Anda di halaman 1dari 12

Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao 1

SỬ DỤNG KEYNOTE TRONG CÁC BẢNG CHÚ THÍCH


Trong phần cơ bản, các bảng chú thích được tạo ra bằng các bảng thống kê - Schedules,
các bản chú thích - Legends và bản mô tả chi tiết - Drafting View.
Trong bài này, tôi giới thiệu dùng công cụ Keynote để tạo ra bảng chú thích đúng tiêu
chuẩn Việt Nam một cách khoa học và nhanh chóng.
Nếu không dùng Keynote, chúng ta phải tạo các cú thích và các bảng chú thích thủ công
sẽ mất nhiều thời gian.
Trong Revit có các loại Keynote:
• Element: Keynote mô hình để chú thích mô hình như tường, cửa đi, cầu thang v.v….
• Material: Keynote vật liệu để chú thích vật liệu
• User: Keynote tự tạo để ghi chú thích theo ký hiệu do người dùng đặt ra.
Nguyên lý sử dụng Keynote trong Revit như sau:
1. Tạo bản nội dung mô tả các ký hiệu bằng tệp *.txt. Trong này có các cột: ký hiệu trên
bản vẽ, giải thích ký hiệu đó.
2. Trong Revit, dùng lệnh Keynote Setting để chỉ đường dẫn đến tệp *.txt nói trên.
3. Ra lệnh ghi ký hiệu vào mô hình.
4. Tạo bảng chú thích theo các ký hiệu đã ghi vào các mô hình.
Hình dưới là các ký hiệu được ghi bằng Keynote và bảng chú thích cho các ký hiệu đó.

1. Tạo tệp ký hiệu


Tệp ký hiệu Keynote dạng *.txt.
Trong thư viện của Revit có tệp RevitKeynotes_Metric.txt, chúng ta có thể mở tệp này
bằng Notepad và sửa thành tiêu chuẩn Việt Nam.
Chúng ta có thể tạo tệp mới bằng Excel hoặc bằng Notepad.
Cấu tạo của tệp Keynotes.txt như sau:
mã số ký hiệu khoảng tab mô tả ký hiệu khoảng tab tên nhóm ký hiệu như ví dụ dưới
đây.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


2 Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao

1. Tạo tệp Keynotes bằng Excel


• Khởi động phần mềm Excel.
• Dòng thứ nhất nhập tên nhóm ký hiệu. Muốn gõ tiếng Việt an toàn phải dùng
phông Unicode.
• Nhập các cột như sau:
• Cột A nhập mã ký hiệu, cột B nhập mô tả ký hiệu, cột C nhập tên nhóm ký hiệu.

• Sau khi nhập xong các ký hiệu, nhấn Save as, lưu trữ. Chọn loại tệp Other
Forrmat.

• Hộp thoại hiện ra, chọn kiểu tệp là Unicode Text tại Save as type.
• Đặt tên tệp tại ô Name. Nhấn Save.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao 3

• Khi mở tệp bằng Notepad, chúng ta thấy kết quả như hình dưới.

2. Tạo tệp bằng Notepad.


• Khởi động phần mềm Notepad.
• Dòng thứ nhất nhập tên nhóm ký hiệu. Muốn gõ tiếng Việt an toàn phải dùng
phông Unicode.
• Nhập mã ký hiệu, nhấn Tab, nhập mô tả ký hiệu, nhấn Tab, nhập tên nhóm ký
hiệu, gõ Enter.
• Các dòng tiếp theo cũng thực hiện như trên.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


4 Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao

• Nhấn Save, lưu trữ tệp.


• Hộp thoại hiện ra, chọn Text Documents (*.txt) tại Save as type.
• Chọn Unicode tại Encoding.
• Nhấn Save.

2. Sử dụng Keynote khi tạo mô hình


Khi thiết kế mô hình như tường, cửa, đồ nội thất v.v… chúng ta thấy có tham số Keynote
trong hộp thoại đặc tính kiểu – Type Properties.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao 5

Chúng ta có thể không cho tham số này, nhưng để tạo bảng chú thích nhanh chóng và tiện
lợi, chúng ta cần ghi tham số này.
Để tạo Keynote cho mô hình, làm như sau:
1. Ra lệnh thiết lập đường dẫn đến tệp .txt chứa Keynotes: Annotate  Tag 
Keynoting Settings.

2. Hộp thoại hiện ra.

3. Chọn các phương án:


• Absolute: địa chỉ tuyệt đối trong máy tính của bạn. Nếu bạn dời tệp sang thư mục
khác, Revit sẽ không tìm thấy.
• Relative: địa chỉ tương đối, Revit sẽ tìm trong thư mục chứa tệp dự án và các tệp
chứa mô hình.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


6 Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao

• At Library Locations: chỉ tìm trong thư mục thư viện của Revit.
• By keynote: xác định giá trị keynote theo giá trị đã được lưu trong tham số hoặc
được chọn từ bảng keynote. Giá trị này được hiển thị khi ô tham số được điền vào.
• By sheet: số các keynotes phù hợp với lệnh tạo ra. Giá trị của tham số chỉ được
xác định khi nó được chọn.
4. Nhấn Browse, chọn đường dẫn đến tệp. Nhấn Open.

5. Khi tạo xong một mô hình nào đó, nhấn trái chuột vào mô hình.
6. Nhấn nút Edit Type tại thanh Properties. Hình dưới ví dụ, nhấ n vào bức tưởng
250mm.
7. Hộp thoại hiện ra, nhấn vào ô Keynote.

,
8. Hộp thoại tiếp theo hiện ra để chọn mã hiệu. chọn mã hiệu phù hợp, nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao 7

9. Trở lại hộp thoại trước, nhấn OK.


10. Từ nay tất cả các bức tường có kiểu Basic Wall TUONG 250 có keynote là
AE.22240.

3. Ghi keynote cho mô hình


1. Ra lệnh Annotate  Keynote  Element Keynote.

2. Chọn các phương án bố trí ký hiệu:

• Nhấn ON  Leader: có đường dẫn, OFF không có đường dẫn.


• Horizontal: nằm ngang.
• Vertical: thẳng đứng.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


8 Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao

• Free End: đoạn cuối của đường dẫn là tự do, người dùng rê chuột đến vị trí tùy ý,
nhấn chuột.
• Attached End: đoạn cuối cố định bằng giá trị tại ô bên cạnh.
3. Nhấn chuột vào đối tượng cần ghi. Có các trường hợp xảy ra sau đây:
• Nếu đối tượng nào đã đặt keynote thì ký hiệu hiện ra.

• Nếu chưa đặt thì hộp thoại hiện ra để chọn. Sau khi chọn xong, nhấn OK.

• Nếu chưa thiết lập đường dẫn đến tệp Keynotes, ký hiệu sẽ có dấu ?.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao 9

4. Nhấn chuột để xác định vị trí ký hiệu.


5. Tiếp tục làm với các đối tượng khác hoặc nhấn Modify, kết thúc lệnh.

4. Sửa ký hiệu keynote


1. Nhấn trái chuột vào ký hiệu cần sửa.

2. Tại thanh Properties, chọn:


• Leader Line: đường dẫn, đánh dấu hoặc xóa dấu.
• Orientation: chọn nằm ngang hoặc thẳng đứng.
• Key Value: gõ giá trị khác hoặc nhấn chọn key khác.
3. Nhấn Edit Type, hộp thoại hiện ra, có thể thay đổi.
• Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới, hộp thoại hiện ra, đặt tên kiểu mới, nhấn OK.

4. Tại hộp thoại Type Properties, thay đổi các thông số sau:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


10 Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao

• Keynote Text: nhấn ON, có hiện chữ mô tả ký hiệu.


• Keynote Number: nhấn ON, có hiện số hiệu đối tượng.
• Boxed: nhấn ON, có hiện khung bao xung quanh ký hiệu.
• Leader Arrowhead: chọn kiểu đầu mũi tên của đường dẫn.
Dưới đây là hình minh họa các lựa chọn nói trên.

5. Tạo bảng chú thích bằng Keynote


1. Ra lệnh View  Legends  Keynote Legend.

2. Hộp thoại hiện ra. Cho tên bảng, nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao 11

3. Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn Key Value và Keynote Text, nhấn Add. Nhấn OK.

4. Bảng chú thích được thiết lập. Những ký hiệu nào do chúng ta gõ vào tại tham số
Keynote trên thanh Properties, không dùng ệt p Keynote*.txt thì phần mô tả (text)
không được hiển thị vì biến số này không nhận được giá trị.

5. Việc ghi tên cột và tạo sự sắp xếp giống như các bảng khác.
6. Bảng chú thích và khung nhìn được bố trí tại tờ giấy như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


12 Autodesk Revit Architecture – Tập 4 – Các bài nâng cao

Hết bài này.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com