Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

36 Rabu 1/1/2020 4 SAINS

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT: 10.0 MESIN


TAJUK: MESIN
STANDARD
KANDUNGAN
10.2 Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks
10.2.3 Merumuskan maksud mesin kompleks.
STANDARD
10.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK,
PEMBELAJARAN
penulisan atau lisan secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF 1. Merumuskan maksud mesin kompleks.
PEMBELAJARAN 2. Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.
KRITERIA Murid berjaya menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran,
KEJAYAAN TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
1. Murid melihat gambar dan memberikan pandangan mereka terhadap situasi dalam buku teks
halaman 180-181. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.

AKTIVITI PDPC 3. Murid diterangkan tentang bagaimana mesin kompleks yang digunakan dalam kehidupan.
4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘ Dahulu dan Sekarang’ secara berkumpulan. (PAK21)
5. Murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. (PBD)
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)


Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 180-182 alat dan bahan seperti dalam halaman 182.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Bekerjasama
TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

36 Rabu 1/1/2020 4 SAINS

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT: 10.0 MESIN


TAJUK: MESIN
STANDARD
KANDUNGAN
10.2 Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks
10.2.3 Merumuskan maksud mesin kompleks.
STANDARD
10.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK,
PEMBELAJARAN
penulisan atau lisan secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF 1. Merumuskan maksud mesin kompleks.
PEMBELAJARAN 2. Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.
KRITERIA
Murid berjaya menjawab soalan uji minda dengan betul.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang pelajaran lalu.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid membuat ulang kaji ‘Refleksi Minda’ secara dalam kumpulan. (PAK21)

AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat soalan ‘Uji Minda’ dalam buku latihan sains.
5. Murid menjawab soalan dan membincangkan jawapan dalam kumpulan. (KBAT)
6. Murid membuat Santai Sains ‘Tangan Robot’ (PBD)
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)


Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 183-184, alat dan bahan seperti dalam halaman 183.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Bekerjasama
TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai