Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UPTD TK/SD KECAMATAN CITAMIANG
SDN LAMPING 2
Alamat : Jalan Lamping No.21 telp (0266) 235237 Sukabumi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI LAMPING 2
Nomor : 421.2/001/SD/VII/2005

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR HONORER


SD NEGERI LAMPING 2 TAHUN PELAJARAN 2005/2006

MENIMBANG : a. Bahwa dipandang perlu untuk segera mengankat pegawai honorer


pada SDN LAMPING 2 Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini memenuhi syarat dan
dipandang cakap untuk dipekerjakan sebagai pegawai honorer.
c. Bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka mengisi
kekosongan untuk pegawai honorer.

MENGINGAT : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas


2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan sekarang, nama tersebut
di bawah ini diangkat sebagai pegawai honorer pada SDN LAMPING 2
Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
Nama : ARPAN GUNAWAN
Tempat,Tanggal Lahir : Sukabumi, 13 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan/Jurusan : SMAN ( IPA ) Tahun 1995
Alamat : Jl. Merdeka No.22 Sukabumi

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 14 Juli 2005
Kepala Sekolah

ROHANI
NIP. 130 450 554