Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD N DICARIGURU.COM
Alamat : Jl. Raya yang kamu mau, Lebak-Banten Kode Pos. 42393

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Nama : ……………. No. Absen : …………………………….

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari, Tanggal : Minggu, 00 Februari 2022


Kelas/Semester : III / 2 Waktu : 07.00 s.d 08.30 WIB

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!
1. Taman Hareupeun Imah pinuh caina, warna caina teh bodas semu hejo.
Hareupeun imah Farida aya taman. Teu lega, tapi Taneuh sareng batuna barodas. Kawahputih matak
mani resik sabab hade pisan. Farida jeung ibuna narik ati. Hiji waktos abdi hoyong ameng deui ka
rajin ngurus eta taman. Lamun keur usum halodo, dinya.
tara elat diceboran. Farida mah giliran nyeborna téh
pasosore. Kumaha warna cai di Kawahputih teh .....
A. Bodas semu biru C. Hejo semu bodas
Kumaha kaayaan taman hareupeun imah Farida B. Bodas semu hejo D. Biru semu bodas
téh .....
A. Lega C. Kotor 7. Pangna disebut Kawahputih teh lantaran .....
B. Resik D. Barala A. Jalanna nanjak
B. Seueur kebon stoberi
2. Tatangkalan téh kudu disemprot, ngarah ..... C. Seueur tangkal kai arageung
A. Hama paraeh C. Subur D. Warna kawahna bodas
B. Morontod D. Resik
8. Kawahputih ayana di daerah .....
3. Farida nyebor taman wanci ..... A. Gunung Patuha C. Situ Patenggang
A. Isuk-isuk C. Peuting B. Gunung Gede D. Ciwidéy
B. Beurang D. Pasosore
9. Pakakas nu sok digunakeun ngarawat taman
4. Pakakas husus nu digunakeun mangkas tatangkalan, nyaéta .....
nyaéta ..... A. ragaji C. gunting taman
A. Gunting taman C. Kored B. palu D. obeng
B. Singkup D. Embrat
10. Tong ..... hayam keur anakan mah, bisi ngabintih.
5. Sajaba ti dicebor, sawaktu-waktu sok disemprot, A. Digeroan C. Dideukeutan
sangkan hama anu ngaganggu paraeh. Tatangkalan B. Ditulisan D. Dicaian
dipangkas ngagunakeun pakakas husus parantina
anu disebutna gunting pangkas. Miara tatangkalan 11. Ranti ..... piknik ka Ciwidéy ku mang Udin.
téh kaasup ibadah sarta rea gunana pikeun balarea. A. Dideukeutan C. Dijauhan
B. Diajakan D. Digeroan
Hareupeun imah Farida loba tatangkalan, kumaha
cara Farida ngarawat tatangkalanna ..... 12. Kalimah nu ngagambarkeun pangalaman nu
A. Jukutna teu dipiceunan. ngabungahkeun .....
B. Tangkalna diantep teu dipangkas. A. Ayu labuh tina sapedah lantaran teu ati-ati.
C. Diceboran unggal isuk jeung sore. B. Lina kurang sehat lantaran jajan sembarangan.
D. Tangkalna tara digemuk. C. Lantaran tara sakola Udin matak teu naek kelas.
D. Ridho jeung Randi juara 1 lomba balap karung.
6. Piknik ka Kawahputih
Harita nuju pere sakola, abdi diajak piknik ka 13. Ani meunang penteun pang gedena di kelas.
Kawahputih nu ayana di Gunung Patuha. Matak Kalimah diluhur nyaritakeun pangalaman .....
disebat Kawahputih, lantaran di dinya mah kawah A. Sedih C. Kesel
teh warnana bodas, dugi ka matak serab. Kawah teh B. Ambek D. Gumbira

Copyright © 2022 dicariguru.com | Lengkap Administrasi Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Soal-Soal
14. Aminah keur ..... ngagambar rupa-rupa bubuahan ku A. suten C. cemes
Rina. B. aut D. centang
A. Diajarkeun C. Ajaran
B. Diajaran D. Ngajar 23. Istilah olah raga "gedeg" hartina nyaeta .....
A. kaluar tina kalang C. nyintreuk kojo
15. Keur hujan poyan aya ..... melengkung di langit. B. hasilna sarua D. napak tarik
A. Bentang C. Katumbiri
B. Bulan D. Cai hujan 24. Kecap anu wangun dasarna disebutkeun dua kali
sarta robah sorana disebut kecap .....
16. Kalakay anu marurag biasana dijieun gemuk. Cara A. pananya C. rajekan
ngajieun gemuk (kompos) tina kalakay, nyaéta ..... B. panyeluk D. wawaran
A. Kalakay dipiceun ka walungan.
B. Kalakay dikumpulkeun dina émbér. 25. Barudak keur ulin ..... ucingan. Kecap rajekan nu
C. Kalakay diasupkeun kana lobang, sina buruk. merenah keur kalimah ieu nyaeta .....
D. Kalakay diparabkeun ka sato. A. uucingan C. ucing
B. ucingan D. kucing
17. Lamun keur usum ..... tatangkalan paraeh.
A. Panen C. Ngijih 26. Nu joget teh bujurna gutak ..... Kecap rajekan nu
B. Tandur D. Halodo merenah keur kalimah ieu nyaeta .....
A. gutak C. getek
18. Disabudeureun imah loba tatangkalan nu paraeh. B. gitek D. getik
Disabudeureun sarua hartina jeung .....
A. Disakurilingeun C. Disajalaneun 27. Kaulinan nu tara dilakukeun ku barudak lalaki
B. Disakabéhkeun D. Disatempateun nyaeta .....
A. sorodot gaplok C. anyang-anyangan
19. Di usum ngijih, hawana karasa ..... B. maen kaleci D. maen langlayangan
A. Hareudang C. Tiris
B. Bayeungyang D. Paranas 28. Mangpaat tina kaulinan ucing-ucingan nyaeta .....
A. nyehatkeun awak C. tereh jangkung
20. Gambar ieu gunana pikeun ..... B. pinter ngitung D. cape wungkul
A. Motong tangkal
B. Ngored 29. Bageur - loba - resep - budak - nu. Susunan kalimah
C. Nyapu nu merenah nyaeta .....
D. Siram tatangkalan A. budak bageur loba nu resep
B. loba nu resep bageur budak
21. Nepak tarik tur nutug, diantarana dina maen C. budak bageur resep nu loba
badminton disebut ..... D. resep bageur budak nu loba
A. suten C. cemes
B. aut D. centang 30. Kulit kalapa nu napel kana dagingna disebut .....
A. batok C. leuwi
22. Nyintreuk kojo satarikna dina maen kaleci B. giruk D. buruan
disebut .....
II. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar!

Copyright © 2022 dicariguru.com | Lengkap Administrasi Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Soal-Soal
KUNCI JAWABAN

1 1 1 1
JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 17 19 20
1 4 6 8
A √ √ √ √ √
B √ √
C √ √ √ √ √ √ √
D √ √ √ √ √ √

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
JAWABAN 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
A √ √ √
B √ √
C √ √ √ √
D √

ESSAY!!!

Copyright © 2022 dicariguru.com | Lengkap Administrasi Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Soal-Soal

Anda mungkin juga menyukai