Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Bina Insan Guru)

Nama Kursus Bina Insan Guru - (BIG) Fasa 2


(Teachers Human Build-Up – Phase 2)

Kod Kursus WAJ3114

Kredit NCP

Jam Kontak 10 Jam

Bahasa Bahasa Melayu


Pengantar

Prasyarat Tiada

Semester Kedua

Hasil 1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis


Pembelajaran masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan
yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya
berfikir secara reflektif untuk melaksanakan
penambahbaikan secara berterusan
2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan
perkhidmatan kepada komuniti.
3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan
keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan
kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.
4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika
dan akhlak keguruan.
5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama
dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.
6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal,
mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain


pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan
utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru
yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan
akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis
khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti,
berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif.

This course aims to expose students to the balance of teacher


self development domain as teachers. The course emphasises
on the balanced teacher self development, teacher relationship
with community and honesty, creativity and innovative.
Tajuk Kandungan Jam

1. Ceramah/ Bengkel Menghadiri satu ceramah / 3


bengkel / seminar berkaitan tema-
Tema Ceramah/ Bengkel/
tema berikut dan menyediakan satu
Seminar
catatan reflektif. Perlu mengambil
• Pembinaan kira domain kandungan kurikulum
Insan Guru yang kursus di bawah sepanjang
Seimbang. pelaksanaan.
- Guru
sebagai insan mulia.
Kerohanian dan akhlak
- Kualiti keguruan
peribadi dan
• Memahami domain
professionalisma
pembangunan diri yang
seorang guru.
seimbang.
- Pembel
ajaran berterusan • Memahami konsep nilai dan
dan seluas hayat. etika keguruan.

• Guru dan • memahami citra diri insan


Hubungan Komuniti. guru.

- Cabara • Membina pemikiran positif


n guru dan motivasi kendiri terhadap
merealisasikan kerjaya keguruan.
pendemokrasian
pendidikan.
Berilmu, beramal dan berbakti
- Guru
sebagai agen • Memahami konsep nilai dan
perubahan etika keguruan.
masyarakat. • Memahami kepentingan
- Hubung mengamalkan semangat
an sekolah dan berpasukan, kerjasama dan
komuniti ke arah bertanggungjawab.
pembangunan • Memahami kepentingan
pendidikan. membangunkan kesejahteraan
• Guru dan masyarakat dan negara.
akauntabiliti
profesionalisma
Berakauntabiliti dan amanah
- Pembin
aan semula sikap
ke arah • Memahami konsep
perkhidmatan akauntabiliti professional
pendidikan bertaraf keguruan.
dunia.
• Membina komitmen dalam
- Guru pelaksanaan peranan guru
reflektif menjana sebagai pendidik, pembimbing
keberkesanan tugas.
- Etika dan Pembina akhlak.
dan moral
• Membina pemikiran proaktif
professional.
terhadap keperluan dan
- Dasar kepentingan perkhidmatan
dan wawasan pendidikan.
pendidikan dan
implikasinya kepada • Membina kesedaran sosial
peranan dan dan perkhidmatan.
tanggungjawab guru. • Memahami konsep dan
kepentingan pengurusan
hubungan dengan komuniti
pendidikan.

2. Aktiviti Kemasyarakatan Amali 7


• Jenis Khidmat Merancang dan melaksanakan salah
Kemasyarakatan. satu daripada jenis aktiviti
kemasyarakatan yang ditetapkan
- khidmat sosial
dengan mengaplikasikan kemahiran,
dan kebajikan (rumah
sikap dan perlakuan. Perlu mengambil
kebajikan, hospital,
kira domain kandungan kurikulum
rumah anak yatim, pusat
kursus di bawah sepanjang
penjagaan warga emas)
pelaksanaan.
- bantuan bencana
(banjir, kebakaran,
bencana alam) Berjiwa merdeka dan perkasa.
- gotong royong • Membina kemahiran
(membersihkan tanah pengurusan diri dan kumpulan.
perkuburan, rumah
• Membina kemahiran
ibadat, pusat-pusat
membuat keputusan dan
komuniti, dan khidmat
menyelesaikan masalah.
kebajikan).
• Khidmat Pendidikan
Kepada Komuniti. Kerohanian dan akhlak
keguruan.
- kelas tambahan
• Memahami konsep nilai dan
- klinik subjek/
etika keguruan.
bimbingan
pembelajaran. • Membina pemikiran positif
- kem motivasi dan dan motivasi kendiri terhadap
kerjaya kerjaya keguruan.

- kempen • Menghayati nilai, etika dan


kesedaran pendidikan. akhlak keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti.


• Mengamalkan semangat
berpasukan, kerjasama dan
tanggungjawab.
• Menghayati konsep kerja
sebagai ibadah.

Berakauntabiliti dan amanah.


• Menghayati konsep kerja
sebagai ibadah.
• Menunjukkan kepekaan dan
bertindak balas secara positif
kepada realiti persekitaran.
• Menunjukkan kemahiran
dalam pengurusan hubungan
dengan komuniti pendidikan
dan pihak berkaitan.
• Menunjukkan komitmen
dalam melaksanakan peranan.

Kreatif dan inovatif.


• Menghayati konsep kerja
sebagai ibadah.
• Berupaya berfikir secara
kritikal, analitikal dan kreatif
dalam perancangan dan
pelaksanaan aktiviti.
• Berupaya berfikir secara
reflektif dalam nilai kelemahan
dan kekuatan diri untuk
melakukan penambahbaikan.

Catatan:
Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti
yang berbeza dalam ketiga-tiga siri
khidmat masyarakat yang dikendalikan
mengikut semester dan mesti terlibat
dalam kedua-dua jenis aktiviti
kemasyarakatan.

Jumlah 10
Pentaksiran dan
100% berdasarkan kerja kursus
Penilaian

Rujukan Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari
Asas perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan,
Selangor.

Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru.


Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur.

Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media


Dakwah: Jakarta.

Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice


Hall, Inc.

West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill.

Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems


Inc.

Rujukan Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir


Tambahan dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam

Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang
Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur.

Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan
Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications:


Kuala Lumpur.

Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Pearson


Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya.

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical


Thinking : How can we promote and measure it? Journal of
Teacher Education.