Anda di halaman 1dari 3

Muh Arya Buana Bakri/A2/03420210052

SOAL
1.Jelaskan pengertian Agama dan mengapa manusia perlu beragama.
2.Agama yg paling mulia disisi Allah adalah agama Islam. Sebutkan ayatnya. Juga sebutkan
Rukun Iman dan Rukun Islam.
3 Jelaskan ciri ciri orang beriman
4. sebutkan nama nama Malaikat dan tugasnya masing masing.
5. Sebutkan nama nama Nabi yg wajib dipercayai dalam Islam

JAWABAN
1. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang
terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke
generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia
agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup
unsur
2. 6 Rukun Iman. Iman kepada Allah SWT. Iman kepada para Malaikat. Iman kepada
kitab-kitab Allah SWT. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada hari akhir (kiamat)
Iman kepada Qada dan Qadar. ...
5 Rukun Islam. Syahadat. Shalat. Zakat. Puasa. Haji.
3. Ciri-Ciri Orang Beriman kepada Allah
- Senantiasa Bersyukur. Seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij
as-Salikin, bersyukur artinya menunjukkan nikmat Alla yang ada pada dirinya
- Berakhlak Baik
- Sabar
- Tawakkal
4. 1. Malaikat Jibril Bertugas menyampaikan wahyu Allah SWT dan meniupkan roh ke
dalam janin.
2. Malaikat Mikail, Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada mahluk hidup. Selain
itu, malaikat Mikail bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. 3.
Malaikat Israfil Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup terompet sangkakala di hari
kiamat dan hari kebangkitan.
3. Malaikat Israfil, Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup terompet sangkakala di hari
kiamat dan hari kebangkitan.
4. Malaikat Izrail, Malaikat Izrail memiliki tugas untuk mencabut nyawa mahluk hidup.
5. Malaikat Raqib Mencatat semua amal baik manusia selama hidup.
6. Malaikat Atid Mencatat semua amal buruk manusia semasa hidup.
7. Malaikat Munkar Menanyakan manusia di dalam kubur tentang keburukan-keburukan
yang dilakukan semasa hidup.
8. Malaikat Nakir Menanyai manusia di dalam kubur tentang kebaikan-kebaikan yang
dilakukan semasa hidup.
9. Malaikat Malik Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka.
10. Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga.
5.

1. Nabi Adam As
Nabi pertama yang diciptakan Allah SWT yang kemudian mengutusnya
ke bumi.
2. Nabi Idris As
Nabi Adam diberikan keistimewaan dengan kecerdasannya dan
menjadi nabi pertama yang bisa membaca, menulis serta menjahit
pakaian.
3. Nabi Nuh As
Mendapatkan mukjizat dari Allah SWT untuk membuat perahu besar
untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang.
4. Nabi Hud As
Mendapatkan mukjizat menurunkan hujan atas seizin Allah saat kaum
‘Aad dilanda kekeringan dan kehabisan sumber air.
5. Nabi Saleh As
Mendapat mukjizat berupa kelahiran 10 unta betina dari dalam batu
yang ia belah.
6. Nabi Ibrahim As
Mendapat julukan sebagai bapak para nabi. Allah SWT mengutus Nabi
Ibrahim melawan kezaliman raja Namrud yang mengakui dirinya
adalah Tuhan selain Allah SWT.
7. Nabi Luth As
Mendapatkan tugas dari Allah SWT untuk memperbaiki akhlak kaum
sodom yang kala itu terkenal dengan perilaku seksnya yang
menyimpang.
8. Nabi Ismail
Nabi Ismail kala itu mendapat perintah dari Allah SWT untuk
disembelih ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Namun ia diberi mukjizat
dengan kemunculan kambing dari surga. Mukjizat ini sekaligus
menjadikan diadakannya asal muasal Idul Adha.
9. Nabi Ishaq
Beliau dilahirkan oleh ibunya saat umurnya sudah sangat tua. Nabi
Ishaq diutus untuk berdakwah kepada kaum Kana’an. Semasa
hidupnya Nabi Ishaq dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah.
10. Nabi Yaqub
Dalam Al-Quran, Nabi Yaqub digambarkan sebagai hamba Allah yang
memiliki akhlak yang baik.
11. Nabi Yusuf
Nabi Yusuf dianugerahi wajah yang tampan dan rupawan baik jiwa
maupun raga. Ia juga diberi mukjizat berupa kemampuan untuk
menafsirkan mimpi.
12. Nabi Ayub
Nabi Ayub dikenal dengan kesabarannya dalam menghadapi sakit
kulitnya hingga akhirnya beliau diberi mukjizat dapat mengeluarkan air
dari dalam tanah yang kemudian menyembuhkannya.
13. Nabi Syuaib
Mendapatkan perintah untuk berdakwah kepada kaum Madyan.
14. Nabi Musa As
Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang memerangi raja Fir’aun, dalam
peperangan kala itu Nabi Musa menerima mukjizat untuk membelah
lautan dengan tongkatnya. Nabi Musa juga dianugerahi kitab Taurat.
15. Nabi Harun
Nabi Harun dikaruniai kemampuan berbahasa yang sangat baik. Di
antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa
cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam.
16. Nabi Dzulkifli As
Dzulkifli merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayyub yang selamat
dari reruntuhan rumah.
17. Nabi Daud
Selain dianugerahi kitab Zabur, Nabi Daud juga diberi suara merdu
yang dapat membuat orang sakit menjadi sembuh dan air menjadi
tenang saat mendengar suaranya ketika membaca kitab Zabur.
18. Nabi Sulaiman As
Nabi Sulaiman dianugerahi kemampuan untuk memahami bahasa
hewan dan mampu menundukkan Jin. Ia juga dikenal sebagai raja
yang darmawan.
19. Nabi Ilyas As
Nabi Ilyas diperintah untuk berdakwah pada kaum Ba’al. Namun
karena mereka tetap ingkar Allah SWT memberikan azab berupa
kekeringan yang panjang.
20. Nabi Ilyasa
Nabi Ilyasa ditugaskan untuk melanjutkan dakwah kepada Bani Israil.
Ia juga diberi kemampuan menyembuhkan penyakit atas izin Allah.
21. Nabi Yunus
Nabi Yunus pernah bepergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan
paus, tetapi setelah bertobat, ia berhasil selamat atas izin Allah SWT.
22. Nabi Zakariya
Nabi Zakaria dikenal dengan sikapnya yang rendah haru dan selalu
bersyukur hingga mendapat keturunan di usianya yang sudah lanjut.
23. Nabi Yahya
Anak dari Nabi Zakariya ini dikenal dengan sifatnya yang pengasih,
penyayang dan penuh hikmah.
24. Nabi Isa As
Mendapat mukjizat dengan kitab Injil. Ia mampu menyembuhkan orang
buta dan penyakit kulit.
25. Nabi Muhammad SAW
Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa banyak peristiwa besar
seperti runtuhnya berhala di dekat Ka'bah dan padamnya api yang
disembah oleh kaum Majusi. Salah satu mukjizat terbesar Nabi
Muhammad SAW adalah mendapat Al-Quran sebagai penyempurna
dari kitab-kitab sebelumnya.

Anda mungkin juga menyukai