Anda di halaman 1dari 74

FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

1 VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sahsiah yang seimbang,


berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber
informasi
2 MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

 Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi


 Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti
 Mengintegrasikan PSS dengan media berteknologi tinggi
 Insan yang berinformasi
 Mencanai minda yang bestari
 Membentuk warga sekolah yang berkualiti

3 OBJEKTIF PUSAT SUMBER

 Mewujudkan kemerlangan pendidikan di sekolah


 Menggalakkan penggunaan kemudahan PSS
 Pemupukan tabiat belajar pelajar di sekolah
 Penghasilan bahan untuk P & P
 Memperolehi kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah

4 MATLAMAT PUSAT SUMBER

 Mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah


 Membentuk satu profesion perguruan yang positif
 Membentuk pelajar yang berilmu

JAWATANKUASA TADBIR PUSAT SUMBER


(NAMA SEKOLAH)

PENGERUSI
PENGETUA / GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1
GPK 1
NAIB PENGERUSI 3
GPK KOKU

SETIAUSAHA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

AHLI JAWATANKUASA
GKMP/KETUA BIDANG
KETUA PANITIA
GURU CEMERLANG
KAUNSELOR
JAWATANKUASA KERJA
PUSAT SUMBER
(NAMA SEKOLAH)

PENGERUSI
GURU PENOLONG KANAN 1

GURU PERPUSTAKAAN DAN


MEDIA
......................................................

SETIAUSAHA
......................................................

PERKHIDMATAN PERKHIDMATA PERK. BBM PERK. ICT PERK.LAI PER. LAIN PERK
N N LAIN
PERPUSTAKAAN

KETUA UNIT PENGAWAS


PUSAT SUMBER
PEMBANTU
SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

1. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu


2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS
bersama-sama pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah.
3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK
Kurikulum Sekolah.
4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif,
seimbang dan kemaskini.
5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan
perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P
6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan
pembudayaan ilmu.
7. Merancang,melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf
dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS
8. Merancang dan mengurus program PSS
9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan
sumber
10. Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN, PKG, Perpustakaan
Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS
11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS
12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk, J/K Kerja PSS
13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS
14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS
15. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri
16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan
perkhidmatan PSS
17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan,
pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS
18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya
laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada
bulan Oktober setiap tahun
19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah
dari semasa ke semasa
PROSES KERJA 1:
Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu

PENGAWAI YANG SEKSYEN UNDANG-


BI
PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
L
DIRUJUK PERATURAN
1 Terima jadual waktu dari pihak
Pengetua/Guru Besar
pentadbir sekolah
2 Mendapatkan sukatan pelajaran dan Guru Kanan
huraian sukatan pelajaran M/Pelajaran
3 Menyediakan perancangan tahunan
ikut mingguan
4 Menyediakan BBM
5 Menyediakan rancangan harian
6 Menyediakan lembaran kerja
7 Melaksanakan P&P
8 Menjalankan penilaian
CARTA ALIR PROSES KERJA 1:
Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu

MULA

Terima jadual waktu dari pihak pentadbir sekolah

Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran

Menyediakan perancangan tahunan ikut mingguan

Menyediakan BBM

Menyediakan rancangan harian

Menyediakan lembaran kerja

Melaksanakan P&P

Menjalankan penilaian

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 1:
Merancang dan mengajar antara 6 – 8 waktu seminggu

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)
1 Terima daripada dan jadual waktu
dari pihak pentadbir sekolah
2 Mendapatkan sukatan pelajaran dan
huraian sukatan pelajaran
3 Menyediakan perancangan tahunan ikut
mingguan
4 Menyediakan BBM
5 Menyediakan rancangan harian
6 Menyediakan lembaran kerja
7 Melaksanakan P&P
8 Menjalankan penilaian

PROSES KERJA 2 & 3 :


Merancang dan melaksanakan dasar, program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama
pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah
PENGAWAI YANG SEKSYEN UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
1 Terima arahan daripada pihak
pentadbir sekolah untuk menyediakan Guru Besar /
dasar, program dan anggaran Pengetua
belanjawan tahunan
2 Merangka dasar dan perancangan
AJK Induk PSS
tahunan
3 Memberi taklimat penyediaan anggaran
belanjawan tahunan kepada jawatan
kuasa tadbir berdasarkan perancangan
aktiviti unit masing-masing
4 Mengadakan mesyuarat dengan AJK
Guru Besar /
Induk untuk menyediakan dasar,
Pengetua
program dan anggaran perbelanjaan
tahunan.
5 Terima dan menyemak anggaran
belanjawan tahunan untuk kelulusan
pentadbir sekolah.
6 Pelaksanaan program tahunan.
7 Penilaian / Laporan AJK Induk PSS
CARTA ALIR PROSES KERJA 2 & 3 :
Merancang dan melaksanakan dasar, program dan belanjawan tahunan PSS bersama-
sama pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah

MULA

Terima arahan daripada pihak pentadbir sekolah

Merangka dasar dan perancangan tahunan

Memberi taklimat kepada jawatan kuasa pentadbir sekolah

Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk

Penerimaan dan semakan anggaran belanjawan tahunan

Melaksanakan P&P

Menjalankan penilaian dan membuat laporan

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 2 & 3 :
Merancang dan melaksanakan dasar, program dan belanjawan tahunan PSS bersama-sama
pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah

TANDAKA
BIL PERKARA CATATAN
N (/)
1 Terima arahan daripada pihak pentadbir
sekolah untuk menyediakan dasar,
program dan anggaran belanjawan
tahunan
2 Merangka dasar dan perancangan tahunan
3 Memberi taklimat penyediaan anggaran
belanjawan tahunan kepada jawatan kuasa
tadbir berdasarkan perancangan aktiviti
unit masing-masing
4 Mengadakan mesyuarat dengan AJK Induk
untuk menyediakan dasar, program dan
anggaran perbelanjaan tahunan.
5 Terima dan menyemak anggaran
belanjawan tahunan untuk kelulusan
pentadbir sekolah.
6 Pelaksanaan program tahunan
7 Penilaian / Laporan
PROSES KERJA 4:
Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.

SEKSYEN
PENGAWAI YANG
UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG/
DIRUJUK
PERATURAN
1 Membuat Anggaran Belanjawan.

2 Penyemakan stok

3 Merancang pemerolehan dan pembinaan


bahan dan koleksi.
Pengetua/Guru Besar
4 Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.

5 Menyelia dan mengurus bahan dan


koleksi.

6 Pamerkan.

CARTA ALIR PROSES KERJA 4:


Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan
kemaskini.

MULA

Membuat Anggaran Belanjawan.

Penyemakan stok

Merancang pemerolehan dan pembinaan bahan dan koleksi.

Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.

Menyelia dan mengurus bahan dan koleksi.

Pamerkan.

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 4:
Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan
kemaskini.

BI TANDAKAN
PERKARA CATATAN
L (/)
1 Membuat Anggaran Belanjawan.

2 Penyemakan stok.

3 Merancang pemerolehan dan pembinaan


bahan dan koleksi.

4 Memilih bahan dan koleksi yang sesuai.

5 Menyelia dan mengurus bahan dan


koleksi.

6 Pamerkan.

PROSES KERJA 5.1:


Proses Kerja Perkhidmatan PSS

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG/
DIRUJUK
PERATURAN

1. Menyenaraikan perkhidmatan yang


ada di PSS
- Perkhidmatan Perpustakaan
- Perkhidmatan TV Pendidikan
- Perkhidmatan BBM dll.

2. Memastikan semua perkhidmatan


lengkap dan sempurna.

3. Mempromosikan perkhidmatan yang


terdapat di PSS.

4.
Menerima maklum balas daripada
semua bahagian perkhidmatan yang
terdapat di PSS.
.

Membuat analisa data penggunaan


5 daripada setiap perkhidmatan.
- Rekod Penggunaan Perpustakaan.
- Rekod Penggunaan TV Pendidikan
dll.

6. Melaporkan kepada pihak pentadbir Guru Besar

CARTA ALIR PROSES KERJA 5.1:


Proses Kerja Perkhidmatan PSS

MULA
Menyenaraikan Perkhidmatan PSS.

Memastikan perkhidmatan lengkap dan sempurna.

Menerima makluman balas.

Menganalisa data perkhidmatan

Melaporkan pihak pentadbir

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.1:


Proses Kerja Perkhidmatan PSS

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
1. Menyenaraikan perkhidmatan yang
ada di PSS
- Perkhidmatan Perpustakaan
- Perkhidmatan TV Pendidikan
- Perkhidmatan BBM dll.

2. Memastikan semua perkhidmatan


lengkap dan sempurna.

3. Mempromosikan perkhidmatan yang


terdapat di PSS.

4. Menerima maklum balas daripada


semua bahagain perkhidmatan yang
terdapat di PSS.

5. Membuat analisa data penggunaan


daripada setiap perkhidmatan.
- Rekod Penggunaan Perpustakaan.
- Rekod Penggunaan TV Pendidikan
dll.

6. Melaporkan kepada pihak pentadbir

PROSES KERJA 5.2:


Program Kemahiran Maklumat
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG/
DIRUJUK
PERATURAN

1. Merancang Program Kemahiran


Maklumat

- LIterasi maklumat
- Perpustakaan
- ICT

2. Memastikan bahan dan peralatan


lengkap dan mencukupi sempurna.

3. Menyediakan jadual , menetapkan


pelaksana dan kumpulan sasaran.
Pengetua/
Guru Besar
4. Melaksanakan Program Kemahiran
Maklumat.

5. Penilaian dan maklum balas

6. Melaporkan kepada pentadbir

CARTA ALIR PROSES KERJA 5.2:


Program Kemahiran Maklumat

MULA
Merancang Program Kemahiran Maklumat

Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi.

Penyediaan jadual, menetapkan pelaksana, dan kumpulan sasaran.

Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat.

Penilaian dan maklum balas.

Laporan kepada pihak pentadbir

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 5.2:


Program Kemahiran Maklumat

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
1. Merancang Program Kemahiran
Maklumat

- Letarasi maklumat
- Perpustakaan
- ICT

2. Memastikan bahan dan peralatan


lengkap dan mencukupi sempurna.

3. Menyediakan jadual , menetapkan


pelaksana dan kumpulan sasaran.

4. Melaksanakan Program Kemahiran


Maklumat.

5. Penilaian dan maklum balas

6. Melaporkan kepada pentadbir

PROSES KERJA 6:
Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG/
DIRUJUK
PERATURAN
1. Merancang Program NILAM dan
Pembudayaan Ilmu
- Pembelian buku NILAM
- Pembelian bahan bacaan.
a) buku fiksyen (BM / BI )
b) Akhbar, majalah.

2. Mengadakan aktiviti yang berkaitan


Program NILAM dan Pembudayaan
Ilmu.

- Projek Pukal
- Pertandingan Bercerita dll.

Guru Besar dan


3. Penyediaan tempat dan bahan Guru Perpustakaan
mengikut kumpulan sasaran. dan media.

4. Memastikan pelaksanaan selaras


dengan kehendak PSPN.

5. Penilaian dan maklum balas

6. Menyemak dan mengesahkan


laporan

CARTA ALIR PROSES KERJA 6:


Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu

MULA

Merancang Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu.


Mengadakan aktiviti berkaitan.

Penyediaan tempat dan bahan mengikut kumpulan sasaran.

Memastikan pelaksanaan selaras dengan PSPN

Penilaian dan maklum balas.

Menyemak dan mengesahkan laporan

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 6:


Program NILAM dan Pembudayaan Ilmu

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
1. Merancang Program NILAM dan
Pembudayaan Ilmu
- Pembelian buku NILAM
- Pembelian bahan bacaan.
a) buku fiksyen (BM / BI )
b) Akhbar, majalah.
2. Mengadakan aktiviti yang berkaitan Program
NILAM dan Pembudayaan Ilmu.

- Projek Pukal
- Pertandingan Bercerita dll.

3. Penyedian tempat dan bahan mengikut .


kumpulan sasaran.

4. Memastikan pelaksanaan selaras dengan


kehendak PSPN.

5. Penilaian dan maklum balas

6. Menyemak dan mengesahkan


laporan

PROSES KERJA 7:
Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman Dengan PSS

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG/
DIRUJUK
PERATURAN
Pengetua/Guru
1. Mengenalpasti dan Merancang Besar
Program Pembangunan Staf dan
Latihan Dalaman.

2. Memastikan bahan dan peralatan


lengkap dan mencukupi sempurna.
3. Menyediakan jadual , menetapkan
pelaksana dan kumpulan sasaran.

4. Melaksanakan Program
Pembangunan Staf dan Latihan
Dalaman.

5. Penilaian dan maklum balas

6. Melaporkan kepada pentadbir

CARTA ALIR PROSES KERJA 7:


Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman

MULA

Merancang Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman.

Memastikan bahan dan peralatan lengkap dan mencukupi.

Penyediaan jadual, menetapkan pelaksana, dan kumpulan sasaran.

Melaksanakan Program Pembangunan dan Latihan Dalaman


Penilaian dan maklum balas.

Laporan kepada pihak pentadbir.

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 7:


Program Pembangunan Staf dan Latihan Dalaman

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)

1. Merancang Program Pembangunan


Staf dan Latihan Dalaman

2. Memastikan bahan dan peralatan


lengkap dan mencukupi sempurna.

3. Menyediakan jadual , menetapkan


pelaksana dan kumpulan sasaran.

4. Melaksanakan Program
Pembangunan Staf dan Latihan
Dalaman..

5. Penilaian dan maklum balas


6. Melaporkan kepada pentadbir

PROSES KERJA 8.1:


Urusan Pengurusan Stor

Pegawai Yang Seksyen


Meluluskan / Undang-Undang/
BIL PROSES KERJA
Dirujuk Peraturan
Pengetua/Guru
1. Pastikan ada stor yang sesuai Besar
2. Susun barang mengikut kumpulan:
Kumpulan A:
30% barang yang mempunyai nilai pembelian
tahunan tertinggi
Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Kumpulan B:
Mengandungi 70% bakinya
Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap
stok berada di stok minima atau menokok stok

3. Semak barang yang diterima


kualiti
kuantiti

4. Semak dan rekod stok mengikut jenis:


Peralatan Pejabat – Kew 314:
Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak
luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk
dibaikpulih/selenggara

5. Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi


tujuan menyemak stok
6. Buat pelupusan barang-barang bila didapati:
 barang yang tidak diperlukan lagi
 barang yang tidak boleh digunakan lagi
 syor daripada pemverifikasi

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.1:


Urusan Pengurusan Stor

MULA

TAMAT
Pastikan ada stor yang sesuai

Susun barang mengikut kumpulan:


Kumpulan A:
30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi
Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Kumpulan B:
Mengandungi 70% bakinya
Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan

Semak barang yang diterima


kualiti
kuantiti

Semak dan rekod stok mengikut jenis:


Peralatan Pejabat – Kew 314:
Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan
tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

Buat pelupusan barang-barang bila didapati:


barang yang tidak diperlukan lagi
barang yang tidak boleh digunakan lagi
syor daripada pemverifikasi

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.1:


Urusan Pengurusan Stor

Bil PERKARA TANDAKAN CATATAN


(/)

1. Pastikan ada stor yang sesuai


2. Susun barang mengikut kumpulan:
Kumpulan A:
30% barang yang mempunyai nilai pembelian
tahunan tertinggi
Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Kumpulan B:
Mengandungi 70% bakinya
Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap
stok berada di stok minima atau menokok stok

3. Semak barang yang diterima


kualiti
kuantiti

4. Semak dan rekod stok mengikut jenis:


Peralatan Pejabat – Kew 314:
Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak
luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk
dibaikpulih/selenggara

5. Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi


tujuan menyemak stok

6. Buat pelupusan barang-barang bila didapati:


 barang yang tidak diperlukan lagi
 barang yang tidak boleh digunakan lagi
 syor daripada pemverifikasi

PROSES KERJA 8.2:


Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira

Pegawai Yang Seksyen


Meluluskan / Undang-Undang/
BIL PROSES KERJA
Dirujuk Peraturan
1. Memastikan jenis pelupusan /hapuskira
- Pelupusan
- Kategori barang yang tidak diperlukan
lagi
- Kategori barang yang tidak boleh
digunakan lagi
- Hapuskira
- Kehilangan
- Hasil/kutipan yang tidak boleh
didapatkan lagi

2. Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN


- 2 orang pegawai kanan
- bebas dari urusan stok
- mempunyai kebolehan/kepakaran jika
berkaitan teknik/mesin

3. Memeriksa barang-barang yang hendak


Pengetua/Guru
dihapuskan dan membuat syor
Sediakan borang pelupusan/hapuskira: Besar
Pelupusan:
- 300V dalam 6 salinan
Hapuskira:
- Lampiran J
- Lampiran K
- Lampiran L
- Laporan Jaga
- Laporan Polis awal
- Laporan Polis terkini

4. Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa:


- Barang yang melebihi RM10,000.00
seunit dan keseluruhan RM100,000.00
oleh Lembaga Pemeriksa
- Barang yang kurang RM10,000.00
seunit dan keseluruhan kurang
RM100,000.00 tanpa Lembaga
Pemeriksa

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 8.2:


Urusan Proses Pelupusan / Hapuskira

MULA
Memastikan jenis pelupusan /hapuskira
- Pelupusan
- Kategori barang yang tidak diperlukan lagi
- Kategori barang yang tidak boleh digunakan lagi
- Hapuskira
- Kehilangan
- Hasil/kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi

Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN


- 2 orang pegawai kanan
- bebas dari urusan stok
- mempunyai kebolehan/kepakaran jika berkaitan teknik/mesin

Memeriksa barang-barang yang hendak dihapuskan dan membuat


syor

Sediakan borang pelupusan/hapuskira:


TAMAT
Pelupusan:
- 300V dalam 6 salinan
Hapuskira:
- Lampiran J
- Lampiran K
- Lampiran L
- Laporan Jaga
- Laporan Polis awal
- Laporan Polis terkini
Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa:
- Barang yang melebihi RM10,000.00 seunit dan keseluruhan
RM100,000.00 oleh Lembaga Pemeriksa
- Barang yang kurang RM10,000.00 seunit dan keseluruhan
kurang RM100,000.00 tanpa Lembaga Pemeriksa

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 8.2:


Urusan Prosos Pelupusan / Hapuskira

Bil PERKARA TANDAKAN CATATAN


(/)
1. Memastikan jenis pelupusan /hapuskira
- Pelupusan
- Kategori barang yang tidak diperlukan
lagi
- Kategori barang yang tidak boleh
digunakan lagi
- Hapuskira
- Kehilangan
- Hasil/kutipan yang tidak boleh
didapatkan lagi
-
2. Lantik Lembaga Pemeriksa Peringkat PSPN
- 2 orang pegawai kanan
- bebas dari urusan stok
- mempunyai kebolehan/kepakaran jika
berkaitan teknik/mesin

3. Memeriksa barang-barang yang hendak


dihapuskan dan membuat syor
Sediakan borang pelupusan/hapuskira:
Pelupusan:
- 300V dalam 6 salinan
Hapuskira:
- Lampiran J
- Lampiran K
- Lampiran L
- Laporan Jaga
- Laporan Polis awal
- Laporan Polis terkini

4. Pemeriksaan oleh ahli Lembaga Pemeriksa:


- Barang yang melebihi RM10,000.00
seunit dan keseluruhan RM100,000.00
oleh Lembaga Pemeriksa
- Barang yang kurang RM10,000.00
seunit dan keseluruhan kurang
RM100,000.00 tanpa Lembaga
Pemeriksa

PROSES KERJA 9:
Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan
Sumber.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang –


Meluluskan / Dirujuk Undang / Peraturan
1. Mesyuarat Induk Pengetua/Guru
- mengumpul Perancangan Tahunan Besar
setiap Panitia.
2. Membincangkan susunan
aktiviti/program Tahunan selari
dengan takwim PSS.

3. Mendapat kelulusan daripada


Pengerusi atau Naib Pengerusi

4. Menyediakan dokumen / bahan yang


diperlukan dalam aktiviti yang
dianjurkan.

5. Melaksanakan aktiviti / P&P yang


dirancang.

6. Menyediakan laporan.
CARTA ALIR PROSES KERJA 9:
Carta Aliran Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P
Berasaskan Sumber

MULA Mesyuarat Induk


- mengumpul Perancangan Tahunan
setiap Panitia.

Membincangkan susunan aktiviti/program Tahunan selari


dengan takwim PSS.

Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau Naib Pengerusi

TAMBAH / PINDA
Menyediakan dokumen / bahan yang diperlukan dalam aktiviti
TIDAK yang dianjurkan.

YA

Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang.

Mula

Menyediakan laporan.

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 9:
Proses Kerja Berhubung Dan Bekerjasama Dengan Guru-guru Dalam Pelaksanaan P&P Berasaskan
Sumber

BIL PROSES KERJA TANDAKAN CATATAN


(/)
1. Mesyuarat Induk
- mengumpul Perancangan Tahunan
setiap Panitia.

2. Membincangkan susunan aktiviti/program


Tahunan selari dengan takwim PSS.

3. Mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau


Naib Pengerusi

4. Menyediakan dokumen / bahan yang


diperlukan dalam aktiviti yang dianjurkan.

5. Melaksanakan aktiviti / P&P yang dirancang.

6. Menyediakan laporan.

PROSES KERJA 10: PROSES KERJA 10:


Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN, PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan
Perkhidmatan Dan Program PSS

BIL
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
UNDANG –
PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG /
DIRUJUK
PERATURAN

1. Kenalpasti program / perkhidmatan AJK Induk PSS


yang diperlukan AJK Kerja PSS

2. Berbincang dan mendapat kelulusan Pengerusi atau


daripada Pengerusi atau Naib Naib Pengerusi
Pengerusi

3. Sediakan dokumen berkenaan.

4. Dapatkan Pengesahan Pengerusi


atau Naib Pengerusi Pengerusi atau
Naib Pengerusi

5. Dapatkan perkhidmatan / program


daripada PSPN, PKG dan
Perpustakaan Awam
CARTA ALIRAN PROSES KERJA 10:
Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN, PKG dan/atau Perpustakan Awam Untuk
Meningkatkan Perkhidmatan Dan Program PSS

MULA Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan

Berbincang dan mendapat kelulusan daripada Pengerusi atau


Naib Pengerusi

Sediakan dokumen berkenaan.


- Surat Rasmi
- Kertas Kerja / Maklumat Program

TAMBAH / PINDA
Dapatkan Pengesahan Pengerusi atau Naib Pengerusi
TIDAK

YA

Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN, PKG


dan/atau Perpustakaan Awam
Mula

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 10:
Berhubung Dan Bekerjasama Dengan PSPN, PKG dan Perpustakan Awam Untuk Meningkatkan
Perkhidmatan Dan Program PSS

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
5. Kenalpasti program / perkhidmatan yang diperlukan

6. Berbincang dan mendapat kelulusan daripada


Pengerusi atau Naib Pengerusi

7. Sediakan dokumen berkenaan.


- Surat Rasmi
- Kertas Kerja / Maklumat Program

8. Dapatkan Pengesahan Pengerusi atau Naib


Pengerusi

9. Dapatkan perkhidmatan / program daripada PSPN,


PKG dan Perpustakaan Awam

PROSES KERJA 11.1:


Memproses Bahan Buku
SEKSYEN
PEGAWAI YANG UNDANG-
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANG/
PERATURAN
1 Senaraikan bahan buku

2 Dapatkan maklumat pembekal

3 Dapatkan sebut harga

4 Memilih pembekal

5 Berhubung dengan pembekal

6 Menerima Delivery Order (DO)

7 Kelulusan Guru Besar/ Pengetua

8 Menerima buku dari pembekal

9 Menentukan buku yang diterima


Pengetua/Guru Besar
sama seperti dalam Borang Pesanan

10 Periksa keadaan fizikal buku

11 Rekodkan butir-butir buku dalam


buku stok

12 Sediakan Slip Kerja

13 Sediakan kad katolog

14 Jalankan proses fizikal

15 Pamerkan buku baru

16 Ditempatkan di rak

CARTA ALIR PROSES KERJA 11.1:


Memproses Bahan Buku

MULA

Senaraikan bahan buku

Dapatkan maklumat pembekal

Dapatkan sebut harga


Jika “TIDAK” Memilih pembekal

Jika “ YA”

Berhubung dengan pembekal

Menerima Delivery Order (DO)

Kelulusan Pengetua
Jika “TIDAK”
Jika “ YA”

Menerima buku dari pembekal

Jika “TIDAK” Menentukan buku yang diterima sama seperti dalam


Borang Pesanan
Pulangkan kepada pembekal Jika “ YA”

Jika “TIDAK” Periksa keadaan fizikal buku

Jika “ YA”
Rekodkan butir-butir buku dalam buku stok

Sediakan Slip Kerja

Sediakan kad katolog

Jalankan proses fizikal

Pamerkan buku baru

Ditempatkan di rak

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.1:


Memproses Bahan Buku

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)
1 Senaraikan bahan buku

2 Dapatkan maklumat pembekal

3 Dapatkan sebut harga

4 Memilih pembekal

5 Berhubung dengan pembekal

6 Menerima Delivery Order (DO)


7 Kelulusan Guru Besar / Pengetua

8 Menerima buku dari pembekal

9 Menentukan buku yang diterima


sama seperti dalam Borang Pesanan

10 Periksa keadaan fizikal buku

11 Rekodkan butir-butir buku dalam


buku stok

12 Sediakan Slip Kerja

13 Sediakan kad katolog

14 Jalankan proses fizikal

15 Pamerkan

16 Ditempatkan di rak

PROSES KERJA 11.2:


Memproses Bahan Bukan Buku

SEKSYEN
PEGAWAI YANG UNDANG-
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANG/
PERATURAN
1 Senaraikan bahan yang hendak Pengetua/Guru Besar
dibeli

2 Dapatkan maklumat pembekal

3 Dapatkan sebut harga

4 Memilih pembekal

5 Berhubung dengan pembekal

6 Menerima Delivery Order (DO)


7 Kelulusan Pengetua

8 Menerima bahan dari pembekal

9 Menentukan bahan yang diterima


sama seperti dalam Borang Pesanan

10 Periksa keadaan fizikal bahan

11 Rekodkan butir-butir bahan dalam


buku stok

12 Sediakan Slip Kerja

13 Sediakan kad katolog

14 Jalankan proses fizikal

15 Pamerkan

16 Ditempatkan di rak/APD

CARTA ALIR PROSES KERJA 11.2:


Memproses Bahan Bukan Buku

MULA

Senaraikan bahan yang hendak dibeli

Dapatkan maklumat pembekal

Dapatkan sebut harga

Jika “TIDAK” Memilih pembekal

Jika “ YA”

Berhubung dengan pembekal

Menerima Delivery Order (DO)

Kelulusan Guru Besar / Pengetua


Jika “TIDAK”
Jika “ YA”
Menerima bahan dari pembekal

Jika “TIDAK” Menentukan bahan yang diterima sama seperti dalam


Borang Pesanan
Pulangkan kepada pembekal
Jika “ YA”

Jika “TIDAK” Periksa keadaan fizikal bahan


Jika “ YA”

Rekodkan butir-butir bahan dalam stok

Sediakan Slip Kerja

Sediakan kad katolog

Jalankan proses fizikal

Pamerkan

Ditempatkan di rak

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 11.2:


Memproses Bahan Bukan Buku

BI TANDAKAN
PERKARA CATATAN
L (/)
1 Senaraikan bahan yang hendak dibeli

2 Dapatkan maklumat pembekal

3 Dapatkan sebut harga

4 Memilih pembekal

5 Berhubung dengan pembekal

6 Menerima Delivery Order (DO)

7 Kelulusan Guru Besar/Pengetua

8 Menerima bahan dari pembekal

9 Menentukan bahan yang diterima sama


seperti dalam Borang Pesanan

10 Periksa keadaan fizikal bahan

11 Rekodkan butir-butir bahan dalam buku stok


12 Sediakan Slip Kerja

13 Sediakan kad katolog

14 Jalankan proses fizikal

15 Pamerkan

16 Ditempatkan di rak/APD

PROSES KERJA 12:


Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk , J/K Kerja PSS.

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG /
DIRUJUK
PERATURAN
1. Merujuk takwim PSS dan menerima
arahan daripada Pengerusi berkaitan
agenda mesyuarat, tarikh, masa, dan
tempat mesyuarat.

2 Menyediakan surat panggilan


mesyuarat kepada AJK yang terlibat.

3 Mengadakan mesyuarat dan


mencatat agenda/ minit mesyuarat.

4 Memproses minit mesyuarat. Pengetua/Guru


Besar
5 Berbincang dan mendapat kelulusan
Pengerusi berkaitan minit mesyuarat.

6 Mengedarkan minit mesyuarat kepada


AJK yang terlibat dan memfailkan
minit mesyuarat.

7 Mengadakan tindakan susulan.


CARTA ALIR PROSES KERJA 12:
Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk , J/K Kerja PSS.

MULA

Merujuk takwim PSS dan menerima arahan


daripada Pengerusi berkaian agenda
mesyuarat, tarikh, masa, dan tempat
mesyuarat.

Menyediakan surat panggilan mesyuarat


kepada AJK yang terlibat.

Mengadakan mesyuarat dan mencatat


agenda/ minit mesyuarat.

Memproses minit mesyuarat.

Berbincang dan mendapat kelulusan


Perbincangan Pengerusi berkaitan minit mesyuarat.
Tidak
Ya
Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK
yang terlibat dan memfailkan minit
mesyuarat.

Mengadakan tindakan susulan.


TAMAT

3. SENARAI SEMAK

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 12:


Menyedia Dan Mengedar Minit Mesyuarat J/Kuasa Induk , J/K Kerja PSS.

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(√)

1. Merujuk takwim PSS dan menerima


arahan daripada Pengerusi berkaitan
agenda mesyuarat, tarikh, masa, dan
tempat mesyuarat.

2 Menyediakan surat panggilan


mesyuarat kepada AJK yang terlibat.

3 Mengadakan mesyuarat dan


mencatat agenda/ minit mesyuarat.

4 Memproses minit mesyuarat.

5 Berbincang dan mendapat kelulusan


Pengerusi berkaitan minit mesyuarat

6 Mengedarkan minit mesyuarat kepada


AJK yang terlibat dan memfailkan
minit mesyuarat.

7 Mengadakan tindakan susulan.


PROSES KERJA 13 :
Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL PROSES KERJA UNDANG-UNDANG
MELULUSKAN/DIRUJUK
/PERATURAN
1 Mesyuarat Jawatankuasa

Memantau dan mengawal selia


2
pelaksanaan program
Pengetua/Guru Besar
3 Menyemak hasil pemantauan
4 Penilaian
5 Laporan
CARTA ALIR PROSES KERJA 13:
Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS

MULA

Mesyuarat Jawatankuasa

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan


program

Menyemak hasil pemantauan

Penilaian

Laporan

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 13:
Pemantauan Dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program PSS
TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)
1 Mesyuarat Jawatankuasa
2 Memantau dan mengawal selia
pelaksanaan program
3 Menyemak hasil pemantauan
4 Penilaian
5 Laporan
PROSES KERJA 14:
Urusan Pengurusan Stok

PEGAWAI YANG SEKSYEN


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG-UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN

1. Pastikan ada stok yang sesuai

2. Susun barang mengikut kumpulan:


Kumpulan A:
30% barang yang mempunyai nilai
pembelian tahunan tertinggi
Kuantiti stok maksima 4 bulan
penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan
penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan
penggunaan
Kumpulan B:
Mengandungi 70% bakinya
Kuantiti stok maksima 6 bulan
penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan
penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan
penggunaan
Dan pembelian boleh dibuat apabila
tahap stok berada di stok minima atau Pengetua/Guru
menokok stok Besar

3. Semak barang yang diterima


kualiti
kuantiti

4. Semak dan rekod stok mengikut jenis:


Peralatan Pejabat – Kew 314:
Barang yang luak dan alatan pejabat
yang tak luak nilainya rendak dan tidak
ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

5. Melantik pegawai “Pemverifikasi Stok”


bagi tujuan menyemak stok

6. Buat pelupusan barang-barang bila


didapati:
 barang yang tidak diperlukan lagi
 barang yang tidak boleh digunakan
lagi
 syor daripada pemverifikasi

CARTA ALIRAN PROSES KERJA 14:


Urusan Pengurusan Stok
MULA

Pastikan ada stok yang sesuai

Susun barang mengikut kumpulan:


Kumpulan A:
30% barang yang mempunyai nilai pembelian tahunan tertinggi
Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Kumpulan B:
Mengandungi 70% bakinya
Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan

Semak barang yang diterima


kualiti
kuantiti

Semak dan rekod stok mengikut jenis:


Peralatan Pejabat – Kew 314:
Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak nilainya rendak dan
tidak ekonomik untuk dibaikpulih/selenggara

Buat pelupusan barang-barang bila didapati:


barang yang tidak diperlukan lagi
barang yang tidak boleh digunakan lagi
syor daripada pemverifikasi

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 14:


Urusan Pengurusan Stok

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)

1. Pastikan ada stok yang sesuai


2. Susun barang mengikut kumpulan:
Kumpulan A:
30% barang yang mempunyai nilai pembelian
tahunan tertinggi
Kuantiti stok maksima 4 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Kumpulan B:
Mengandungi 70% bakinya
Kuantiti stok maksima 6 bulan penggunaan
Angka menokok stok 3 bulan penggunaan
Kuantiti stok minima 2 bulan penggunaan
Dan pembelian boleh dibuat apabila tahap
stok berada di stok minima atau menokok stok

Semak barang yang diterima


3. kualiti
kuantiti

Semak dan rekod stok mengikut jenis:


4. Peralatan Pejabat – Kew 314:
Barang yang luak dan alatan pejabat yang tak
luak nilainya rendak dan tidak ekonomik untuk
dibaikpulih/selenggara

Melantik pegawai “Pemverifikasi Stor” bagi


5. tujuan menyemak stok

Buat pelupusan barang-barang bila didapati:


6.  barang yang tidak diperlukan lagi
 barang yang tidak boleh digunakan lagi
 syor daripada pemverifikasi

PROSES KERJA 15:


Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri

SEKSYEN
PEGAWAI YANG UNDANG-
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANG
/PERATURAN
1 Mendapatkan maklumat keahlian

Pengetua/Guru Besar
2 Mendapatkan borang keahlian
3 Mengadakan taklimat PUSTAKAM

4 Mengisi borang keahlian PUSTAKAM

5 Menyenaraikan Ahli Persatuan


Perpustakaan Negeri di Sekolah

6 Mendapatkan maklumbalas kebajikan


ahli
CARTA ALIR PROSES KERJA 15:
Promosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri

MULA

Mendapatkan maklumat keahlian

Mendapatkan borang keahlian

Mengadakan taklimat keahlian PUSTAKAM

Mengisi borang keahlian PUSTAKAM

Menyenaraikan Ahli Persatuan Perpustakaan


Negeri di Sekolah

Mendapatkan maklumbalas kebajikan ahli

Tamat

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 15:


Promosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan Negeri

BIL PERKARA TANDAKAN CATATAN


(/)
1 Mendapatkan maklumat keahlian

2 Mendapatkan borang keahlian

3 Mengadakan taklimat PUSTAKAM

4 Mengisi borang keahlian PUSTAKAM

5 Menyenaraikan Ahli Persatuan


Perpustakaan Negeri di Sekolah

6 Mendapatkan maklumbalas kebajikan


ahli

PROSES KERJA 16:


Menjalankan Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS
SEKSYEN
PEGAWAI YANG UNDANG-
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANG/
PERATURAN
1 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
Pengetua/Guru Besar
2 Kenalpasti masalah semasa
menjalankan penyelidikan dan
kajian

3 Tentukan kaedah penyelidikan


yang sesuai dengan perkhidmatan
PSS

4 Perlaksanaan penyelidikan yang


akan dijalankan

5 Dapatan daripada penyelidikan dan


kajian tindakan
6 Penilaian

7 Laporan
CARTA ALIR PROSES KERJA 16:
Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS

MULA

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

Kenalpasti masalah semasa menjalankan


penyelidikan dan kajian

Tentukan kaedah penyelidikan yang sesuai


dengan perkhidmatan PSS

Perlaksanaan penyelidikan yang akan


dijalankan

Dapatan daripada penyelidikan dan kajian


tindakan

Penilaian

Laporan
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 16:
Carta Aliran Penyelidikan Dan Kajian Tindakan Perkhidmatan PSS
TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)
1 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

2 Kenalpasti masalah semasa


menjalankan penyelidikan dan kajian

3 Tentukan kaedah penyelidikan yang


sesuai dengan perkhidmatan PSS

4 Perlaksanaan penyelidikan yang akan


dijalankan

5 Dapatan daripada penyelidikan dan


kajian tindakan

6 Penilaian

7 Laporan

PROSES KERJA 17
Menyediakan Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan Pengurusan Program Dan
Aktiviti Serta Kewangan PSS.
SEKSYEN
PENGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES MELULUSKAN /
. UNDANG/
DIRUJUK
PERATURAN

1. Terima arahan daripada pihak


pentadbiran sekolah untuk
menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan pembangunan,
pengurusan program dan aktiviti
serta kewangan PSS.

2. Memberi taklimat laporan serta


analisis perlaksanaan
pembangunan, pengurusan
program dan aktiviti serta
kewangan PSS kepada
jawatankuasa tadbir.

3. Memberi taklimat laporan serta


analisis perlaksanaan
pembangunan, pengurusan Pengetua/Guru Besar
program dan aktiviti serta
kewangan PSS kepada
jawatankuasa kerja PSS
berdasarkan perancangan aktiviti
unit masing-masing.

4. Mengadakan mesyuarat dengan


ahli jawatankuasa PSS
menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan pembangunan,
pengurusan program dan aktiviti
serta kewangan PSS pada tahun
berkenaan.

5. Terima dan menyemak untuk


kelulusan pentadbir sekolah.

CARTA ALIR PROSES KERJA 17:


Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program Dan Aktiviti Serta
Kewangan PSS.

Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk


MULA
menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan,
pengurusan program dan aktiviti serta kewangan PSS.
Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan
pembangunan, pengurusan program dan aktiviti serta kewangan
PSS kepada jawatankuasa tadbir.

Memberi taklimat laporan serta analisis perlaksanaan


pembangunan, pengurusan program dan aktiviti serta kewangan
PSS kepada jawatankuasa kerja PSS berdasarkan perancangan
aktiviti unit masing-masing.

Setiap unit kerja menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan


pembangunan , pengurusan program dan aktiviti serta kewangan
PSS serta kewangan PSS pada tahun berkenaan.

Mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa kerja PSS


dan membentangkan laporan serta analisis perlaksanaan
pembangunan , pengurusan program dan aktiviti serta kewangan
PSS pada ahli jawatankuasa kerja unit masing-masing.
Tidak

Membuat keputusan hasil pembentangan laporan setiap unit


jawatankuasa kerja PSS dan mencatatkan keputusan tersebut
dalam minit mesyuarat jawatankuasa kerja PSS.

YA
Memberi taklimat kepada jawatan kuasa induk laporan
jawatankuasa kerja PSS.

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 17:


Laporan Serta Analisis Perlaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program Dan Aktiviti Serta
Kewangan PSS.

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)
1 Membuat dasar perlaksanaan pembangunan ,
pengurusan program PSS
2 Membuat belanjawan PSS
3 Merancang aktiviti PSS
4 Melaksanakan program pembangunan dan
pengurusan PSS
5 Merancang dan melaksana program
perkembangan staf.
6 Menjalankan aktiviti yang dirancang.
7 Menyelia dan memantau perlaksanaan
pembangunan dan pengurusan PSS
8 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/
Induk PSS.
9 Memantau dan menyelia perlaksanaan
pembangunan, dan pengurusan program PSS.
10 Membuat kajian tindakan.
11 Menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan
Pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti
PSS.
12 Melengkapkan data dan laporan pembangunan
dan pengurusan.
13 Membuat semakan laporan.

PROSES KERJA 18:


Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM
Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan SEPTEMBER Setiap Tahun.

PENGAWAI SEKSYEN
BIL YANG UNDANG-
PROSES
. MELULUSKAN UNDANG/
/ DIRUJUK PERATURAN

1. Terima arahan daripada pihak pentadbiran


sekolah untuk menyediakan laporan PSS
khasnya laporan PSS dan NILAM kepada Pengetua/Guru
BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Besar
Okt setiap tahun.
2. Memberi taklimat tentang Program NILAM
dan melantik AJK NILAM .

3. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan


tentang program NILAM.

4. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli


Jawatankuasa PSS.

5. Terima dan menyemak untuk kelulusan


pentadbir sekolah.

CARTA ALIR PROSES KERJA 18:


Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM
Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. Setiap Tahun.

MULA

Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk


Menyediakan data dan laporan perlaksanaan Program NILAM.

Memberi taklimat laporan dan melantik AJK NILAM.


Memberi taklimat tentang program NILAM kepada AJK Pengurusan.

Melaksanakan program NILAM dan mengumpulkan maklumat


setiap bulan.

Menghantar data dan laporan NILAM kepada PKG dan PSPN pada
bulan Oktober.

TAMAT

SENARAI SEMAK PROSES KERJA 18:


Menghantar Data dan Laporan Perlaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM
Kepada BTP Melalui PKG dan PSPN Pada Bulan OKT. Setiap Tahun.

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)

1. Terima arahan daripada pihak pentadbiran


sekolah untuk menyediakan laporan PSS
khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP
melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap
tahun.

2. Memberi taklimat tentang Program NILAM dan


melantik AJK NILAM .

3. Memberi taklimat kepada AJK Pengurusan


tentang program NILAM.

4. Mengadakan mesyuarat dengan Ahli


Jawatankuasa PSS.
5. Terima dan menyemak untuk kelulusan
pentadbir sekolah.

6. Terima arahan daripada pihak pentadbiran


sekolah untuk menyediakan laporan PSS
khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP
melalui PKG dan PSPN pada bulan Okt setiap
tahun.

PROSES KERJA 19:


Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

PENGAWAI SEKSYEN
YANG UNDANG-
BIL. PROSES
MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN

1. Terima arahan daripada pihak


pentadbiran sekolah untuk tugas-tugas
lain.

2. Memberi taklimat kepada AJK yang


berkenaan. Pengetua /
Guru Besar

3. Melaksanakan tugas-tugas yang


diarahkan oleh pentadbir sekolah.

4. Tindakan susulan.
CARTA ALIR PROSES KERJA 19:
Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

MULA Terima arahan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk


menjalankan tugas lain.

Memberi taklimat kepada AJK .

Membuat keputusan untuk menjalankan tugas-tugas lain.


Tidak

Ya

Membuat laporan mengenai tugas-tugas lain.

TAMAT
SENARAI SEMAK PROSES KERJA 19:
Proses Kerja Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Pengurusan Sekolah.

TANDAKAN
BIL PERKARA CATATAN
(/)
1 Membuat dasar perlaksanaan pembangunan ,
pengurusan program PSS
2 Membuat belanjawan PSS
3 Merancang aktiviti PSS
4 Melaksanakan program pembangunan dan
pengurusan PSS
5 Merancang dan melaksana program
perkembangan staf.
6 Menjalankan aktiviti yang dirancang.
7 Menyelia dan memantau perlaksanaan
pembangunan dan pengurusan PSS
8 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK/
Induk PSS.
9 Memantau dan menyelia perlaksanaan
pembangunan, dan pengurusan program PSS.
10 Membuat kajian tindakan.
11 Menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan
Pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti
PSS.
12 Melengkapkan data dan laporan pembangunan
dan pengurusan.
13 Membuat semakan laporan.
Contoh dan perlu diubahsuai ikut keperluan sekolah anda sendiri

PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

PERATURAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

11.1 Waktu perpustakaan dibuka

Isnin hingga Khamis

7.10 am hingga 3.30 pm

Jumaat

7.10 am hingga 12.00 tgh

Perpustakaan dibuka jika dirasakan perlu/arahan pengetua.

11.2 Kemasukan pelajar


11.2.1 Waktu persekolahan
a) Berpakaian seragam sekolah yang lengkap.
b) Merekodkan kemasukkannya di dalam buku yang disediakan di kaunter.
c) Masuk bersama guru sesuatu matapelajaran atau guru pengganti
(pelajar tidak dibenarkan masuk jika tiada guru yang mengawasinya.
d) Tidak boleh meninggalkan perpustakaan tanpa memberitahu guru yang
mengawasi/guru perpustakaan/pembantu pusat sumber.

11.2.2 Waktu petang


Berpakaian seragam sekolah yang lengkap.

11.2.3 Waktu-waktu lain


Hanya T – Shirt sekolah sahaja dibenarkan di samping pakaian lain
yang lengkap.

11.3 Semasa berada di dalam perpustakaan


a) Tidak boleh membuat bising.
a) Berkelakuan sopan.
b) Menjaga denganbaik buku-buku dan perabot perpustakaan.
c) Tidak boleh membawa masuk buku teks, kotak pensil, pisau atau
gunting.
d) Tidak dibenarkan makan, minum dan tidur.
e) Tidak dibenarkan menanggalkan tanda nama atau memakai tanda
nama pelajar.

11.4 Sebelum meninggalkan perpustakaan


a) Menyusun semula kerusi yang telah digunakan.
b) Menyusun semula buku-buku yang telah digunakan diraknya.
c) Meletakkan semula akhbar-akhbar dan majalah ke tempatnya.
d) Menunjukkan semua buku dan kertas-kertas semasa keluar kepada
pengawas pusat sumber yang bertugas dipintu.

11.5 Pinjaman Buku dan Pemulangan Buku


a) Setiap pelajar dibenarkan meminjam dua buah buku sahaja untuk sekali pinjam.
b) Tidak dibenarkan meminjam buku dengan menggunakan kad perpustakaan
pelajar lain.
c) Waktu peminjaman dan pemulangan buku.

HARI MASA
Isnin - Jumaat 7.10 am – 7.40 am
10.20 am – 10.40 am
11.00 am – 11.20 am
2.10 pm – 4.15 pm
Sabtu 8.30 am – 12.00 am

d) Tempoh Peminjam
1.5.4.1 Buku Fiksyen dan bukan Fiksyen - 1 minggu
1.5.4.2 Buku Rujukan/Siri Ulangkaji - 3 hari
e) Memastikan buku-buku yang dipinjam dalam keadaan baik.
f) Peminjam perlu mempastikan buku-buku yang dipinjamnya telah dicap tarikh
pemulangan yang betul.
g) Peminjam perlu menulis nama tingkatan pada kad peminjam buku.
h) Buku-buku yang dipinjam tidak dibenarkan dibawa masuk ke perpustakaan.

11.6 Denda
a. Buku yang lewat dipulang;
a) Buku Fiksyen: Hari Pertama = 10 sen
Hari-hari Berikutnya = 5 sen
b) Buku Rujukan: Hari Pertama = 20 sen
Hari-hari Berikutnya = 10 sen
b. Buku yang hilang, harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3.00
c. Digantung kad pinjaman.
- telah melakukan beberapa kali perkara yang menyalahi undang-undang
perpustakaan.

11.7 Kad Pinjaman


a) Seorang pelajar berhak memiliki hanya dua keeping kad pinjaman (kecuali
Pengawas Pusat Sumber yang dibenarkan memiliki tiga keeping kad)
b) Pada tiap-tiap awal tahun (awal persekolahan), pelajar-pelajar tingkatan 1 akan
diberi dua keeping kad secara percuma. Sekiranya kad tersebut hilang pelajar-
pelajar boleh mendapatkan kad yang baru dengan harga 40 sen sekeping.
c) Tiap-tiap orang ahli perpustakaan akan diberi nombor ahli yang dicapkan pada
kad pinjamannya
d) Kad pinjaman tidak boleh ditukar milik.
e) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan meminjamkan kadnya kepada orang lain.
f) Kad-kad ini perlu berada dalam keadaan yang baik dan sebarang pengubahsuaian
terhadapnya tidak akan diperakukan.
g) Gambar-gambar ukuran pasport perlu ditampal pada kad pinjaman ini. Salinan
Photostat juga boleh digunakan asalkan jelas. Gambar yang telah diubahsuai tidak
akan dianggap sah.

Contoh Kad
HADAPAN

KAD AHLI
PERPUSTAKAAN

GAMBAR
UKURAN
PASPORT

BELAKANG

Nama :

K/P :

Tingkatan Tahun

(UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DAN


PELAJAR-PELAJAR AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHULU)
PENYUSUNAN BUKU
11..8 Sistem Penyusunan
a) Buku-buku disusun berdasarkan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey.
Menurut system ini buku-buku dikelaskan kepada;

000 KARYA AM
100 FALSAFAH
200 AGAMA
300 SAINS KEMASYARAKATAN
400 BAHASA
500 SAINS TULEN
600 TEKNOLOGI
700 KESENIAN
800 KESUSASTERAAN
900 GEOGRAFI DAN SEJARAH AM

b) Pengkelasan am ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan


lebih khusus.

11.9 Sudut-sudut khas


Sudut-sudut khas diwujudkan bertujuan untuk kemudahan pengguna-pengguna
perpustakaan. Diantara sudut-sudut berkenaan ialah:

a) Sudut akademik
Buku-buku yang dipilih berdasarkan keperluan sesuatu mata pelajaran.
Buku-buku dari sudut ini tidak boleh dipinjam kerana ia merupakan
rujukan terakhir pelajar jika buku-buku yang sama di rak terbuka telah
dipinjam.

c) Sudut guru
Buku-buku pilihan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru. Buku-buku dari
sudut ini hanya boleh dipinjam oleh guru.

d) Sudut siri ulangkaji – PMR, SPM, dan STPM


Mengandungi buku-buku siri ulangkaji PMR, SPM, dan STPM. Buku tiap-tiap
mata pelajaran diletakkan di rak-rak tersendiri. Buku-buku ini termasuk dalam
golongan buku ‘RED SPOT’ yang boleh dipinjam selama 3 hari sahaja.

e) Sudut pameran
Mengandungi buku-buku baru yang terdapat di perpustakaan.
f) Sudut bahan-bahan bercetak yang lain
Mengandungi laporan, bulletin, jurnal dan sebagainya.

g) Sudut soalan
Mengandungi soalan-soalan peperiksaan yang telah dijilidkan. Soalan-soalan
ini terdiri daripada soalan peperiksaan dalaman, soalan peperiksaan
percubaan PMR, SPM, dan STPM tahun-tahun lepas. Buku-buku soalan ini
tidak boleh dipinjam dan dibawa keluar dari perpustakaan.

SURAT KHABAR
11.10 Perpustakaan juga menyediakan surat-surat khabar untuk kemudahan pelajar.
Pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa keluar surat khabar semasa atau juga
surat khabar lama. Di antara surat khabar yang disediakan di perpustakaan ialah;
BERITA HARIAN
UTUSAN MALAYSIA
THE NEWS STRAITS TIME
THE STAR
(Tertakluk kepada perubahan dan keperluan semasa)

MAJALAH
11.11 Majalah Red Spot

Majalah-majalah juga ada disediakan di perpustakaan. Majalah-majalah ini


ditempatkan di kaunter perpustakaan dan dijadikan majalah ‘Red Spot’. Pelajar-pelajar yang
ingin membacanya perlu menulis nama mereka dalam buku yang disediakan. Langkah ini
bertujuan untuk mengelakkan pelajar merosakkan majalah-majalah berkenaan. Majalah-
majalah yang diletakkan di kaunter ini ialah majalah semasa. Majalah-majalah lama
diletakkan di rak majalah yang disediakan.
Di antara majalah yang boleh di dapati:

AL ISLAM
DEWAN KOSMIK
DEWAN SISWA
DEWAN MASYARAKAT
DEWAN BUDAYA
DEWAN SASTERA
JURNAL DEWAN BAHASA
PELITA BAHASA
MASTIKA
KELUARGA
ANIS
MAJALAH PC

ORGANISASI PERPUSTAKAAN

11.13 Pentadbiran dan pengurusan


Perpustakaan merupakan satu cabang pusat sumber sekolah. Di sekolah Menengah Seri
Tanjong ini beberapa orang guru telah dilantik menguruskannya dengan dibantu oleh
pelajar-pelajar yang menjawat jawatan sebagai Pengawas Perpustakaan. Untuk
melicinkan lain pengurusannya seorang Pembantu Pusat Sumber telah dilantik dari
kalangan kakitangan sekolah. Beliau bertugas di Pusat Sumber dari pukul 7.00 pagi
hingga 2.00 petang.

11.14 Pengawas Perpustakaan


a Terdiri dari kalangan pelajar yang berminat.
b Dilantik oleh pihak pegurusan perpustakaan.
C Iklan jawatan akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan pada pertengahan
tahun.
d. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut tidak boleh
menjadi Pengawas Sekolah dan begituleh sebaliknya.
e. Apabila telah dilantik menjadi Pengawas Perpustakaan pelajar tersebut secara
automatik menjadi ahli Kelab Perpustakaan dan keahliannya dalam kelab-kelab
lain tergugur.
f. Pengawas Perpustakaan yang baru dilantik akan didedahkan dengan tugas-tugas
pengurusan perpustakaan melalui satu kursus jangka pendek.
g. Pengawas perpustakaan mestilah amanah, jujur, dan bertanggungjawab.
PERATURAN TAMBAHAN UNTUK GURU

11.15 Membawa pelajar


a) Guru perlu berada bersama-sama pelajar sepanjang masa di perpustakaan.
b) Pastikan pelajar tidak membawa masuk barang-barang seperti peraturan yang
ditetapkan.
c) Mengisikan segala maklumat dalam Rekod Penggunaan Perpustakaan Dalam
Waktu Pembelajaran Sekolah yang boleh diperolehi di kaunter pinjaman
perpustakaan.
d) Memastikan pelajar-pelajar yang dibawa duduk berkumpul di satu tempat.
e) Semasa berada di dalam perpustakaan, sila pastikan pelajar-pelajar tidak keluar
dan masuk dengan sewenag-wenangnya.
f) Semasa pelajar keluar guru dikehendaki mengawasinya supaya pelajar-pelajar
tidak membawa bahan-bahan perpustakaan.
g) Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan tanpa adanya guru
(waktu persekolahan).
h) Jika guru memerlukan bahan-bahan dari perpustakaan, sila dapatkannya dari
Pembantu Pusat Sumber atau Guru Perpustakaan.
11.16 Peminjaman Buku
a) Setiap guru dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja untuk sekali pinjam (tidak
termasuk buku-buku rujukan 3 buah).
b) Buku-buku yang boleh dipinjam termasuklah buku-buku fiksyen, bukan fiksyen dan
buku rujukan.
c) Peminjam boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu persekolahan.
d) Tempoh peminjaman:-
Buku Fiksyen - 2 minggu
Buku bukan Fiksyen - 2 minggu
Buku Rujukan - 1 minggu (tulis dalam buku pinjaman yang
disediakan)

11.17 Pemulangan Buku


Pemulangan buku boleh dibuat semasa perpustakaan dibuka pada waktu
persekolahan.

11.18 Denda
a) Buku yang lewat dipulangkan denda sebanyak 20 sen.
b) Buku yang hilang
- harga buku dan denda tambahan sebanyak RM3.00. Sekiranya buku yang
hilang itu diganti dengan buku juga denda tambahan tidak akan dikenakan.

11.19 Kad Pinjaman


a) Seorang guru berhak memiliki hanya tiga keeping kad pinjaman.
b) Kad-kad ini akan diberi secara percuma pada awal tahun. Sekiranya kad tersebut
hilang guru-guru boleh mendapatkan kad yang perlu dengan harga 50 sen
sekeping.

(PERATURAN INI TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA DAN


GURU-GURU AKAN DIBERITAHU MENGENAINYA TERLEBIH DAHALU)
CATATAN: Peraturan PSS diatas hanya untuk perpustakaan sahaja. Untuk unit-unit yang
lain hendaklah disesuaikan mengikut keadaan PSS sekolah masing-masing.

12. SENARAI JAWATANKUASA UNTUK TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN DARI TUGAS


SEBAGAI GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA.

13. NORMA KERJA

BIL PERKARA KEKERAPAN TARIKH


1. Mengadakan mesyuarat J/K 2 Januari/Oktober
2 Mengadakan mesyuarat J/Kerja 2 Januari/Oktober
3 Membuat pembelian buku 5 Mac- November

Catatan: Norma kerja di atas merupakan contoh sahaja. Guru perpustakaan dan media
hendaklah menyediakan norma kerja berdasarkan kerja-kerja yang dilaksanakan.

14. SENARAI TUGAS HARIAN

TARIKH :
HARI :

BIL AKTIVITI CATATAN


Disemak oleh

Tandatangan Guru P&M