Anda di halaman 1dari 3

ARAHAN : Taipkan skor 1 pada baris SKOR SEKOLAH di mana-mana satu skala penskoran sahaja.

ASPEK 3.2.2 : PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN: (Kelab/Persatuan: AGAMA ISLAM


3.2.2.1
KRITERIA KRITIKAL

Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.

STANDARD KUALITI
Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang.
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan aktiviti kelab/persatuan, merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan
yang berkuat kuasa/kurikulum (modul), mengikut keperluan dan kesesuaian, secara menyeluruh, tepat, dan dari semasa ke semasa.
TINDAKAN PENSKORAN
Mengurus kelab/persatuan
dengan: 4 3 2 1 0

a) merancang aktiviti i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak mengambil
berteraskan ilmu kuasa/kurikulum (modul) mengambil kira mengambil kira mengambil kira kira mana-mana
pengetahuan, kemahiran kelab/persatuan perkara (i) dan perkara (i) dan mana-mana perkara
dan kreativiti/inovasi dan mana-mana satu satu (1) perkara
ii. mengikut keperluan mana-mana dua (1) perkara    
iii. secara menyeluruh (2) perkara  
iv. dari semasa ke semasa
SKOR SEKOLAH 1
b) melaksanakan aktiviti i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak mengambil
yang dirancang kuasa/kurikulum (modul) mengambil kira mengambil kira mengambil kira kira mana-mana
kelab/persatuan perkara (i) dan perkara (i) dan mana-mana perkara
dan mana-mana satu satu (1) perkara
ii. mengikut kesesuaian mana-mana dua (1) perkara    
iii. secara menyeluruh (2) perkara  
iv. dari semasa ke semasa
SKOR SEKOLAH 1
c) Merekodkan data dan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak mengambil
maklumat kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira kira mana-mana
ii. mengikut kesesuaian perkara (i) dan perkara (i) dan mana-mana perkara
dan mana-mana satu satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh mana-mana dua (1) perkara    
iv. dari semasa ke semasa (2) perkara  

SKOR SEKOLAH 1
d) menganalisis data dan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak mengambil
maklumat kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira kira mana-mana
perkara (i) dan perkara (i) dan mana-mana perkara
ii. mengikut kesesuaian
dan mana-mana satu satu (1) perkara
iii. secara tepat mana-mana dua (1) perkara    
iv. dari semasa ke semasa (2) perkara  
SKOR SEKOLAH 1
e) mengambil tindakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak mengambil
susulan kuasa berdasarkan analisis data mengambil kira mengambil kira mengambil kira kira mana-mana
ii. mengikut kesesuaian perkara (i) dan perkara (i) dan mana-mana perkara
dan mana-mana satu satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh
mana-mana dua (1) perkara    
iv. dari semasa ke semasa (2) perkara  
SKOR SEKOLAH 1
Jumlah Frekuensi Aspek 3.2.2.1 2 3 0 0 0
Skor 8 9 0 0 0
Jumlah Skor Aspek 3.2.2.1 17
1
Nama Kelab 3.2.2.1
AGAMA ISLAM 85.00

Anda mungkin juga menyukai