Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Matematik KELAS KSSRPK TAHUN 1


TARIKH/HARI/MINGGU 15 / 3 / 2021 Isnin 5 MASA 10.30-12.00am
TEMA Mengenal nombor mudah TAJUK Nombor magik
KEHADIRAN __ __ / orang
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengenalpasti nombor kecil dan besar..
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.2.2 Mengenalpasti nombor menaik.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal nombor kecil dan nombor besar.
TAHAP PENGUASAAN MURID - TAHAP PENGUASAAN MURID – LEMAH
SEDERHANA ______ dapat menyatakan 1 nombor kecil dan 1
KRITERIA KEJAYAAN
______ dapat menyatakan 2 nombor kecil dan 2 nombor besar.
nombor besar
1. Murid diminta menulis kembali nombor-nombor yang ada pada murid
AKTIVITI 2. Murid dan guru bersoal jawab nombor-nombor yang terdapat pada kertas.
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN 3. Murid mewarna setiap nombor dengan warna yang berlainan.
(PdPc) 4. Murid menyusun nombor dengan konsep menaik.
5. Penutup dan pengukuhan.
 Buku teks  Internet  Radio / TV  Petikan bergambar
BAHAN BANTU BELAJAR
 Modul  Projektor  Benda maujud  Gambar / Cerita
(BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

ELEMEN MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

 Mengkategori  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Menjana Idea  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menilai  Mencipta Analogi  Mentafsir  Membanding beza

 Baik Hati  Berdikari  Menghormati


 Tolong menolong
 Kerjasama  Kasih Sayang  Kesabaran
NILAI MURNI  Bertanggungjawab
 Bertolak Ansur  Keadilan  Kejujuran
 Hemah Tinggi
 Keberanian  Kebersihan  Kesederhanaan
 Patriotisme
PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN &
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 Menilai
 Mencipta  Peta titi
 Meneroka  Peta buih
 Kreativiti  Peta alir
PAK 21 / i-THINK  Mengaplikasi  Peta bulatan
 Koloboratif  Peta pelbagai alir
 Menganalisis  Peta pokok
 Komunikasi  Peta buih berganda
 Pemikiran Kreatif  Peta dakap
 Pemikiran Kritis

 ___ /___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus


ditangguhkan kerana ….  Cuti Rehat / Cuti Sakit
IMPAK /  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
REFLEKSI /  Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti Umum
 Aktiviti Luar
KERJA RUMAH

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________

Kerja Rumah _____________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai