Anda di halaman 1dari 34

JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KAS

Program : KIA anak


Bulan : Oktober 2019

Kam

Mgg
Jum
Rab

Sab
Sel
1 2 3 4 5 6

TK Harapan Belia Beligan


Lokasi
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

TK Taman Mekar t.resak


TK Ceria Eduloka P.kasai
Pelaksanaan Riskiyani,Amd.Keb
V v V

Kegiatan Tetty Misma,Amd.Keb V


1 SDIDTK pada 6 Sekolah
Anak Pra
Sekolah Sri Dewi Winarti,Amd.Keb V v

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM


NIP.19700317 198912 1 001

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL
Kam

Kam

Kam
Mgg

Mgg
Jum

Jum
Rab

Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel

Sel
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TK Harapan Pertiwi L.Bangko

PAUD Harapan Belia Beligan


TK IT AL Kautsar P.kasai

V V V

V V

Menyetujui
Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb
NIP.19750614 200604 2 012
Kam
Mgg
Jum

Rab
Sab

Sen

Sel

25 26 27 28 29 30 31

Sumber Dana

BOK

Pangkalan Kasai , 30 September 2019


Pemegang Program KIA Anak

RISKIYANI,Amd.Keb
NIP. 19880622 201102 2 003
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI T

Program : KIA anak


Bulan : September 2019

HARI/TANGGAL

Kam

Kam
Mgg

Mgg
Jum

Jum
Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab
Sel

Sel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PAUD Baitul Muttaqin B.Rampai


Lokasi
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

TK IT Amanah p.kasai

TK Pertiwi P.Kasai
Riskiyani,Amd.Keb
V

Pelaksanaan Ns.Harum Nurdinah, S.Kep


V
Kegiatan SDIDTK
1 10 Sekolah
pada Anak Pra Tetty Misma,Amd.Keb V
Sekolah
Sri Dewi Winarti,Amd.Keb V V

Wenni Asmarita, Amd.Keb V

Mengetahui Menyetujui
Plh. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai Ketua UKM Puskesmas Pangkalan K

SETIAWAN, AMK RAHMAWATI SIMATUPANG,Am


NIP.19800201 200604 1 012 NIP.19750614 200604 2 012

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
M UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL
Kam

Kam
Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum
Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sumber Dana
RA Mambaul Huda B.Rampai

TK Tunas Harapan B. padang

PAUD Insan Mulia B.Padang


PAUD Nurul Yakin B.Padang

PAUD Tunas Karya P.Bumi


RA Nur Insan Berapit

PAUD Annur T.Resak

V V V V

V V V

BOK
V V

V V V V V

Pangkalan Kasai , 02 September 2019


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Program KIA Anak

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RISKIYANI,Amd.Keb


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19880622 201102 2 003
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PAN

Program : KIA anak


Bulan : Agustus 2019

Kam

Mgg
Jum

Sab

Sen
1 2 3 4 5

Lokasi
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

TK Bina Mandiri p.rumbai

RA Nurul Hikmah T.Resak


TK Johan Sentosa (BBU)
TK Mukhlisin B.Meranti
TK Johan Sentosa
Riskiyani,Amd.Keb v v

Ns.Harum Nurdinah, S.Kep


Pelaksanaan
Kegiatan SDIDTK
1 18 Sekolah
pada Anak Pra Tetty Misma,Amd.Keb
v v v v

Sekolah
Sri Dewi Winarti,Amd.Keb v v

Wenni Asmarita, Amd.Keb v v

Mengetahui
Plh. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

SETIAWAN, AMK
NIP.19800201 200604 1 012

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
: Jadwal Lain
5
Sen

v
v
RA AL Islam P.bumi

v
v
6
TK Tunas Harapan Sibabat Sel

v
v
7
Taman Bermain Harapan Sibabat Rab

v
V
TK IT Darul Qur'an B.Rampai

8
Kam

v
v
RA AL Ihsan B.Rampai

v
v
9
RA Nurul Islam Seresam Jum

v
v
10
TK Indra Sakti PT.MEGA Sab
11

Mgg

V
V
TK Negeri Pembina p.kasai
PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

12

Sen

v
V
TK Ananda P.kasai

Menyetujui
V
V
TK Bina Anak Bangsa kelesa
13

Sel

V
TK IT Cahaya sei bangkar

v
V
RA Risalatul Mustaqim Sei Arang

NIP.19750614 200604 2 012


14

Rab

V
V

TK KSM/Yaspem Sei bangkar


HARI/TANGGAL

15

Kam

Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb
16

Jum
17

Sab
18

Mgg
Kam

Kam
Mgg
Jum

Jum
Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab
Sel

Sel
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sumber Dana
BOK

Pangkalan Kasai , 30 Juli 2019


Pemegang Program KIA Anak

RISKIYANI,Amd.Keb
NIP. 19880622 201102 2 003
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KA

Program : KIA anak


Bulan : Agustus 2019

Kam

Mgg
Jum

Rab
Sab

Sen

Sel
1 2 3 4 5 6 7
Lokasi

Taman Bermain Harapan Sibabat


No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

TK Tunas Harapan Sibabat


TK Bina Mandiri p.rumbai

RA Nurul Hikmah T.Resak


TK Johan Sentosa (BBU)
TK Mukhlisin B.Meranti

RA AL Islam P.bumi
TK Johan Sentosa
Riskiyani,Amd.Keb
v v

Ns.Harum Nurdinah, S.Kep


v v
Pelaksanaan Tetty Misma,Amd.Keb
Kegiatan SDIDTK v v v v v
1 34 Sekolah
pada Anak Pra Sri Dewi Winarti,Amd.Keb
Sekolah v v v v

Nurul Istiqomah,Amd.Keb

Wenni Asmarita, Amd.Keb


v v v

Mengetahui
Plh. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

SETIAWAN, AMK
NIP.19800201 200604 1 012

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
: Jadwal Lain
v
v
7
Taman Bermain Harapan Sibabat Rab

v
V
TK IT Darul Qur'an B.Rampai

v
v
Kam
RA AL Ihsan B.Rampai

v
v
9
RA Nurul Islam Seresam Jum

v
v
TK Indra Sakti PT.MEGA

10
Sab

11
Mgg

V
V
TK Negeri Pembina p.kasai

12

v
V
Sen
TK Ananda P.kasai

V
V
TK Bina Anak Bangsa kelesa

v
13 Sel
PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

Menyetujui
TK IT Cahaya sei bangkar

V v
V
RA Risalatul Mustaqim Sei Arang
14

V
V
Rab
TK KSM/Yaspem KSM Sei bangkar

V
V
TK IT Amanah p.kasai

v
15

V
Kam
PAUD Baitul Mutaqin B.Rampai

NIP.19750614 200604 2 012


v
V
TK Pertiwi P.Kasai
16

Jum
17

Sab
HARI/TANGGAL

Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai


18

Mgg

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb
V
V

RA Mambaul Huda B.Rampai


19

Sen

V
V
RA Nur Insan Berapit
20

Sel
V
V

PAUD Nurul Yakin B.Padang


21

Rab
V
V

PAUD ANNUR T.Resak


22

Kam
23

Jum
24

Sab
25

Mgg

NIP. 19880622
Pangkalan Kasa
Pemegang Progr

RISKIYANI,A
25
Mgg

v
V
PAUD TUNAS KARYA P.Bumi

26
Sen

v
V
TK Tunas Harapan Bandar padang

27
Sel

V
V
PAUD Insan Mulia B.Padang

28
Rab

V
V

RISKIYANI,Amd.Keb
TK Harapan Belia Beligan

v
V
29
PAUD Harapan Belia Beligan Kam

NIP. 19880622 201102 2 003


Pemegang Program KIA Anak
V
V

Pangkalan Kasai , 30 Juli 2019


TK Harapan Pertiwi L.Bangko

v
V
TK Ceria Eduloka P.kasai
30

V
V
Jum
TK IT Alkautsar P.Kasai

V
TK Taman Mekar t.resak
31

Sab

Sumber Dana

BOK
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM P

Program : KIA anak


Bulan : Agustus 2019

Kam

Mgg
Jum

Sab
Lokasi 1 2 3 4
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

2. TK Johan
1. TK Johan Sentosa

TK Bina Mandiri
Sentosa (BBU)

TK Mukhlisin
B.Meranti

p.rumbai
Riskiyani,Amd.Keb

Ns.Harum Nurdinah, S.Kep V V


Pelaksanaan
Kegiatan SDIDTK Tetty Misma,Amd.Keb V V
1 18 Sekolah
pada Anak Pra
Sekolah Sri Dewi Winarti,Amd.Keb V V V

Adelina Friskawati,Am.KL

Wenni Asmarita, Amd.Keb V V V

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM


NIP.19700317 198912 1 001

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
TAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL
Kam

Kam

Kam
Mgg

Mgg
Jum

Jum

Jum
Rab

Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab

Sen

Sab
Sel

Sel

Sel
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.
RA AL Islam P.bumi
1. RA Nurul Hikmah
T.Resak

V V V V

V V V V V V V V

V V V V

V V V V V

V V V V V

Menyetujui , Pangkalan Kasa


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Prog

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RISK


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19
Kam
Mgg

Jum
Rab
Sen

Sab
Sel

Sumber Dana
25 26 27 28 29 30 31

BOK

Pangkalan Kasai , 01 April 2019


Pemegang Program KIA Anak

RISKIYANI,Amd.Keb
NIP. 19880622 201102 2 003
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

Program : KIA anak


Bulan : Juli 2019

NO TANGGAL SEKOLAH PETUGAS KET


TK Harapan Pertiwi 1. Sri Maryanti, Amd.Keb
1 16-Jul-19 L.Bangko 2. Fitri Anggraini,SST

TK KSM/Yaspem KSM Sei 1. Sri Dewi Winarti,Amd.Keb


2 17-Jul-19 bangkar 2. Wenni
Asmarita,Amd.Keb
1. Ria Susanti,Amd.Keb
3 18-Jul-19 TK Indra Sakti PT.MEGA
2. Sri Dewi Winarti,Amd.Keb

PAUD Harapan Belia 1. Sri Maryanti, Amd.Keb


4 23-Jul-19 Beligan 2. Fitri Anggraini,SST

Taman Bermain Harapan 1. Sri Dewi Winarti,Amd.Keb


5 24-Jul-19 Sibabat 2. Wenny Asmarita, Amd.Keb
PAUD Nurul Yakin 1. Riskiyani,Amd.Keb 2.
6 25-Jul-19 B.Padang Ria Susanti,Amd.Keb

Mengetahui Pangkalan Kasai, 10 Juli 2019


Kepala UPTD Puskesmas P.Kasai Pj.Program Anak

SETIAWAN, AMK RISKIYANI,AMD.KEB


NIP.19800201 200604 1 012 NIP.19880622 201102 2 003
JADWAL KEGIATAN PROGRAM U

Program : KIA anak


Bulan : Juli 2019

Kam
Jum
Rab
Sen

Sab
Sel
Lokasi 1 2 3 4 5 6
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

Riskiyani,Amd.Keb

Ria Susanti,Amd.Keb
Pelaksanaan
Sri Dewi Winarti,Amd.Keb
Kegiatan SDIDTK
1 6 Sekolah
pada Anak Pra
Sri Maryanti, Amd.Keb
Sekolah
Fitri Anggraini,SST

Wenni Asmarita, Amd.Keb

Mengetahui
Plh. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

SETIAWAN, AMK
NIP.19800201 200604 1 012

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
AN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

Kam HARI/TANGGAL

Kam
Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum
Rab

Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel

Sel
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PAUD Harapan Belia


TK Harapan Pertiwi

TK KSM/Yaspem

Harapan Sibabat
Taman Bermain
TK Indra Sakti
Sei bangkar

PT.MEGA
L.Bangko

Beligan
v

v v v

v v

v v

v v

Menyetujui , Pangkalan Kasai , 1


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Program

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RIS


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 1
JADWAL KEGIATAN PROGRAM

Program
Bulan

NO TANGGAL
Kam

Mgg
Jum

Rab
Sab

Sen
Sel

Sumber Dana
25 26 27 28 29 30 31
PAUD Nurul Yakin
B.Padang

BOK

Pangkalan Kasai , 10 Juli 2019


Pemegang Program KIA Anak

RISKIYANI,Amd.Keb
NIP. 19880622 201102 2 003
AL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

: KIA anak
: Juni 2019

SEKOLAH PETUGAS KET


JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

Program : KIA anak


Bulan : Februari 2019

HARI/TANGGAL

Kam

Kam

Kam

Kam
Mgg

Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum

Jum

Jum
Rab

Rab

Rab

Rab
Sab

Sen

Sab

Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel

Sel

Sel

Sumber Dana
Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

B.Meranti
B.Rampai

B.Padang

P.Kasai
Beligan

P.Rumbai
Seresam

P. Bumi
Sibabat

T.Resak
Kelesa
Riskiyani,Amd.Keb v v v v v v v v v
Pelaksanaan
1 Kegiatan SDIDTK Sri Dewi Winarti,Amd.Keb 11 DESA v v v v v v v BOK
pada BALITA
Septina,Amd.Keb v v v v v v

Mengetahui Menyetujui , Pangkalan Kasai , 01 Februari 2019


Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Program KIA Anak

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RISKIYANI,Amd.Keb


NIP.19700317 198912 1 001 NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19880622 201102 2 003

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSK

Program : KIA anak


Bulan : Maret 2019

Kam
Mgg
Jum

Rab
Sab

Sen
Sel
Lokasi 1 2 3 4 5 6 7
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

B. Rampai

P. Rumbai
Seresam
Belihan
Riskiyani,Amd.Keb v v v v
Pelaksanaan
Mesiawati,SST
Kegiatan
1 11 DESA
SDIDTK pada
BAYI Sri Dewi Winarti,Amd.Keb v v

Septina,Amd.Keb v v

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM


NIP.19700317 198912 1 001

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan

JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSK

Program : Promkes
Bulan : Maret 2019

Lokasi
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan
Kam
Mgg
Jum

Rab
Sab

Sen
Sel
Lokasi 1 2 3 4 5 6 7
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

B. Rampai

P. Rumbai
Seresam
Beligan
Syafrida, SKM v v v v
Pembinaan kader
1 11 DESA
desa siaga
Adelina Friskawati, AM.KL v v v v

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM


NIP.19700317 198912 1 001

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
GRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL

Kam

Kam

Kam
Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum

Jum

Jum
Rab

Rab

Rab
Sab

Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel

Sel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
B. Meranti

T. Resak
B. Padang

P. Kasai
P. Bumi
Sibabat
Kelesa

v v v v

v v v v

v v v v

v v

Menyetujui , Pangkalan Kasai , 01 Maret 2019


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Program KIA Anak

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RISKIYANI,Amd.Keb


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19880622 201102 2 003

GRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL
Kam

Kam

Kam
Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum

Jum

Jum
Rab

Rab

Rab
Sab

Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel

Sel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
B. Meranti

T. Resak
B. Padang

P. Kasai
P. Bumi
Sibabat
Kelesa
v v v v v v v

v v v v v v v

Menyetujui , Pangkalan Kasai , 01 Maret 2019


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Program Promkes

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb SYAFRIDA, SKM


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19790104 199903 2 001
Mgg
Sab

Sumber Dana

30 31

BOK

, 01 Maret 2019
am KIA Anak

NI,Amd.Keb
22 201102 2 003
Sumber Dana
Mgg
Sab

Sumber Dana
30 31

BOK

, 01 Maret 2019
ogram Promkes

IDA, SKM
04 199903 2 001
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKE

Program : KIA anak


Bulan : April 2019

Kam

Mgg
Jum
Rab
Sen

Sab
Sel
Lokasi 1 2 3 4 5 6 7
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

Riskiyani,Amd.Keb

Pelaksanaan Sri Dewi Winarti,Amd.Keb V V V


Kegiatan SDIDTK
1 Lisa Setia Sari,Amd.Keb 18 Sekolah V V V
pada Anak Pra
Sekolah
Herlena,Amd.Keb V V V

Sri Wahyuni,Amd.Keb V V V

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM


NIP.19700317 198912 1 001

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
RAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL
Kam

Kam

Kam
Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum

Jum
Rab

Rab

Rab
Sen

Sab

Sen

Sab

Sen

Sab
Sel

Sel

Sel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

V V V V

V V V V V V V

V V V

V V V V V

V V V V V

Menyetujui , Pangkalan Kasai , 01 April 2019


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Program KIA Anak

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RISKIYANI,Amd.Keb


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19880622 201102 2 003
Sen
Sel

Sumber Dana

29 30

BOK

n Kasai , 01 April 2019


g Program KIA Anak

RISKIYANI,Amd.Keb
19880622 201102 2 003
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UK

Program : KIA anak


Bulan : Juni 2019

Kam
Mgg

Rab
Sab

Sen
Sel
Lokasi 1 2 3 4 5 6
No Kegiatan Nama Pelaksana
Pelaksanaan

Riskiyani,Amd.Keb

Mesiawati,SST

Pelaksanaan Rahmawati,Amd.Keb
Kegiatan SDIDTK
1 10 Sekolah
pada Anak Pra Darmayanti,Amd.Keb
Sekolah
Desi Ratna Sari,Amd.Keb

Sri Dewi Winarti,Amd.Keb

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai

ASISWANDI, Amd. Kep, SKM


NIP.19700317 198912 1 001

Ket : Hari Libur/Minggu


: Pelaksanaan Kegiatan
N PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

HARI/TANGGAL

Kam

Kam
Mgg

Mgg

Mgg
Jum

Jum

Jum
Rab

Rab
Sab

Sen

Sab

Sen

Sab

Sen
Sel

Sel
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Insan Mulia B.Padang

Mustaqim Sei Arang


1.TK IT Cahaya sei
1.Tk Johan Sentosa

Mutaqin B.Rampai
1. Tk Johan Sentosa
2. Paud

TK IT Alkautsar
2. PAUD Baitul
2.RA Risalatul

P.Kasai
bangkar
BBU
v

v v v

v v v

v v v

v v v

Menyetujui , Pangkalan Kasai


Ketua UKM Puskesmas Pangkalan Kasai Pemegang Progr

RAHMAWATI SIMATUPANG,Amd.Keb RISK


NIP.19750614 200604 2 012 NIP. 19
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UK

Program : KIA anak


Bulan : Juni 2019

NO TANGGAL SEKOLAH
Kam

Mgg
Jum
Rab

Sab
Sel

Sumber Dana
25 26 27 28 29 30
RA Mambaul Huda
TK Pertiwi P.Kasai

KARYA P.Bumi
PAUD TUNAS
B.Rampai

v v

v v
BOK

Pangkalan Kasai , 10 Juni 2019


Pemegang Program KIA Anak

RISKIYANI,Amd.Keb
NIP. 19880622 201102 2 003
TAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

PETUGAS KET
JADWAL KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS PANGKALAN KASAI TAHUN 2019

Program : KIA anak


Bulan : Juni 2019

NO TANGGAL SEKOLAH PETUGAS KET


1. Darmayanti,Amd.Keb 2.
1 17-Jun-19 Tk Johan Sentosa
Desi Ratna Sari,Amd.Keb

Paud Insan Mulia 1. Mesiawati,SST 2.


2 17-Jun-19 B.Padang Sri Dewi Winarti,Amd.Keb
1. Darmayanti,Amd.Keb 2.
3 18-Jun-19 Tk Johan Sentosa BBU
Desi Ratna Sari,Amd.Keb

RA Risalatul Mustaqim 1. Mesiawati,SST 2.


4 18-Jun-19 Sei Arang Sri Dewi Winarti,Amd.Keb

5 19-Jun-19 TK IT Cahaya sei bangkar 1. Darmayanti,Amd.Keb 2.


Desi Ratna Sari,Amd.Keb
PAUD Baitul Mutaqin 1. Mesiawati,SST 2.
6 19-Jun-19 B.Rampai Sri Dewi Winarti,Amd.Keb

1. Rahmawati,Amd.Keb 2.
7 24-Jun-19 TK IT Alkautsar P.Kasai
Riskiyani,Amd.Keb
1. Mesiawati,SST 2.
8 25-Jun-19 TK Pertiwi P.Kasai
Riskiyani,Amd.Keb

RA Mambaul Huda 1. Rahmawati,Amd.Keb


9 27-Jun-19 B.Rampai 2. Sri Dewi Winarti,Amd.Keb

PAUD TUNAS KARYA 1. Rahmawati,Amd.Keb 2.


10 28-Jun-19 P.Bumi Riskiyani,Amd.Keb

Mengetahui Pangkalan Kasai, 13 Juni 2019


Kepala UPTD Puskesmas P.Kasai Pj.Program Anak

ASISWANDI,AMD.KEP.SKM RISKIYANI,AMD.KEB
NIP.19700317 198912 1 001 NIP.19880622 201102 2 003