Anda di halaman 1dari 21

RPT TAHUN 4 &5

SK JERAM BUNGOR

SAINS
KSSR TAHUN 4 DAN TAHUN 5 (SEMAKAN
2017)
PEMETAAN KURIKULUM KSSR (SEMAKAN 2017) SAINS TAHUN 4 DAN TAHUN 5 TEMA:

INKUIRI DALAM SAINS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5
Kemahiran Tahun 4 dan Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
Saintifik Tahun 5 Kemahiran PdP dilaksanakan secara
1.1 Proses Sains 1.1.1 Memerhati dengan menggunakan 1.1.1 Memerhati dengan menggunakan kelas atau secara
semua deria yang terlibat dan alat semua deria yang terlibat dan alat berkumpulan.
(Minggu 1 - jika perlu untuk membuat jika perlu untuk membuat
Minggu 3) pemerhatian secara kualitatif bagi pemerhatian secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena atau menerangkan fenomena atau
Nota:
perubahan yang berlaku. perubahan yang berlaku.
Menjalankan aktiviti yang
Mengelas dengan Mengelas dengan
membawa kepada
membandingkan atau mengenal membandingkan atau mengenal
1.1.2 1.1.2 penguasaan kemahiran
pasti persamaan dan perbezaan pasti persamaan dan perbezaan
proses sains seperti:
berdasarkan ciri sepunya. berdasarkan ciri sepunya.
Mengukur dan menggunakan Mengukur dan menggunakan i) Mengeksperimen untuk
nombor dengan menggunakan alat nombor dengan menggunakan alat menentukan faktor yang
dan unit piawai dengan teknik yang dan unit piawai dengan teknik yang mempengaruhi saiz dan
1.1.3 betul. 1.1.3 betul. bentuk bayang- bayang.
Membuat inferens dengan Membuat inferens dengan ii) Mengeksperimen
menyatakan kesimpulan awal atau menyatakan kesimpulan awal atau untuk menentukan
penerangan yang munasabah bagi penerangan yang munasabah bagi faktor yang
1.1.4 sesuatu pemerhatian dengan 1.1.4 sesuatu pemerhatian dengan mempengaruhi
menggunakan maklumat yang menggunakan maklumat yang kecerahan mentol
diperoleh. diperoleh. dalam litar bersiri atau
Meramal dengan membuat Meramal dengan membuat litar selari.
jangkaan tentang sesuatu jangkaan tentang sesuatu
peristiwa atau fenomena peristiwa atau fenomena
berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data. pengalaman lalu atau data.

1.1.5 1.1.5

1
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5

1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod 1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod


maklumat atau idea dalam bentuk maklumat atau idea dalam bentuk
yang sesuai dan yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat mempersembahkan maklumat
atau idea tersebut secara atau idea tersebut secara
sistematik. sistematik.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang 1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang
dan masa dengan menyusun dan masa dengan menyusun
kejadian sesuatu fenomena atau kejadian sesuatu fenomena atau
peristiwa mengikut kronologi peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa. berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih 1.1.8 Mentafsir data dengan memilih
idea yang relevan tentang objek, idea yang relevan tentang objek,
peristiwa atau pola yang terdapat peristiwa atau pola yang terdapat
pada data untuk membuat pada data untuk membuat
penerangan. penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi 1.1.9 Mendefinisi secara operasi
dengan memerihalkan satu dengan memerihalkan satu
tafsiran tentang perkara yang tafsiran tentang perkara yang
dilakukan dan diperhatikan bagi dilakukan dan diperhatikan bagi
sesuatu situasi mengikut aspek sesuatu situasi mengikut aspek
yang ditentukan. yang ditentukan.
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan 1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan
menentukan pemboleh ubah menentukan pemboleh ubah
bergerak balas dan dimalarkan bergerak balas dan dimalarkan
setelah pemboleh ubah setelah pemboleh ubah
dimanipulasi ditentukan dalam dimanipulasi ditentukan dalam
sesuatu penyiasatan. sesuatu penyiasatan.

2
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5

1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat 1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat
pernyataan umum yang boleh diuji pernyataan umum yang boleh diuji
tentang hubungan antara pemboleh ubah tentang hubungan antara pemboleh ubah
dalam sesuatu penyiasatan. dalam sesuatu penyiasatan.
Mengeksperimen dengan menggunakan Mengeksperimen dengan menggunakan
1.1.12 kemahiran proses sains asas bagi 1.1.12 kemahiran proses sains asas bagi
mengumpul dan mentafsir data serta mengumpul dan mentafsir data serta
membuat membuat
rumusan untuk membuktikan hipotesis rumusan untuk membuktikan hipotesis
dan membuat laporan. dan membuat laporan.

3
TEMA: SAINS HAYAT

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5
Manusia Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
(Minggu 4 -
Minggu 6)
2.1 Pernafasan PdP dilaksanakan
Manusia 2.1.1 Mengenal pasti organ yang 2.1.1 Memerihalkan fungsi rangka secara kumpulan
2.2 Perkumuhan dan terlibat dalam proses utama manusia.
Penyahtinjaan pernafasan. 2.1.2 Mengenal pasti tulang dan Nota:
Manusia 2.1.2 Memerihalkan proses kedudukan sendi dalam sistem Guru boleh
2.3 Bergerak Balas pernafasan dari aspek laluan rangka manusia. merancang set
Terhadap udara dan pertukaran gas yang 2.1.3 Menyatakan fungsi sendi dalam induksi yang dapat
Rangsangan berlaku di peparu melalui sistem rangka manusia. dilaksanakan secara
pemerhatian menerusi pelbagai 2.1.4 Menaakul kepentingan sistem kelas seperti
media. rangka kepada tubuh manusia. tayangan video/model
Tahun 5 2.1.3 Membezakan kandungan 2.1.5 Menjelaskan pemerhatian rangka manusia yang
2.1 Sistem Rangka oksigen dan karbon dioksida tentang sistem rangka manusia menunjukkan sistem
Manusia semasa menarik dan melalui lakaran, TMK, penulisan dalam tubuh manusia.
2.2 Sistem menghembus nafas. atau lisan secara kreatif.
Peredaran 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada
Darah Manusia semasa menarik dan 2.2.1 Memerihalkan fungsi bahagian
2.3 Perkaitan antara menghembus nafas dengan utama yang terlibat dalam
Sistem dalam menjalankan aktiviti. sistem peredaran darah
Tubuh Manusia 2.1.5 Mengitlak bahawa kadar manusia.
pernafasan bergantung kepada 2.2.2 Melakar laluan peredaran darah
jenis aktiviti yang dilakukan. yang lebih oksigen dan laluan
2.1.6 Menjelaskan pemerhatian peredaran darah yang lebih
tentang proses pernafasan karbon dioksida dalam tubuh
manusia melalui lakaran, TMK, manusia.
penulisan atau lisan secara 2.2.3 Merumuskan kepentingan
kreatif. sistem peredaran darah kepada
tubuh manusia.
2.2.1 Menyatakan maksud 2.2.4 Menjelaskan pemerhatian
perkumuhan dan penyahtinjaan. tentang sistem peredaran darah
2.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil manusia melalui lakaran, TMK,
bagi perkumuhan. penulisan atau lisan secara

4
kreatif.

5
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5

2.2.3 Membuat inferens kepentingan 2.3.1 Menjelaskan melalui contoh


penyingkiran hasil perkumuhan perkaitan antara sistem dalam
dan hasil penyahtinjaan. tubuh manusia.
2.2.4 Menjelaskan pemerhatian 2.3.2 Menaakul kepentingan
tentang perkumuhan dan penjagaan semua sistem dalam
tubuh manusia supaya berfungsi
penyahtinjaan manusia melalui
dengan sempurna.
lakaran, TMK, penulisan atau Menjana idea cara memelihara
lisan secara kreatif. 2.3.3 sistem dalam tubuh manusia
bagi menjamin kehidupan yang
2.3.1 Menyatakan manusia bergerak sihat.
balas apabila organ deria Menjelaskan pemerhatian
menerima rangsangan. 2.3.4 tentang perkaitan antara sistem
2.3.2 Menjelas dengan contoh gerak dalam tubuh manusia
balas manusia terhadap melalui lakaran, TMK, penulisan
rangsangan dalam kehidupan atau lisan secara kreatif.
harian.
Membuat inferens tentang
2.3.3 kepentingan gerak balas
manusia terhadap rangsangan.
Memerihalkan tabiat yang
2.3.4 mengganggu proses gerak
balas manusia terhadap
rangsangan.
Menjelaskan pemerhatian
2.3.5 tentang manusia bergerak balas
terhadap rangsangan melalui
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.

6
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5
Haiwan Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
(Minggu 7 -
Minggu 9)
3.1 Organ PdP dilaksanakan
pernafasan 3.1.1 Mengenal pasti organ 3.1.1 Menyatakan maksud kemandirian secara kumpulan
haiwan pernafasan haiwan. spesies.
3.2 Haiwan 3.1.2 Mengelaskan haiwan 3.1.2 Menjelas dengan contoh ciri dan Nota:
vertebrata berdasarkan organ pernafasan. tingkah laku khas haiwan untuk  Guru boleh
3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan yang melindungi diri daripada musuh. merancang set
mempunyai lebih daripada satu Menjelas dengan contoh ciri dan
3.1.3 induksi yang dapat
organ pernafasan. tingkah laku khas haiwan untuk
Tahun 5 dilaksanakan
Menjelaskan pemerhatian melindungi diri daripada cuaca
3.1 Kemandirian 3.1.4 tentang organ pernafasan haiwan melampau. secara kelas
spesies haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan Mengenal pasti cara haiwan seperti tayangan
3.2 Mereka cipta atau lisan secara kreatif. 3.1.4 melindungi telurnya. video mengenai
model haiwan Mengenal pasti cara haiwan contoh haiwan dari
3.3 Hubungan 3.1.5 memastikan anaknya terus hidup. kumpulan yang
makanan antara 3.2.1 Menyatakan maksud haiwan Menjelaskan pemerhatian tentang berbeza.
hidupan vertebrata dan invertebrata. Memberi 3.1.6 kemandirian spesies haiwan melalui  Semasa murid tahun
3.2.2 contoh haiwan vertebrata dan lakaran, TMK, penulisan atau lisan 5 mencipta model
invertebrata. secara kreatif. haiwan imaginasi,
3.2.3 Mengelaskan haiwan vertebrata murid tahun 4 boleh
berdasarkan ciri khusus bagi mamalia, Mencipta model haiwan imaginasi yang menjalankan aktiviti
reptilia, amfibia, burung dan ikan. 3.2.1 boleh melindungi diri daripada musuh di dalam buku teks
Menjelaskan pemerhatian dan cuaca melampau. muka surat 64.
3.2.4 tentang haiwan vertebrata Menaakul ciri khas pada model
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif. 3.2.2

haiwan imaginasi bagi melindungi


diri daripada musuh dan cuaca
melampau.
3.2.3 Berkomunikasi tentang ciri khas
haiwan bagi mengagumi ciptaan
Tuhan dalam memastikan

7
keseimbangan alam semula jadi.

8
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5

3.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang


model haiwan imaginasi melalui
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.

3.3.1 Menyatakan maksud rantai


makanan.
3.3.2 Mengenal pasti pengeluar dan
pengguna dalam rantai makanan.
3.3.3 Merumus tentang hubungan
makanan antara hidupan dengan
proses fotosintesis dari aspek
perpindahan tenaga berdasarkan
rantai makanan.
Menyatakan maksud siratan
3.3.4 makanan.
Membina siratan makanan di
3.3.5 pelbagai habitat.
Meramalkan kesan terhadap
3.3.6 hidupan lain jika berlaku
perubahan populasi dalam siratan
makanan suatu habitat.
Menjelaskan pemerhatian tentang
hubungan makanan antara
3.3.7
hidupan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

9
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
Tumbuhan Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
4.1 Tumbuhan PdP dilaksanakan
(Minggu 10- bergerak balas 4.1.1 Menyatakan tumbuhan 4.1.1 Menjelas dengan contoh ciri khas secara kumpulan
Minggu 13) bergerak balas terhadap tumbuhan untuk melindungi diri
terhadap rangsangan melalui daripada musuh.
rangsangan pemerhatian menerusi Menjelas dengan contoh ciri khas Nota:
4.2 Fotosintesis pelbagai media. 4.1.2 tumbuhan untuk menyesuaikan diri Guru boleh
Menghubungkait bahagian dengan iklim dan perubahan musim. merancang set
4.1.2 tumbuhan yang bergerak balas Menjelaskan pemerhatian tentang induksi yang dapat
Tahun 5 dengan jenis rangsangan. 4.1.3 kemandirian spesies tumbuhan dilaksanakan secara
Membuat kesimpulan melalui lakaran, TMK, penulisan
4.1 Kemandirian kelas seperti
bahagian tumbuhan yang atau lisan secara kreatif.
spesis tumbuhan 4.1.3 bergerak balas terhadap tayangan video ciri
4.2 Pencaran Biji rangsangan dengan khas tumbuhan dan
Benih menjalankan penyiasatan. gerak balas
Menjelaskan pemerhatian 4.2.1 Menyatakan cara tumbuhan tumbuhan terhadap
tentang tumbuhan gerak balas memencarkan biji benih atau buah. rangsangan.
4.1.4 terhadap rangsangan melalui 4.2.2 Menghubungkait cara pencaran
lakaran, TMK, penulisan atau dengan ciri biji benih atau buah.
lisan secara kreatif. 4.2.3 Meramal cara pencaran bagi suatu
biji benih berdasarkan ciri biji benih
tersebut.
4.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
4.2.1 Menyatakan maksud pencaran biji benih melalui lakaran,
fotosintesis. TMK, penulisan atau lisan secara
4.2.2 Menyenaraikan keperluan kreatif.
tumbuhan semasa proses
fotosintesis.
4.2.3 Menyatakan hasil fotosintesis
melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media.
4.2.4 Menaakul kepentingan
fotosintesis terhadap hidupan.
4.2.5 Menjelaskan pemerhatian
tentang fotosintesis melalui
lakaran, TMK, penulisan atau

10
lisan secara kreatif.

11
TEMA: SAINS FIZIKAL

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
Sifat Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
Cahaya 5.1 Cahaya bergerak PdP dilaksanakan
(Minggu 14-16) lurus 5.1.1 Menyatakan cahaya bergerak 5.1.1 Menjelas dengan contoh sumber secara kumpulan
5.2 Pantulan cahaya lurus dengan menjalankan yang menghasilkan tenaga elektrik.
5.3 Pembiasan aktiviti. 5.2.1 Mengenal pasti susunan mentol Nota:
cahaya 5.1.2 Membanding dan membezakan secara bersiri dan selari dalam litar Guru boleh
bayang-bayang yang terhasil elektrik lengkap. merancang set
Bunyi 6.1 Bunyi apabila cahaya dihalang oleh 5.2.2 Melakar rajah litar bersiri dan litar induksi yang dapat
Tenaga 7.1 Sumber dan objek lutsinar, lutcahaya dan selari menggunakan symbol. dilaksanakan secara
(Minggu 17-19) bentuk tenaga legap dengan menjalankan 5.2.3 Membanding dan membezakan kelas seperti:
7.2 Sumber tenaga aktiviti. kecerahan mentol dalam litar  tayangan video
boleh 5.1.3 Mengeksperimen untuk bersiri dan litar selari. wayang kulit
diperbaharui dan menentukan faktor yang 5.2.4 Mengeksperimen untuk dengan
sumber tenaga mempengaruhi saiz dan bentuk membezakan kecerahan mentol kecerahan
tidak boleh bayang-bayang. dalam litar bersiri atau selari mentol yang
dibaharui 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian dengan mengubah bilangan berbeza.
tentang cahaya bergerak lurus melalui mentol.  tayangan video
lakaran, TMK, penulisan atau lisan 5.2.5 Mengeksperimen untuk membezakan sumber dan
Tahun 5 secara kreatif. kecerahan mentol dalam litar bersiri bentuk tenaga.
Elektrik 5.1 Sumber tenaga atau selari
Haba elektrik 5.2.1 Menyatakan cahaya boleh dengan mengubah bilangan sel
(Minggu 20-22) 5.2 Litar bersiri dan dipantulkan dengan kering.
litar selari menjalankan aktiviti. 5.2.6 Menyatakan keadaan mentol
5.3 Keselamatan 5.2.2 Memerihalkan kegunaan apabila beberapa suis ditutup atau
Pengendalian pantulan cahaya dalam dibuka dalam litar bersiri dan litar
Peralatan dan kehidupan harian. selari dengan menjalankan aktiviti.
Penjimatan 5.2.3 Melukis gambar rajah sinar 5.2.7 Menjelaskan pemerhatian tentang
Elektrik yang menunjukkan pantulan litar bersiri dan litar selari melalui
6.1 Haba dan Suhu cahaya pada cermin. lakaran, TMK, penulisan atau lisan
5.2.4 Menjelaskan pemerhatian secara kreatif.
tentang pantulan cahaya
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.

12
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5

5.3.1 Menyatakan cahaya boleh 5.3.1 Menjana idea faktor yang


dibiaskan melalui pemerhatian mempengaruhi penggunaan
menerusi pelbagai media. tenaga elektrik dengan
5.3.2 Menjelas melalui contoh menjalankan aktiviti.
cahaya boleh dibiaskan 5.3.2 Menjelas dengan contoh kesan
dengan menjalankan aktiviti. kecuaian pengendalian peralatan
5.3.3 Memerihalkan pembentukan elektrik.
pelangi dengan menjalankan 5.3.3 Memerihalkan langkah
aktiviti. keselamatan ketika mengendalikan
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian peralatan elektrik.
tentang pembiasan cahaya 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
melalui lakaran, TMK, keselamatan pengendalian
penulisan atau lisan secara peralatan dan penjimatan elektrik
kreatif. melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.
6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan
oleh getaran dengan 6.1.1 Menyatakan maksud haba dan
menjalankan aktiviti. suhu.
6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak 6.1.2 Menyukat suhu dengan
ke semua arah. menggunakan alat dan unit piawai
6.1.3 Memberi contoh fenomena dengan teknik yang betul.
dalam kehidupan harian yang 6.1.3 Menggunakan perhubungan ruang
menunjukkan bunyi boleh dan masa untuk melihat perubahan
dipantulkan. suhu apabila ais dipanaskan dan
6.1.4 Memerihalkan bunyi yang menentukan takat beku dan takat
berfaedah dan bunyi yang didih air dengan menjalankan
memudaratkan dalam aktiviti.
kehidupan harian. 6.1.4 Memerihalkan perubahan suhu air
6.1.5 Menjana idea untuk apabila air panas disejukkan ke
menyelesaikan masalah bagi suhu bilik.
mengurangkan pencemaran 6.1.5 Membuat kesimpulan tentang
bunyi. kesan ke atas bahan apabila
menerima haba dan apabila
kehilangan haba dengan
menjalankan aktiviti.

13
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5

7.1.1 Menyatakan maksud tenaga. 6.1.6 Menaakul kepentingan aplikasi


7.1.2 Memerihalkan pelbagai sumber prinsip pengembangan dan
tenaga melalui pemerhatian pengecutan bahan dalam
menerusi pelbagai media. kehidupan harian.
7.1.3 Menjelaskan dengan contoh 6.1.7 Menjelaskan pemerhatian tentang
pelbagai bentuk tenaga. haba dan suhu air melalui lakaran,
7.1.4 Menjelaskan melalui contoh TMK, penulisan atau lisan secara
perubahan bentuk tenaga kreatif.
dalam kehidupan seharian.
7.1.5 Mengitlak tenaga tidak boleh
dicipta dan tidak boleh
dimusnahkan tetapi boleh
berubah bentuk.
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang sumber tenaga dan
bentuk tenaga melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

7.2.1 Menjelaskan dengan contoh


sumber tenaga boleh dibaharui
dan tenaga tidak boleh
dibaharui melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
7.2.2 Menjana idea kepentingan
penggunaan sumber tenaga
secara berhemah.
7.2.3 Menjelaskan pemerhatian
tentang sumber tenaga boleh
dibaharui dan sumber tenaga
tidak boleh dibaharui melalui
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif

14
TEMA: SAINS BAHAN

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
Bahan Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
(Minggu 23 -
Minggu 25)
8.1 Sumber asas PdP dilaksanakan
bahan 8.1.1 Menjelaskan melalui contoh 7.1.1 Menyatakan ciri objek yang secara kumpulan
8.2 Sifat bahan sumber asas bagi bahan yang berkarat.
digunakan untuk membuat 7.1.2 Mengitlak bahawa objek yang Nota:
Tahun 5 objek. diperbuat daripada besi boleh Guru boleh
Pengaratan 7.1 Pengaratan 8.1.2 Mengelaskan objek berkarat. merancang set
Jirim bahan berdasarkan sumber asasnya. 7.1.3 Mengeksperimen untuk induksi yang dapat
(Minggu 26-
Minggu 29)
8.1 Keadaan jirim 8.1.3 Menjelaskan pemerhatian menentukan faktor yang dilaksanakan secara
8.2 Perubahan tentang sumber asas bahan menyebabkan pengaratan. kelas seperti
Keadaan Jirim melalui lakaran, TMK, 7.1.4 Memerihalkan cara mencegah tayangan
Bagi Air penulisan atau lisan secara pengaratan. video/gambar yang
kreatif. 7.1.5 Menaakul kepentingan mencegah menunjukkan
pengaratan. pelbagai jenis objek
8.2.1 Memerihalkan sifat bahan 7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang dari pelbagai
dengan menjalankan aktiviti. pengaratan bahan melalui lakaran, sumber asas.
8.2.2 Mereka cipta objek dengan TMK, penulisan atau lisan secara
mengaplikasikan pengetahuan kreatif.
tentang sifat bahan.
8.2.3 Menaakul pemilihan jenis 8.1.1 Menyatakan jirim wujud dalam
bahan yang digunakan dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.
mereka cipta objek. 8.1.2 Mengelas bahan atau objek
8.2.4 Menjelaskan pemerhatian berdasarkan keadaan jirim.
tentang sifat bahan melalui 8.1.3 Mencirikan sifat pepejal, cecair dan
lakaran, TMK, penulisan atau gas dengan menjalankan aktiviti.
lisan secara kreatif. 8.1.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud
dalam tiga keadaan jirim dengan
menjalankan aktiviti.
8.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang
keadaan jirim melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara
15
kreatif.

16
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5

8.2.1 Memerihalkan perubahan keadaan


jirim bagi air dengan menjalankan
aktiviti.
8.2.2 Menjelas dengan contoh
perubahan keadaan jirim berlaku
apabila jirim menerima atau
kehilangan haba dengan
menjalankan aktiviti.
8.2.3 Menghubung kait perubahan
keadaan jirim bagi air dengan
pembentukan awan dan hujan.
8.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
perubahan keadaan jirim bagi air
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.

17
TEMA: BUMI DAN ANGKASA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK CATATAN
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
Bumi Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
(Minggu 30 - 9.1 Graviti Bumi PdP dilaksanakan
32) 9.2 Putaran dan 9.1.1 Memerihalkan daya tarikan 9.1.1 Menyatakan Bulan tidak mengeluarkan secara kumpulan
peredaran Bumi graviti bumi berdasarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya
pemerhatian dengan Matahari. Memerihalkan Bulan berputar Nota:
Fasa Bulan Tahun 5 menjalankan aktiviti. 9.1.2 pada paksinya dan pada masa yang sama Guru boleh merancang
dan Buruj 9.1 Fasa Bulan 9.1.2 Mengitlak bahawa semua objek di beredar mengelilingi Bumi dari aspek arah set induksi yang dapat
(Minggu 33- Buruj Bumi boleh berada pada dan tempoh dengan menjalankan simulasi. dilaksanakan secara
9.2
Minggu 35) kedudukannya dengan Menggunakan perhubungan ruang dan kelas seperti tayangan
menjalankan aktiviti. masa untuk menggambarkan fasa Bulan video tentang sistem
9.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang 9.1.3 dalam satu edaran lengkap mengikut suria dan fasa bulan.
tarikan graviti bumi melalui takwim Qamari. Menjelaskan
lakaran, TMK, penulisan atau pemerhatian tentang fasa bulan melalui
lisan secara kreatif. lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
kreatif.
Menyatakan Bumi berputar pada 9.1.4
paksinya dan pada masa yang sama Mengenal pasti buruj dan corak buruj.
9.2.1 beredar mengikut orbitnya Menyatakan kegunaan buruj.
mengelilingi Matahari. Menjelaskan pemerhatian tentang buruj
Memerihalkan putaran dan peredaran melalui lakaran, TMK, penulisan atau
9.2.1
Bumi dari aspek arah dan tempoh. lisan secara kreatif.
Memerihalkan kesan putaran Bumi
9.2.2 pada paksinya dengan 9.2.2
menjalankan aktiviti. 9.2.3
Menjelaskan pemerhatian tentang
9.2.3 putaran dan peredaran Bumi melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.
9.2.4

18
TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK KANDUNGAN CATATAN
TAHUN 4 TAHUN 5
Tahun 4 Murid boleh: Murid boleh: Cadangan:
Mesin 10.1 Tuas PdP dilaksanakan
(Minggu 37- 10.2 Mesin ringkas dan 10.1.1 Mengenal pasti beban, fulkrum dan 10.1.1 Menyatakan kegunaan suatu alat secara kumpulan
Minggu 40) mesin kompleks daya pada tuas dengan menjalankan yang terdapat di persekitaran
aktiviti. murid. Nota:
Tahun 5 10.1.2 Mengitlak hubung kait jarak 10.1.2 Menerangkan kombinasi fungsi Guru boleh merancang set
10.1 Penggunaan alat beban dari fulkrum dengan daya mesin ringkas pada suatu alat yang induksi yang dapat
dalam kehidupan yang diperlukan. membolehkan alat tersebut dilaksanakan secara kelas
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang berfungsi melalui pemerhatian alat seperti menyediakan alat
tuas melalui lakaran, TMK, sebenar. Menaakul kepentingan yang terdapat di persekitaran
penulisan atau lisan secara kreatif. kombinasi mesin ringkas untuk murid bagi mengenal pasti
10.1.3 memastikan alat itu berfungsi mesin ringkas dan mesin
Menjelas dengan contoh jenis dan dengan sempurna. Menjana idea kompleks.
10.2.1 kegunaan mesin ringkas dengan tentang kepentingan ciri
menjalankan aktiviti. penciptaan alat yang lestari.
Menyelesaikan masalah dengan Menjelaskan pemerhatian tentang
menggunakan dua atau lebih mesin 10.1.4 penggunaan alat dalam kehidupan
10.2.2 ringkas. melalui lakaran, TMK, penulisan
Merumuskan maksud mesin atau lisan secara kreatif.
kompleks.
10.1.5
Menjelaskan pemerhatian tentang
10.2.3 mesin ringkas dan mesin kompleks
melalui lakaran, TMK, penulisan
10.2.4 atau lisan secara kreatif.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

19
K

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E 62604
Putrajaya
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917

Anda mungkin juga menyukai