Anda di halaman 1dari 38

Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran

Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran


Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema

TEMA UTAMA: KESELAMATAN

MATA TEMA UTAMA


BIL STANDARD PEMBELAJARAN SUBTEMA PERKAITAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERMAKNA
PELAJARAN KESELAMATAN

Menyatakan maksud
1.3.1 mengemukakan soalan bertumpu untuk mencungkil
tanda isyarat lalu
Bahasa Melayu pendapat dengan betul dan bertatasusila . Keselamatan di
1 Keselamatan lintas dan fahami 1
komunikasi 2.1.1 membaca dan memahami makna perkataan dengan Jalan Raya
tanda isyarat lalu
betul
lintas

Exampler ini menunjukkan perkaitan subtema


berbeza melalui beberapa mata pelajaran.
1.3.1 Listen to spoken, audio and visual texts to find the main Menerusi mata pelajaran Bahasa Melayu murid
ideas. Explain to pupils dapat menjaga keselamatan semasa di jalan raya
English for 1.4.1 Express feelings and describe simple about how to protect dengan memahami maksud tanda isyarat lalu
2 Keselamatan Protect Lives 1 lintas. Manakala menerusi mata pelajaran English
Comunication personal experience. animals and how to
3.1.2 copy and write in neat legible take care of them. for Comunication pupils will know the endangered
print with correct speling in words or phrases special and learn how to protect lives especially
these endangered species. Akhir sekali, dalam
mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan murid dapat mengetahui
dan mengaplikasi prinsip dan prosedur D. R. A. B.
C. dalam kehidupan.
1.3.1 Mengetahui prinsip dan prosedur D. R. A. B. C.
Pengetahuan dan
Pendidikan Jasmani 1.3.2 Mengaplikasi prinsip dan prosedur D. R. A.
pengaplikasian prinsip
3 dan Pendidikan B. C. 1.3.3 Keselamatan Keselamatan Awam 1
dan prosedur D. R. A.
Kesihatan Menilai tindakan yang diambil semasa melaksanakan prosedur
B. C. yang betul.
D. R. A. B. C.
AKTIVITI

TEMPOH MASA
OBJEKTIF
SEMINGGU

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3

Pada akhir pembelajaran , murid- 1. Sesi perbincangan dengan beradab 1. Murid membaca dan menjelaskan maksud perkataan
1. Secara berkumpulan , cari maksud tanda isyarat lalu
murid dapat menjaga keselamatan 2. Guru memberi lampiran yang mempunyai pelbagai dengan yakinnya.
lintas yang mereka ada.
semasa di jalan raya dengan tanda isyarat. Murid-murid dikehendaki cari 12 tanda 2. Kaitan keselamatan jalan raya dengan
2. Terangkan maksudnya pada rakan-rakan
3 x 30minit menyatakan maksud dan fahami isyarat yang sering dijumpai . petikan ini.
lain atas bantuan guru.
tanda isyarat lalu lintas yang 3. hasilkan satu poster lambang isyarat lalu 3. Guru memberi nasihat
3. Tontonan video tentang lambang
dibincangkan. lintas. kepada murid -murid supaya menjaga keselamatan dan
isyarat lalu lintas
berhati-hati di jalan raya .
1. Give each of the puils a set of cards with animals
names.
By the end of the lesson, pupils will 2. teacher randomly calls out an animal 1. Names the seven species of the sea turtles. Search
be able to : group name. 3. then, the pupils pick out the card that 1. Show the video about endanged species . this information online.
1. known and name the matches the teacher's instructions. 2. Explain to pupils about the meaning of endangered
2. Show the video of seven species of the sea
3 x 30minit animals , especially endangered species.
turtles.
species. 2.protect the 3. Guide the pupils the way to protect the
3. Exercise. ( cut n paste) the seven species of
animals and preserve the animals. ( ms 87).
the sea turtles
endangered species

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1. Murid menonton video berkaitan prinsip dan prosedur
i) menyatakan prinsip dan
1. Murid menonton video berkaitan prinsip dan prosedur D. R. A. B. C.
prosedur D. R. A. B. C.
D. R. A. B. C. 2. Guru membuat demonstrasi prosedur D. R. A.
2 x 30 minit
2. Guru membuat demonstrasi prosedur D. R. A. B. C. pada training manikin
ii) mengaplikasi dan menilai
B. C. pada training manikin 3. Murid mengaplikasi dan menilai tindakan yang
tindakan yang diambil semasa
diambil semasa melaksanakan prosedur D. R. A. B. C.
melaksanakan prosedur D. R. A. B.
C.
PENTAKSIRAN

Pemerhatian
Poster lambang
isyarat lalu lintas.

Discussion
worksheet

Lembaran kerja dan


demonstrasi
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3TEMA
: Projek melalui MASYARAKAT
UTAMA: Pendekatan Bertema

MATA STANDARD TEMA UTAMA


BIL SUBTEMA
PELAJARAN PEMBELAJARAN ALAM SEKITAR

1
2
3

5
6
7
PEMBELAJARAN TEMPOH MASA
PERKAITAN STRATEGI
BERMAKNA SEMINGGU
AKTIVITI
OBJEKTIF PENTAKSIRAN
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema

TEMA UTAMA: MASYARAKAT

MATA TEMA UTAMA


BIL STANDARD PEMBELAJARAN
PELAJARAN ALAM SEKITAR

1
2
3

5
6
7
TEMPOH MASA
SUBTEMA PERKAITAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERMAKNA
SEMINGGU
AKTIVITI

OBJEKTIF

MINGGU 1
AKTIVITI

MINGGU 2 MINGGU 3
PENTAKSIRAN
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema

TEMA UTAMA: EKONOMI & KEWANGAN

TEMA UTAMA
MATA
BIL STANDARD PEMBELAJARAN EKONOMI &
PELAJARAN
KEWANGAN

2
3

5
5
6
7
8
9
10
11
SUBTEMA PERKAITAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERMAKNA
AK

TEMPOH MASA
OBJEKTIF
SEMINGGU

MINGGU 1
AKTIVITI

MINGGU 2 MINGGU 3
PENTAKSIRAN
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema
TEMA UTAMA: SAINS & TEKNOLOGI

TEMA UTAMA
MATA STANDARD
BIL SAINS & SUBTEMA PERKAITAN STRATEGI
PELAJARAN PEMBELAJARAN
TEKNOLOGI

Pendidikan Sains
4.1.2 Mengenal pasti
Sosial dan Alam Sains dan Pengawetan
1 Mengawet buah- makanan yang 1
Sekitar (PSSAS) teknologi makanan
buahan boleh diawet.
Tingkatan 2

2.1.1
English For Read and identify Type of
Science and Gadgets
3 Communication the main ideas in gadgets based 1
techology around us
Form 2 linear texts: on articles
i.simple articles
AKTIVITI
TEMPOH
PEMBELAJARAN
MASA OBJEKTIF PENTAKSIRAN
BERMAKNA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3
SEMINGGU

Pada akhir 1.Murid 1.Murid 1.Murid


pembelajaran,murid menonton membuat menjawab
dapat mengetahui video eksperimen kuiz silang
Exampler ini
jenis makanan yang berkaitan mudah kata dan Lembaran kerja
menunjukkan
3x30 minit beleh diawet serta dan mengawet mewarna dan projek amali
perkaitan subtema
kaedah yang menjawab buah- berkaitan sains
berbeza melalui
bersesuaian. kuiz online buahan topik
beberapa mata
pelajaran. Menerusi
mata pelajaran
PSSAS murid dapat By the end of the 1.Pupils will 1.Pupils will 1.Pupils will
mengetahui jenis lesson, pupils will be answer watch video write a
dan cara able to : question by Youtube short
pengawetan related to related to summary
makanan. Manakala 1. known and the articles topic and related to
menerusi mata name the gadgets given. give topic
pelajaran English for based on articles respons
Comunication pupils 3x30 minutes given by teacher. Discussion
will know the 2. known the worksheet
gadgets around gadgets different
them accroding to fuctions
articles given by
teacher.
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema

TEMA UTAMA: SUKAN & PERMAINAN

STANDARD TEMA UTAMA


BIL MATA PELAJARAN SUBTEMA PERKAITAN
PEMBELAJARAN SUKAN & PERMAINAN

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
AKTIVITI
PEMBELAJARAN TEMPOH MASA
STRATEGI OBJEKTIF
BERMAKNA SEMINGGU MINGGU 1 MINGGU 2
TIVITI
PENTAKSI
MINGGU 3 RAN
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema

TEMA UTAMA: KESENIAN & KEBUDAYAAN

STANDARD TEMA UTAMA


BIL MATA PELAJARAN SUBTEMA PERKAITAN
PEMBELAJARAN KESENIAN & KEBUDAYAAN

1 English For 1.4.1 Express Kesenian dan kebudayaan Malaysian Culture and Know Malaysian
Communication feelings and descibe Stories culture dan
Form 1 simple personal stories based on
experience articles

2 Pendidikan Sains 10.1.2 Memerihal Kesenian dan kebudayaan Warisan kita Mengenalpasti
Sosial dan Alam mengenai warisan pakaian dan
Sekitar Tingkatan 1 makanan
kebudayaan negara
masyarakat
(pakaian dan Malaysia
makanan)
34 Pendidikan Jasmani 1.2.1 Melakukan Kesenian dan kebudayaan Pergerakan berirama: Melakukan
dan Pendidikan kemahiran dalam Joget dan sumazau kemahiran tarian
Kesihatan Tingkatan tarian joget dan joget dan
1 sumazau mengikut sumazau
muzik yang didengar mengikut muzik

4
5
6
7
8
9
10
11
AKTIVITI
PEMBELAJARAN TEMPOH MASA
STRATEGI OBJEKTIF
BERMAKNA SEMINGGU MINGGU 1 MINGGU 2

Exampler ini By the end of Pupils will watch Pupils will read the
menunjukkan class,pupils will able video related to articles by guidance
perkaitan subtema to tell Malaysian the topic from teacher
1 berbeza melalui 3x30 minit culture dan stories
beberapa mata based on articles
pelajaran. In subject
English for
Communication,pupi Pada akhir Murid menonton Murid mengunting
ls can tell Malaysian pembelajaran, murid video yang dan menampal
culture and dapat menyatakan berkaitan topik pada buku
storiees.Selain pakaian dan makanan maklumat pakaian
1 itu,PSSAS murid 3x30 minit tradisonal sesuatu dan makanan
boleh menyatakan masyarakat
tradisional
pakaian dan
makanan
masyarakat
Malaysia.Akhir
sekali, menerusi
PJPK murid boleh
melakukan
itu,PSSAS murid
boleh menyatakan
pakaian dan
makanan
masyarakat Pada akhir Murid menonton Murid melakukan
Malaysia.Akhir pembelajaran,murid video yang pergerakan tarian
sekali, menerusi dapat melakukan berkaitan topik joget dan sumazau
PJPK murid boleh pergerakan tarian
melakukan joget dan sumazau
pergerakan tarian
joget dan sumazau
1 3x30 minit
TIVITI
PENTAKSIRAN
MINGGU 3

Pupils will share Worksheet


their experience
about Malaysian
culture and stories

Murid menjawab Lembaran kerja


silang kata berkaitan
topik
Murid mewarnakan Demontrasi
poster tarian joget
dan sumazau
Strategi 1 : Subtema Berbeza melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 2 : Subtema Sama melalui beberapa mata pelajaran
Strategi 3 : Projek melalui Pendekatan Bertema

TEMA UTAMA: KESIHATAN

MATA STANDARD TEMA UTAMA


BIL SUBTEMA PERKAITAN STRATEGI
PELAJARAN PEMBELAJARAN KESIHATAN

2
3
AKTIVITI

PEMBELAJARAN TEMPOH MASA


OBJEKTIF
BERMAKNA SEMINGGU MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3
PENTAKSIRAN