Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

KEHADIRAN MELAKSANAKAN TUTORIAL 2018.2

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heppi Diana Yusrawita,M.TPd


Instansi Asal : TKN 18 Bengkulu Selatan
Kode/Nama M.K ditutorkan : A:IDIK4007 Kelas : A, B, C, D *)

B :PAUD4503 Kelas : A, B, C, D *)
Pokjar Kec. : IPUH,BENGKULU dan KEPAHYANG

dengan ini saya menyatakan:


1. Benar melaksanakan tutorial sesuai jadwal yang saya terima dan saya ketahui sudah
ditandatangani oleh pejabat berwenang dari UPBJJ-UT Bengkulu;
2. Selama melaksanakan tutorial, tidak ada pelaksanaan tutorial yang saya padatkan;
3. Tutorial saya laksanakan selama 8*) kali pertemuan pada tanggal 10 Oktober
2020,17 Oktober 2020, 24 Oktober 2020,31 Oktober 2020, 7 November 2020, 14
November 2020, 21 November 2020,28 November 2020;
4. Pelaksanaan tutorial tidak pernah saya delegasikan kepada orang lain;
5. Sekiranya tutorial yang saya laksanakan tidak sesuai dengan jumlah pertemuan, maka
saya bersedia tidak menerima kompensasi (honor) dari UPBJJ-UT Bengkulu, tanpa
ada tuntutan dari saya;
6. Sekiranya honor terlanjur sudah saya terima, ternyata di kemudian hari diketahui saya
tidak melaksanakan tutorial sesuai jumlah pertemuan tutoial, maka honor tersebut
bersedia saya kembalikan ke Bendahara UPBJJ-UT Bengkulu dalam keadaan utuh;
7. Telah menandatangani daftar hadir tutor sesuai kehadiran saya pada point 3;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima
segala tindakan yang diambil oleh UPBJJ-UT Bengkulu, apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan ini tidak benar.
Bengkulu, 11 Desember 2020
Yang membuat pernyataan,

MATERAI
6.000,-

HEPPI DIANA YUSRAWITA,M.TPd


Catatan:
i. Surat Pernyataan ini wajib diserahkan oleh tutor saat penyerahan : Nilai tutorial, Rekap Absen
Mahasiswa, RAT/SAT, Catatan Tutorial dll.
ii. Kami akan menunda pembayaran honor, sekiranya semua kelengkapan tidak dilengkapi dan tidak
diserahkan tepat waktu.
iii. *) Lingkari salah satu.
iv. *) Isi sesuai kehadiran.

Anda mungkin juga menyukai