Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

KANDUNGAN FAIL MEJA

Abstrak Maklumat Pegawai Senarai Tugas Falsafah Pendidikan Negara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Piagam Pelanggan Pusat Sumber Sekolah Visi Pusat Sumber Sekolah Misi Pusat Sumber Sekolah 9. Matlamat Pusat Sumber Sekolah 10. Objektif Pusat Sumber Sekolah 11.Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 13.Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain. 14.Proses Kerja 15.Carta Aliran Kerja 16.Senarai Semak 17.Peraturan-peraturan Pentadbiran 18.Senarai Undang-Undang Pekeliling 19.Senarai Borang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

.

1

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG.

2.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media( Pusat Sumber Sekolah)________

Nama

: SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR

Jawatan Hakiki

: Guru Perpustakaan dan Media

Gred Jawatan

: DGA 29

Bahagian/Unit

: Pusat Sumber Sekolah

Tarikh Memegang Jawatan

: 16.09.2009

Tarikh Penempatan : 01.01.2003

Sekolah

: SJK (T) PASIR GUDANG

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media

2

SJK(T) PASIR GUDANG

3.0 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar,Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang.menyelaras,melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut : 3.1 Guru Perpustakaan dan Media 1. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. 2. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, Kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid sekolah. 3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). 4. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. 5. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 10. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 11. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. 14. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 16. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. 3.2 Bidang Umum 1. Menjalanan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidika

3

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

4.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan,beketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan Negara. 5.0 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pusat Sumber Sekolah Teras 1: Membina Negara Bangsa 1. Fokus 2. Strategi Pelaksanaan : Memperkasakan Bahasa Kebangsaan : Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penggalakkan Minat Membaca dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah. : Mengadakan Bulan Membaca dan mengiatkan Program Nilam : Aktiviti dalam bulan membaca,jumlah penglibatan murid dalam program Nilam dan peningkatan pinjaman buku-buku di perpustakaan. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber dan jumlah pinjaman buku di Pusat Sumber.

3. Pelan tindakan 4. Indikator

5. Indikator pencapaian

Teras 2 : Membangunkan Modal Insan 1. Fokus : i. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. ii.Memupuk murid supaya mempunyai kemahiran dan berketerampilan. i. Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan ii. Melaksanakan pembestarian sekolah iii. Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran (hard dan soft skill) : i. Mengalakan tabiat membaca pelbagai jenis buku. ii. Meningkatkan pelbagai jenis bahan bacaan diperpustakaan iii. Mengiatkan fungsi pusat sumber dan bilik media. iv. Memastikan pelajar menguasai kamahiran ICT.

2. Strategi Pelaksanaan:

3. Pelan Tindakan

4

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

4. Indikator

: i. Purata bilangan buku yang dibaca oleh murid setiap bulan. ii.Kekerapan penggunaan Pusat Sumber Sekolah oleh guru dan murid. iii.Bilangan aktiviti yang menggunakan ICT. : Peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan Guru dan Murid sepanjang tahun.

5. Indikator Pencapaian

PIAGAM PELANGGAN PSS SJK(T) PASIR GUDANG
• Memastikan murid-murid mendapat semua kemudahan asas yang diperlukan supaya dapat belajar dengan ceria dan selamat. • Mengenalpasti potensi yang ada dalam diri murid, membimbing dan memberi peluang untuk memperkembangkan dan berjaya dalam bidang yang diminati. • Menjalinkan hubungan baik dengan ibu bapa, PIBG dan masyarakat setempat melalui kerjasama dam permuafakatan yang padu.

Memupuk semangat setiakawan dah kesejawatan dengan sekolah-sekolah lain bagi menjayakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.

• Bersedia memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra dan terbaik kepada semua pelanggan yang berurusan dengan sekolah. • Bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina untuk meningkatkan prestasi sekolah.

5

7.0 Visi Pusat Sumber Sekolah

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH SJK(T) PASIR GUDANG

PUSAT SUMBER SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

6

8.0 Misi Pusat Sumber Sekolah

MISI
PUSAT SUMBER SEKOLAH SJK(T) PASIR GUDANG

• Berusaha melahirkan insan yang berakhlak mulia serta berketrampilan dalam semua bidang. • Berusaha meningkatkan program integrasi kaum dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

7

9.0 Matlamat Pusat Sumber

MATLAMAT PSS
SJK(T) PASIR GUDANG

Berupaya mengembangkan potensi murid secara menyeluruh meliputi aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi serta memberikan sumbangan yang positif kepada agama, bangsa dan negara.

8

10.0 Objektif Pusat Sumber

OBJEKTIF PSS SJK(T)PG
• Menyediakan kemudahan pendidikan terbaik kepada semua murid. • Menyediakan tenaga pengajar yang komited terhadap tugas dan profesion keguruan Malaysia. • Menyemai rasa gembira, sayang dan cinta kepada warga sekolah. • Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.
Kecemerlangan Pendidikan Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berbantukan sumber yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di kalangan murid. Penggunaan Kemudahan

9

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG.

In 11. Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

Penasihat Pengetua/Guru besar

Pengerusi PK1/GPK1

Naib Pengerusi 1 PK Hem/GPK Hem

Naib Pengerusi 2 PK Koko/GPK Koko

Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang

Setiausaha GPM

Ketua Bidang/ Ketua Panitia

* Pusat Sumber * Bahan Bantu Mengajar * Pusat Akses * Bilik Akses Kendiri * Bank Soalan * Bilik Tayangan * Taman Sumber

* Nilam * Ko Kurikulum * Alat Pandang Dengar * Bilik data * Makmal Komputer * Perkembangan Staf * Info Sekolah

10

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG.

12.Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Penasihat Pengetua/Guru Besar

Pengerusi PK/GPK 1

Naib Pengerusi 1 PK Hem

Naib Pengerusi 2 PK Koko

Naib Pengerusi 3 Penyelia Petang

Setiausaha GPM

Perpustakaan BBM/BBB Media Elektronik Makmal Komputer Pusat Akses

Nilam

Pembantu Perpustakaan

Pengawas Pusat Sumber

11

Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG.

13. Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai lain.
Unit/Subunit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM)

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Penasihat: Pengetua/ Guru Besar Meluluskansemua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah sepertimana yang telah dibincang dan diluluskan dalam mesyuarat Pengerusi: Penolong Kanan 1 Menyelaras semua aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah N Pengerusi: PK HEM / PK KOKO / PK Petang Bersama menyelaras, memantau dan menyelia perjalanan aktiviti dan program Pusat Sumber Sekolah Ketua Bidang/Guru Kanan Matapelajaran/ Ketua Panitia matapelajaran Menyelaras dan Memastikan aktiviti dan program Pusat Sumber dilaksanakan oleh panitia matapelajaran masing-masing.

Tugas & Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Merancang, melaksana dan memantau perjalanan Pusat Sumber Sekolah serta memastikan setiap unit melaksanakan program Pusat Sekolah secara bersungguh

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penolong Kanan Ketua Bidang Penyelaras NILAM Ketua Panitia Guru Kelas Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras BBM Penyelaras Makmal Komputer Penyelaras Bahan bantu Mengajar Penyelaras Bilik Media Penyelaras Pusat Akses Penyelaras Bilik Tayangan Penyelaras Bilik PAK Wakil PIBG Kerani Kewangan Pegawai PKG Pegawai BTPNJ

1. Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6 hingga 8 waktu seminggu. 2. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, Kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid sekolah. 3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah dan (AJK Kerja PSS). 4. Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. 5. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan

12

pembudayaan ilmu. 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 10. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor /PKG/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 11. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk Pusat Sumber Sekolah. 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. 14. Melaksanakan tugas semakan stok inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 16. Menjalankan penyelidikan /kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 18. Menghantar data dan

13

laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun.
19. Menalankan tugas-tigas lain yang diarah oleh pihak pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

14

1. 0

P r o s e s GK ue rr uj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a
Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar 1.1 matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk
Guru Besar GPK 1

1.

Muka surat ini

1/1

Undang-Undang / Peraturan
SPI Bil.3/1999Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SPI Bil 3/2005Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah

1. Menerima arahan tugas daripada
Guru Besar, GPK.

2. Merujuk Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.

3. Menyediakan dan menghantar
Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.

4. Menyediakan Persediaan Mengajar
Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS 5. Melaksanakan P&P

6. Melaksanakan tugas-tugas GPM 7. Memberi, menyemak dan membuat
pembetulan latihan murid-murid

15

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SK TANJUNG PUTERI RESORT

1 . C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 G r e
Aktiviti Sub Aktiviti 1 1.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 26 waktu seminggu
Mul a

Muka surat ini

1/1

Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid
Ta mat TTT

Ya

16

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

1 . S e n a r a i G e mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3 S ur
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 1 1.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengajar matapelajaran antara 27 waktu seminggu Aktiviti
Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK.

Muka surat ini Catatan

1/1

Tindakan

2

Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan.

3

Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.

4

Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS

5

Melaksanakan P&P

6 7

Melaksanakan tugas-tugas GPM

Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

17

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

1 ..4 N o r m aG K reu r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. Jenis Kerja
Menerima arahan tugas daripada Guru Besar, GPK. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi matapelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P&P dengan merujuk kepada : 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS Melaksanakan P&P Melaksanakan tugas-tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

Masa Yang Diambil (minit)

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

18

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

1. 5 P e r a t u r a n - P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j
1.
2. 3. Segala perancanganhendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala perancangan P&P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P&P dan PSS hendaklah dibincang dalam Panitia matapelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Guru Besar Setiap aktiviti P&P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian Guru. Buku Rekod Perancangan Harian hendaklah diserahkan kepadaGuru Besar setiap minggu untuk disemak.

4. 5.

1 . 6 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. SPI Bil 3/1999 –Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
2. Sukatan Pelajaran MataPelajaran 3. Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran 4. SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagu Guru Penyelaras Pusat Sumber dan Media 5. Surat KP ( BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah ( 6 Julai 2004)

19

1 . 7 S e n a r a i B o r a n g - b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a
1. Jadual Waktu Persendirian

2 .2

P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Aktiviti Sub Aktiviti PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan 2.1 dasar dan program tahunan Pusat Sumber Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar GPK 1 2

Muka surat ini

1/1

Undang-Undang / Peraturan
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. S.P.I Bil.9/1983

8. Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. 9. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 10. Menyediakan Pelan Operasi 11. Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar 12. Membaiki Pelan Operasi 13. Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/boringborang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan.

Pengetua/GB GPM/K.Panitia PT/GPM/PK 1

3. S.P.I Bil.4/1993 4. S.P.I Bil. 13/1998 5. S.P.I Bil. 10/2000

AJKKerja PSS 14. Mesyuarat AJK kerja AJK Kerja Program/PK 1

15. Menjalankan program yang telah dirancang. 16. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. 17. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada GPM

20

Pengetua/PK/PKG/BTPN

21

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

2 . 3C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e
Aktiviti Sub Aktiviti 2 2.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan Melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah
Mul a

Muka surat ini

1/1

Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/GB Membaiki Pelan Operasi Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” untuk program berkenaan . Mesyuarat AJK Kerja/program.

Ya Semak semula

Tidak

Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “.

Ta mat TTT

Menyediakan laporan dan menghantarnya kepada Pengetua/GB/PKG/BTP.

22

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

2.4

S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r

Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1

2 2.3

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan melaksanakan dasar program tahunan pusat sumber sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1

Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Mengadakan perbincangan dengan PK 1 Membaiki Pelan Operasi. Mesyuarat AJK Kerja /Program Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan mesyuarat “ Post mortem “. Menyediakan laporan dan menghantar kepada Pengetua/GB/PKG

2

3 4 5

6

7

8

23

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

2 . 5 N o r m aG Ku e ur j P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r a
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. 1. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Mengenal pasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Mengadakan perbincangan dengan Penolong Kanan 1 Memohon persetujuan Pengetua/Guru Besar Membaiki Pelan Operasi Mesyuarat AJK kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/boring-borang yang berkaitan termasuk memohon ‘LO’ untuk program berkenaan.

2

60 minit 60 minit 2 minggu 10 jam 3 minggu

3 4 5

6

7 8 9

Menjalankan program yang telah dirancang. Mengadakan “ Post mortem” terhadap program yang berkenaan. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Pengetua/PK/PKG/BTPN

1 tahun

1 minggu

1 minggu

24

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

2 . 6 P e r a t u r a n - P e r a t uFr a inl M e nat a d b i r a n P j
6. 7. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah.

8. 9.

2 . 7 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 7. Surat lantikkan Guru Penyelaras Media.

2 . 8 S e n a r a i B o r a n g - b o r a Fn ag i ly M ne gj a d i g u n a k a n a
1. 2. 3. 4. Borang Pendaftaran Peserta kursus/bengkel/mesyuarat. Borang maklumat peserta bengkel/mesyuarat Borang penilaian kursus/bengkel Borang LO

25

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SK TANJUNG PUTERI RESORT

3 . 0P r o s e s GK uer ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a
Aktiviti Sub Aktiviti 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Muka surat ini 1/1

Merancang dan mengurus 3.1 belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua/GB Kerani Kewangan/GPM

Undang-Undang / Peraturan Rekod Perolehan Buku

1. Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. 2. Menganalisis belanjawan 3. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS. 4. Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. 5. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB 6. Membaiki perbelanjaan.

GPM GPM AJK kerja PSS

7. Mesyuarat AJK Kerja 8. Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan.

Kerani kewangan

9. Laksanakan program. 10. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan.

JK Kerja PSS PK 1/AJK PSS

26

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

3.1

C a r t a A l i r a nu rKu e P j a r p u s t a k a a n d a n M e d i a G r e
Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah
Mul a

Muka surat ini

1/1

Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang peruntukan pecahan setiap unit
Semak semula

Memohon persetujuan pengetua /GB Membaiki perbelanjaan anggaran
Tidak Ya

Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan suratsurat/rekod-rekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ”LO” Melaksanakan program.

Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan
Ta mat TTT

27

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG

3.2

S e n a r a i G eu mu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S r
Aktiviti Sub Aktiviti 3 3.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Aktiviti Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Laksanakan program. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1

Bil 1

2

3 4 5 6 7

8 9

28

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

3 . N o r m a GK uer ru j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. 1 Jenis Kerja Mendapatkan jumlah bantuan perkapita PSS. Mengadakan mesyuarat pengagihan bantuan perkapita PSS Merancang pecahan perbelanjaan setiap unit. Memohon persetujuan Pengetua Dan GB Membaiki perbelanjaan. Mesyuarat AJK Kerja Membantu menguruskan surat-surat/rekodrekod/borang-borang yang berkaitan termasuk memohon ’LO’ untuk program berkenaan. Laksanakan program. Mesyuarat kewangan dan laporan kewangan. Masa Yang Diambil (minit) 1 minggu 2 jam Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

2

3 4 5 6 7

4 jam 1 jam 1 minggu 2 jam 3 minggu

8 9

1 tahun 1 minggu

29

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

3 . P e r a t u r a n - P e r a t u Fr aa ni l P ee nj at a d b i r a n 4 M
10. 11. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pembangunan Organisasi, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pentadbiran sekolah.

12. 13.

3 . 5 S e n a r a i U n d a n g - U n F a inl gM de aj an P e k e l i l i n g d
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pindaan pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5/2002. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah, bertarikh 10 Febuari 2004. 3. Tambahan pertama kepada surat pekeliling Kewangan Bil.5/2002. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah, bertarikh 10 Febuari 2004. 4. Surat Pekeliling Kewangan Bil.5/2002. Pemberian Bantuan Perkapita untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002.

3 . 6S e n a r a i B o r a n g - b o r aFn ag i l yMa e jga d i g u n a k a n n
1. 2. 3. 4. Nota minta Borang LO Borang pendaftaran peserta kursus/bengkel/mesyuarat Boring maklumat peserta bengkel/mesyuarat

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

30

4 . 0 P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u
Aktiviti Subaktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Muka surat 1/1 ini Undang-Undang / Peraturan 1. SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah (16 Oktober 2002) KPM 2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bacaan PSS (1990), terbitan BTP 3. Buku Panduan Senarai Bahan Bacaan tahunan terbitan BTP

Proses Kerja 1. Menerima arahan tugas daripada Pengetua/Guru Besar, GPK T & K 2. Membuat semakan koleksi bahan berdasarkan stok 3. Membuat analisis koleksi bahan berdasarkan stok 4. Menentukan peratusan pembelian bahan 5. Mengenalpasti keperluan semasa 6. Mengedar borang cadangan kepada ketua-ketua panitia 7. Mengumpul dan menilai permohonan 8. Membuat keputusan permohonan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

31

4 . C a r t a A l i r aGn u Kr ue r Pj ae r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1
Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini Mul a Menerima arahan 1/1

Membuat semakan koleksi

Menentukan peratusan pembelian bahan

Mengenalpasti keperluan semasa Mengedar borang cadangan Mengumpul borang cadangan

Mengumpul permohonan Menilai permohonan Membuat keputusan

Tidak diluluskan Lulus Meneruskan proses pembelian

Tamat

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

32

4 . S e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 Sur k
Aktiviti Sub Aktiviti 4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini Muka surat ini Aktiviti Menerima arahan Tindakan Catatan 1/1

Bil 1

2

Membuat semakan koleksi

3

Menentukan peratusan pembelian bahan

4

Mengenalpasti keperluan semasa

5

Mengedar borang cadangan

6

Mengumpul permohonan

7

Menilai permohonan

8

Membuat keputusan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

33

4 . 3 P e r a t u r a n - P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n
Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam fail Kuasa Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah Merujuk senarai semak koleksi untuk merancang pemerolehan koleksi Merancang berdasarkan peruntukan PCG dan sumber kewangan Merancang mengikut peratusan yang ditetapkan mengikut keperluan (tertakluk kepada perubahan.

4 . 4 e n a r a i U n d a n g - U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g S g a
Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini 1 2 3 4 5 6 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah, Fail Kuasa Sekolah Dasar Pemilihan dan Panduan pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002), KPM Kementerian Pelajaran Malaysia. Tatacara pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah, Bahagian kewangan, Kuala Lumpur, 2006 Jamiah Hj. Othman dan Yusof Khan b loth Khan, panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS, Subang Jaya; Danatis Distributors, 1995

4 .5 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a k a n
Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini Bil 1 2 Borang cadangan Ketua panitia / Guru Senarai semak koleksi Borang

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

34

5 . P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 K u
Aktiviti Sub Aktiviti Merancang , melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 5.1 Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat 1/2 ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 arahan Tadbir & Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum

1.

Menerima Pengetua/GB/GPK Kurikulum

2.

Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P Melaksanakan kursus dalaman berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat Menjalankan aktiviti-aktiviti Kemahiran Maklumat untuk

GPK Tadbir & Kurikulum / GPM/ KP

3.

GPM / AJK Kerja PSS

Buku Panduan Literasi Maklumat Terbitan BTP Surat Siaran BTP

4.

GPM

5.

GPM / Guru

6.

GPM / AJK Kerja PSS / Guru GPM /AJK Kerja PSS Guru

7.

Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti Menilai pelaksanaan Maklumat Kemahiran

8.

GPM

35

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

5 . 1 C a r t a A l i r G n rKu e Pr jea r p u s t a k a a n d a n M e d i a au
Aktiviti Sub Aktiviti 5 5.1 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini 1/2

Mul a

Terima Arahan/ Tempahan.

Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim Dapatkan kelulusan Tidak diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan

Diluluskan

Jalankan kursus dalaman

Beri khidmat bantu

Sedia lembaran kerja

Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat

Ta mat TTT

Tamat

36

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

5 . N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 5 Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat Muka surat ini Catatan 1/2

5.1

Aktiviti Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Merancang latihan Kemahiran Maklumat Menjalankan kursus Kemahiran Maklumat dalaman berkaitan

Tindakan

2 3

4 5 6 7

Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS Mengedarkan lembaran kerja Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat Membuat penilaian

37

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

5 . 3P r o s e s GK ue rruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a
Aktiviti Sub Aktiviti Merancang , melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang Muka surat 5.2 2/2 dapat menyokong P&P ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 5 Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum GPM

1. Menerima arahan Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum 2. Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P 3. Menyediakan diperlukan. perkhidmatan yang

GPM

4. Menyediakan
/secara manual guru dan murid.

sistem automasi dan kad ahli bagi

GPM / Kerani PSS / Pengawas PSS

5. Menyediakan buku rekod penggunaan alatan / bahan di PSS, Pusat Akses 6. Menyediakan pengunjung PSS buku rekod

GPM

GPM

7. Menyediakan

borang tempahan penggunaan BilikMedia /Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah

GPM /AJK Kerja PSS / Penyelaras Bilik Khas

Rujuk Pekeliling

8. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan 9. Membuat analisis penambahbaikan 10. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan

GPM

GPM GPM

38

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

5 . 4 a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a C a r a
Aktiviti Sub Aktiviti 5 5.2 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Mul a Muka surat ini 2/2

Terima Arahan

Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan Sediakan perkhidmatan yang diperlukan Maklumkan kepada pengguna

Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan Rekod / Dokumentasi

Ta mat TTT

Tamat

39

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

5 . 5 e n a r a i G e mu a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S Sur k
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 5 Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P Aktiviti Menyediakan brosur atau pamplet Menyediakan buku rekod penggunaan bilikbilik khas Menyediakan kad ahli Tindakan Muka surat ini Catatan 2/2

5.2

3

4 5

Menyediakan buku rekod pengguna Menyediakan buku rekod peminjaman / pemulangan buku Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku Menyediakan borang soal selidik

6

7

8

40

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

5 . 6 e r a t u r a n - P e r a t u rF aa ni l PMGe eu j rtaa d Pb ei rr ap nu s t a k a a n d a P n u
1. 2.
3. 4. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua /Guru Besar.

5 .7 S e n a r a i U n d a n g -U n d a n g d a n P e k e lilin g F a
1. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam . Buku Panduan Literasi Maklumat – Terbitan BTP Surat Siaran BTP

5 .8 S e n a r a i B o r a n g -B o r a n g Y a n g D ig u n a F a il M
1.
2. 3. Borang tempahan penggunaan Bilik Media / Pusat Akses Kendiri / Pusat Akses Sekolah Borang soal selidik Borang tempahan Bahan Bukan Buku

41

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

6 . 0 P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n & M e d i a r
Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.1 GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT Muka surat ini 1/1 Merancang dan mengurus ProgramPembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan ilmu Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. Pengetua / Guru Besar/GPKT & K 2. Penolong Kanan Pentadbiran/SU NILAM 3. GPM/SU NILAM 3. Merancang aktiviti galakan membaca 4. Memberi taklimat NILAM 5. Melancarkan Program NILAM 6. Melaksanakan aktiviti galakan membaca 7. Mengumpul data Rekod Bacaan 8. Menganalisis Data 9. Mengenalpasti peringkat sekolah 10. Merancang Majlis Anugerah Program NILAM 11. Menyampaikan Anugerah Program NILAM 12. Membuat penilaian 4. GPM/AJK Kerja NILAM 5. GPM/SU NILAM

Undang-Undang / Peraturan 1. SPI Bil 13/19/98

1. Menerima arahan daripada pengetua/GB/GPK T &K 2. Mesyuarat AJK NILAM

2. SPI Bil 12/2001 3. SPI Bil 1/2005 4. Pelaksanaan Program NILAMJohor.JPNJ/PPP/A25087/01/(37) 5. SPI Bil 10/2000

6. GPM/SU NILAM/KP 7. GPM/SU NILAM 8. GPM/SU NILAM 9. GPM/SU NILAM 10. GPM/GB/GPKT& K 11. Pengetua/GB/SU NILAM 12. GPK T&K/GPM

42

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

6 . 1C a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n & M e d i a G r a
Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Mul a Semak semula Muka surat ini 1/1

Terima arahan/Sediakan kertas kerja/Dapatkan kelulusan Diluluskan Mesyuarat AJK NILAM

Tidak

Ya

Lantikan AJK NILAM

Beri Taklimat NILAM

Laksanakan Program NILAM

Pantau Aktiviti NILAM Kumpul Borang data NILAM

Anugerah NILAM Dokumentasi/Post Mortem

Tamat

43

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

6 . 2 S e n a r a i GS ue rm aPk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAM dan Pembudayaan ilmu Aktiviti Menyediakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa NILAM Taklimat NILAM Menyerahkan borang Rekod Bacaan NILAM Pelaksanaan Program NILAM Melaksanakan aktiviti galakan membaca Kumpulkan Data Rekod Bacaan Analisis Data Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah Merancang majlis Anugerah Program NILAM Menyampaikan Anugerah Program Nilam Membuat penilaian Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1

44

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

6 . 3N o r m a K e P jea r p uu sr tua k a a n d a n M e d i a r G
Aktiviti Sub Aktiviti 6 6.1 Galakan membaca dan Literasi Maklumat Merancang Program NILAm dan Pembudayaan ilmu Masa diambil Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Kerja Mengenalpasti aktiviti/bengkel yang akan dijalankan. Memohon persetujuan pengetua / guru besar Mengadakan perbincangan dengan Guru Penolong Kanan 1 Menyediakan pelan operasi Membaiki pelan operasi Melantik AJK NILAM Mesyuarat AJK NILAM

Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1 minggu 60 minit 60 minit 1 bulan 1 minggu 1 hari

6 . 4P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
5.
6. 7. 8. Menggunakan buku Panduan Program NILAM Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah , Bahagian Teknologi Pendidikan KPM. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan , Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan Panduan Tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar

1 hari

6. 5 S e n a r a i U n d a n g - U n d Fa an i g Md ea jna P e k e l i l i n g l
1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 2 Mei 1998 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Galakan Membaca Di Sekolah – Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri bertarikh 19 November 2001 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005: Memantapkan Budaya Membaca di kalangan murid Sekolah bertarikh 12 Mei 2005 4. Pelaksanaan Program NILAM di Negeri Johor JPNJ/PPP/A25087/01/(37) 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2000: Tahun Pusat Sumber Sekolah ( PSS ) 2000

45

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

6 . 6 S e n a r a i B o r a n g - B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a a
2. Rekod Bacaan Tahap 1 dan Tahap 2 Borang Data Program NILAM : Individu Kelas 4. 5. 6. Rekod Pencapaian Program NILAM Rekod Bacaan Bulanan Rekod Analisis Jumlah Bacaan Murid mengikut Pengkelasan

3.
i) ii)

7 . 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________
Merancang, melaksana dan meyelaras Program Aktiviti 7 Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum. 2. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. 3. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus/latihan 4. Mendapat kelulusan Pengetua / GB/ GPK Tadbir & Kurikulum 5. Mengurus pelaksanaan kursus/latihan 6. Mengedarkan borang penilaian kursus 7. Menyediakan sijil penyertaan Pengetua / GB/ PK
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2005

PK / Ketua Panitia

GPM

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1999

Pengetua / GB/ PK

GPM / Ketua Panitia

GPM

GPM

46

8. Membuat dokumentasi

GPM

7.1

C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j
Aktiviti 7 Mul a

Merancang, melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah
Muka surat ini 1/1

Sub Aktiviti

Terima arahan

Merancang latihan yang diperlukan

Membuat kertas cadangan

Dapatkan kelulusan
Tidak diluluskan

Diluluskan

Semakan semula Kertas Cadangan

Dapatkan peruntukan kewangan

Tempah segala keperluan latihan

Urus pengendalian latihan bersama fasilitator Pantau kehadiran dan menyediakan sijil

Kumpul borang penilaian dan dokumentasi Tamat.

47

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

7 . 2S e n a r a i SGe umr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 12.7 Merancang, melaksana dan meyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GB/PK Mengenal pasti staf yang memerlukan latihan. Merancang latihan yang diperlukan. Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan. Mendapat kelulusan daripada Pengetua/GB/PK Mengurus latihan bersama fasilitator Memastikan borang kehadiran peserta diisi setipa sesi latihan Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta Membuat penilaian dan dokumentasi Tindakan Catatan

2

3 4

5

6 7

8

9

48

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

7 . 3P e r a t u r a n - p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e
1. 2. 3. 4. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar.

7 . 4S e n a r a i U n d a n g - U nF da ai l n Mg e/ ja e k e l i l i n g P
1. 2. 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1999

7 . 5 e n a r a i B o r aYn ag n- B oDr agnu gn a k a n S g i
1. 2. Borang kehadiran peserta. Borang penilaian kursus.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

8 . 0P r o s e s GKu er ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ________________________________________
Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk / Peraturan 1. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/GPK Tadbir & Kurikulum. 2. Mesyuarat AJK kerja PSS. 3. Merancang dan menyediakan takwim. 4. Mengenalpasti saluran promosi 5. Menyedia saluran promosi PSS 6. Melaksana aktiviti promosi PSS 7. Menilai keberkesanan promosi Pengetua/GB/PK
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2005

Aktiviti

8

PK / GPM PK / GPM

GPM GPM GPM GPM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

8.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j
Aktiviti Sub Aktiviti 8 Mul a

Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Muka surat ini 1/1

Terima arahan Sediakan Takwim Program Promosi PSS

Dapatkan kelulusan

Tidak diluluskan

Diluluskan

Semakan semula Kertas Cadangan

Sebarkan Takwim Program Promosi PSS

Kenalpasti pihak yang terlibat.

Pelaksanaan aktiviti

Dokumentasi / Post – mortem Tamat.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

8 . 2S e n a r a i G eu mr ua kP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a S
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 8 Aktiviti Merancang dan menyediakan takwim Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS Mengenalpasti saluran promosi PSS Menyediakan saluran promosi PSS Melaksanakan aktiviti promosi PSS Penilaian / Dokumentasi Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Tindakan Muka surat ini Catatan

4 5 6 7

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

8 . 3P e r a t u r a n - p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n Fa e
1. 2. 3. 4. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua / Guru Besar. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua / Guru Besar.

8 . 4S e n a r a i U n d a n g - U n Fd aa inl g /e P e k e l i l i n g M ja
1. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

8 . 5 e n a r a i B o r aYn ag n- B oDr agnu gn a k a n S g i
1. Borang penilaian.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

9 . 0P r o s e s G e rr jua P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a K u ________________________________________
Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Muka Sub Aktiviti 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan Aktiviti 9 1. Menerima arahan daripada Pengetua/PK Pengetua / GB/ GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia/JK Kurikulum Penyelaras Bilik Khas Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990)BTP. Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004)BTP

2. Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan, bilik media, pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mmesyuarat JKS. 3. Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak).

Penyelaras Jadual Waktu

4. Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P & P. 5. Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan. 6. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas. 7. Memberi khidmat Bantu. 8.Memberi kursus dalaman bila perlu.

AJK BBM

9.Mengedar borang statistic penggunaan alat/bahan sumber media setiap tahun. 10.Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas.

Rujuk Fail Kuasa m/s 77 Rujuk Unit Media BTPN

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

9.1 C a r t a A l i r a Gn uKr u r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e j
Aktiviti Sub Aktiviti 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Muka surat ini
Mul a

1/1

Terima arahan

Senarai bahan Promosi bahan Sedia borang tempahan

Pamer jadual waktu yang telah disediakan Tidak
Sedia khidmat Bantu/ perkembangan staff jika perlu

Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul diterima. Ya Rekod borang statistik

Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan
Ta mat TTT

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

9 . S e n a r a i S eumr a k P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G u
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

Tindakan

Muka surat ini Catatan

1/1

Aktiviti Menerima arahan Pengetua / GB/GPK T&K Menyenaraai bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) yang ada di perpustakaaan, bilik media , pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS Mempromosi bahan sumber ( bahan cetak dan bukan cetak ) Menyedia borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan Menyedia manual penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas Memberi khidmat bantu Memeri kursus dalamaan bila perlu Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas.

2

3

4

5

6

7 8 9

10

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

9 . 2 e r a t u r a n - p e r a t u r a n i lP M ne tj a d b i r a n P Fa e
1. 2. Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan ( peraturan ) Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran.

3. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa.

5. Mengunakan penetapan polisi dan dasaar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau berlisan. 6. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS.

9 . 3 e n a r a i U n d a n g - U n d F a igl M ae nja P e k e l i l i n g S an d
4. 5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS ( 1990 ) BTP 6. Surat KP ( BTP- PSP ) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media ( 6 Julai 2004 ) BTP

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 0 .P0 r o s e s GK u r ju P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e a
Aktiviti Sub Aktiviti BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 10 NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 10.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk Pengetua / Guru Besar/KPM/BTPN/ JPNJ/PPD/PKG/ Agensi Luar Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standard Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002)

1. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. 2. Mendapatkan surat edaran agensi luar daripada pihak pentadbiran. 3. Mengambil tindakan. 4. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan. 5. Meminit surat-surat di dalam fail.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

10 . C a r t a A l i r a n u Kr u r jPa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 G e
Aktiviti 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

Sub Aktiviti

10.1

Mul a

Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran. Mengambil tindakan
Semak semula

Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah..
Tidak Ya

Simpan dan minit ke dalam fail
Ta mat TTT

1 0 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 10 BERHUBUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI/JPNJ/PKG/PERPUSTAKAAN AWAM UNTUK MENINGKATKAN DAN PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Mendapatkan Surat Edaran daripaada agensi luar daripada pihak pentadbiran. Mengambil tindakan Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak yang berkenaan jika timbul masalah.. Simpan dan minit ke dalam fail Tindakan Catatan

10.1

3 4

5

1 0 . 3 P e r a t u r a n - P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t
1. 2. 3. Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

4. 5. 6.

Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTPN Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN

1 0 . 4 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. 2. 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTPN. Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002)

4. 5. 6. 7. 8.

1 0 .S5 e n a r a i B o r a n g - B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a
-tia d a -

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 1 .P0 r o s e s K eu rrj u P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a G a
Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 11.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 11 Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan Kurikulum Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN

1. Me nerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan kurikulum.

2. Me Ketua Panitia milih bahan-bahan PSS yang bersesuaian dengan PnP 3. ngisi borang pesanan Me

4. Me nerima bahan-bahan yang dibeli. 5. Me nyemak dan memeriksa bahanbahan yang diterima. 6. rekod dalam buku stok 7. njalankan proses teknik. Me Me

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

Aktiviti Sub Aktiviti

11 11.1

MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini

1/1

11 . C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j

Mul a

Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Pilih bahan-bahan PSS. Isi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Diluluskan Terima bahan-bahan yang dibeli
Ya

Tidak Diluluskan

Pemilihan Semula

Menyemak dan memeriksa bahan-bahan Merekod dalam buku stok Proses Teknik
Ta mat TTT

1 1 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 11 11.1 MENYELIA DAN MENGURUS BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meningkatkan perkhidmatan dan Muka program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan Pengetua / Guru Besar. Memilih bahan-bahan PSS. Mengisi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/ Guru Besar Terima bahan-bahan yang dibeli Menyemak dan memeriksa bahanbahan Merekod dalam buku stok Proses Teknik Tindakan Catatan 1/1

5 6 7 8

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 1 . 3 P e r a t u r a n - P e r a t u Faani l PM e en j aa d b i r a n r t
1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti buku panduan guru , takwim sekolah, dan fail kuasa PSS. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

1 1 . 4 S e n a r a i U n d a n g - U n dFaani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN. 2. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.

1 1 . 5 S e n a r a i B o r a n g - B o r a F g i lY M ne gj a D i g u n a k a n na a
1. Borang Pesanan / Nota Minta 2. Buku Stok Bahan-Bahan PSS 3. KEW PA 2 4. KEW PA 3 5. J 300/ Kad Petak

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 2 .P0 r o s e s K e Pr jea r p uusr tua k a a n d a n M e d i a G
Aktiviti Sub Aktiviti MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 12.1 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 12 Pengetua / Guru Besar/ Pihak pentadbir sekolah Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan PSS (1990) BTPN Program NILAM: Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988) BTP Standart Kualiti: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP(BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas guru perpustakaan dan media sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 10/2000 SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002)

1. Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. 2.Mencatat minit

3. Menyiapkan minit mesyuarat AJK induk PSS 4. menghantar draf untuk semakan AJK Kerja PSS 5. mendapatkan pengesahan pengetua/Guru GPK T&K Besar 6. Memprbanyakkan minit. 7. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) 8. menyimpan dalam fail

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

12 . C a r t a A l i r G nu K ue r Pa e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r j
Aktiviti 12 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

Sub Aktiviti

12.1

Mula Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Mencatat minit
Semak semula

Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar
Ya

Tidak

Memperbanyakkan minit. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail
Ta mat TTT

1 2 . 2S e n a r a i G u m u a k e r p u s t a k a a n d a n M e d i a Ser P
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12.1 MENYELIA DAN MENGEDAR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK/ KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH. Meningkatkan perkhidmatan dan Muka 1/1 program Pusat Sumber Sekolah surat ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar. Mencatat minit Menyiapkan minit mesyuarat Menghantar draf untuk semakan Mendapatkan pengesahan pengetua/Guru Besar Memperbanyakkan minit. Mengedar kepada ahli (rujuk pekeliling minit mesyuarat) Menyimpan dalam fail Tindakan Catatan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 2 . 3 P e r a t u r a n - P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n
1. Menggunakan Buku Panduan Pengurusan Sekolah yang ditetapkan oleh pentadbiran sekolah.

2

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak pentadbiran sekolah 3. 4. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN

1 2 . 4 S e n a r a i U n d a n g - U n dFa ani lg Md ea jna P e k e l i l i n g
1. 2. 3. 4. BTPN. 5. 6. 7. 8. 1 2 .5 Standard Kualiti: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002) BTPN SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002 S e n a ra i B o ra n g -B o ra n g Y a n g D ig F a il ka e ja una M n T ia d a Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentadbiran Awam.

Dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan Bacaan PSS (1990) BTPN Surat KP(BTP dan PSP) 8810/11/1(03) Kriteria pemilihan dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTPN Program NILAM : Konsep dan panduan perlaksanaan di sekolah (1988)

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 3 .P0 r o s e s K e rej a p Gu u rt a k a a n d a n M e d i a P r s u
Aktiviti Sub Aktiviti 13 Proses Kerja 13. Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Penolong Kanan I Guru Besar/Pengetua Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

Undang-Undang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998: Program Tabiat Membaca, bertarikh 22 Mei 1998.

14. Menyediakan borang pemantauan.
15. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia

16. Menjalankan program yang telah
dirancang. 17. Mengawal selia perjalanan program. 18. Menilai keberkesanan program.

GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia

19. Mengadakan “ Post mortem “
terhadap program yang berkenaan. 20. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. 9. Penyimpanan dokumen. GKMP/Ketua Panitia GKMP/Ketua Panitia

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 3 .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a a a a n d a n M e d i 1 a r a k
Aktiviti Sub Aktiviti 13.0 Mul a Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menyediakan borang pemantauan.

Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Menjalankan program yang telah dirancang.

Mengawal selia perjalanan program. Penambahbaikan Program Menilai keberkesanan program.

Mengadakan “ Post mortem “.terhadap program yang berkenaan. Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG.

Ta mat TTT

Penyimpanan dokumen.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 3 .S2 e n a r a i S e Pme ar p uGs ut ar u a a n d a n M e d i a k k
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 Aktiviti Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menyediakan borang pemantauan. Tindakan 13.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini Catatan 1/1

2

3

Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengawal selia perjalanan program. Menilai keberkesanan program. Mengadakan “ Post mortem “.terhadap program yang berkenaan. Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua/ PKG Penyimpanan dokumen.

4 5 6 7

8

9

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 3 . 3 N o r m a P ee rrpj au s t u rk ua a n d a n M e d i a K G a
Aktiviti Sub Aktiviti 13.0 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari 1 minggu 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3

Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menyediakan borang pemantauan. Taklimat umum kepada semua guru mengenai pelaksanaan dan pemantauan program. Menjalankan program yang telah dirancang. Mengawal selia perjalanan program. Menilai keberkesanan program. Mengadakan “ Post mortem “ terhadap program yang berkenaan. Menyediakan laporan dan menghantar laporan kepada Guru Besar/Pengetua. Penyimpanan dokumen.

4

1 minggu

5

1 minggu

6

2 hari 1 minggu

7 8

1 minggu

9

1 hari

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 3 . 4P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n
9.
Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Latihan, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor.

10. 11. 12.

1 3 . 5S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g d a n P e k e l i l i n g
1. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca, bertarikh 22 Mei 1998. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri, bertarikh 19 November 2001.

1 3 . 6S e n a r a i B o r a n g - B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n .
7.
8.

9. 10.

Borang Pemantauan Aktiviti. Borang Maklumat. Borang Penilaian Aktiviti. Format Laporan Aktiviti.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 4 . 0P r o s e sG Ku er u j aP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a r
Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 1.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan

2.Mengenal pasti peralatan yang diterima

PK Pentadbiran dan Kurikulum Pembantu Tadbir Kewangan / GPM GPM J300(KEW.134) KEW.PA 3 KEW. PA 2 J300(KEW.134) KEW.PA 3 KEW. PA 2

3. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori 4. Menjalankan pelupusan ( jika perlu )

5. Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan 6. Penyimpanan dokumen 7. Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan

GPM

Pejabat GPM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 4 .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 1 a r a
Aktiviti Sub Aktiviti 14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Muka surat ini 1/1

Mula Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P &K Mengenal pasti peralatan yang diterima Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Pelupusan ( jika Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan

Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Menyediakan borang KEW PA dan Borang J.

Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Bilik-bilik Khas Melaksanakan tugas

Semakan oleh PK P & K dan PT Kewangan Mempamerkan salinan stok dan inventori di papan kenyataan di PSS dan Bilik-bilik Khas Penyimpanan dokumen oleh PT Kewangan / Pejabat

Tamat

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 4 . 2 S e n a r a iG Su er m aP ke r p u s t a k a a n d a n M e d i a u
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 14.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS Aktiviti Mengenal pasti peralatan yang diterima . Tindakan Muka surat ini Catatan 1/1

2

Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia dan menghantar laporan kepada Pengetua Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan

3

4 5

6 7

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 4 .N o r m a GK ue r ruj a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 3
(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Mengenal diterima pasti peralatan yang

2

1 minggu

3

Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menjalankan pelupusan ( jika perlu ) Menyedia laporan semakan stok dan inventori peralatan Penyimpanan dokumen Mempamerkan salinan stok dan inventori peralatan sekolah di papan kenyataan

2 minggu

4 5

Sepanjang tahun 1 minggu

6 7

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 4 . 4P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
1. 2. 3. 4. 5. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Menjalankan semakan stok peralatan dan inventori dua kali setahun. Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan.

1 4 . 5S e n a r a i U n d a n g - U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d
1. Rujuk Pekeliling Perolehan Stok

1 4 . 6S e n a r a i B o r a n g - B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n
11.
12. 13. Borang J 300 Borang KEW PA 2 Borang KEW PA 3

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 5 . 2 P r o s G su rKue P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e r a
Aktiviti Sub Aktiviti Proses Kerja 3.Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua /Guru Besar PK Pentadbiran dan Kurikulum 15.0 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat ini 1/1

Undang-Undang / Peraturan

2. Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja 3. Mengenal pasti saluran promosi

PK Pentadbiran dan Kurikulum Surat siaran dan peraturan keahlian setiap perpustakaan Instrumen analisis

GPM dan AJK Kerja 4. Menyediakan saluran promosi

5. Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan 6. Mengedarkan keahlian 7. Mengumpulkan keahlian borang permohonan

borang

permohonan

8. Membuat analisis borang permohonan keahlian 9. Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 5 .C a r t a A l i r G nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 0 a r a
Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini

Mula

Meneliti matlamat dan objektif aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar / PK P Mesyuarat dengan AJK Induk dan AJK PSS &K Merancang aktiviti promosi keahlian Taklimat umum kepada semua guru AJK PSS dan Pengawas PSS dan pelajar Melaksanakan promosi Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Mengedarkan borang Membuat analisis borang permohonan keahlian permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis borang permohonan keahlian Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Menyediakan borang kriteria pemilihan

Tamat

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 5 . 1 S e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a e
Aktiviti Sub Aktiviti Bil 1 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Tindakan Catatan

2

3

4 5

Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang kriteria pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan borang permohonan keahlian Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat keahlian analisis borang permohonan

6 7 8

9

Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 5 .N o r m a GK ue r u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a 2 j
Aktiviti Sub Aktiviti 15 Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / PS Negeri Muka surat 1/1 ini

(Jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.) Bil Jenis Kerja Masa Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Menerima arahan daripada Pengetua / Guru Besar / PK Pentadbiran dan Kurikulum Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan / PS Negeri bersama AJK Kerja Mengenal pasti saluran promosi Menyediakan saluran promosi Menyediakan borang pemilihan ahli perpustakaan Mengedarkan keahlian borang kriteria

2

1 minggu

3 4 5

1 minggu 1 minggu 1 minggu

6

permohonan

1 hari

7 8 9

Mengumpulkan borang permohonan keahlian Membuat analisis permohonan keahlian borang

1 minggu 1 minggu 1 hari

Mengembalikan borang keahlian kepada pihak yang berkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 5 . 3P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a inl M e n at a d b i r a n P j
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun Aktiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah

1 5 . 4S e n a r a i U n d a n g - U n d a n gl M ae nj a P e k e l i l i n g Fai d
1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

1 5 . 5S e n a r a i B o r a n g - B o r a Fn ag i l YMa en jga D i g u n a k a n
14.
15. Borang Keahlian Instrument analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

16.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media

Aktiviti

Menjalankan Penyelidikan / Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 16 1. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum. 2. Menerima rekod penggunaan perkhidmatan PSS. 3. Menyediakan instrumen kajian tindakan. 4. Mengedarkan instrumen. Instrumen 5. Mengumpulkan instrumen. 6. Menganalisiskan intrumen. GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Kerja GPM 7. Mengenalpasti masalah / kelemahan perkhidmatan PSS. 8. Mencadang penambahbaikan. GPM AJK Kerja GPM AJK Kerja GPM Instrumen Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 6 C1 a r t a A l i r a nu rKu e P j e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . G r a
Aktiviti Subaktiviti 16 Mul a Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum

Menyemak rekod

Menyediakan instrumen

Mengedarkan instrumen

Mengumpul instrumen

Menganalisis instumen

Mengenalpasti masalah/kelemahan

Mencadangkan penambahbaikan

Tam atTT T

1 6 S2 e n a r a i GS u rmu a Pk e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . e
Aktiviti Subaktiviti 16 Menjalankan Penyelidikan Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil
1.

Aktiviti
Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan Mengedarkan borang kaji selidik Menganalisa borang kaji selidik Membuat penilaian

Tindakan

Catatan

2. 3. 4. 5.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 6 N3 o r m a GK ue rPrujea r p u s t a k a a n d a n M e d i a .
Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1.
Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Mengumpul maklumat yang diperlukan

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1 Hari

2.

2 Jam

3.

Mengedarkan borang kaji selidik

2 Jam

4.

Menganalisa borang kaji selidik

2 Jam

5.

Membuat penilaian

1 Hari

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 6 P4 e r a t u r a n - P e r a t u r F a i lP m ne tj a d b i r a n . an e
1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. 3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari masa ke semasa oleh pihak sekolah. 4. menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan/kajian tindakan.

1 6 S5 e n a r a i U n d a n g - U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . g a
Tiada

1 6 S6 e n a r a i B o r a n g - B o rF aa ni lg MY eaj n g D i g u n a . a
1. Borang soal selidik

17.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media

Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk Aktiviti 17 9. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan. 10. Mengumpul data serta dokumentasi daripada setiausaha program. 11. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 12. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak. 13. Mencadang penambahbaikan. 14. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM GPM Guru Penyelaras Program Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002), BTP

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 7 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . G r
Aktiviti 17

Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah
Mul a Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

-

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum

Kumpul dan dapatkan data-data serta dokumentasi

Buat analisis dan laporan

Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK Tadbir & Kurikulum

Tidak Lulus

Lulus

Penambahbaikan
Sediakan analisis dan laporan lengkap

Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.

Tam atTT T

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 7 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Sur k
Aktiviti 17

Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan KAtiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah
Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

-

Bil
1.

Aktiviti
Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Mengumpul dan mendapatkan data-data serta dokumentasi daripada penyelaras program. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.

Tindakan

Catatan

2.

3.

4.

5. 6.

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 7 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . r e
Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1.
Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis. Mengumpul dan mendapatkan datadata serta dokumentasi daripada penyelaras program. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK Tadbir & Kurikulum. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1 Jam

2.

1 Hari

3.

2 Jam

4.

2 Jam

5.

1 Hari

6.

1 jam

1 7 P4 e r a t u r a n - P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n .
1. Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah.

1 7 S5 e n a r a i U n d a n g - U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . g a
1. Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002), BTP.

Se n a r a i B o r a n g - B o r aFna gi l YM a en j g D i g u n a a
Tiada

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

18.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media
Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan Aktiviti 18 NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun Sub Muka surat 1/1 Aktiviti ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Peraturan Dirujuk 15. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir dan Kurikulum untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan. 16. Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar. 17. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG. Pengetua/Guru Besar GPK TADBIR & KURIKULUM Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 8 C1 a r t a A l i r a nu rKu e Mj ae d i a d a n P e r p u s t a k a a n . G r
Aktiviti 18

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun
Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

Mul a

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum

Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan.

Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG

Tam atTT T

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 8 S2 e n a r a i G e m u a P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a . Sur k
Aktiviti 18

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun
Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

-

Bil
1.

Aktiviti
Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum

Tindakan

Catatan

2.

Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan Telah di siapkan oleh Penyelaras Nilam menggunakan system E- Nilam

3.

Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG

1 8 N3 o r m a K e M j a dGi au rGu u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e . r e
Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (minit) 1.
Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1 Jam

2.

Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan telah di siapkan dan lengkap oleh Penyelaras NILAM dengan menggunakan system E-NILAM

3 Hari

3.

Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG

1 Jam

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media SJK(T) PASIR GUDANG,PASIR GUDANG

1 8 P4 e r a t u r a n - P e r a t u rF aa ni l PM e en j ta a d b i r a n .
2. BTP menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun.

1 8 S5 e n a r a i U n d a n g - U nF da ai ln M e/ j P e k e l i l i n g . g a
Tiada

1 5 . S 8e n a r a i B o r aYn ag n- g oD r iag nu gn a F a i l M e j a 1 B
1. Borang/ disket yang diberikan oleh BTP untuk dilengkapkan. 2. Surat Iringan ( Cover Letter )

S

e

n

Pegawai yang dis dirujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful