluar untuk mengukuh dan menstabilkan kembali
pentadbiran dan juga kewangan pada zaman kemelesetan ekonomi dunia yang berlaku.

3
Sekiranya tiada langkah yang sewajarnya diambil dengan segera, maka kerajaan Belanda
akan diancam oleh kuasa-kuasa asing yang lain.

3.1.5 Perjanjian British – Belanda 1824


Perjanjian British-Belanda 1824, sedikit sebanyak telah menjejaskan ekonomi Belanda.
Pertukaran Melaka dengan Bengkulan merugikan Belanda kerana Bengkulan terkeluar dari
jalan perdagangan Timur-Barat. Mengikut perjanjian tersebut juga, Belanda terpaksa
menjelaskan semua hutangnya kepada British. Kehilangan tempat-tempat penting ini telah
menutup sebahagian ‘periuk nasi’ atau punca keuntungan utama bagi pihak Belanda. Hal ini
secara umumnya telah menyekat janaan kewangan pihak Belanda. Oleh itu, kerajaan pusat
Belanda telah menggesa bagi mencari langkah untuk menghadapi situasi ini.

4.1 KESAN PERLAKSANAAN SISTEM KULTUR


Terdapat sebuah sistem atau peraturan yang dibina oleh kerajaan Belanda di Tanah Jawa.
Sistem atau peraturan tersebut diwujudkan bertujuan dengan tanaman pertanian di
kawasan yang disasarkan oleh Kerajaan Belanda. Ianya melibatkan Sistem tanaman paksa
atau lebih sinonim dengan erti kata lain ialah Sistem Kultur. 5 Ianya merupakan sebuah
peraturan atau pun undang-undang yang diwujudkan berdasarkan tanaman di Tanah Jawa.
Sistem Kultur tersebut telah melibatkan beberapa masyarakat iaitu orang Jawa. Maka,
sistem itu telah melibatkan beberapa corak penanaman iaitu secara komersial dan eksport
atau import sahaja. Manakala, sistem itu mengakibatkan corak tanaman kampung atau sara
diri telah mengalami kemerosotan secara terus-menerus. Dengan itu, masrarakat Jawa turut
terkesan dengan banyak sekali di atas apa yang telah berlaku.

Tetapi, secara kenyataannya Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur tersebut
telah diibaratkan sebagai salah satu hal yang tidak wajar di dalam kalangan masyarakat
Jawa. Ianya kerana hal itu hanya membawa beban yang besar terhadap masyarakat Jawa.
Tanah yang dimiliki oleh orang Jawa telah diselewengkan dengan sewenang-wenangnya
oleh kerajaan Belanda. Manakala, bagi orang Jawa yang tidak mempunyai tanah sendiri
sama sekali mereka dikehendaki untuk bekerja dengan lebih gigih dan keras. Menggunakan
cara bekerja lebih masa iaitu selama setahun penuh atau lebih masa bekerja. Masarakat
Jawa harus menjual tanaman yang dikeluarkan oleh mereka dengan harga yang lebih murah

5
Henry Warsilah, Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo Jawa Tengah , Indonesia:
Yayasan Obor Indonesia, 2017, hlm. 21

4
kepada orang Belanda. Dan harga bagi setiap tanaman tersebut haruslah mengikut jumlah
harga yang telah ditetapkan oleh orang Belanda.6
Kerajaan Belanda telah berhasrat untuk datang ke Tanah Jawa kerana kesuburan
tanah serta kekayaan hasil bumi yang dimilki oleh Tanah Jawa tersebut. Dalam pada itu,
kerajaan Belanda ingin mengaut keuntungan serta mencari dana untuk negara Belanda.
Pada masa tersebut, revolusi industri telah berlaku di Eropah serta berlaku beberapa sisi
peperangan perebutan wilayah. Dengan itu, dalam erti kata lain kerajaan Belanda banyak
mengalami kerugian di atas kejadian yang berlaku. Oleh sebab itu, kerajaan Belanda
melakukan penjajahan tersebut untuk mengaut keuntungan dan dana dengan maksima
yang mungkin.7 Oleh itu, sistem Tanam Paksa telah berjalan dengan sepenuhnya di Jawa
pada tahun 1840. Maka, terdapat banyak kesan serta impak yang mempengaruhi antara
kedua-dua golongan tersebut iaitu merujuk kepada kerajaan Belanda dan juga masyrakat
Jawa tersebut.

Selain daripada itu, melalui kebijaksanaan daripada pihak kerajaan Belanda dengan
cara mewujudkan Sistem tanaman paksa tersebut telah menyebabkan impak dan kesan
yang besar sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat Jawa.
Pelaksanaan Sistem Tanaman Paksa secara peringkat awalnya telah membawa pendapat
serta menimbulkan pandangan pro dan juga kontra. 8 Walaupun terdapat banyaknya
perbezaan pendapat serta pandangan, kewujudan daripada pelaksanaan Sistem Tanaman
Paksa tersebut hanyalah demi untuk mengaut keuntungan yang besar. Dan keuntungan itu
diambil alih oleh pihak kerajaan Belanda. Dalam erti kata lain, bagaimana pelaksanaan
Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur ini telah membawa kepada perubahan serta
kemajuan atau pun sebaliknya iaitu kemerosotan serta kejatuhan.

Melalui peraturan yang diwujudkan daripada pelaksanaan Sistema Tanaman Paksa


atau Sistem Kultur tersebut telah menimbulkan banyak persoalan dan perkaitan. Ianya
merujuk terhadap aspek negatif mahu pun positif. Dengan itu, impak atau kesan akan
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu, ke atas kerajaan Belanda dan juga masyarakat
Jawa. Antara kesan terhadap kerajaan Belanda yang dapat dilihat adalah terbahagi kepada
kepada dua aspek iaitu dari segi positif dan juga negatif. 9 Oleh yang demikian, merujuk

6
Ibid, hlm. 25
7
https://www.scribd.com/doc/244080190/Sistem-Kultur-Di-INdonesia diakses pada 22/3/2018.
8
Henry Warsilah, op. cit., hlm. 44
9
Jan Breman, Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa,
1720-1870, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 2

5
kepada dalam segi positif iaitu melalui ciri politik ialah kerajaan Belanda telah pun muncul
sebagai sebuah negeri yang amat teguh kedudukan ekonominya  di benua Eropah. Ianya
memberi keutamaan dalam aspek perdagangan. 10

4.1.1 Masyarakat Jawa


Di samping itu, terdapat juga kesan terhadap masyarakat Jawa. Kebanyakkan secara
majoritinya, daripada peraturan-peraturan tersebut ianya membawa banyak perubahan dan
kemajuan terhadap masyarakat Jawa. Tidak kiralah dalam aspek positif dan juga negatif.
Antara kesan dan juga impak yang berlaku terhadap Masyarakat Jawa di Tanah Jawa adalah
terbahagi kepada dua bahagian iaitu positif dan juga negatif. Dalam pada itu, melalui segi
positif berdasarkan ciri politik adalah masyarakat Jawa telah pun muncul sebagai salah
sebuah negeri yang berasaskan pertanian. Ianya mengalami lebih kemajuan yang besar
daripada pulau-pulau luar yang lain. Sistem Tanaman Paksa atau Sistem kultur telah berjaya
untuk mengukuhkan kuasa-kuasa para pembesar di Tanah Jawa. Oleh sebab yang
demikian, kerana mereka amat diperlukan oleh pihak kerajaan Belanda demi untuk
menjayakan Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur tersebut. Dalam erti kata lain, para
pembesar di Tanah Jawa telah diberikan tanah dan juga mempunyai hak yang utuh untuk
mewarisi segala jawatan secara turun-temurun. 11

Manakala dalam ciri ekonomi adalah ianya memberi yang amat besar dan membawa
kepada perubahan dalam sektor ekonomi orang Jawa. Ianya telah memberi sebuah manfaat
ekonomi yang berorientasikan kepada pertanian eksport dan juga import. Masyarakat Jawa
di Tanah Jawa telah mengalami perubahan dalam sektor ekonomi daripada melalui sistem
tanaman sara diri kepada sistem tanaman secara komersial. Selain daripada itu, dalam ciri
Sosial merujuk kepada kemudahan yang diberikan untuk memudahkan pergerakan serta
aktiviti para masyarakat Jawa. Ianya adalah untuk memudahkan hasil dariapada pertanian
yang diperolehi dapt disalurkan dengan lancar dan mudah. Sebagai contohnya,lebih banyak
jalan-jalan raya telah dibina pada ketika itu. Maka dengan itu, telah berlakunya juga
pertambahan para penduduk di Tanah Jawa. Kejadian berikut berlaku akibat daripada
pelaksanaan daripada Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur tersebut. 12

10
Ibid, hlm. 3
11
Ken Awang, Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran Wasino, Yogjakarta: LKiS,
2008, hlm. 55
12
Ibid, hlm. 56

6
Seterusnya, dalam peraturan-peraturan yang diunjurkan dalam Sistem Tanaman
Paksa atau Sistem Kultur telah memberi kesan yang amat mendalam terhadap masyarakat
Jawa. Sistem tersebut amat memberi tekanan kepada masyarakat Jawa di Tanah Jawa. Hal
tersebut membawa kepada segi negatif dalam ciri politik iaitu pihak kerajaan Belanda telah
mewujudkan satu perkara yang membawa kepada penambahan amarah serta kesengsaraan
masyarakat Jawa. Kerajaan Belanda telah membuat satu sistem baharu iaitu sistem komisen
yang merujuk kepada terdapat peratus yang haruslah dibayar serta dijelaskan kepada para
pembesar tempatan dan juga penyewa berbangsa Belanda. Dalam erti kata lain kerajaan
Belanda telah mengenakan cukai terhadap masyarakat Jawa. Oleh itu, seorang penyelia
daripada kerajaan Belanda turut sama memaksa para petani Jawa untuk bekerja dengan
lebih masa dan juga haruslah memberi kawasan tanah yang lebih besar. Kerajaan Belanda
turut mengeluarkan satu arahan agar menjual hasil-hasil tanaman yang diperolehi pada
harga lebih rendah daripada harga biasa kepada kerajaan Belanda. 13 Dengan itu, pihak
kerajaan Belanda telah mendapat banyak keuntungan yang tidak terhingga daripada hasil
pertanian masyarakat Jawa.

Dalam pada itu, dalam ciri ekonomi adalah ianya telah berjaya menyebabkan
keruntuhan sistem ekonomi sara diri masyarakat Jawa. Ianya telah digantikan dengan
sistem ekonomi secara komersial. Hal tersebut, telah memberi keuntungan yang sangat
terhad kepada masyarakat Jawa. Sebagai contohnya, kerajaan Belanda memperkenalkan
tanaman berbentuk jualan seperti Tebu, Kopi, Tembakau, Cengkih, dan juga Kayu manis.
Dengan itu, tanaman secara eksport telah menyebabkan tanaman yang berbentuk sara diri
khususnya tanaman padi mengalami kemerosotan secara berterusan. Semenjak itu,
terdapat banyak penyelewengan berlaku apabila Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur
mula dikuatkan. Manakala, dalam ciri sosial adalah para petani Jawa telah dipaksa untuk
bekerja selama 75 atau 240 hari dalam masa setahun hanya untuk tanaman eksport sahaja.
Para petan Jawai turut dipaksa untuk memperuntukkan lebih dariapada 1/5 tanah milik
mereka untuk menanam tanaman eksport. Selain itu, para petani Jawa dipaksa untuk
melakukan kerja-kerja lain seperti membina jalan raya, jambatan dan juga terusan. Maka
dengan itu, telah berlaku sesuatu peristiwa yang amat dasyat serta memilukan iaitu
terjadinya peritiswa kebuluran yang dasyat. Sebab utama kepada kejadian tersebut berlaku
adalah kerana kekurangan bekalan makanan utama iaitu beras. Atas sebab bahawa hanya
tanaman eksport dibenarkan ditanam maka tanaman sara diri seperti padi tidak lagi

13
Robert Van Niel, Sistem Tanaman Paksa DI Jawa, Indonesia: LP3ES, 2003, hlm. 112

7
diutamakan. Oelh itu, kejadian tersebut berlaku dan menyebabkan banyak penyakit serta
mengakibatkan kematian.14

Berdasarkan kepada pelaksanaan Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur lebih
tepat lagi bahawa ianya membawa kepada kemajuan dan juga kemerosotosan. Namun
ianya tidak menjurus kepada setiap aspek. Oleh itu, tidak kesemuanya benda atau pun hal
akan menjejaskan sesuatu perkara, adakalanya, ianya merupakan sebuah permulaan yang
baharu.

4.1.2 Kerajaan Belanda


Seterusnya adalah melalui ciri ekonomi iaitu pelaksanaan Sistem Tanaman Paksa atau
Sistem kultur telah memberi keuntungan yang sangat banyak kepada kerajaan Belanda.
Dalam pada itu, ianya dianggarkan mencapai jumlah keuntungan sebanyak 20 juta Guilders
dalam lebih setahun. Kerajaan Belanda juga turut dapat menggunakan untung tersebut
untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang telah berlaku di negara mereka. Dengan
adanya keuntungan yang diperolehi, kerajaan Belanda mampu melangsaikan dan juga
menjelaskan hutang dihadapi oleh mereka. Serta kerajaan Belanda dapat menggantikan
wang hasil daripada untung tersebut dalam peristiwa Pemberontakan yang berlaku di
Belgium. Dalam masa yang sama juga, kerajaan Belanda turut menjadi salah sebuah
pasaran yang amat penting di kawasan benua Eropah dengan menggunakan hasil penjualan
pertanian di Tanah Jawa. Maka dengan itu, kejayaan terbesar kerajaan Belanda adalah
Syarikat Perkapalan negara Belanda telah pun muncul sebagai salah satu syarikat
perkapalan yang ke-3 terbesar di kawasan benua Eropah. Syarikat ini juga telah diberikan
hak kuasa untuk memonopoli dalam isu pembelian, perkara mengangkut barangan dan
menjual hasil-hasil pertanian daripada Tanah Jawa ke pasaran kawasan benua Eropah. 15

Manakala dalam ciri sosial, ianya merujuk kepada kejayaan kerajaan Belanda untuk
membangunkan tamadunnya serta nilai-nilainya di kawasan Tanah Jawa. Seterusnya,
kerajaan Belanda telah dapat membangunkan nagara Belanda. Dengan cara, membina serta
membuat insfrastruktur. Sebagai contohnya, seperti jalan raya dan juga jalan kereta api.
Dalam pada itu, kerajaan Belanda turut mendapat kesan daripada segi negatif ianya ialah,
melalui ciri politik. Selain itu, hal tersebut telah menyebabkan kedudukan kerajaan Belanda

14
Ibid, hlm. 114
15
Ibid, hlm. 6

8
di Indonesia khususnya di Tanah Jawa mendapat kecaman yang lebih hebat daripada
penduduk. Mereka memberikan rekasi dan juga penentangan yang amat radikal. Dalam
pada itu, hubungan para pembesar dengan penduduk di Tanah Jawa telah menjadi amat
renggang dan teruk.16 Oleh yang demikian, hal tersebut berpunca akibat daripada
pelaksanaan Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur.

Dalam masa yang sama, ciri ekonomi, ianya lebih ke arah kegagalan yang dialami oleh
kerajaan Belanda dalam hal seperti menarik para pelabur asing untuk melabur modal dalam
sistem pertanian di Tanah Jawa. Namun, ianya tidak banyak memberi dampak yang besar
terhadap kerajaan Belanda. Dengan itu, perlaksanaan Sistem Tanaman Paksa atau Sistem
Kultur ini telah menyebabkan sebuah kerajaan yang lebih kuat telah muncul. Ianya adalah
merupakan kerajaan Betawi, kerajaan tersebut telah muncul sebagai salah sebuah
pelabuhan yang penting untuk menjadi pengeksport utama hasil pertanian di Tanah Jawa.
Seterusnya, dalam ciri sosial adalah ramai rakyat di Tanah Jawa telah melakukan
penghijrahan atau perpindahan dengan tujuan adalah untuk mengelakkan penindasan serta
hasil kerja secara pakasaan di bawah Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur. Kerajaan
Belanda juga turut mengalami permasalahan pemberontakan dan berlaku siri peperangan
kecil dalam kalangan antara petani-petani di Tanah Jawa. Oleh yang demikian. Hal yang
berlaku akibat daripada pelaksaan sistem tersebut membawa kepada aspek pasitif dan
negatif terhadap kerajaan Belanda.17

5.1 FAEDAH YANG DITERIMA OLEH SEGELINTIR MASYARAKAT JAWA


Kesan perlaksanaan sistem ini membawa kepada penidasan terhadap masyarakat Jawa.
Namun, terdapat segelintir masyarakat juga mendapat keuntungan hasil perlaksanaan
sistem ini. Hal ini demikian kerana strategi pihak Belanda yang ingin mengusai kawasan
Tanah Jawa sebagai satu kawasan penjaaan ekonomi dan kewangan bagi kerajaan Belanda.
Pihak Belanda percaya bahawa dengan mempengaruhi golongan yang berpengaruh dapat
memberi keuntungan kepada pihak Belanda.

Golongan yang mendapat keuntungan hasil pelaksanaan sistem ini adalah golongan
ketua kampung. Dalam sistem ini, golongan ketua kampung juga mendapat keuntungan. 18
Golongan ketua kampung atau golongan pembesar dikatakan menerima ganjaran yang
16
Ibid, hlm. 9
17
https://www.scribd.com/doc/229207178/Sistem-Kultur-Rodi-Kopi diakses pada 18/3/2018.
18
J. Thomas Lindblad, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tentangan Baru (terjemah) , Jakarta:
Pustaka LP3ES Indonesia, 2000, hlm. 217

9
lumayan daripada pihak Belanda. Hal ini demikian kerana golongan pembesar menjadi orang
pengantara dan perunding bagi pihak Belanda dalam memujuk penduduk tempatan untuk
menyerahkan satu per lima tanah mereka untuk dijadikan kawasan pertanian.

Keuntungan yang diperoleh golongan pembesar ini adalah hasil yang diperoleh
sistem komisen yang dilaksanakan dalam sistem kultur. Pembesar-pembesar yang terlibat
dalam menjayakan sistem kultur akan diberi keistimewaan. Keistimewaan yang dinikmati
meraka sangat jauh lebih baik daripada penduduk tempatan. Dengan kata lain., golongan
pembesar diberi layanan dan kedudukan yang baik dalam pemerintahan Belanda. Mereka
diberikan geran tanah dan mendapat komisen dalam proses memungut bayaran tanah yang
harus dibayar oleh petani. Petani yang menyediakan tanah sebagai tanah tanaman eksport
juga dikenakan cukai. Pembayaran cukai tanah harus melalui setiap pembesar di kawasan
masing-masing. Komisen yang diterima juga melalui pembayaran cukai tanah yang
dikenakan terhadap petani. Ketidakadilan yang timbul ini telah mengakibatkan penidasan
yang ketara oleh golongan pembesar tempatan terhadap penduduk tempatan. Hal ini
sekaligus menyebabkan hubungan antara pembesar dan penduduk tempatan menjadi
renggang. Pembesar yang terdahulunya dikatakan sebgaia pembela nasib penduduk
temaptan kini telah berubah dengan menyebelahi pihak Belanda. Jika didalami dengan teliti,
sistem kultur bukan sahaja mengeksploitasi hasil bumi, malah turut menjejaskan hubungan
sosial yang dipegang serta dijaga sejak turun-temurun lagi.

Umumnya, perlaksanaan sistem kultur tidak memberi penindasan yang sepenuh


terdap semua penduduk Jawa, tetapi terdapat segelintir penduduk Jawa yang menerima
keuntungan hasil perlaksanaan sistem ini. Wujudnya situasi sebegini telah menimbulkan
ketidakadilan di kalangan penduduk tempatan kerana terdapat segelintir penduduk
tempatan yang sanggup menumpang kesenagan di atas kesengsaraan penduduk
temapatan.

6.1 ANALISIS
Secara analisis, perlaksanaan sistem kultur di Indonesia khususnya di Pulau Jawa adalah
disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya menimbulkan banyak kesan terhadap orang
Jawa mahupun kerajana Belanda. Pulau Jawa diutamakan dalam sistem ini adalah
disebabkan kesuburan tanah dan kedudukan yang strategik. Sistem kultur yang
diperkenalkan secara teorinya telah mendatangkan keuntungan bagi pihak Belanda dan
orang Jawa. Perlaksanaan secara fizikal sebenarnya mendatangkan banyak keuntungan

10
kepada pihak Belanda dan hanya sedikit keuntungan pula diperoleh orang Jawa. Hal ini
telah mencerminkan perlaksaan sistem ini membawa kepada eksploitasi ekonomi secara
besar-besaran oleh pihak Belanda. Ekonomi sedia ada (sara diri) telah terhapus dengan
serta merta melalui sistem kuktur jika dibandingkan sistem tanaman paksa yang
sebelumnya. Matlamat utama pihak Belanda memperkenalkan sistem ini iaitu menyelesaikan
masalah ekonominya dan melunas hutang yang ditanggung telah mendorong sistem ini
menjadi hanya berpihak kepada pihak Belanda.

Tindakan yang diambil pihak Belanda sangat keterlaluan kepada penduduk Indonesia
khususnya orang Jawa sehingga penduduk tempatan menderita akibat sistem ini. Namun,
pada masa yang sama terdapat juga segelintir masyarakat Jawa yang menerima
keuntungan hasil perlaksanaan sistem ini. Keadaan ini bukan sahaja dilihat penindasan
daripada pihak Belanda, malah daripada pihak temapatan itu sendiri. Golongan pembesar
yang terdiri daripada ketua kampung seharusnya memainkan peranan dalam menjaga hak
penduduk tempatan. Situasi yang berbeza berlaku di Pulau Jawa apabila pembesar yang
dipercayai penduduk temapatan selamam ini telah berlaku tidak adil terhdap mereka. Hal ini
telah mencetuskan perhubungan yang kurang baik antara prnduduk tempatan dengan
pembesar temapatan itu sendiri. Penderitaan yang dirasai penduduk temapatan Jawa
mendapat perhatian daripada kerajaan pusat Belanda apabila menyedari sistem yang
dilaksanakan memberi satu gambaran buruk terhadap Belanda. Tindakan yang keterlaluan
dalam perlaksanaan sistem kultur secara tidak langsung akan mencemarkan imej Belanda.
Kesedaran kerajaan pusat Belanda mengenai hal ini telah membawa kepada perubahan
dalam sistem ekonomi orang Jawa daripada sistem kultur kepada dasar Liberal.

7.1 KESIMPULAN
Oleh yang demikian, sistem tersebut sememangnya sebagai salah satu cara memanfaatkan
dan mengambil kesempatan ke atas Tanah Jawa. Dengan menjadikan masyarakat Jawa
sebagai salah sebuah penggerak utama untuk mendapatkan keuntungan bagi Kerajaan
Belanda. Walau pun sistem ini dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1830-1840 tetapi
sistem ini tidak mampu bertahan lama kerana wujudnya bentuk kecaman dan bantahan
daripada pelbagai pihak.

Akibat daripada wujudnya pelaksanaan sistem tersebut, kerajaan Belanda secara


berperingkat telah cuba memansuhkan Sistem Tanaman Paksa atau Sistem Kultur tersebut.
pada tahun 1865, tanaman eksport seperti Kayu Manis, The, dan juga Nila telah dihapuskan.

11
Manakala pada tahun 1866, tanaman eksport seperti Tembakau dan juga Tebu pada tahun
1884 juga turut mengalami hal yang sama. Tanaman eksport seperti Kopi adalah senarai
yang paling akhir dihapuskan. Ianya atas sebab bahawa tanaman Kopi tersebut telah
memberikan untung yang amat banyak kepada kerajaan Belanda.

Setiap daripada peraturan-peraturan yang wujud dalam Sistem Tanaman Paksa atau
Sistem Kultur tersebut telah bertindak dengan sangat kejam dan tidak bermoral. Dalam
aspek kelakuan ianya tidak mencerminkan sifat kemanusiaan dan tidak berhati perut. Ianya
lebih banyak menyebabkan masyarakat Jawa mengalami kerugian dalam segala aspek.
Walau bagaimana pun, setiap daripada apa yang berlaku dalam bagaimana pelaksanaan
sistem tersebut dibuat ianya banyak memberi perubahan dan juga kemajuan dalam segala
aspek. Tidak kiralah dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Oleh sebab itu, pelbagai
impak dan punca kepada pelaksanaan tersebut berlaku, namun ianya telah memberi banyak
pengetahuan, kemajuan, dan juga perubahan khususnya kepada pelbagai pihak.

12
RUJUKAN

Buku
Bernard Hubertus Maria Vlekke. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Indonesia : KPG.

Henry Warsilah. 2017. Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo Jawa
Tengah. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.

Hermawati, M. 2013. Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi. Avatara. 1(1). Hlm. 64-70.

J. Thomas Lindblad. 2000. Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tentangan Baru
(terjemah). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Jan Breman. 2014. Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam
Paksa Kopi Di Jawa, 1720-1870. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ken Awang. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran Wasino .
Yogjakarta: LKiS.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional


Indonesia. Jakarta: Balai Pustak.

Paul H. Kratoska. 2001. South East Asia Colonial History. New York: Rautledge

Robert Van Niel. 2003. Sistem Tanaman Paksa Di Jawa. Indonesia: LP3ES.

Laman Web
https://www.scribd.com/doc/229207178/Sistem-Kultur-Rodi-Kopi diakses pada 18/3/2018
http://saku30.tripod.com/AT14.html diakses pada 21/3/2018
https://www.scribd.com/doc/244080190/Sistem-Kultur-Di-INdonesia diakses pada
22/3/2018

13
14

Anda mungkin juga menyukai