Anda di halaman 1dari 10

Tema : Sejarah Tempat

Tajuk : Kajian perkembangan KG Menunggang Kuala Penyu dari tahun 1940 hingga

tahun 2015

1. Pengenalan

Kuala Penyu adalah sebuah pekan dan Kuala Penyu juga adalah daerah yang

terletak dalam kawasan Pedalaman, Sabah. Kuala penyu merupakan sebuah daerah

yang mempunyai beberapa buah kampung. Salah satu kampung yang terdapat di

daerah ini adalah KG Menunggang dan diikuti oleh beberapa kampung yang lain

seperti KG Gorowot, KG Melampai, KG Kerukan dan lain-lain. Kajian ini

memfokuskan sejarah perkembangan sebuah kampung di Daerah Kuala penyu, iaitu

KG Menunggang Kuala Penyu.

Kampung Gorowo terletak lebih kurang 13 kilometer dari kawasan Pekan

Kuala Penyu. Ianya dibuka pada awal 1960-an yang dimulai oleh ketua kampung

Menunggang O.T. Ansun.

Kajian ini akan menghuraikan sejarah perkembangan dan kemajuan kampung

ini dari mula tahun 1990 hingga tahun 2015, dibawah kepimpinan ketua kampung

Menunggang pada ketika itu.


2. Objektif kajian

A). kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji ciri dan latar belakang yang terdapat

di KG Menunggang Kuala Penyu.

B). kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang membawa kepada

penubuhan KG Menunggang Kuala Penyu.

C). kajian ini adalah untuk mengkaji perkembangan yang berlaku di KG Menunggang

Kuala penyu.

D). kajian ini berfokus untuk mengkaji tentang kesan perkembangan KG

Menunggang Kuala Penyu terhadap sosio ekonomi masyarakat.

3. Permasalahan kajian

A). Permasalahan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui latar belakang

bagaimana KG Menunggang ditubuhkan serta untuk mengetahui keunikan yang ada

pada KG Menunggang Kuala Penyu. Dengan adanya kajian ini, orang ramai akan

dapat mengetahui asal-usul penubuhan KG Menunggang Kuala Penyu.

B). kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor KG Menunggang Kuala Penyu

ditubuhkan. Faktor-faktor tersebut terdiri daripada beberapa perkara yang mencakupi

aspek fizikal dan kemudahan infrastruktur.


C). kajian ini adalah untuk mengkaji perkembangan KG Menunggang Kuala Penyu

dalam tempoh 15 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2015 terutamanya dari aspek

perubahan infrastruktur yang dilaksanakan di KG Menunggang Kuala Penyu.

D). kajian ini juga dilaksanakan untuk mengkaji impak yang dapat dirasai oleh

masyarakat selepas penubuhan KG Menunggang Kuala Penyu. Impak yang dikaji

adalah mencakupi impak sosial dan ekonomi.

4. Skop kajian

A). Skop kajian ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kawasan kajian,dan

tempoh kajian. Dari segi kawasan kajian, kawasan yang dikaji meliputi beberapa buah

kampung yang terlibat dalam penubuhan KG Menunggang Kuala Penyu.

B). Dari segi tempoh kajian pula, kajian ini meliputi tempoh masa dari tahun 1990

sehingga tahun 2015. Tempoh kajian selama 25 tahun ini dipilih kerana sepanjang

masa tersebut berlaku perkembangan pada kawasan KG Menunggang Kuala Penyu.

5. Sorotan kajian lepas

A). Secara amnya, terdapat banyak kajian lepas yang berkaitan dengan penubuhan

kampung di Sabah. Namun majoriti kajian lebih tertumpu di kawasan bandar hanya

sebilangan kecil sahaja yang menjalankan kajian di kawasan luar bandar dan

terpencil. Hasil penelitian saya, tiada sebarang kajian yang pernah diterbitkan tentang
sejarah perkembangan KG Menunggang Kuala Penyu secara ilmiah. Namun,

terdapat beberapa kajian yang mengkaji tentang perkembangan kampung-kampung

yang ada di Kuala Penyu

B). terdapat beberapa pihak yang mengkaji berkaitan dengan sejarah penubuhan

kampung. Contohnya, kajian sejarah penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan

St.Peter Bundu Kuala Penyu yang dipetik daripada laman sesawang wikipedia

(Sekolah Menengah Kebangsaan St. Peter, Kuala Penyu - Wikipedia

Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas). Kajian ini juga menjelaskan tentang

sejarah penubuhan sekolah serta sejarah perkembangan sekolah tersebut dalam

tempoh sejak ia ditubuhkan.

6. Kaedah kajian

A). Kajian yang akan saya lakukan ini menggunakan beberapa kaedah iaitu kaedah

buku, kajian lapangan, kajian internet, borang soal selidik, kajian dokumen dan juga

menerusi temu bual. Bagi memperolehi sumber primer berkaitan dengan sejarah

penubuhan KG Menunggang ini, saya akan menemu ramah beberapa orang

penduduk kampung yang terlibat dan mempunyai maklumat tentang penubuhan

tersebut. Antara orang-orang tersebut adalah bekas ketua kampung Menunggang yang

terlibat atau telah menyaksikan bagaimana kampung Menunggang ditubuhkan,

JKKK KG Menunggang Kuala Penyu dan juga beberapa orang penduduk kampung

yang tinggal di kawasan kampung tersebut.

B). saya juga menggunakan kaedah kajian buku. Menerusi kajian buku ini, saya akan

membuat penyelidikan di perpustakaan SK Menunggang Kuala Penyu, dan


perpustakaan awam di Kuala Penyu. Disana, saya akan mengenal pasti buku-buku

yang berkaitan dengan sejarah penubuhan KG Menunggang Kuala Penyu.

C). Saya juga menggunakan kaedah pengedaran borang soal selidik bagi mengetahui

perkembangan dan mendapat respon daripada penduduk dan juga guru-guru yang

terlibat. Soalan yang direka adalah ringkas dan jelas. Kami membina soalan dengan

merujuk kepada tujuan penyelidikan yang dijalankan. Hal ini mengelakkan daripada

mereka soalan yang tidak mempunyai kaitan dengan tujuan penyelidikan. Untuk

menguruskan soal selidik ini, borang soal selidik diserah balik kepada penyelidik

untuk menjalankan tafsiran terhadap tugasan ini. Hal ini berbuat demikian kerana soal

selidik yang diedarkan dapat dijelaskan kepada responden sekiranya mereka tidak

memahami terhadap soalan-soalan yang disediakan.

D). saya juga menggunakan kajian dokumen untuk mengetahui pelan kawasan dan

kedudukan KG Menunggang. Selain itu, melalui kajian dokumen, kami akan dapat

memperolehi maklumat mengenai carta organisasi sekolah sama ada melalui

dokumen asli mahupun daripada sumber laman sesawang sekolah.

E). saya menggunakan kaedah kajian lapangan,melalui kaedah kajian lapangan ini

pula saya akan turun padang ke KG Menunggang Kuala Penyu ini bersama beberapa

orang kumpulan saya untuk mengenali dengan lebih lagi suasana persekitaran sekolah

tersebut. Saya akan melawat ke kawasan kajian dan beberapa rumah di kawasan

berdekatan seperti rumah guru dan rumah penduduk kampung Menunggang Kuala

Penyu.

F). Saya juga menggunakan kaedah kajian internet. Hal ini kerana pada zaman

internet “4G” saya akan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan ilmu di hujung jari ini

sabaik-baiknya dalam memperolehi pelbagai maklumat yang berkaitan. Maklumat


berkaitan dengan sejarah sesebuah kampung, sejarah sesebuah tempat sememangnya

banyak di laman-laman web di internet. Ianya boleh diperoleh menerusi pelbagai

peranti yang saya miliki seperti kemudahan laptop dan juga telefon pintar.

7. PEMBAHAGIAN STRUKTUR ESEI

7.1 PENGENALAN

Menghuraikan tentang Kuala Penyu dan sejarah awal penubuhan KG

Menunggang Kuala Penyu.

7.2 ISI

7.2.1 CIRI DAN LATAR BELAKANG KAMPUNG

7.2.2 FAKTOR YANG MEMBAWA KEPADA PENUBUHAN

KAMPUNG

7.2.3 SEJARAH PERKEMBANGAN KAMPUNG

7.2.4 KESAN PENUBUHAN

7.3 PENUTUP

Secara kesimpulannya, melalui kajian ini kita dapat gambaran tentang sejarah

asal-usul dan perkembangan yang berlaku di KG Menunggang Kuala Penyu

dalam tempoh yang dikaji.

8. PENUTUP

Kajian ini dapat menjelaskan tentang asal-usul dan perkembangan yang telah

dialami oleh KG Menunggang Kuala Penyu. Kajian ini juga menjelaskan tentang latar

belakang dan ciri keunikan KG Menunggang Kuala Penyu. Selain itu, kajian ini juga
menjelaskan tentang faktor yang telah membawa kepada penubuhan kampung ini

serta dapat menjelaskan kesan terhadap masyarakat selepas kampung ini

ditubuhkan.
SOALAN TEMUBUAL

Maklumat diri;
Nama:

Bangsa:

Jantina:

Umur:

1. Siapakah yang mencadangkan pembukaan kampung ini ?

2. Bilakah kampung ini ditubuhkan ?

3. Apakah tujuan kampung ini ditubuhkan dan mengapa kawasan ini dipilih ?

4. Siapa yang terlibat dalam penubuhan kampung ini ?


5. Bagaimana keadaan kampung pada ketika itu ? (Dalam tahun 2000 hingga tahun
2015)

6. Adakah terdapat perkembangan yang berlaku sejak kampung ini ditubuhkan ?

7. Apakah halangan yang dihadapi ketika kampung ini ditubuhkan ?

8. Bagaimanakah halangan tersebut diselesaikan ?


BORANG SOAL SELIDIK
KERJA KURSUS SEJARAH

MAKLUMAT DIRI RESPONDEN

UMUR
JANTINA

Sila tandakan ( ✓ ) pada kotak yang disediakan.

Bil PERKARA YA TIDAK


1 Adakah kampung ini mempunyai perkhidmatan awam yang
mencukupi?
2 Adakah jalan raya di kawasan kampung ini memerlukan
pembaikan ?
3 Adakah capaian bekalan elektrik dapat diperoleh oleh semua
penduduk di kawasan kampung ini?
4 Adakah penduduk di kampung ini menjalankan kegiatan ekonomi
pertanian?
5 Adakah penduduk di kawasan kampung ini menjalankan kegiatan
ekonomi perniagaan?
6 Adakah pusat pendidikan di kampung ini dapat menampung jumlah
pelajar yang terdapat di kampung ini?
7 Adakah pondok polis di kampung ini perlu ditambah baiki?
8 Adakah bekalan air di kampung ini mencukupi untuk kegunaan
penduduk kampung?
9 Adakah terdapat keunikan yang dapat di lihat di kampung ini?
Jika ya nyatakan:

10 Adakah terdapat perkembangan yang berlaku di kampung ini sejak


kampung ini ditubuhkan sama ada dari segi jalan perhubungan,
bilangan penduduk, pertambahan keluasan kawasan dan lain-lain?