Anda di halaman 1dari 6

02-Nov-19

KAJIAN KES
TEKNIK PENULISAN OBJEKTIF RPI

FAKTOR KEUPAYAAN
• NAMA MURID: AMINAH BINTI SAMAD
• UMUR : 10 TAHUN
• KATEGORI: SINDROM DOWN
• Kurikulum: Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Tahun 3
• KESEDIAAN:
1. Menggemari aktiviti yang melibatkan pengamatan penglihatan.
2. Memahami arahan ringkas iaitu hanya satu arahan dalam satu masa.
3. Boleh melakukan aktiviti motor kasar seperti melompat, berlari, dan merangkak dengan
baik.
4. Memakai alat bantu dengar (ABD) di telinga kanan.
• KEKANGAN:
1. Mengalami kesukaran untuk melakukan aktiviti motor halus seperti memegang gunting, memegang pencil,
membutangkan baju)
2. Mengalami kekangan untuk beralih dari satu tugasan (arahan) kepada tugasan (arahan) yang lain.-
kemahiran praksis (Praxis boleh disimpulkan sebagai 'tindakan bermaklumat', ia adalah proses mengambil
tindakan dalam amalan sambil bertindak dalam penaakulan).
3. Tahap kehilangan pendengaran ialah 42 dB, dapat mendengar bunyi setakat 1 – 1.5 meter daripadanya.

1
02-Nov-19

PERSIDANGAN
1. Apakah keputusan yang diperolehi dari panel permuafakatan RPI?
2. Apakah draf intervensi yang dicadangkan oleh panel permuafakatan RPI?
Jangan lupa !!!
Penulisan keputusan sidang haruslah dalam bentuk ayat positif
Berdasarkan faktor keupayaan Aminah, panel permuafakatan RPI telah
bersetuju untuk menangani isu major Aminah iaitu meningkatkan kemahiran
praksis Aminah untuk beralih dari satu tugasan (arahan) kepada tugasan
(arahan) yang lain

AKADEMIK BERFUNGSI
Dalam ruangan ini, cikgu akan menyenaraikan objektif dan intervensi bagi
mengatasi isu major yang telah diputuskan dalam persidangan RPI.
Jawab persoalan berikut:
Apakah matlamat jangka pendek Aminah?
Bagaimanakah hendak mencapai matlamat jangka pendek Aminah?
Kenalpasti objektif dan langkah-langkah intervensi secara ansur maju.
Mencerakinkan objektif tersebut dalam langkah-langkah yang kecil.

Matlamat Jangka Pendek (Isu Major/Keputusan Sidang): meningkatkan kemahiran praksis Aminah untuk beralih dari
satu tugasan (arahan) kepada tugasan (arahan) yang lain

TEKNIK ANSUR MAJU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT JANGKA PENDEK AMINAH


Intervensi/Langkah-langkah:

• Menterjemahkan arahan PdPc


dalam bentuk rajah. Objektif 2:
Intervensi/Langkah-langkah:

Intervensi/Langkah-langkah:

• Menunjukkan kad arahan Memahami arahan berdasarkan


tersebut setiap kali melakukan arahan lisan yang diberikan
tugasan. • Meletakkan self timer pada setiap
tugasan yang diberikan. Selesai
• Menyatakan ekspektasi guru, • Mengulangi arahan dan meminta
menerangkan objektif dan hasil • Melatih Aminah menyempurnakan
murid mengulangi arahan yang tugasan dalam kerangka
pembelajaran yang perlu diberikan oleh guru secara lisan. • Bersidang untuk menentukan
dicapai oleh Aminah. waktu/tempoh yang ditetapkan.
• Mengekalkan eye-contact semasa • Meletakkan Jadual visual bagi setiap isu major/matlamat jangka
memberi arahan kepada Aminah. aktiviti dan menerangkan aktiviti yang pendek yang seterusnya.
• Memastikan murid memahami akan menyusul.
bahasa penerimaan (receptive
language) yang digunakan. Objektif 3:
Objektif 1: Memahami arahan Menyempurnakan tugasan berdasarkan
berdasarkan kad imbasan /rajah yang tempoh/kerangka waktu yang diberikan dan
diberikan. beralih ke tugasan lain berdasarkan arahan
guru

Rajah 60: Teknik Ansur Maju Untuk Mencapai Matlamat Jangka Pendek RPI

2
02-Nov-19

KAD ARAHAN

JADUAL VISUAL

JADUAL VISUAL

3
02-Nov-19

FAKTOR KEUPAYAAN
• NAMA MURID: Rabindra A/L Ranjit
• UMUR : 14 TAHUN
• KATEGORI: B1 (Kongenital), Hemoplegia (Kaki dan tangan kanan), Slow Learner
• Kurikulum: Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Khas Tingkatan 2
• KESEDIAAN:
1. Boleh membaca dan menulis kod braille gred 1.
2. Menggunakan mesin braille dalam aktiviti literasi.
3. Mempunyai kepekaan sensori yang baik khususnya deria rasa dan deria bau.
baik.
• KEKANGAN:
1. No Light Perception (NLP)
2. Mempunyai masalah pergerakan khususnya di kaki kanan dan menjejaskan penguasaan
kemahiran O&M
3. Mempunyai keupayaan kognitif yang lebih rendah berbanding umur mental yang sepatutnya
berikutan incidental learning yang agak terhad.
4. Tidak mempunyai pengalaman melihat kerana dilahirkan buta sejak lahir.

PERSIDANGAN
1. Apakah keputusan yang diperolehi dari panel permuafakatan RPI?
2. Apakah draf intervensi yang dicadangkan oleh panel permuafakatan RPI?
Jangan lupa !!!
Penulisan keputusan sidang haruslah dalam bentuk ayat positif
Berdasarkan faktor keupayaan Rabindra, panel permuafakatan RPI telah
bersetuju untuk menangani isu major Rabindra iaitu Meningkatkan keupayaan
kognitif Rabindra untuk mengenal dan membezakan objek di sekelilingnya

AKADEMIK BERFUNGSI
Dalam ruangan ini, cikgu akan menyenaraikan objektif dan intervensi bagi
mengatasi isu major yang telah diputuskan dalam persidangan RPI.
Jawab persoalan berikut:
Apakah matlamat jangka pendek Rabindra?
Bagaimanakah hendak mencapai matlamat jangka pendek Rabindra?
Kenalpasti objektif dan langkah-langkah intervensi secara ansur maju.
Mencerakinkan objektif tersebut dalam langkah-langkah yang kecil.

4
02-Nov-19

Matlamat Jangka Pendek (Isu Major/Keputusan Sidang):Meningkatkan keupayaan kognitif Rabindra untuk mengenal dan membezakan objek di sekelilingnya.

TEKNIK ANSUR MAJU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT JANGKA PENDEK RABINDRA

• Menerangkan ciri-ciri fizikal


Intervensi/Langkah-langkah:

objek berdasarkan saiz, Objektif 2:


bentuk, dan tekstur. Rabindra dapat menggabungjalinkan
Intervensi/Langkah-langkah:

Intervensi/Langkah-langkah:
• Memadankan objek fungsi deria untuk memperoleh
berdasarkan saiz, bentuk dan maklumat dari persekitaran.
tekstur. • Mengenal peralatan yang terdapat di Selesai
• Mengenal dan menerangkan objek dalam bilik darjah dan menerangkan
• Menyusun objek berdasarkan berdasarkan bau, bunyi, suhu dan ciri-ciri fizikal peralatan tersebut.
saiz, bentuk dan tekstur. rasa. • Bersidang untuk
• Mengenal fungsi peralatan bilik darjah
• Meneroka dan mencari objek • Memadankan objek berdasarkan menentukan isu
dan tatacara pengggunaan peralatan
berdasarkan saiz, bentuk dan bau, bunyi, suhu dan rasa. major/matlamat jangka
bilik darjah.
tekstur di tempat yang • Menyusun objek berdasarkan bau, pendek yang seterusnya.
ditetapkan. • Menggunakan peralatan yang terdapat
bunyi, suhu dan rasa. di dalam bilik darjah dengan betul dan
Objektif 1: • Meneroka dan mencari objek selamat. Objektif 3:
Rabindra dapat menggunakan berdasarkan bau, bunyi, suhu dan
tangannya untuk meneroka dan rasa di tempat yang ditetapkan. Rabindra dapat mengenal fungsi
memperoleh maklumat tentang objek objek dan menggunakan objek yang
yang diberikan. diberikan dengan selamat

Rajah 60: Teknik Ansur Maju Untuk Mencapai Matlamat Jangka Pendek RPI

FAKTOR KEUPAYAAN
• NAMA MURID: Julia Anak Bujang
• UMUR : 8 TAHUN
• KATEGORI: BD (Mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas Kurang Upaya
Pendengaran (Semakan Tahun 2017) Tahun 2
• KESEDIAAN:
1. Memakai implan koklea.
2. Mengikuti terapi pertuturan bersama pegawai 3PK di SKPK Kuching, Sarawak (out reach)
3. Murid mengikuti Program Pendidikan Inklusif Penuh.
4. Murid mempunyai alat artikulasi yang sempurna dan tidak bisu.
• KEKANGAN:
1. Memahami arahan guru hanya apabila diisyaratkan dengan bahasa isyarat/ secara bertulis
2. Kurang mengupayakan kemahiran auditori untuk mendengar arahan lisan
3. Kurang memahami pertuturan rakan sebaya dalam bilik darjah
4. Sukar melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan.

PERSIDANGAN
1. Apakah keputusan yang diperolehi dari panel permuafakatan RPI?
2. Apakah draf intervensi yang dicadangkan oleh panel permuafakatan RPI?
Jangan lupa !!!
Penulisan keputusan sidang haruslah dalam bentuk ayat positif
Berdasarkan faktor keupayaan Julia, panel permuafakatan RPI telah bersetuju
untuk menangani isu major Julia iaitu Meningkatkan keupayaan kognitif
Rabindra untuk mengenal dan membezakan objek di sekelilingnya

5
02-Nov-19

AKADEMIK BERFUNGSI
Dalam ruangan ini, cikgu akan menyenaraikan objektif dan intervensi bagi
mengatasi isu major yang telah diputuskan dalam persidangan RPI.
Jawab persoalan berikut:
Apakah matlamat jangka pendek Rabindra?
Bagaimanakah hendak mencapai matlamat jangka pendek Rabindra?
Kenalpasti objektif dan langkah-langkah intervensi secara ansur maju.
Mencerakinkan objektif tersebut dalam langkah-langkah yang kecil.

Matlamat Jangka Pendek (Isu Major/Keputusan Sidang): Mengupayakan kemahiran auditori Julia untuk mendengar dan memahami arahan lisan

TEKNIK ANSUR MAJU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT JANGKA PENDEK JULIA

Objektif 2:
Julia dapat membentuk kefahaman
daripada pelbagai sumber dengan
menggabungjalinkan kemahiran
Intervensi/Langkah-langkah:

auditori dengan fungsi deria yang lain


Intervensi/Langkah-langkah:

Intervensi/Langkah-langkah:

• Mendengar dan memahami arahan


• Mengenal dan memahami lisan tanpa bantuan kad imbasan
arahan lisan dengan bantuan (rajah) • Mendengar dan memahami arahan
kad imbasan (rajah). • Boleh bertutur dengan jelas dan lisan dan memberi maklum balas yang
• Mengupayakan alat artikulasi boleh difahami dengan bimbingan. bersesuaian dengan konteks/keadaan. Selesai
Julia untuk bertutur secara • Mentafsir maklumat yang diperoleh • Melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan
lisan di samping memahami dan memberi maklum balas tersebut dan menyuarakan pendapat secara
bacaan bibir dari sekelilingnya. lisan/ bertulis. • Bersidang untuk
secara verbal/non-verbal dengan
• Mengulas menentukan isu
bimbingan
pendapat/mempersembahkan idea major/matlamat jangka
secara bertulis/lisan. pendek yang seterusnya.
Objektif 1:
Julia dapat memahami arahan lisan Objektif 3:
secara berpandu Julia dapat memahami arahan lisan
tanpa bantuan/tanpa bahan
ransangan

Rajah 60: Teknik Ansur Maju Untuk Mencapai Matlamat Jangka Pendek RPI

Anda mungkin juga menyukai