Anda di halaman 1dari 4

c 


Orientasi kakitangan adalah suatu proses pengenalan dan persiapan untuk kakitangan barumemahami
tugas dan tanggungjawab mereka. Setiap kakitangan baru hendaklah mempunyaigambaran yang jelas tentang
kerjadan tanggungjawab yang bakal mereka pikul.
Sepanjang tempoh orientasi, setiap kakitangan baru hendaklah dapat menyesuaikan diri merekadengan budaya
dan persekitaran kerjadi tempat mereka. Melalui orientasi ini juga kakitanganbaru akan lebih terbimbing dan
yakin bahawa pilihan mereka untuk berkhidmat di tempat kerjaadalah tepat. Selalunya program orientasi di
jalankan satu hari sehingga satu minggu.
Latihan
© 
 ± proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin, bertujuanÊ
menambah pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa alam
organisasi. Ini dicapai melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti kursus, latihan semasa
bekerja dan program mentoring/coaching atau yang seumpama dengannya yang menyumbang
kepada pembangunan individu dan kecemerlangan organisasi.

TUJUAN PROGRAM ORIENTASI


Terdapat 4 tujuan utama program Orientasi ialah:
1.Memperkenalkan pekerjakan baru kepada Organisasi.
Orientasi merupakan proses percubaan untuk memupuk sikap dan standard pekerja baru
mengikut persekitran organisasi dengan membantu pekerja membiasakan diri dengan
persekitaran organisasi.program orientasi dijalankan sejurus selepas pekerja baru
memasuki organisasi dan beberapa aktiviti di atur mengikut jawatan ,polisi peraturan dan
matlamat organisasi.
2.
Membantu pekerja baru mengatasi perasaan bimbang cemas dan malu.
Mengikut hasil kajian menunjukkan pada bulan pertama seseorang pekerja baru dalam
organisasi adalah merupakan masa kritikal dalammenentukan samada seseorang pekerja
akan kekal ataupun tidak.Oleh itu ,program orientasi mesti mengambil langkah-langkah
yang sesuai bagi mengurangkan perasaan cemas dan memupuk sikap yakin dalam diri
sendiri semasa melakukan kerja
3Meningkatkan penerimaan pekerja baru terhadap organisasi.
Program orientasi memberi peluang kepada pekerja baru untuk memahami dan
seterusnya menerima nilai norma ,kepercayaan ,dan pola tingkah laku ahli lain dalam
organisasi.
4.
MeningkatkanKomitmen pekerja baru.
Jangkaan yang tidak realistik dan kejutan budaya sering menyebabkan pekerja
mengalami kesukaran untuk menyusaikan diri .Kebimbangan menyebabkan prestasi
mereka menjadi lemah dan risau akan melakukan kesilapan.Kesannya ,prestasi produk
pekerja akan terjejas.melalui program ini tekanan akan dapat di kurangkan dan pekerja
dapat melakukan tugasan mereka dengan cekap dan berkesan.

J J
1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan Dasar Latihan SumberManusia Sektor
Awam untuk pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan selaras dengan pelaksanaanSistem Saraan Malaysia.
J 

2. Bagi maksud pemakaian pekeliling ini,
i. ³Ketua Jabatan´ merujuk kepada ketua-ketua jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan
Kementerian Persekutuan;
ii. ³Kompetensi´ merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlubagi melaksanakan sesuatu
tugas dan tanggungjawab. Prinsip asas kompetensi adalahbahawa prestasi seseorang anggota perkhidmatan
awam akan meningkat jika iamempunyai semua kompetensi yang diperlukan bagi melaksanakan tugas
atautanggungjawab jawatan yang disandangnya;
iii. ³Kursus Jangka Panjang´ ialah kursus sepenuh masa yang tempohnya melebihi dua belas
bulan kalendar termasuk hari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti akademik;
iv. ³Kursus Jangka Pendek´ ialah kursus sepenuh masa termasuklah lawatan sambil belajar,seminar atau bengkel yang
tempohnya tidak melebihi tiga bulan kalendar termasukhari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti
akademik;
v. ³Kursus Jangka Sederhana´ ialah kursus sepenuh masa yang tempohnya melebihi tigabulan tetapi tidak melebihi dua
belas bulan kalendar termasuk hari kelepasanmingguan, kelepasan am dan cuti akademik;
vi. ³Latihan´ bermaksud proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin,bertujuan menambah
pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi keperluan dantuntutan semasa dalam organisasi. Ini dicapai
melalui sebarang bentuk pembelajaranseperti kursus, latihan semasa bekerja dan program mentoring/coaching
atau yangseumpama dengannya yang menyumbang kepada pembangunan individu dankecemerlangan
organisasi;
vii. ³Pembangunan Diri´ merujuk kepada peningkatan kemahiran, kebolehan dan kerjayayang dapat dicapai dengan
mempraktikkan pengetahuan, pendedahan kepadapelbagai idea dan pengalaman serta melalui latihan dan
mentoringviii. ³Pembelajaran´ ialah proses perubahan hasil daripada pengalaman secara relatif ke ataspelakuan
(behaviour). Ianya melibatkan setiap individu menerima pembelajaranmengikut keperluan masing-masing sama
ada mengikut kaedah eksperimen, analisisdan keupayaan menggunakan pengalaman seumur hidup; dan
xi. ³Pembelajaran Berterusan´ ialah proses mendapatkan ilmu pengetahuan sepanjang hayatyang melibatkan tiga elemen
utama iaitu latihan, pembelajaran dan pembangunan diri.

     J
3. Dasar Wawasan Negara telah menetapkan matlamat pembangunan negara untuk menjadikanMalaysia sebuah
negara maju menjelang tahun 2020. Bagi mencapai matlamat tersebut, Kerajaantelah memberi penekanan
kepada semua aspek pembangunan, termasuklah pembangunan sumbermanusia sektor awam.
4. Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia mulai 1 November 2002 yang berteraskan kompetensi danpembelajaran
berterusan adalah bertujuan untuk menggalakkan pembangunan diri, penguasaanpengetahuan, kemahiran,
kreativiti dan inovasi.

  J
J
ü. Menyedari pentingnya usaha-usaha pembangunan sumber manusia dalam sektor awam, Dasar
Latihan Sumber Manusia Sektor Awam telah ditetapkan iaitu setiap anggota perkhidmatan awamperlu
melengkapkan diri / dilengkapkan dengan sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan(knowledge) yang
bersesuaian, melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang yangberteraskan pembangunan
kompetensi dan pembelajaran berterusan.
3

. Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam digubal untuk mencapai objektif-objektif berikut:
i. Menyediakan anggota yang berkelayakan, berkebolehan dan berkompetensi;
ii. Mencapai hasil kerja yang berkualiti / bermutu tinggi;

iii. Meningkatkan kompetensi dan produktiviti;

iv. Membentuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif;


v. Mewujudkan nilai cipta (value±creation) dan nilai tambah (value± added) di dalam sektor
awam; dan
vi. Menyediakan hala tuju kemajuan kerjaya.
J J  
*. Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam dilaksanakan dengan menggunakan strategi-strategi
berikut:
i. Setiap Kementerian / Jabatan hendaklah menyediakan peruntukan tahunan bersamaansekurang-kurangnyaÊ Ê
 Ê
daripada peruntukan emolumen untuk tujuanlatihan;
ii. Setiap Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan hendaklah memastikan anggotamasing-masing di semua
peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya harisetahun;
4

iii. Penubuhan— Ê ÊÊ yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah


Perkhidmatan Awam bagi pelaksanaan di peringkat pusat; dan
iv. PenubuhanÊ ÊÊ— yang dipengerusikan oleh KetuaSetiausaha Kementerian / Ketua
Jabatan bagi pelaksanaan di peringkat Kementerian /Jabatan.

8. Keanggotaan Majlis Latihan Sektor Awam adalah seperti dix c:


Ê
ÊÊ
— ÊÊ !"#Ê$—Ê Ê
!Ê

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
 
Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua
Jabatan
(Majlis boleh menambah ahlinya ataumengundang mana-mana pegawaiyang difikirkan sesuai yang
dapatmembantu membuat keputusan yanglebih tepat jika perlu)

Pengarah Bahagian Latihan,
Jabatan Perkhidmatan Awam

Peringkat-peringkat program orientasiorganisasi


1.Bentuk formal
Ianya meliputiperingkat organisasi
i.
Meliputi hal-hal umum yang ada hubungan dengan semua pekerja seperti
Beriku:

Dasar dan prosedur organisasi

Pembayaran pampasan

Prosedur keselamatan ditempat kerja

Kemudahan fizikal contohnya tempat letak kenderaan
ii.
Ia lazimnya dilaksanakan oleh Jabatan Sumber Manusia.Salah satu
caranya melalui buku panduan pekerja.alat pandang dengar seperti vedio
digunakan untuk menyampai maklumat orientasi.
2.Peringkat jabatan.
i.
Orientasi pada peringkat jabatan biasanya di kendalikan oleh
penyelia pekerja.Ia bertanggungjawab memperkenalkan pekerja
baru kepada kepada rakan sekerja yang lain.pada amnya taklimat
akan di berikan oleh petugas yang lama dan ber pengalaman
ii
pengurus sumber manusia bertaggugjawab menguruskan programini sehingga selesai.Pengurus perlu
menyediakan senarai yang baru dan diserahkan pada indiv

@@@    Ê