Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK BAKAT ISTIMEWA
SUBJEK B.MELAYU TARIKH : 8 JANUARI 2020 MASA: 11.15 - 12.45
TAHUN HARI : RABU Bilangan murid : 9
STANDARD
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat
PEMBELAJARA
dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyebut ayat penyata ,ayat perintah dan ayat tanya berdasarkan
dialog
1. Murid melakonkan dialog yang diberi.
2. Murid membaca dialog yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat..
3. Murid mengenal pasti jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat
AKTIVITI
dalam dialog.
4. Murid mengkelaskan ayat mengijut jenis dan ragamnya.
5. Murid memberikan contoh ayat lengkap mengikut jenis ayat dan
ragam ayat yang diberi.
i. Ilmu : Pendidikan Moral
ii. Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK : ICT,Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Mengecam
KP – Interpersonal
v. I-think : Peta bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 2
BELAJAR
PENILAIAN Murid mengenal pasti ayat perintah, ayat tanya dan ayat penyata.
P&P
REFLEKSI Latihan: Murid membina ayat tanya berdasarkan kata tanya yang diberi.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK PERMATA KELUARGAKU
SUBJEK B.MELAYU TARIKH : 12 JANUARI MASA: 8.50-9.50
TAHUN 2019 Bilangan murid : 9
HARI : AHAD

STANDARD 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan


PEMBELAJARA berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan
N yang betul

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan
sebutan yang betul.

1. Murid membaca petikan “Permata Keluargaku”.


2. Murid dan uru bersoal jawab tentang perkataan berimbuhan.
3.Murid membacakan ayat yang mengandungi perkataan imbuhan
AKTIVITI
dalam petikan.
4.Murid melagukan syair.
5. Murid mencatat perkataan beimbuhan dalam syair.
i. Ilmu :Bimbingan dan Kaunseling
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menjanakan idea
KP – Verbal-linguitik
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 3
BELAJAR
PENILAIAN Murid membacakan ayat yang mengandungi imbuhan.
P&P
Pada akhir sesi PdP,
/9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI Kerja rumah:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK HEBATNYA ADIKKU
SUBJEK B.MELAYU TARIKH : 13 JANUARI MASA: 10.15-11.15
2019 Bilangan murid : 9
HARI : ISNIN
STANDARD
3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan
PEMBELAJARA
kemas
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menulis catatan dan pantun empat kerat secara mekanis dengan
betul dan kemas.
1. Murid meneliti poster pertandingan melukis.
2. Murid memerhatikan gambar dan membaca catatan secara
mekanis.
2. Murid dan guru bersoal jawab mengenai maklumat yang dibaca.
3. Murid menulis catatan menggunakan format yang betul secara
AKTIVITI
mekanis.
4. Murid menulis pantun secara mekanis dengan betul dan kemas.
5. Murid menggariskan maklumat dalam pantun dan
menjelaskannya bersama-sama.
6. Murid melagukan pantun yang disalin.
i. Ilmu :Pendidikan Seni Visual
ii. Nilai :
Kesungguhan, Kegigihan
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menjanakan idea
KP –Visual-ruang
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 4
BELAJAR

PENILAIAN Murid menyalin catatan dan pantun secara mekanis dengan betul dan
P&P kemas.
Pada akhir sesi PdP,
REFLEKSI /9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
Kerja rumah:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK ADIKKU ISTIMEWA
SUBJEK B.MELAYU TARIKH : 14 JANUARI MASA: 10.15-10.45
TAHUN 2019 Bilangan murid : 9
HARI : SELASA
STANDARD
4.11 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan
PEMBELAJARA
imaginasi melalui penghasilan karya sastera
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menghasilkan cerita pendek berpandukan seni kata lagu yang
dinyanyikan.
1. Aktiviti nyanyian Adikku Istimewa.
2. Murid dan guru bersoal jawab tentang lagu yang diujarkan.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat gramatis berdasarkan cerita.
4.Murid membina cerita pendek berpandukan ayat yang dibina.
i. Ilmu :PendidikanMuzik
ii. Nilai :
Kerajinan, Ketabahan
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Mencipta
KP – Muzik
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Lagu , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 5
BELAJAR
PENILAIAN Murid membina cerita pendek berdasarkan seni kata lagu secara berpandu.
P&P
Pada akhir sesi PdP,
REFLEKSI /9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
Kerja rumah:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU TARIKH: 15 JANUARI MASA : 11.15 – 12.45
TAHUN 2019 Bilangan murid : 6/7
HARI : RABU
STANDARD
5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARA
penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata nama am
dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama am dan
P&P penjodoh bilangan.
Pada akhir sesi PdP,
REFLEKSI /9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
Kerja rumah:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU TARIKH: 19 JANUARI MASA : 8.50 – 9.50
TAHUN 2019 Bilangan murid : 7
HARI : AHAD
STANDARD
5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARA
penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata nama am
dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama am dan
P&P penjodoh bilangan.
Pada akhir sesi PdP,
REFLEKSI /9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
Kerja rumah:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU TARIKH: 20 JANUARI MASA : 10.15-11.15
TAHUN 2019 Bilangan murid : 9
HARI : ISNIN
STANDARD
5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARA
penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata nama am
dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama am dan
P&P penjodoh bilangan.
Pada akhir sesi PdP,
/9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI Kerja rumah:
PdPc ditangguh kerana Kursus Kepimpinan Pengawas, Pengawas PSS,
Ketua Kelas & Penolong Ketua Kelas
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU TARIKH: 21 JANUARI MASA : 10.15-10.45
TAHUN 2019 Bilangan murid : 9
HARI : SELASA
STANDARD
5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARA
penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata nama am
dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama am dan
P&P penjodoh bilangan.
Pada akhir sesi PdP,
/9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
Kerja rumah:
PdPc ditangguh kerana menghadiri taklimat di PPD
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU TARIKH: 27 JANUARI MASA : 10.15-11.15
TAHUN 2019 Bilangan murid : 9
HARI : ISNIN
STANDARD
5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARA
penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata nama am
dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama am dan
P&P penjodoh bilangan.
Pada akhir sesi PdP,
/9 murid mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
Kerja rumah:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU TARIKH: 9 JANUARI 2019 MASA : 11.00 – 12.00
TAHUN HARI : SELASA Bilangan murid : 7
STANDARD
5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARA
penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh bilangan yang
terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata nama am
dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama am dan
P&P penjodoh bilangan.

REFLEKSI UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU PENULISAN

Anda mungkin juga menyukai