Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Bina Insan Guru)

Nama Kursus Bina Insan Guru - (BIG) Fasa 2


(Teachers Human Build-Up – Phase 2)

Kod Kursus WAJ3114

Kredit NCP

Jam Kontak 10 Jam

Bahasa Bahasa Melayu


Pengantar

Prasyarat Tiada

Semester Kedua

Hasil 1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis


Pembelajaran masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan
yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya
berfikir secara reflektif untuk melaksanakan
penambahbaikan secara berterusan
2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan
perkhidmatan kepada komuniti.
3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan
keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan
kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.
4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika
dan akhlak keguruan.
5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama
dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.
6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal,
mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain


pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan
utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru
yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan
akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis
khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti,
berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif.

This course aims to expose students to the balance of teacher


self development domain as teachers. The course emphasises
on the balanced teacher self development, teacher relationship
with community and honesty, creativity and innovative.
Tajuk Kandungan Jam

1. Ceramah/ Bengkel Menghadiri satu ceramah / 3


bengkel / seminar berkaitan tema-
Tema Ceramah/ Bengkel/
tema berikut dan menyediakan satu
Seminar
catatan reflektif. Perlu mengambil
 Pembinaan Insan Guru kira domain kandungan kurikulum
yang Seimbang. kursus di bawah sepanjang
pelaksanaan.
- Guru sebagai insan
mulia.
- Kualiti peribadi dan Kerohanian dan akhlak
professionalisma keguruan
seorang guru.
 Memahami domain
- Pembelajaran pembangunan diri yang
berterusan dan seimbang.
seluas hayat.
 Memahami konsep nilai dan
 Guru dan Hubungan etika keguruan.
Komuniti.
 memahami citra diri insan guru.
- Cabaran guru
merealisasikan  Membina pemikiran positif dan
pendemokrasian motivasi kendiri terhadap
pendidikan. kerjaya keguruan.

- Guru sebagai agen


perubahan Berilmu, beramal dan berbakti
masyarakat.
 Memahami konsep nilai dan
- Hubungan sekolah etika keguruan.
dan komuniti ke arah
pembangunan  Memahami kepentingan
pendidikan. mengamalkan semangat
berpasukan, kerjasama dan
 Guru dan akauntabiliti bertanggungjawab.
profesionalisma
 Memahami kepentingan
- Pembinaan semula membangunkan kesejahteraan
sikap ke arah masyarakat dan negara.
perkhidmatan
pendidikan bertaraf
dunia. Berakauntabiliti dan amanah
- Guru reflektif
menjana
keberkesanan tugas.  Memahami konsep akauntabiliti
professional keguruan.
- Etika dan moral
professional.  Membina komitmen dalam
pelaksanaan peranan guru
- Dasar dan wawasan sebagai pendidik, pembimbing
pendidikan dan dan Pembina akhlak.
implikasinya kepada
peranan dan  Membina pemikiran proaktif
tanggungjawab guru. terhadap keperluan dan
kepentingan perkhidmatan
pendidikan.
 Membina kesedaran sosial dan
perkhidmatan.
 Memahami konsep dan
kepentingan pengurusan
hubungan dengan komuniti
pendidikan.

2. Aktiviti Kemasyarakatan Amali 7


 Jenis Khidmat Merancang dan melaksanakan salah
Kemasyarakatan. satu daripada jenis aktiviti
kemasyarakatan yang ditetapkan
- khidmat sosial dan
dengan mengaplikasikan kemahiran,
kebajikan (rumah
sikap dan perlakuan. Perlu mengambil
kebajikan, hospital,
kira domain kandungan kurikulum
rumah anak yatim, pusat
kursus di bawah sepanjang
penjagaan warga emas)
pelaksanaan.
- bantuan bencana (banjir,
kebakaran, bencana
alam) Berjiwa merdeka dan perkasa.
- gotong royong  Membina kemahiran
(membersihkan tanah pengurusan diri dan kumpulan.
perkuburan, rumah
 Membina kemahiran membuat
ibadat, pusat-pusat
keputusan dan menyelesaikan
komuniti, dan khidmat
masalah.
kebajikan).
 Khidmat Pendidikan
Kepada Komuniti. Kerohanian dan akhlak
keguruan.
- kelas tambahan
 Memahami konsep nilai dan
- klinik subjek/
etika keguruan.
bimbingan
pembelajaran.  Membina pemikiran positif dan
- kem motivasi dan motivasi kendiri terhadap
kerjaya kerjaya keguruan.

- kempen  Menghayati nilai, etika dan


kesedaran pendidikan. akhlak keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti.


 Mengamalkan semangat
berpasukan, kerjasama dan
tanggungjawab.
 Menghayati konsep kerja
sebagai ibadah.

Berakauntabiliti dan amanah.


 Menghayati konsep kerja
sebagai ibadah.
 Menunjukkan kepekaan dan
bertindak balas secara positif
kepada realiti persekitaran.
 Menunjukkan kemahiran dalam
pengurusan hubungan dengan
komuniti pendidikan dan pihak
berkaitan.
 Menunjukkan komitmen dalam
melaksanakan peranan.

Kreatif dan inovatif.


 Menghayati konsep kerja
sebagai ibadah.
 Berupaya berfikir secara
kritikal, analitikal dan kreatif
dalam perancangan dan
pelaksanaan aktiviti.
 Berupaya berfikir secara
reflektif dalam nilai kelemahan
dan kekuatan diri untuk
melakukan penambahbaikan.

Catatan:
Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti
yang berbeza dalam ketiga-tiga siri
khidmat masyarakat yang dikendalikan
mengikut semester dan mesti terlibat
dalam kedua-dua jenis aktiviti
kemasyarakatan.

Jumlah 10
Pentaksiran dan
100% berdasarkan kerja kursus
Penilaian

Rujukan Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari
Asas perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan,
Selangor.

Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru.


Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur.

Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media


Dakwah: Jakarta.

Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice


Hall, Inc.

West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill.

Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems


Inc.

Rujukan Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir


Tambahan dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam

Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang
Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur.

Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan
Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications:


Kuala Lumpur.

Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Pearson


Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya.

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical


Thinking : How can we promote and measure it? Journal of
Teacher Education.