Anda di halaman 1dari 14

MAKALAH

SURATMENYURAT

Di
susunGunaMel
engkapiTugasMat
aKul
i
ahBahasaI
ndonesi
a
Dosenpengampu:Ri
kaKar
ti
ka,
S.Pd,
M.Pd

DiSusunOl
eh:

Andy
odaSi
regar
Shel
asar
i
Muhammaddazazai
n
Ar
diansy
ah
Wi
namut
iar
a

UNI
VERSI
TASI
SLAM SUMATERAUTARA
FAKULTASKEGURUANI
LMUPENDI
DIKAN
KATAPENGANTAR

Denganmeny
ebutnamaAl
l
ahYangMahaPengasi
hlagiMahaPeny
ayang,Puj
adan
Puj
isy
ukurkamipanj
atkankehadi
rat
-Ny
a,y
angt
elahmel
i
mpahkanRahmat
,Hi
day
ah,dan
I
nay
ah-
Nyasehi
nggakamidapatmer
ampungkanpeny
usunanmakal
ahbahasai
ndonesi
a
denganj
udul
"Sur
atMeny
urat
"tepatpadawakt
uny
a.

Penul
i
san makal
ah i
nit
elah semaksi
malmungki
n kamiupay
akan dan di
dukung
bant
uanber
bagaipi
hak,sehi
nggadapatmemper
lancardal
am peny
usunanny
a.Unt
uki
tu
t
idakl
upakamimengucapkant
eri
makasi
hkepadasemuapi
haky
angt
elahmembant
ukami
dal
am pembuat
anmakal
ahi
ni.
Namun t
idak l
epas dar
isemua i
tu,kamimeny
adar
isepenuhny
a bahwa masi
h
t
erdapatkekur
anganbai
kdar
isegipeny
usunanbahasadanaspekl
ainny
a.Ol
ehkar
enai
tu,
denganl
apangdadakamimembukasel
ebar
-l
ebar
nyapi
ntubagipar
apembacay
angi
ngi
n
member
isar
anmaupunkr
it
ikdemi
memper
bai
kimakal
ahi
ni.

Akhi
rny
apeny
usunsangatmenghar
apkansemogadar
imakal
ahseder
hanai
nidapat
di
ambi
lmanf
aat
nyadanbesarkei
ngi
nankamidapatmengi
nspi
rasipar
apembacaunt
uk
mengangkatper
masal
ahl
ainy
angber
kai
tanpadamakal
ah-
makal
ahsel
anj
utny
a.

Penul
i
s
Daf
tari
siI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….
...
. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… i


i

BABIPENDAHULUAN ……………………………………………………………….
. 1

1.
1Lat
arBel
akangdanMasal
ah …………………………………………………. 1

1.
2 Tuj
uan Penul
isan ………………………………………………………….
.…… 1

1.
3Manf
aatPenul
isan …………………………………………………………….
.2

1.
4 Met
odePenul
isan ……………………………………………………………… 2

1.
5 Ti
njauan Pust
aka ……………………………………………………………….2

BAB I
I PEMBAHASAN ………………………………………………………………….3

2.
1Sur
atdanSej
arahPer
kembangannya ………………………………………….
.3

2.
2 Jeni
s-Jeni
sSur
at ……………………………………………………………….
.4

2.
3Penul
isanSur
atyangBai
kdanBenar………………………………………….9

BAB I
IISI
MPULAN dan SARAN ……………………………………………………….
.10

3.
1 Kesi
mpul
an …………………………………………………………………….
10

3.
2 Saran ……………………………………………………………………………10

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………….


.11
BABI

PENDAHULUAN

1.
1Lat
arBel
akangdanMasal
ah

1.
1.1Lat
arBel
akang

Sur
atadal
ahmedi
akomuni
kasidal
am bent
ukt
uli
sany
angdi
l
akukanol
eh
seseor
angat
aul
embagakeseseor
angat
aul
embagal
ainny
a.Bany
akkesal
ahan
y
angser
ingki
tat
emukandal
am hal
nyapenul
i
sansur
at.Makadar
iit
umakal
ahi
ni
membahast
ent
angsel
ukbel
uksur
atsehi
nggadapatmember
ikani
nfor
masiy
ang
mendal
am kepadapembaca.

Pengenal
an t
erhadap j
eni
s dan si
fatsur
atmer
upakan haly
ang pent
ing
di
ket
ahuiagardapatmengambi
lsuat
uti
ndakanat
aumeny
elesai
kansesuat
utugas
y
angsesuai
dengani
siat
aumaksuddar
isur
att
ersebut
.

1.
1.2Masal
ah

Per
masal
ahany
angakanpenul
i
sbahasadal
am makal
ahi
niadal
ahsebagai
ber
ikut:

1. Bagai
manakahsej
arahdanper
kembangansur
atmeny
urat?

2. Apasaj
ajeni
s-j
eni
ssur
at?

3. Bagai
manakaht
atacar
apenul
i
sansur
aty
angbai
kdanbenar?

1.
2Tuj
uanPenul
isan

Sebagai
manay
angkt
aket
ahuibahwamasi
hbany
akmasy
arakaty
angbel
um
menget
ahuibagai
manat
atacar
apenul
i
sansur
aty
angbai
kdanbenar
,unt
uki
tul
ah
makal
ahi
nidi
buatdengant
ujuanunt
ukmenget
ahui
sist
emat
ikacar
apenul
i
sansur
at
y
angbai
kdanbenarser
taki
tadapatmembedakanf
ormatdanj
eni
s-j
eni
ssur
aty
ang
ki
tat
emui
.

1.
3Manf
aatPenul
isan

Penul
i
san makal
ah i
nidi
har
apkan ber
manf
aatbagipembaca t
erut
ama
mahasi
swa sebagaipanduandal
am penent
uandanpenul
i
san sur
atr
esmimaupun
t
idakr
esmi
.

1.
4Met
odePenul
isan

Dal
am peny
usunan makal
ah i
ni,per
lu sekal
ipengumpul
an dat
a ser
ta
sej
uml
ahi
nfor
masiakt
ualy
angsesuaidenganper
masal
ahany
angakandi
bahas.
Sehubungan dengan masal
ah t
ersebutdal
am peny
usunan makal
ah i
ni,penul
i
s
menggunakanduamet
odepengumpul
andat
a,y
angper
tamadenganmembacabuku
sumberdany
angkeduadenganpenget
ahuany
angpenul
i
smi
l
iki
.

1.
5Ti
njauanPust
aka

Dal
am met
odei
nipeny
usunmembacasebuahbukudanbeber
apaWebsi
te,
Bl
ogy
angber
kai
tandenganpenul
i
sanmakal
ahi
ni.
BABI
I

PEMBAHASAN

2.
1Sur
atdanSej
arahPer
kembanganny
a

Ber
dasar
kan cat
atan sej
arah,kegi
atan sur
atmeny
uratdiI
ndonesi
atel
ah
di
mul
aij
auhsebel
um kedat
anganbangsaEr
opa.Yaknipadamasaker
ajaanKut
ai,
Tar
umanegar
a,Paj
ajar
an,Maj
apahi
t,Sr
iwi
j
aya dan Mat
aram,wal
aupun hany
a
t
erbat
as pada hubungan ant
arpar
araj
a.Bent
ukny
a masi
h sangatseder
hana,
menggunakankul
i
tkay
u,pot
onganbambu,
daunl
ont
ar,
dankul
i
tbi
nat
ang.

Kegi
atanpossemaki
nlancar
,set
elahpembuat
anJal
anRay
aPos(
deGr
ote
Post
weg)dar
iAny
ersampaiPanar
ukansepanj
ang1000km pada1809at
asper
int
ah
guber
nurj
ender
alHer
manWi
l
li
am Daendel
s.Meny
ebabkanwakt
utempuposdar
i
JawaBar
atkeJawaTi
mury
angsebel
umny
amemakanwakt
u40har
i,di
per
pendek
j
adi
enam har
i.

Per
angkoper
tamadiduni
adi
ter
bit
kandiI
nggr
is(
1840)dengannamaPenny
Bl
ack,y
ang membuka zaman bar
u dal
am bi
dang per
tar
if
an pos.Bel
anda,saat
menj
ajahI
ndonesi
a,mengi
kut
ipul
ajej
akI
nggr
is.Pada1852,di
ter
bit
kanper
angko
Bel
anda per
tama,ber
gambarRaj
a Wi
l
lem I
II
.Sement
ara dij
ajahanny
a Hi
ndi
a
Bel
anda,per
angko di
gunakan per
tama kal
ipada 1865.Cet
akny
a diBel
anda
sebany
akduaj
utal
embar
.

Sampaiawalabadke-
20aday
angdi
sebuthar
ipos.Saathar
iti
bany
akapal
dar
iBel
anda.War
gaBel
andasangatmenant
ikankedat
angansur
at-
sur
atdar
ineger
i
l
eluhur
nya.Kemudi
anpospunber
kembangpesat
,ket
ikadi
mul
ainy
aer
apesawat
udar
a.Dankant
orposmer
upakansal
ahsat
utempatpal
i
ngsi
bukket
ikai
tu.

Meski
pun pemer
int
ah kol
oni
alBel
anda meny
edi
akan bany
ak kot
ak pos
(
bri
evenbus)diBat
avi
adankot
a-kot
alai
nny
a,t
apibany
aky
angdat
angkekant
or-
kant
orposagarsur
at-
sur
atl
ebi
hcepatsampai
ket
ujuan.Sement
araBel
andabany
ak
meny
edi
akankot
akpos(
bri
evenbus)y
angdi
pasangdij
alan-
jal
anr
aya.Maksudny
a
supay
aor
angt
idakper
lumendat
angikant
orpos,cukupmeni
ti
pkansur
atkekot
ak
pos.Unt
ukkemudi
ansur
at-
sur
atdi
kel
uar
kandar
ikot
akdandi
angkutkekant
orpos.

2.
2Jeni
s-Jeni
sSur
at

2.
2.1SURATRESMI

Sur
atResmiadal
ahsur
at-
sur
aty
angsi
fat
nyaf
ormaly
angdi
buatol
ehsuat
u
i
nst
ansiat
auor
gani
sasi
,bai
kinst
ansipemer
int
ahmaupuni
nst
ansiswast
a.
Sur
atr
esmihar
usmenggunakanBahasaI
ndonesi
ayangsesuaidengan
kai
dahbaku.
Bent
ukpeny
aji
ansur
atbi
asany
amenggunakanbent
ukat
au
si
stem f
ullbl
ock,
semibl
ockat
aui
ndent
edbl
ock.

Sur
atr
esmi
(sur
atdi
nas)t
erbagi
atasbeber
apabagi
an,
yai
tu:

1.Sur
atdi
naspemer
int
ah,y
ait
usur
atr
esmiy
angdi
gunakani
nst
ansi
pemer
int
ahunt
ukkepent
inganadmi
niust
rasi
pemer
int
ahan.

Sur
atdi
naspemer
int
ahmel
i
put
i:

- sur
atper
jal
anandi
nas

- sur
atper
int
ah

- sur
atr
ekomendasi

- sur
ati
nst
ruksi

- sur
atr
efer
ensi

- sur
att
ugas

- dansur
atkeput
usan.
2.Sur
atni
aga,y
ait
usur
atr
esmiy
angdi
per
gunakanol
ehper
usahaan
at
aubadanusaha.

3.Sur
atsosi
al,y
ait
usur
atr
esmiy
angdi
per
gunakanol
ehor
gani
sasi
kemasy
arakat
any
angber
sif
atni
rl
aba(
nonpr
ofi
t)

Jeni
s-j
eni
ssur
atsosi
al:

- sur
atpengant
ar,y
ait
usur
aty
angdi
gunakanunt
ukmengant
arkan
sesuat
udengant
ujuanagarpener
imany
amenget
ahuisesuat
uyang
di
ki
ri
m at
audi
ter
imany
a.

- Sur
atpengumuman,y
ait
usur
aty
angber
isipember
it
ahuansuat
u
halkepada anggot
a masy
arakatat
au pi
hak-
pihak y
ang t
erkai
t
dengani
siat
auper
ihal
yangt
ert
eradal
am sur
att
ersebut
.

- Sur
atedar
an,y
ait
u sur
atpember
it
ahuan secar
ater
tul
i
syang
di
tuj
ukankepadabany
akpi
hak.

- Sur
atkuasa,y
ait
usur
aty
angdi
buatunt
ukmember
ikankekuasaan
bai
k secar
a per
orangan maupun i
nst
ansikepada y
ang dapat
di
per
cay
asupay
aber
ti
ndakmewaki
l
ior
angy
angmember
ikuasa,
kar
enaor
angy
angmemberkuasat
idakdapatmel
aksanakanny
a
sendi
ri
.Ber
dasar
kan i
sidan j
eni
sny
a,sur
atkuasa dapatdi
bagi
menj
adi
:

a.sur
atkuasaper
seor
angan,y
ait
u sur
atkuasay
ang di
buat
secar
a pr
ibadiat
au per
seor
angan y
ang di
ber
ikan kepada
seseor
angy
angdapatdi
per
cay
a.

b.Sur
atkuasai
nst
ansidi
nasdanper
usahaan,
yai
tusur
atkuasa
y
angdi
buatdandi
kel
uar
kam ol
ehi
nst
ansiat
auper
usahaan
y
ang di
ber
ikan kepada bawahanny
a/kar
yawanny
a at
au
i
nst
ansil
ainny
asesuaidengant
ugasmasi
ng-
masi
ngagar
mel
aksanakan t
indakan kar
ena pi
mpi
nan t
idak dapat
mel
akukanny
asendi
ri
.

c.Sur
atkuasai
sti
mewa,y
ait
usur
atkuasay
angdi
ber
ikanol
eh
seseor
ang kepada or
ang l
ain at
au pengacar
a dal
am
peny
elesai
anny
aadakai
tanny
adenganpengadi
l
an.

Bagi
an-
bagi
ansur
atr
esmi
:

1.Kepal
a/kopsur
at,
ter
dir
idar
i:
- Namai
nst
ansi
/l
embaga,
dit
uli
sdenganhur
ufkapi
tal
/hur
ufbesar
.
- Al
amati
nst
ansi
/l
embaga,di
tul
i
sdenganv
ari
asihur
ufbesardan
keci
l
.
- Logoi
nst
ansi
/l
embaga.

2.Nomorsur
at,
yakni
urut
ansur
aty
angdi
ki
ri
mkan
3.Lampi
ran,
ber
isi
lembar
anl
ainy
angdi
ser
takansel
ainsur
at
4.Hal
,ber
upagar
isbesari
sisur
at
5.Tanggal
sur
at(
penul
i
sandi
sebel
ahkanansej
ajardengannomorsur
at)
6.Al
amaty
angdi
tuj
u(j
angangunakankat
akepada)
7.Pembuka/
sal
am pembuka(
diakhi
rit
andakoma)
8.I
sisur
at
(
-Ur
aiani
siber
upaur
aianhar
i,t
anggal
,wakt
u,t
empat
,dansebagai
nya
di
tul
i
sdenganhur
ufkeci
l
,ter
kecual
ipenul
i
sanber
dasar
kanej
aany
ang
di
sempur
nakan(
EYD)har
usl
ahmeny
esuai
kan)
.
9.Penut
upsur
at
10.Penut
upsur
at,
ber
isi
:
- sal
am penut
up
- Jabat
an
- t
andat
angan
- nama(
biasany
adi
ser
tai
nomori
ndukpegawai
atauNI
P)
11.t
embusan sur
at,ber
upa peny
ert
aan/
pember
it
ahuan kepada at
asan
t
ent
angadany
asuat
ukegi
atan.

2.
2.2SURATPRI
BADI
Sur
atpr
ibadiadal
ahsur
aty
angdi
ki
ri
mkanseseoar
angkepadaor
angl
ain
at
ausuat
uoar
gani
sasi
/i
nst
ansi
.Sur
atl
amar
ant
ermasuksur
atpr
ibadi
.
At
au penger
ti
an dar
isur
atpr
ibadiadal
ah sur
aty
ang di
buatol
eh
seseor
angy
angi
siny
ameny
angkutkepent
inganpr
ibadi
.Sedangkany
ang
t
ermasuksur
atpr
ibadi
adal
ah:
Sur
atl
amar
ant
ermasuksur
atpr
ibadi
.Penger
ti
ansur
atpr
ibadiadal
ah
sur
aty
angdi
buatol
ehseseor
angy
angi
siny
ameny
angkutkepent
ingan
pr
ibadi
.Sedangkany
angt
ermasuksur
atpr
ibadi
adal
ah:
a.Sur
atkel
uar
ga
b.Sur
atl
amar
anpeker
jaan
c.Sur
atper
ij
inan

Sur
atKel
uar
ga
Sur
at kel
uar
ga adal
ah sur
at y
ang di
buat seseor
ang y
ang i
siny
a
meny
angkutkepent
inganpr
ibadi
ataukel
uar
ga.
Sur
atkel
uar
gabi
asany
adi
buatol
ehanakkepadaor
angt
uany
akar
ena
dal
am per
ant
auan(
misal
nyakul
i
ahat
aubeker
jadit
empaty
angj
auh)
,
bi
saj
ugasur
atdar
isaudar
ayangsat
udengany
angl
aindanber
lai
nan
t
empat
.

Sur
atLamar
anPeker
jaan
Sur
atl
amar
anpeker
jaanadal
ahsur
aty
angdi
buatseseor
ang(pel
amar)
y
ang di
tuj
ukan kepada kant
or at
au per
usahaan t
ert
ent
u guna
mendapat
kan peker
jaan sesuaidengan l
owongan peker
jaan y
ang
di
tawar
kan.
Unt
ukmembuatsur
atl
amar
anpeker
jaanper
lumemper
hat
ikant
ahap-
t
ahapny
a
y
ait
u:
1.Sumberi
nfor
masi
2.Pedomanpenul
i
san
3.Lampi
rany
angdi
mint
a
4.Pr
osespengaj
uansur
atl
amar
an

Sur
atPer
ij
inan
Sur
at Per
ij
inan adal
ah sur
at y
ang di
tul
i
s seseor
ang y
ang i
siny
a
meny
angkutper
mohonani
j
inkepadapi
hakt
ert
ent
uunt
ukmendapat
kan
i
j
iny
angdi
maksudkan.
Sel
ainsur
atber
sif
atpr
ibadikepadai
nst
ansiat
aukant
ort
empatker
ja
seseor
ang,sur
ati
j
inj
ugadi
per
lukanunt
ukmendapat
kani
j
indar
ipi
hak
pi
hak t
ert
ent
u apabi
l
a seseor
ang at
au sebuah kel
uar
ga i
ngi
n
mengadakan suat
u kegi
atan at
au ker
amai
an dimasy
arakathali
ni
di
maksudkanagarj
i
kat
erj
adisesuat
uhaly
angt
idakdi
i
ngi
nkanpi
hak
t
ersebutbi
sai
kutber
tanggungj
awab.
Cont
oh:
1.Sur
ati
j
inunt
ukt
idakmasukker
ja/sekol
ah
2.Sur
ati
j
inunt
ukmengadakanker
amai
an/haj
atankepadaRTat
au
Lur
ahdansebagai
nya

2.
2.3MEMO
Memoadal
ahpesanr
ingkas,
yaknipesany
angdi
tul
i
sseseor
angdengan
si
ngkat
,jel
as,dan mudah unt
uk di
pahami
.Menur
utpemakai
anny
a,
memoaday
angber
sif
atr
esmidanber
sif
atpr
ibadi(
ti
dakr
esmi
).Memo
ber
sif
atr
esmidi
pakaisebagaisur
atper
nyat
aandal
am hubunganr
esmi
dar
iseor
ang pi
mpi
nan kepada bawahanny
a.Memo ber
sif
atpr
ibadi
di
pakaisebagainot
aat
ausur
atper
nyat
aant
idakr
esmiant
art
eman,
saudar
a,at
auor
angl
ainy
angmemi
l
iki
hubunganakr
ab.

Ci
ri
-ci
ri:

1.Sur
atkhususy
angdi
buatkhususunt
ukkeper
luandal
am kant
orat
au
or
gani
sasi
2.Di
l
ihatdar
iper
edar
anny
a,sebuah kant
orat
au or
gani
sasidapat
meny
ampi
kanmemosecar
ahor
izont
almaupunsecar
aver
ti
cal
3.Peny
ampi
ansecar
ahor
izot
almer
upakanpeny
ampi
anmemokepada
pi
haky
angmemi
l
iki
jabat
ansat
ara
4.Peny
ampi
an secar
aver
ti
kalmer
upakan peny
ampai
an memo dar
i
at
asankepadabawahanat
ausebal
i
kny
aunt
ukmengi
ngat
kanat
au
memer
int
ahkansesuat
u
5.Mer
upabent
ukkomui
kasiy
angber
isisar
an,
arahan,
ataupener
angan
mengenai
sesuat
uhal
6.Memi
l
ikibagi
ansur
aty
angl
ebi
hseder
hanadi
bandi
ngkandengan
sur
atr
esmi
padaumumny
a,t
erut
amadal
am i
sisur
at.
7.Kar
ena pedar
anny
a y
ang t
erbat
as, memo bi
asany
a t
idak
mencant
umkani
dent
it
askant
or,
seper
tinamakant
or,
nomort
elepon,
f
aksi
mil
i
,dankodepos,
secar
alengkap.

Ci
ri
-ci
riBent
ukMemo

Bent
ukmemot
erdi
riat
asduabagi
an:

1.Kepal
aMemo

o Pener
ima
o Pengi
ri
m
o Per
ihal
dant
anggal
pengi
min
o Par
afdannamat
erangpengi
ri
m

2.I
si,
penul
i
slangsungmeny
ampi
kanpesanat
auper
int
ahdal
am kal
i
mat
pendekdanl
ugas.

2.
3Penul
i
sanSur
aty
angBai
kdanBenar

Sur
aty
angbai
kdanbenaradal
ahsur
aty
angdi
susundandi
tul
i
smengi
kut
i
sy
arat
-sy
arat
,yai
tu:
1. Ti
dakmengandungmaknaganda
2. Ant
arapener
imadanpengi
ri
m memi
l
iki
maksudy
angsama
3. Seder
hana
4. Tepatmenggunakankat
adal
am pemakai
anny
a
5. Tul
i
sanny
ater
susunr
api
danber
urut
an
Bahasay
angdi
gunakandal
am sur
at,
sebai
kny
a:
1. Mengut
amakansamader
ajat
2. Tegas
3. Mudahdi
menger
tiol
ehpembaca
Menggunakanbahasay
angsopan

4. Jel
asant
arapenul
i
sandanmakna

BABI
II
SI
MPULANdanSARAN

3.
1Si
mpul
an

 Sur
atmeny
uratadal
ahsal
ahsat
ubent
ukkomuni
kasidenganmemper
gunakan
sur
atsebagaial
at,ol
ehkar
enai
tusur
atmeny
uratmer
upakansal
ahsat
ual
at
komuni
kasiy
angsangatpent
ingdanset
iapwakt
udi
l
akukandal
am t
ugas
sehar
i-
har
idal
am kant
or.
 Sur
atmer
upakansal
ahsat
ual
atkomuni
kasit
ert
uli
syangber
asaldar
isat
u
pi
hak dan di
tuj
ukan dar
ipi
hak l
ain unt
uk meny
ampai
kan ber
it
a dengan
demi
ki
an j
elas bahwa sur
at sangat pent
ing ar
ti
nya dal
am membant
u
memper
lancart
ercapai
nyat
ujuanor
gani
sasi
.
 Per
ludi
usahakanagardapatmembuatsur
atdenganbai
k,sebabpeni
l
aian
negat
ift
erhadapsur
atakandapatmempengar
uhipul
apeni
l
aiannegat
ifdal
am
or
gani
sasi
.

3.
2Sar
an

Ber
dasar
kansi
mpul
andiat
as,
makasur
atmeny
uratsangat
lahpent
ingdal
am
suat
uor
gani
sasikar
enasur
at-
meny
uratmer
upakansal
ahsat
ubagi
andar
ipr
oses
komuni
kasidal
am or
gani
sasiy
angber
bent
ukt
uli
san,
prosessur
atmeny
urati
nil
ebi
h
di
utamakanunt
ukl
i
ngkunganekst
ernor
gani
sasiy
angsangatber
pengar
uhdal
am
menci
ptakanl
i
nkor
gani
sasi
.Denganadany
asur
atmeny
uraty
angbai
kdanr
api
,
makadapatmendukungt
ercapai
nyat
ujuanor
gani
sasiy
ait
ubi
saber
tahan(
Sur
viv
al)
danbi
sat
umbuhber
kembang(
Growt
h).
DAFTARPUSTAKA

Ri
tonga,
Par
l 2010.BahasaI
aungan, ndonesi
aPr
akt
is,
Medan:
Bar
tongJay
a

Hi
syam,Dj
i
had.2008.
 Kor
espondensiBahasa I
ndonesi
a Dal
am Teor
idan
Pr
akt
ik.Yogy
akar
ta:
UNYpr
ess.
PusatBahasaDepar
temen Pendi
dikan Nasi
onalRepubl
i
kIndonesi
a,
 Kamus
Besar Bahasa I
ndonesi
a
(
Onl
i
ne)

(ht
tp:
//badanbahasa.
kemdi
kbud.
go.
id/
kbbi
/i
ndex.php)
,di
akses
t
anggal
02Desember2019.

Set
yani
ngr
um,Af
raTi
en.2008.
 Kor
espondensiBahasaI
ndonesi
aDasar
,Teor
i,
danApl
i
kasi

Yogy
akar
ta:
Amar
aBooks.

Wi
ki
pedi
a Bahasa I
ndoensi
a,
 Sur
at El
etr
oni
k (
Onl
i
ne)
,
(
htt
ps:
//i
d.wi
ki
pedi
a.or
g/wi
ki
/Sur
at_
elekt
roni
k), di
akses t
anggal 02
Desember2019.

Wi
ki
pedi
aBahasaI
ndonesi
a,
 Sur
at 
(Onl
i
ne)
,(ht
tp:
//i
d.wi
ki
pedi
a.or
g/wi
ki
/Sur
at)
,
di
aksest
anggal
02Desember2019.

Anda mungkin juga menyukai