Anda di halaman 1dari 17

SHE101 Exam Questions

1. Secara umumnya akomodasi merujuk kepada…


a. Pengiktirafan diplomatic
b. Perasaan kekitaan
c. Individu yang mengadaptasi keadaan
d. Autoriti pemimpin
e. Kejiranan

2. Bahagian 3 Bab 1 dalam perlembagaan Malaysia menyatakan


mengenai:
a. Hak terhadap harta
b. Perolehan Kewarganegaraan
c. Agama bagi Persekutuan
d. Kemasukan wilayah-wilayah baharu dalam persekutuan
e. Pilihanraya

3. … Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa agama rasmi


adalah agama Islam tetapi agama-agama lain diberi kebebasan
untuk dinanti
a. Bab 3
b. Bab 178
c. Bab 7
d. Bab 169
e. Bab 5

4. … adalah hak kewarganegaraan berasaskan kepada mana-mana


individu yang lahir di mana bapanya merupakan warganegara
sesebuah negara
a. Jus sanguinis
b. Jus Soli
c. Lex sanguinis
d. Hak asasi manusia
e. A dan B

5. Apabila seseorang individu diminta menyerap budaya dominan


dan menghapuskan amalan etnik masing-masing, tingkah laku
ini dinamakan sebagai:
a. Akomodasi
b. Asimilasi
c. Ras
d. Integrasi
e. Etnik

6. Kerajaan di peringkat kepimpinan kerajaan pusat sering


mengadakan konsep ‘rumah terbuka’ untuk mempamerkan
keharmonian masyarakat Malaysia hidup bersama. Ini
memperlihatkan apa yang dikenali sebagai konsep:
a. Asimilasi
b. Diskriminasi
c. Integrasi
d. Prasangka
e. Etnosentrik

7. Konsep asimiliasi bergantung kepada dua factor penting untuk


berjaya dalam sesuatu masyarakat iaitu
I. Kesanggupan golongan minority untuk menghilangkan
identity mereka
II. Kesanggupan golongan minority untuk menolak golongan
lain
III. Kesanggupan golongan majority untuk menghilangkan
identity mereka
IV. Kesanggupan golongan majority untuk menerima
golongan lain

a. II dan IV
b. III dan IV
c. I dan IV
d. I dan II
e. Tiada jawapan yang betul
8. Parti Perikatan (Alliance Party) yang ditubuhkan pada tahun
1953 adalah antara:
A. UMNO, MCA dan MIC
B. UMNO dan MCA
C. UMNO dan MIC
D. MCA dan MIC
E. UMNO, MCA, MIC dan Parti Negara

9. Suruhanjaya yang diberi kepercayaan untuk merangka


Perlembagaan Malaya ialah
A. Suruhanjaya Cobbold
B. Suruhanjaya Reid
C. Suruhanjaya Perlembagaan Malaya
D. Suruhanjaya Perikatan
E. Suruhanjaya MacMichael

10. Siapakah yang mengetuai Majlis Gerakan Negara


(MAGERAN) yang ditubuhkan selepas berlakunya peristiwa
rusuhan perkauman 13 Mei 1969?
a. Tun Abdul Razak
b. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
c. Tunku Abdul Rahman
d. Tun Dr. Mahathir Mohamad
e. Tun Hussein Onn
11. Parti yang mendominasi system politik Malaya sehingga
turut memperjuangkan kemerdakaan Malaya tahun 1957 adalah:
a. Parti Demokratik Malaya
b. Parti Perikatan
c. Parti Rakyat Malaya
d. Parti Sosialis Malaya
e. Parti Kemerdekaan Malaya

12. Majlis Perundangan Negara ditubuhkan pada tahun 1969


untuk mengenalpasti:
I. Masalah rusuhan perkauman 13 Mei 1969
II. Pengganti kepada Tun Abdul Razak sebagai Timbalan
Perdana Menteri
III. Menganalisis masalah antara parti-parti politik di Malaysia
IV. Mencari jalan penyelesaian rusuhan perkauman Mei 1969
supaya tidak berulang di masa hadapan
A. I, II dan III
B. I, II, III dan IV
C. II dan III
D. I dan IV
E. Tiada satu pun yang di atas
13. Mengikut ajaran Islam, tujuan utama manusia dijadikan
dalam pelbagai bangsa dan keturunan ialah untuk
A. Memperlihatkan kehebatan Tuhan dalam mencipta
B. Menampakkan keindahan dalam kepelbagaian
C. Mengenali antara satu sama lain dan mewujudkan kemesraan
D. Lambang kehebatan Pencipta
E. Keutuhan sesebuah negara dan bangsa
14. Apakah perkara utama yang terdapat dalam “Peraturan
Penting Kehidupan” (Golden Rules of Life)?
A. Berlaku adil untuk semua
B. Berlaku jujurlah kepada semua
C. Jalinkan hubungan yang harmoni sesama manusia
D. Jangan lakukan perkara yang kita tidak suka kepada orang
lain (Do not do to others what you do not want others do to
you)
E. Bentuklah sebuah kedamaian yang hakiki
15. Kenyataan berikut adalah benar mengenai fasal yang
terkandung dalam Piagam Madinah, KECUALI:
A. Masyarakat terdiri daripada ummah yang bebas
B. Orang Muhajirin mempunyai hak yang sama dengan orang
Ansar
C. Kaum bukan Islam seperti Yahudi juga berhak mendapat hak
mereka
D. Orang Islam dibenarkan untuk membuat perjanjian dalam
peperangan biarpun berasaskan kepada kepalsuan
E. Kandungannya telah dipersetujui oleh kedua belah pihak,
Islam dan bukan Islam
16. Bagaimana pengetahuan tentang pelbagai agama dapat
membantu mewujudkan perhubungan yang harmoni?
I. Membina kesedaran mengenai keindahan yang didapati
dari kepelbagaian
II. Memupuk semangat kesatuan dalam kepelbagaian
III. Memahami nilai dan kepercayaan orang lain
IV. Meneroka intipati ajaran setiap agama demi mencari
kekuatan dan kelemahan
V. Mencari kekuatan yang dapat diperolehi dari kepelbagaian
untuk kesejahteraan bersama
A. I, II dan III
B. II, III, dan IV
C. II, III dan V
D. I, II, III dan V
E. I, II, III, IV dan V

17. Faktor manakah yang boleh menghalang perpaduan


nasional di Malaysia?
I. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum
II. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri
III. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara negara
IV. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara wilayah
V. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara pemimpin
politik
A. I, II, III, IV
B. I, II, IV (not sure, ikut logic)
C. II, IV
D. I, IV
E. I
18. Antara kawasan berikut, yang manakah layak untuk
mendapat bantuan di bawah Rancangan Pembangunan Luar
Bandar?
I. Kampung-kampung Melayu
II. Kampung-kampung Baru Cina
III. Estet-estet
IV. Bandar-bandar baru
V. Kawasan setinggan
A. I (not sure)
B. I, II
C. I, II, III
D. I, II, III, IV
E. I, II, III, IV, V
19. Sasaran nisbah pengagihan ekuiti korporat antara
Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam Dasar Ekonomi Baru
ialah
A. 30: 40
B. 40: 30
C. 50: 50
D. 40: 60
E. 60: 40
20. Pilih kenyataan yang tidak benar tentang pencapaian Dasar
Ekonomi Baru
A. Ekuiti Bumiputera meningkat daripada 1.9 peratus kepada
20.3 peratus
B. Ekuiti orang India kekal pada 1.0 peratus
C. Ekuiti orang Cina meningkat daripada 22.5 peratus kepada
44.9 peratus
D. Bumiputera di Sabah dan Sarawak menjadi golonggan
terpinggir
E. Pengenalan kaum berlandaskan pekerjaan berjaya dihapuskan
21. Pada 1960-an telah wujud perasaan tidak puas hati dalam
kalangan masyarakat Melayu kerana
A. Orang India telah menguasai pekerjaan di estet
B. Orang Cina telah menguasai bidang politik
C. Kedudukan ekonomi orang Melayu rendah berbanding kaum
lain (not sure)
D. Parti PAS telah memenangi pilihan raya 1969
E. Sabah dan Sarawak telah menyertai Malaysia
22. Antara usaha untuk menyelesaikan masalah pembangunan
ekonomi Sabah dan Sarawak adalah
A. Membenarkan Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia
B. Membenarkan penduduk Semenanjung melawat Sarawak
tanpa dokumen perjalanan
C. Menggalakkan UMNO bertapak di Sabah dan Sarawak
D. Mengurangkan jurang perbezaan pembangunan wilayah
E. Menggalakkan penduduk Sabah dan Sarawak berpindah ke
Semenanjung
23. Sabah dan Sarawak juga mempunyai masalah jurang
perbezaan pendapatan antara etnik. Etnik yang dianggap
termiskin adalah
A. Bumiputera majoriti
B. Bumiputera minoriti
C. Cina
D. Iban dan Kadazan-Dusun
E. Melanau
24. Masalah pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak
disebabkan
A. Kurang bantuan daripada kerajaan pusat (not sure)
B. Masalah lokasi yang tidak strategic
C. Sikap penduduk yang malas
D. Penduduk masih berpindah randah
E. Penduduk tidak terlibat dalam projek pembangunan wilayah
25. Antara masalah utama penduduk Bumiputera minoriti di
Sabah dan Sarawak yang menghalang pembangunan sosio-
ekonomi adalah
A. Tidak mempunyai kad pengenalan dan surat beranak
B. Tidak mempunyai kenderaan
C. Kadar kelahiran yang tinggi
D. Kahwin lambat
E. Kahwin diusia remaja
26. Etnik yang masih mengamalkan kehidupan berpindah
randah adalah
A. Penan
B. Punan
C. Punan Ba’
D. Kayan
E. Punan Sama
27. Apakah yang dimaksudkan Masyarakat Sivil?
A. Masyarakat yang hidup secara bersatu-padu dan mematuhi
undang-undang Negara.
B. Masyarakat berbilang kaum yang menubuhkan badan bukan
kerajaan (NGO) untuk mempengaruhi dasar awam
C. Masyarakat majmuk yang membuat tuntutan terhadap
kerajaan
D. Ruang berpersatuan yang wujud antara keluarga dengan
Negara. Selain mempunyai autonomi daripada Negara, ahli-
ahli menyertai persatuan secara sukarela.
E. Kesemua di atas adalah ciri-ciri masyarakat sivil
28. Antara fungsi utama organisasi bukan kerajaan yang
wujud dalam masyarakat sivil ialah
I. Memperjuangkan isu berkaitan kebajikan masyarakat
II. Memperlengkapkan kemudahan social yang kurang dan
diabaikan oleh kerajaan
III. Memaksimumkan kepentingan ahli
IV. Menentang dasar-dasar kerajaan
A. I dan II sahaja (not sure)
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II dan IV sahaja
E. I, II, III dan IV sahaja
29. Apakah peranan politik parti bukan kerajaan?
A. Memaksimumkan kepentingan ahli
B. Menentang dasar-dasar kerajaan
C. Mempengaruhi masyarakat awam agar menyokong
perjuangan mereka
D. Menjadi agen yang membuat tuntutan dan desakan terhadap
pemerintah agar mengambilkira kepentingan semua pihak
dalam merumus dasar awam
E. Kesemua di atas
30. Apakah definisi organisasi bukan kerajaan?
A. Persatuan yang menghuni ruang lingkup social yang tidak
berminat dalam perniagaan
B. Persatuan yang tidak berminat untuk mengumpul kekayaan
C. Persatuan yang tidak ditubuhkan oleh kerajaan, mempunyai
autonomi dalam melaksanakan aktiviti mereka dan tidak
bergiat dalam perniagaan
D. Persatuan berasaskan etnik yang menentang dasar polarisasi
kaum
E. Kesemua di atas
31. Antara faktor yang boleh memberikan cabaran kepada
hubungan etnik dalam era globalisasi ini adalah seperti dibawah
iaitu:
I. Perubahan nilai dan gaya hidup
II. Peningkatan sistem komunikasi
III. Sikap eklusivistik keterlaluan (masyarakat berinteraksi
tetapi tidak bercampur gaul)
IV. Sikap inklusivistik keterlaluan (menyamakan semua
agama sama)
A. I dan II
B. II dan IV
C. III dan IV (not sure)
D. I dan IV
E. Semua di atas
32. Antara pendekatan yang boleh dilakukan untuk mengatasi
konflik etnik adalah seperti berikut:
I. Dialog antara agama
II. Penyelidikan untuk mengukur tahap integrasi antara
kumpulan etnik
III. Menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan
kesedaran pelbagai budaya
IV. Mengurangkan interaksi antara kaum
A. I dan II
B. II dan IV
C. I, II dan III
D. I dan III
E. Semua yang di atas
33. Pada era globalisasi ini, sesetengah hak yang dipraktiskan
oleh sesebuah negara itu boleh dieksploitasikan sehingga boleh
menggugat keharmonian pelbagai etnik. Antara hak-hak tersebut
ialah seperti di bawah KECUALI:
I. Hak kebebasan bersuara
II. Hak untuk tinggal bersebelahan
III. Hak untuk berkahwin
IV. Hak mengamalkan budaya dan fahaman masing-masing
A. I dan II
B. II dan III (not sure)
C. I, II dan IV
D. III
E. Semua yang di atas
34. Proses pengantarabangsaan konflik etnik boleh terjadi
melalui perkara berikut KECUALI
A. Penglibatan organisasi antarabangsa
B. Penyebaran konflik sehingga ke negara jiran
C. Rampasan kuasa daripada kerajaan yang memerintah
D. Penghantaran Pasukan Pengaman oleh Bangsa Bangsa
Bersatu (not sure)
E. Penghijrahan penduduk ke negara lain mendapatkan kuasa
politik
35. Dalam konteks hubungan antarabangsa, proses manakah
menyumbang secara langsung kepada masalah hubungan etnik?
A. Migrasi
B. Assimilasi
C. Integrasi
D. Akomodasi
E. Akulturasi
36. Antara konsep politik yang boleh mencetus konflik etnik
menjadi isu hubungan antarabangsa adalah
I. Irredentisme
II. Gerakan pemisah
III. Demokrasi berperlembagaan
IV. Kontrak social
V. Etnosentrik
A. I sahaja
B. I dan II sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. III, IV, V sahaja
E. Kesemua di atas
37. Prinsip Islam Hadhari “Keimanan dan Ketakwaan kepada
Allah” menekankan konsep tiada paksaan dalam agama. Apakah
yang dapat anda fahami daripada konsep ini?
I. Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber rujukan
II. Islam menjamin hak penganut agama lain untuk
mengamalkan agama anutan mereka dengan aman
III. Tiada paksaan dalam agama untuk orang Islam
IV. Kebebasan menganut agama lain untuk orang bukan Islam
V. Menunaikan tugas dengan amanah serta penuh keimanan
dan ketakwaan kepada Allah
A. I, II, III, IV dan V
B. II, III dan IV (sebab dalam nota dia cakap, “aqidah/pegangan
tidak boleh dipaksa” this is the reason jwpn III masuk)
C. II dan IV
D. I dan V
E. III dan IV
38. Kontrak social 1957 merujuk kepada
A. Keadilan sosial di Tanah Melayu
B. Persetujuan kerjasama antara golongan etnik
C. Pakatan membina Negara Bangsa
D. Kebebasan bersuara
E. Tuntutan hak kerakyatan bagi semua golongan etnik
39. Proses pembinaan negara pada awal kemerdekaaan Tanah
Melayu dipenuhi dengan masalah
I. Pengukuhan budaya setiap golongan etnik
II. Pembentukan dasar pendidikan negara
III. Pengukuhan kuasa elit
IV. Konflik antara golongan etnik
V. Cabaran dalaman setiap golongan etnik
A. III, IV
B. I, II, V
C. V
D. II
E. I, II, III, IV (not sure)
40. Rukun Negara diperkenalkan untuk
A. Membimbing warganegara untuk melaksanakan
tanggungjawab kepada negara
B. Memperkukuhkan status perpaduan di kalangan penduduk
berbilang kaum dalam negara ini
C. Melaksanakan konsep Rukun Tetangga di kalangan penduduk
sesebuah kampong atau taman perumahan
D. Menyelamatkan wargeanegara dari diganggu gugat oleh
pihak-pihak yang berkuasa
E. Semua yang di atas