Anda di halaman 1dari 42

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1 DAN 2 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut jenis-jenis ayat dengan
4 – 15 Jan KELUARGA suku kata, perkataan, frasa dan ayat struktur binaan ayat yang betul Kajian Tempatan
2016 dengan betul. dan tepat.
NILAI MURNI
TAJUK :
BERKHEMAH DI 2.2.3 Membaca dan memahami Kasih sayang
LAMAN IDAMAN 2.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
perkataan, frasa dan ayat daripada berimbuhan apitan daripada EMK
pelbagai sumber dengan sebutan yang pelbagai sumber dengan sebutan
betul. yang betul. Pendidikan Alam
Sekitar
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, secara mekanis dengan betul dan KB
frasa dan ayat secara mekanis dengan kemas. Menjanakan idea
betul dan kemas.
4.1.1 Menyebut dan memahami lirik Kontekstual -
4.1 Menyebut dan memahami unsur lagu yang mengandungi nilai dan Menghubungkaitkan
seni dalam lagu melalui nyanyian pengajaran yang dipersembahkan
secara didik hibur. melalui nyanyian secara didik hibur. Mengkategorikan

5.1.1 Memahami dan menggunakan KP


kata nama am konkrit dan penjodoh
5.1 Memahami dan menggunakan bilangan dengan betul mengikut Interpersonal
golongan kata dengan betul mengikut konteks.
Verbal-linguistik
konteks.
5.1.3 Memahami dan menggunakan BCB
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks. Bacaan intensif

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

3 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang
18 – 22 KELUARGA arahan, soalan dan pesanan yang sesuai secara lisan atau gerak Pendidikan Moral
Jan 2016 didengar dengan betul. laku terhadap arahan berdasarkan
NILAI MURNI
TAJUK : ayat perintah dengan betul.
SERONOKNYA Kerajinan
MEMBACA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi pelbagai jenis Kerjasama
jelas dan intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan EMK :
intonasi yang betul.
TMK
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara
frasa dan ayat secara mekanis dengan mekanis dalam bentuk tulisan
betul dan kemas. berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan KB :


4.1 Menyebut dan memahami unsur lirik lagu yang mengandungi nilai Mengecam
seni dalam lagu melalui nyanyian dan pengajaran secara berpandu Kontekstual –
secara didik hibur. dan disampaikan melalui nyanyian Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
secara didik hibur.
KP :
5.1.1. Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata Visual ruang
golongan nama am konkrit dan penjodoh Muzik
kata dengan betul mengikut konteks. bilangan dengan betul mengikut
konteks.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 2


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

4 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1


AKTIVITI memberi Mendengar, memahami dan
25 – 29 Jan KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai ILMU
2016
soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku Sejarah
TAJUK : dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat
MELANCONG perintah dengan betul. NILAI MURNI
DENGAN
KELUARGA Kasih sayang
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2
bacaan dengan lancar, sebutan yang Membaca pelbagai bahan yang Patriotisme
jelas dan intonasi yang betul. mengandungi ayat tunggal dan ayat
EMK
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan Kreativiti dan inovasi
3.3 yang jelas dan intonasi yang betul.
Membina dan menulis perkataan, TMK
frasa dan ayat dengan betul.
3.3.3 KB
Membuat gambaran
Membina dan menulis jawapan mental
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah pemahaman berdasarkan soalan yang Mengenal pasti
bertumpu dan bercapah dengan betul. Menghubungkaitkan
dan
Menyusun urutan
menggunakan bahasa badan secara Menjanakan idea
kreatif semasa bercerita secara didik 4.2.1
hibur. Mengujarkan ayat yang gramatis KP
dengan sebutan yang betul dan Kinestetik
intonasi yang jelas serta susunan Verbal-linguistik
idea yang tepat semasa bercerita
5.1 Memahami dan menggunakan

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 3


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

secara didik hibur.


golongan kata dengan betul mengikut
konteks.
5.1.2
Memahami dan menggunakan kata
nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

5 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2. ILMU


AMALAN memberi Mendengar, memahami dan
1 – 5 Feb KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons terhadap Pendidikan Kesihatan
2016 KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar soalan tanpa kata tanya secara
NILAI MURNI
dengan betul. lisan dengan betul.
TAJUK : Kesihatan
AMALAN HIDUP
SIHAT 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Kebersihan
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami
pelbagai bahan untuk memberi maklumat untuk mengenal pasti EMK
respons idea utama dan idea sampingan
Kreativiti dan inovasi
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat. TMK

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 KB


Menulis perkataan berimbuhan Menghubungkaitkan
4.1 pinjaman dengan ejaan yang tepat Menganalisis
Menyebut dan memahami unsur seni secara imlak Mengecam
dalam lagu melalui nyanyian secara Menjanakan idea

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 4


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

didik hibur.

4.1.2 KP
Memahami dan menghasilkan lirik Verbal-linguistik
Meramal
5.1 Memahami dan menggunakan lagu yang mengandungi nilai dan
Muzik
golongan kata dengan betul mengikut pengajaran secara berpandu dan
konteks. disampaikan melalui nyanyian BCB
secara didik hibur. Mendengar dengan
cekap

5.1.3
Memahami dan menggunakan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

6&7 TEMA 2 : 1.3 1.3.3


AMALAN Mendengar, memahami dan memberi Mendengar, memahami dan ILMU
8 – 19 Feb KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons dengan
2016 Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar menyampaikan pesanan yang betul
dengan betul. mengikut urutan. NILAI MURNI
TAJUK :
BERSIH & SIHAT . Kebersihan

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Kerjasama
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan untuk
pelbagai bahan untuk memberi respons menjana idea dengan betul. Cinta akan alam sekitar
dengan betul.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 5


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

EMK
3.3 3.3.4
Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis Kreativiti dan inovasi
frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
dengan kreatif melalui lakonan secara sebutan dan intonasi yang betul dan
didik hibur. jelas, dan bahasa badan yang KB
sesuai melalui lakonan secara didik
Membuat urutan
hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan Kontekstual -
golongan 5.1.6 Mengaplikasikan
kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan Membuat andaian
dengan betul mengikut konteks.
Konstruktivisme –
5.1.4 Menerangkan dan
Memahami dan menggunakan kata menjanakan idea
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks. Menganalisis

Menjanakan idea

Kontekstual -
Memindahkan

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 ILMU

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 6


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

8&9 AMALAN permintaan tentang sesuatu perkara Bertutur tentang sesuatu perkara Pendidikan Kesihatan
KESIHATAN & daripada pelbagai sumber dalam daripada pelbagai sumber dengan
22 Feb – 4 KEBERSIHAN situasi menggunakan ayat yang gramatis NILAI MURNI
Mac 2016 formal dan tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak
Kebersihan Fizikal &
TAJUK : bertatasusila. formal secara bertatasusila.
Mental
PENDIDIKAN
KESIHATAN 2.2 KB
Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3
frasa dan ayat daripada pelbagai Membaca dan memahami ayat yang Menghubungkaitkan
sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada Mengecam
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul. Menaakul

Konstruktivisme –
2.4
Menghubungkaitkan
Membaca dan memahami maklumat 2.4.3
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat Menyusun mengikut
pelbagai bahan untuk memberi yang tersurat dan tersirat dengan urutan
respons dengan betul. tepat daripada pelbagai bahan
untuk membuat penilaian dengan Mengitlak
betul.
Memadankan
3.5
Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Kontekstual -
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul Menghubungkaitkan
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber.

3.9 3.9.1 KP
Menulis ulasan tentang pelbagai Menulis ulasan tentang bahan
bahan sastera dan bukan sastera bukan sastera yang didengar,

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 7


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

yang didengar, ditonton atau dibaca ditonton atau dibaca dengan jelas Interpersonal
dengan betul. dan menggunakan bahasa yang
gramatis. BCB

Bacaan intensif
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dan menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan Mencatat nota
dengan kreatif melalui lakonan secara rangsangan untuk menyampaikan
didik hibur. nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut 5.1.5
konteks. Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

10 DAN TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 ILMU


11 SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan kata gelaran yang Pendidikan Moral
7 – 25 Mac formal dan tidak formal secara sesuai dalam situasi tidak formal
2016 NILAI MURNI
bertatasusila. secara bertatasusila.
TAJUK : Keberanian
SENTIASA AWASI 2.5 Membaca, memahami dan
DIRI menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami EMK
maklumat yang terdapat dalam maklumat yang tersurat dan
pelbagai bahan dengan betul. tersirat daripada bahan prosa Sains dan Teknologi
dengan betul
3.4

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 8


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 KB


Menulis frasa dan ayat yang ada
perkataan berimbuhan pinjaman Menghubungkaitkan
dengan ejaan dan tanda baca yang
Menganalisis
tepat secara imlak
Konstruktivisme –
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan Menghubungkaitkan
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang
menggunakan bahasa yang indah betul dan jelas secara didik hibur Mengecam
secara didik hibur. serta memahami maksud sajak
tersebut Memadankan

5.1.2 Kontekstual –
Memahami dan menggunakan kata Menghubungkaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan nama khas tak hidup dengan betul
KP
golongan kata dengan betul mengikut mengikut konteks.
konteks Interpersonal
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks. BCB

Mendengar aktif

Bacaan intensif

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

12 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 ILMU


SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
28 Mac – 1

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 9


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Apr 2016 SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata ganti nama diri Pendidikan Moral
situasi orang dan kata ganti nama diri
TAJUK : formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam situasi EMK: Nilai murni
SEDIAKAN bertatasusila. formal dan tidak formal secara
Rasional
PAYUNG SEBELUM bertatasusila.
HUJAN KB
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan 2.5.2 Membaca, memahami dan Mengenal pasti
maklumat yang terdapat dalam menaakul maklumat yang tersurat
pelbagai bahan dengan betul. dan tersirat daripada bahan prosa Kunstruktivisme
dengan betul. Mengembangkan
3.3 idea
Membina dan menulis perkataan, 3.3.4
frasa dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis Menaakul
pelbagai jenis karangan dengan
betul. Membuat urutan
4.4 Melafazkan dan memahami puisi
Menghubungkait
dengan intonasi yang betul 4.4.1
menggunakan bahasa yang indah Mendeklamasi sajak dengan Kontekstual
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur serta KP
memahami maksud sajak tersebut.
5.1 Verbal-linguistik
Memahami dan menggunakan 5.1.6 BCB
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. hubung pancangan keterangan Bacaan intensif
dengan betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 10


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

13 DAN TEMA 3 : 1.4 1.4.3 ILMU


14 SENTIASA Bertutur, berbual dan menyatakan Berbual tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
4 – 15 Apr daripada pelbagai sumber dalam orang dan kata ganti nama diri EMK: Nilai Murni
2016 TAJUK : situasi formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam situasi Keberanian
BERINGAT bertatasusila. formal dan tidak formal secara
SEBELUM KENA bertatasusila. KB
2.5 Menghubungkaitkan
Membaca, memahami dan menaakul 1.4.4 Menaakul
untuk memindahkan maklumat yang Menyatakan permintaan tentang Kontekstual
terdapat dalam pelbagai bahan sesuatu perkara dengan Menjana idea
dengan betul. menggunakan kata dan bahasa
badan yang sesuai dalam situasi
3.6 tidak formal secara bertatasusila KP
Menulis untuk menyampaikan Interpersonal
maklumat tentang sesuatu perkara 2.5.3 Verbal-linguistik
dengan menggunakan bahasa yang Membaca, memahami dan
santun. menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada
4.1 Menyebut dan memahami unsur bentuk puisi dengan betul.
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur. 3.6.2
Menulis untuk menyampaikan
5.1 maklumat berbentuk surat, laporan
Memahami dan menggunakan dan cerita dengan jelas serta
golongan kata dengan betul menggunakan bahasa yang santun.
mengikut konteks.

. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 11


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

15 TEMA 4 : 1.5 1.5.1 ILMU


MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
18 – 22 PENYAYANG perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas
Apr 2016 menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Pendidikan Alam
TAJUK : dan intonasi yang betul. menggunakan ayat yang Sekitar
PROGRAM mengandungi wacana.
KHIDMAT NILAI
MASYARAKAT 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Kasih sayang
dan Membaca dan memahami pelbagai Semangat
bukan sastera yang sesuai bagi bahan sastera yang sesuai untuk bermasyarakat
memupuk minat membaca. meningkatkan daya berfikir secara
kreatif. KB
3.3 Menghubungkaitkan
Membina dan menulis perkataan, 3.3.4
frasa dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis Membuat gambaran
pelbagai jenis karangan dengan mental
betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur Menjana idea
seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1.1
secara didik hibur Menyebut dan memahami lirik lagu Kontekstual
yang mengandungi nilai dan
5.1 pengajaran yang dipersembahkan Menganalisis

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 12


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Memahami dan menggunakan melalui nyanyian secara didik hibur.


golongan kata dengan betul Menyesuaikan
mengikut konteks. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata KP
pemeri dengan betul mengikut Verbal-linguistik
konteks. Muzik
Kinestetik

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

16 DAN TEMA 4 : 1.5 1.5.2 ILMU


17 MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara yang
PENYAYANG perkara semula dengan tepat dilihat dan yang ditonton dengan Pendidikan Kesihatan
25 Apr – 6 menggunakan sebutan yang jelas tepat, sebutan yang jelas dan
Mei 2016 NILAI
TAJUK : dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan
KHIDMAT RAKAN ayat yang mengandungi wacana. Kerjasama
SEBAYA 2.6
Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 EMK
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai
memupuk minat membaca. bahan bukan sastera untuk Peraturan
mengenal pasti nilai murni. sosiobudaya
3.6 Menulis untuk menyampaikan KB
maklumat
tentang sesuatu perkara dengan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Menjana idea
menggunakan bahasa yang santun maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta Menilai
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah menggunakan bahasa yang santun
dan menggunakan bahasa badan

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

secara kreatif semasa bercerita secara 4.2.1 Mengujarkan ayat yang Kontekstual
didik hibur. gramatis dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang jelas serta Menganalisis
susunan idea yang tepat semasa
Konstruktivitisme
5.1 bercerita secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan Menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul 5.1.7
mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata KP
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut Verbal-linguistik
konteks.
BCB
5.1.4 Bacaan intensif
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

18 TEMA 4 : 1.6 1.6.1. ILMU


MASYARAKAT Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Moral
9 – 13 Mei PENYAYANG maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
2016 daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK: Nilai Murni
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Kerjasama
SKUAD PRIHATIN Kebersihan fizikal

2.2 2.2.3 KB
Membaca dan memahami perkataan, Membaca dan memahami ayat yang Menghubungkaitkan
frasa dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan Membuat gambaran
sumber dengan sebutan yang betul. berimbuhan apitan daripada mental

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 14


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

pelbagai sumber dengan sebutan Menghubungkaitkan


3.6 yang betul. Menjana idea
Menulis untuk menyampaikan Konstruktivisme
maklumat tentang sesuatu perkara 3.6.1 Kontekstual
dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan
santun. maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea KP
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah sampingan serta menegaskan Verbal-linguistik
dan menggunakan bahasa badan kesantunan berbahasa. Bacaan intensif
secara kreatif semasa bercerita secara
didik hibur 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa yang indah
5.2 dan ayat yang gramatis serta
Memahami dan menggunakan bahasa badan yang sesuai
pembentukan kata yang sesuai dalam semasa bercerita secara didik hibur
pelbagai situasi dengan betul.
5.2.1
Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

19 TEMA 5 : 1.6 1.6.2 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 15


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

16 – 20 Mei BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media Pendidikan Muzik
2016 daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman
TAJUK : tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang
IRAMA WARISAN gramatis secara bertatasusila.
NILAI
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang 2.3.1 Patriotisme
jelas dan intonasi yang betul Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif secara mekanis dengan lancar,
dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi EMK
yang betul. Peraturan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah sosiobudaya
dan menggunakan bahasa badan 3.7.1
dengan kreatif melalui lakonan secara Menghasilkan rangka pendahuluan,
didik hibur isi dan penutup dalam penulisan
kreatif dengan betul. KB
5.2
Mensintesis
Memahami dan menggunakan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
pembentukan kata yang sesuai dalam sebutan dan intonasi yang betul Mengenal pasti
pelbagai situasi dengan betul. dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan Menganalisis
secara didik hibur
Kontekstual
5.2.1
Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran –an, -kan, –i, PM
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta Main peranan
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi. Bacaan

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 16


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

20 TEMA 5 : 1.6 1.6.1 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan
23 – 27 BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan Kajian Tempatan
Mei daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
EMK
2016 TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
SERUPA TETAPI Peraturan
BERBEZA 2.3 2.3.2 sosiobudaya
Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat KB
jelas dan intonasi yang betul majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan Mengitlak
3.8 yang jelas dan intonasi yang betul. Mengenal pasti
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul. 3.8.2 Menganalisis
Mengedit dan memurnikan hasil
4.4 penulisan daripada aspek ejaan, Menjana idea
Melafazkan dan memahami puisi tanda baca, penggunaan kata,
Mengecam
dengan intonasi yang betul imbuhan dan struktur ayat.
menggunakan bahasa yang indah Konstruktivisme
secara didik hibur. 4.4.2
Membina dan memahami sajak
5.2 secara terkawal dan
Memahami dan menggunakan mendeklamasikannya dengan KP
pembentukan kata yang sesuai dalam sebutan dan intonasi yang betul dan Verbal-linguistik
pelbagai situasi dengan betul. jelas secara didik hibur.
BCB
5.2.1
Memahami dan menggunakan Bacaan intensif
imbuhan akhiran –an, -kan, –i,

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 17


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

imbuhan apitan pada kata kerja,


kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

21 DAN TEMA 5 : 1.7 1.7.2 ILMU


22 KENALI WARISAN Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan
BANGSA pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Kajian Tempatan
13 – 24 Jun daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
2016 EMK
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis
UNIK & KREATIF secara bertatasusila. Peraturan
2.4 Membaca dan memahami maklumat sosiobudaya
yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.1
pelbagai bahan untuk memberi respons Membaca dan memahami maklumat Kreativiti dan Inovasi
dengan betul untuk mengenal pasti idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai KB
3.7 bahan bagi membuat ramalan Mensintesis
Menghasilkan penulisan kreatif dengan tepat.
dalam pelbagai genre dengan betul. Menganalisis
3.7.2
3.9 Menghasilkan penulisan kreatif Menaakul
Menulis ulasan tentang pelbagai berbentuk imaginatif dan deskriptif
Konstruktivisme
bahan sastera dan bukan sastera dengan betul.
yang didengar, ditonton atau dibaca Mengumpul dan
dengan betul. mengelas
3.9.1
4.4 Melafazkan dan memahami puisi Menulis ulasan tentang bahan PAK
dengan intonasi yang betul bukan sastera yang didengar,

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 18


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

menggunakan bahasa yang indah ditonton atau dibaca dengan jelas Mengakses
secara didik hibur dan menggunakan bahasa yang
gramatis. KMD
5.1 Memahami dan menggunakan
Meramal
golongan kata dengan betul mengikut 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
konteks sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
5.2 memahami maksud sajak tersebut. BCB
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam 5.1.5 Bacaan intensif
pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.2.2
Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

23 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 ILMU


PERTANIAN & memberi Mendengar, memahami dan
27 Jun – 1 PENTERNAKAN respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai Pertanian
Jul 2016 soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku
Pendidkan Alam
TAJUK : dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat
Sekitar
KEMAJUAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat perintah dengan betul.
PERTANIAN yang tersurat dan tersirat daripada EMK
pelbagai bahan untuk memberi respons 2.4.2
dengan betul. Membaca dan memahami maklumat

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 19


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

daripada bahan untuk menjana idea Keusahawanan


3.5 dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul KB
tentang sesuatu perkara daripada 3.5.2
Menjana idea
pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat Kontruktivisme
4.4 Melafazkan dan memahami puisi carta daripada pelbagai sumber.
dengan intonasi yang betul Menyusun urutan
menggunakan bahasa yang indah 4.4.2 Membina dan memahami
secara didik hibur. sajak secara terkawal dan Kontekstual
mendeklamasikannya dengan Mengenal pasti
5.2 sebutan dan intonasi yang betul
Memahami dan menggunakan dan jelas secara didik hibur. BCB
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul. 5.2.3 Bacaan intensif
Memahami dan menggunakan kata
majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

24 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 ILMU


PERTANIAN & memberi respons terhadap sesuatu Mendengar, memahami dan
4 – 8 Jul PENTERNAKAN arahan, soalan dan pesanan yang memberikan respons terhadap Sains dan Teknologi
2016 didengar dengan betul. soalan tanpa kata tanya secara
EMK
TAJUK : 2.4 lisan dengan betul.
KAMBING TENUSU Membaca dan memahami maklumat Keusahawanan
BIOTEKNOLOGI yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.3.
pelbagai bahan untuk memberi Membaca dan memahami maklumat

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 20


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

respons dengan betul. yang tersurat dan tersirat dengan KB


tepat daripada pelbagai bahan
3.7 untuk membuat penilaian dengan Menghubungkaitkan
Menghasilkan penulisan kreatif betul.
Menilai
dalam pelbagai genre dengan betul.
3.7.2 Konstruktivisme
4.3 Menghasilkan penulisan kreatif
Mengujarkan bahasa yang indah dan berbentuk imaginatif dan deskriptif Menjana idea
menggunakan bahasa badan dengan dengan betul.
kreatif melalui lakonan secara didik Mengumpul dan
hibur. 4.3.2 mengelas
Mengujarkan dialog yang dihasilkan KP
5.3 daripada bahan rangsangan untuk
Memahami dan membina ayat yang menyampaikan nilai dan pengajaran Interpersonal
betul dalam pelbagai situasi. dengan bahasa badan yang sesuai
BCB
5.3.1
Perbincangan
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek Bacaan intensif
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 21


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

25 DAN TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU
26 PERTANIAN & permintaan tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai sumber
PENTERNAKAN daripada pelbagai sumber dalam situasi dengan menggunakan ayat yang Pendidikan Alam
11 – 22 Jul formal dan tidak formal secara gramatis dalam situasi formal dan sekitar
2016 TAJUK : bertatasusila. tidak formal secara bertatasusila.
EMK
HASIL SERBA
GUNA 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Keusahawanan
menaakul untuk memindahkan Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang terdapat dalam yang tersurat dan tersirat daripada Kreativiti dan Inovasi
pelbagai bahan dengan betul. bahan prosa dengan betul.
KB
3.3 3.3.3 Mengitlak
Membina dan menulis perkataan, Membina dan menulis jawapan
frasa dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan Menghubungkaitkan
yang bertumpu dan bercapah
3.9 dengan betul. Mensintesis
Menulis ulasan tentang pelbagai
Menganalisis
bahan sastera dan bukan sastera 3.9.1
yang didengar, ditonton atau dibaca Menulis ulasan tentang bahan Kontekstual
dengan betul. bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas KP
4.1 Menyebut dan memahami unsur dan menggunakan bahasa yang
seni dalam lagu melalui nyanyian gramatis. Interpersonal
secara didik hibur. BCB
4.1.2 Memahami dan menghasilkan
lirik lagu yang mengandungi nilai Bacaan intensif
dan pengajaran secara berpandu
dan disampaikan melalui nyanyian Bacaan mentalis
5.1 Memahami dan menggunakan secara didik hibur.
golongan kata dengan betul mengikut
konteks. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 22


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.3 bantu, kata perintah dan kata


Memahami dan membina ayat yang pemeri dengan betul mengikut
betul dalam pelbagai situasi. konteks.

5.3.1
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

27 DAN TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu ILMU
28 POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata gelaran
daripada pelbagai sumber dalam situasi yang sesuai dalam situasi tidak Pendidikan Moral
25 Jul – 5 TAJUK : formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila.
Ogos 2016 NILAI
PEKERTI MULIA bertatasusila.
AMALAN KITA 2.5.2 Kerjasama
2.5 Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan menaakul maklumat yang tersurat Kasih sayang
maklumat yang terdapat dalam dan tersirat daripada bahan prosa
pelbagai bahan dengan betul. dengan betul. KB
Menjana idea
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4
frasa dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis Mensintesis
pelbagai jenis karangan dengan
betul. Kontekstual
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
Konstruktivisme
dan menggunakan bahasa badan 4.2.1 Mengujarkan ayat yang
secara kreatif semasa bercerita secara gramatis dengan sebutan yang betul

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 23


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

didik hibur. dan intonasi yang jelas serta Mengecam


susunan idea yang tepat semasa
5.1 Memahami dan menggunakan bercerita secara didik hibur. KP
golongan kata dengan betul mengikut
Verbal-linguistik
konteks. 5.1.5
Memahami dan menggunakan kata BCB
5.3 adjektif dan kata penguat dengan
Memahami dan membina ayat yang betul mengikut konteks. Bacaan imbasan
betul dalam pelbagai situasi.
5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

29 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata ganti
8 – 12 daripada pelbagai sumber dalam situasi nama diri orang dan kata ganti Kajian Tempatan
Ogos 2016 TAJUK : formal dan tidak formal secara nama diri tanya dengan betul dalam
NILAI
CINTA AKAN bertatasusila. situasi formal dan tidak formal
NEGARA secara bertatasusila. Patriotisme
2.5
Membaca, memahami dan menaakul 2.5.3 Hemah Tinggi
untuk memindahkan maklumat yang Membaca, memahami dan
terdapat dalam pelbagai bahan menaakul bahan prosa untuk KB
dengan betul. memindahkan maklumat kepada Menjana idea
bentuk puisi dengan betul.
3.6 Mensintesis
Menulis untuk menyampaikan 3.6.2

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 24


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

maklumat tentang sesuatu perkara Menulis untuk menyampaikan Kontekstual


dengan menggunakan bahasa yang maklumat berbentuk surat, laporan
santun. dan cerita dengan jelas serta Membuat urutan
menggunakan bahasa yang santun.
KP
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Interpersonal
menggunakan bahasa badan dengan Mengujarkan dialog dengan sebutan
kreatif melalui lakonan secara didik dan intonasi yang betul dan jelas, Verbal-linguistik
hibur. dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur. BCB
5.3 Mencatat nota
Memahami dan membina ayat yang 5.3.2
betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
1.4.4 Bertutur tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
30 & 31 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan dengan menggunakan ayat yang ILMU
permintaan tentang sesuatu perkara gramatis dalam situasi formal dan
15 – 26 POTERT MALAYSIA Pendidikan Alam
Ogos 2016
daripada pelbagai sumber dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
TAJUK : formal dan tidak formal secara Sekitar
NEGARAKU bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami
NILAI
GEMILANG pelbagai bahan sastera yang sesuai
untuk meningkatkan daya berfikir Patriotisme
secara kreatif.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
KB
dan bukan sastera yang sesuai bagi 2.2.3
memupuk minat membaca

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 25


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

2.2 Membaca dan memahami ayat yang Menjana idea


mengandungi perkataan
Membaca dan memahami perkataan, berimbuhan apitan daripada Mengecam
frasa dan ayat daripada pelbagai pelbagai sumber dengan sebutan
sumber dengan sebutan yang betul. Menganalisis
yang betul.
Kontekstual
3.8
3.8.2 KP
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil Verbal-linguistik
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata, BCB
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah imbuhan dan struktur ayat.
dan menggunakan bahasa badan Bacaan intensif
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Bacaan imbasan
sebutan dan intonasi yang betul
5.1 dan jelas, dan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara didik
Memahami dan menggunakan
hibur.
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. 5.1.4
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 26


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

32 & 33 TEMA 8 : 1.5 1.5.1 ILMU


29 Ogos – 9 EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Ekonomi
Sept 2016 BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul NILAI
dan intonasi yang betul. menggunakan ayat yang
Kerajinan
mengandungi wacana.
TAJUK :
EMK
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
SUMBER
dan bukan sastera yang sesuai bagi 2.6.2 Membaca dan memahami Keusahawanan
PENDAPATAN
memupuk minat membaca. pelbagai bahan bukan sastera untuk
mengenal pasti nilai murni. KB
3.5
3.5.2 Membandingkan dan
Mencatat maklumat yang betul membezakan
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat Kontekstual
carta daripada pelbagai sumber.
Mengecam
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan 4.3.2 Mengujarkan dialog yang Menyusun urutan
dengan kreatif melalui lakonan secara dihasilkan daripada bahan Menjana idea
didik hibur. rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan BCB
5.1 bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur. Bacaan imbasan
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul Mencatat nota
mengikut konteks.
5.1.3 Membuat rujukan
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 27


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

pelbagai situasi dengan betul. ganti nama tunjuk dengan betul


mengikut konteks.

5.2.2
Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

34 & 35 TEMA 8 : 1.5 1.5.2 ILMU


Ekonomi
19 – 30 EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara yang
Sept 2016 BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dilihat dan yang ditonton dengan NILAI
menggunakan sebutan yang jelas tepat, sebutan yang jelas dan Kerajinan
TAJUK : dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi wacana. EMK
PENGUSAHA
BERWAWASAN Keusahawanan
2.3 2.3.2 Teknologi maklumat
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dan komunikasi
Membaca pelbagai bahan yang
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat
intonasi yang betul. KB
majmuk berbilang subjek secara
Menjana idea
mekanis dengan lancar, sebutan
Mengecam
yang jelas dan intonasi yang betul.
Menaakul
2.6 Menganalisis
Konstruktivisme

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 28


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Menghubungkaitkan


bukan sastera yang sesuai bagi KP
memupuk minat membaca. Membaca dan memahami pelbagai Verbal-linguistik
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara PM
kreatif. Bacaan

KMD
3.6.1
Menggunakan
Menulis untuk menyampaikan imaginasi dan
3.6 maklumat yang betul dengan kreativiti
menggunakan idea utama dan idea
Menulis untuk menyampaikan maklumat
sampingan serta menegaskan
tentang sesuatu perkara dengan
kesantunan berbahasa.
menggunakan bahasa yang santun.
4.4
4.4.1
Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul Mendeklamasi sajak dengan
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang betul
secara didik hibur. dan jelas secara didik hibur serta
memahami maksud saja tersebut.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul 5.1.6
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.
5.3

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 29


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Memahami dan membina ayat yang 5.3.2


betul dalam pelbagai situasi.
Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

36 TEMA 8 : 1.6 1.6.1 ILMU


3 – 7 Okt EKONOMI Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Ekonomi
2016 BERWAWASAN maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara NILAI
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Berdikari
MENGURUS WANG
EMK
2.3 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
yang mengandungi pelbagai jenis Kreativiti dan inovasi
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan ayat secara mekanis dengan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan lancar, sebutan yang jelas dan Keusahawanan
intonasi yang betul. intonasi yang betul.
Teknologi maklumat
dan komunikasi
3.6 3.6.2 KB
Menulis untuk menyampaikan maklumat Menulis untuk menyampaikan Menjana idea
tentang sesuatu perkara dengan maklumat berbentuk surat, laporan
menggunakan bahasa yang santun. dan cerita dengan jelas serta Mengecam
menggunakan bahasa yang santun.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 30


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Mengitlak
3.9 3.9.1 Konstruktivisme
Menulis ulasan tentang pelbagai Menulis ulasan tentang bahan KP
bahan sastera dan bukan sastera bukan sastera yang didengar,
yang didengar, ditonton atau dibaca ditonton atau dibaca dengan jelas Interpersonal
dengan betul. dan menggunakan bahasa yang
BCB
gramatis.
Perbincangan
4.4
4.4.2 Bacaan luncuran
Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul Membina dan memahami sajak Bacaan imbasan
menggunakan bahasa yang indah secara terkawal dan
secara didik hibur. mendeklamasikannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.
5.1 5.1.7
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul bantu, kata perintah dan kata
mengikut konteks. pemeri dengan betul mengikut
. konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 31


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

KURIKULUM

37 TEMA 9 : 1.6 1.6.2 ILMU


10 - 14 Okt BUMI INDAH Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Alam
2016 RAKYAT BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman
tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang NILAI
gramatis secara bertatasusila.
TAJUK : Kesyukuran
2.3
ALAM SEKITAR Patriotisme
TANGGUNGJAWAB Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 KB
KITA dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan yang Menghubungkaitkan
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara Mengecam
mekanis dengan lancar, sebutan
3.6 Menjana idea
yang jelas dan intonasi yang betul.
Menulis untuk menyampaikan Kontekstual
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang 3.6.2. KP
santun.
Menulis untuk menyampaikan Verbal-linguistik
maklumat berbentuk surat, laporan
4.1 dan cerita dengan jelas serta
menggunakan bahasa yang santun.
Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara BCB
didik hibur. 4.1.1
Bacaan intensif
5.2 Menyebut dan memahami lirik lagu

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 32


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Memahami dan menggunakan yang mengandungi nilai dan


pembentukan kata yang sesuai dalam pengajaran yang dipersembahkan
pelbagai situasi dengan betul. melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2.1
Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 33


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

38 TEMA 9 : 1.6 1.6.1 ILMU


17 – 21 Okt BUMI INDAH Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Alam
2016 RAKYAT BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Sains
LESTARIKAN ALAM EMK
KITA 2.4 2.4.3
Kreativiti dan Inovasi
Membaca dan memahami maklumat Membaca dan memahami maklumat
KB
yang tersurat dan tersirat daripada yang tersurat dan tersirat dengan
pelbagai bahan untuk memberi respons tepat daripada pelbagai bahan Mensintesis
dengan betul. untuk membuat penilaian dengan
betul. Membuat inferens
3.7
Konstruktivisme
Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1
pelbagai genre dengan betul. Menjana idea
Menghasilkan rangka pendahuluan,
4.1 isi dan penutup dalam penulisan Kontekstual
kreatif dengan betul. Mengecam
Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur. KP
4.1.2
Interpersonal
Memahami dan menghasilkan lirik
lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 34


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.2 secara didik hibur.


Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2
Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.
5.1
Memahami dan menggunakan 5.1.6.
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

39 TEMA 9 : 1.7 1.7.2 ILMU


24 – 28 Okt BUMI INDAH Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Pendidikan Alam
2016 RAKYAT BERTUAH pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Sekitar
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Sains
secara bertatasusila.
SAYANGI ALAM EMK
SEKITAR 2.5
Kreativiti dan Inovasi
2.5.1
Membaca, memahami dan menaakul

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 35


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

untuk memindahkan maklumat yang Membaca dan memahami maklumat KB


terdapat dalam pelbagai bahan yang tersurat dan tersirat daripada
dengan betul. bahan prosa dengan betul. Merumus
Menaakul
3.7 3.7.2
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan penulisan kreatif
Mengecam
dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul. BCB
4.2 Perbincangan
4.2.1
Mengujarkan bahasa yang indah Bacaan intensif
danmenggunakan bahasa badan secara Mengujarkan ayat yang gramatis
kreatif semasa bercerita secara didik dengan sebutan yang betul dan Menulis perenggan
hibur. intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita Bacaan luncuran
secara didik hibur.
5.2
Memahami dan menggunakan 5.2.3
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan kata
majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 36


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

40 TEMA 10 : 1.6 1.6.1 ILMU


1 – 4 Nov MENEROKA SAINS Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Sains
2016 & TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Teknologi Maklumat
SAINS DALAM dan Komunikasi
KEHIDUPAN 2.5 2.5.2
KB
Membaca, memahami dan menaakul Membaca, memahami dan
Mensintesis
untuk memindahkan maklumat yang menaakul maklumat yang tersurat
terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan prosa Menjana idea
dengan betul. dengan betul.
Membuat urutan

3.5 3.5.2 Mengecam

Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul Konstruktivisme


tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Menganalisis
BCB
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2 Bacaan intensif
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara Mengujarkan idea yang tepat KMD
didik hibur. menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta Meramalkan
bahasa badan yang sesuai semasa

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 37


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

bercerita secara didik hibur.

5.1 5.1.5
Memahami dan menggunakan golongan Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 38


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

41 TEMA 10 : 1.6 1.6.2 ILMU


7 – 11 Nov MENEROKA SAINS Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Sains
2016 & TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang
Kreativiti dan inovasi
gramatis secara bertatasusila.
TEKNOLOGI
SEMAKIN CANGGIH 2.5 Teknologi maklumat
dan komunikasi
2.5.3
Membaca, memahami dan menaakul
KB
untuk memindahkan maklumat yang Membaca, memahami dan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa untuk Mengecam
betul. memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul. Mereka cipta
Kontekstual
3.7 3.7.2
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif KP
dengan betul. Interpersonal
4.3
BCB
4.3.1
Mengujarkan bahasa yang indah
danmenggunakan bahasa badan Perbincangan
Mengujarkan dialog dengan sebutan

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 39


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dengan kreatif melalui lakonan secara dan intonasi yang betul dan jelas,
didik hibur. dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.
5.3.1
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 40


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

42 TEMA 10 : 1.7 1.7.2. ILMU


Pendidikan Alam
14 – 18 MENEROKA SAINS Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan
Nov 2016
Sekitar
& TEKNOLOGI pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan NILAI
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Kasih sayang
secara bertatasusila.
BIJAK MENCIPTA
2.6
KB
2.6.2
Membaca pelbagai bahan sastera dan Membandingkan dan
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai membezakan
memupuk minat membaca. bahan bukan sastera untuk Membuat inferens
mengenal pasti nilai murni. Konstruktivisme
Merumus

BCB
3.9 Perbinncangan
3.9.1
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera Menulis ulasan tentang bahan
yang didengar, ditonton atau dibaca bukan sastera yang didengar,
dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 41


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.3 4.3.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menggunakan bahasa badan dengan menyampaikan nilai dan pengajaran
kreatif melalui lakonan secara didik dengan bahasa badan yang sesuai
hibur. melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan keterangan
5.1 Memahami dan menggunakan
dengan betul mengikut konteks.
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

SK SERI PERMAI MUKA SURAT 42

Anda mungkin juga menyukai