Anda di halaman 1dari 8

KOC 3301 PENGENALAN KOMUNIKASI KORPORAT

SOALAN-SOALAN ULANG KAJI

1. Fungsi strategi korporat dalam organisasi dapat membantu pembangunan


organisasi adalah seperti berikut :

i. Falsafah organisasi
ii. Kapital organisasi
iii. Polisi organisasi
iv. Penentuan hala tuju operasi

A. semua di atas
B. semua kecuali iii
C. semua kecuali ii
D. i, ii dan iii sahaja

2. Contoh strategi korporat adalah seperti berikut :

i. Perdana Menteri mempengerusikan Persidangan NAM


ii. Malaysia menganggotai ‘Business Forum’ sempena Persidaangan
NAM
iii. Malaysia memperkenalkan set undang-undang siber untuk
merealisasikan program MSC
iv. Malaysia mempertahankan dasar tambatan nilai ringgit di pasaran
antarabangsa

A. semua di atas
B. i, ii dan iii sahaja
C. ii, iii dan iv sahaja
D. i, iii dan iv sahaja

Pilih jawapan yang sesuai.

A. Dua hala : menaik dan menurun


B. Dua hala secara horizontal atau merata
C. Satu hala menurun
D. Satu hala menaik

3. Penyediaan laporan tahunan kakitangan, penerbitan manual kakitangan, notis,


poster dan siar raya. ____________

4. Mewujudkan sistem kotak cadangan dan sering mengadakan kajian soal selidik
kepada kakitangan. __________

5. Penyediaan laporan dan penulisan memo kepada kualiti’quality circles’._______

1
6. Taklimat kumpulan yang melibatkan aktiviti seperti program induksi pekerja atau
perundingan kolektif. _______

Komunikasi perseorangan secara berperingkat melibatkan komunikasi secara vertikal


atau komunikasi (7)___________________ yang seringkali berlaku dalam sesebuah
organisasi dari sumber kepada penerima yang bertaraf (8)___________

7. A. menurun
B. menaik
C. menegak
D. horizontal

8. A. Superior coordinate
B. Sub-ordinat
C. Sub-coordinate
D. Standard ordinate

9. Konflik dalam organisasi boleh wujud menerusi perkara-perkara berikut kecuali :

A. persengketaan dan pertelingkahan


B. pertembungan idea dan pemikiran
C. pengumpulan dan penilaian idea dan maklumat
D. persaingan mencari peluang dan pengaruh

10. Berikut adalah teknik yang digunakan oleh pengamal komunikasi untuk
melaksanakan proses audit komunikasi :

i. temu bual berstruktur


ii. perbincangan kumpulan kecil
iii. analisis keluar masuk maklumat
iv. temu bual bersemuka
v. analisis kandungan (content analysis)

A. semua di atas
B. i, ii, iii, iv sahaja
C. i, iii, iv dan v sahaja
D. ii, iii, iv dan v sahaja

Pilih jawapan yang sesuai.

A. Komunikisi Antara Budaya


B. Komunikasi Silang Budaya
C. Komunikasi Verbal
D. Komunikasi Bukan Verbal

2
11. Bentuk komunikasi yang bersifat negatif. ________

12. Penyampai maklumat biasanya menyediakan maklumat terdedah dahulu sebelum


berinteraksi. _________

13. Pelaksanaan strategi korporat dilihat sejajar dengan definisi komunikasi korporat
yang disifatkan sebagai proses menterjemahkan identiti korporat kepada

A. imej organisasi
B. imej korporat
C. polisi korporat
D. polisi organisasi

14. Berikut adalah masalah yang dihadapi oleh organisasi akibat perubahan korporat,
kecuali :

A. keterlebihan mesej
B. kekurangan mesej
C. penstrukturan kapital
D. pemilihan strategi media

15. Berikut adalah elemen-elemen dalam Komunikasi Antara Budaya, kecuali :

A. Pemahaman adat resam


B. Tingkah laku
C. Kepercayaan
D. Perubahan budaya

Pilih jawapan yang sesuai.

A. Komunikasi lingkaran atau bulatan


B. Komunikasi rangkaian
C. Komunikasi Jaringan Y
D. Komunikasi roda

16. Konsep komunikasi horizontal yang memiliki nilai atau struktur status yang
sama. _______

17. Pendekatan komunikasi ini berdasarkan kepada persefahaman dan kesepakatan


dalam membuat keputusan sebulat suara (unanimous). _______

18. Konsep komunikasi berangkaian yang berteraskan kepada seorang pemimpin


yang memiliki autoriti penuh dan menyalurkan arahan-arahannya kepada
subordinat-subordinat di bawahnya. _______

3
19. Jaringan komunikasi menerusi perutusan maklumat bersifat tidak rasmi kerana
komunikator-komunikator dalam konsep komunikasi ini tidak mempunyai
kesepakatan dan persefahaman bersama. ______

20. Peranan ketua dari jaringan komunikasi ini boleh dianggap berperanan sebagai
pengimbang atau penyelaras komunikasi yang mengambil tempat di kalangan
ahli sesebuah organisasi. _______

21. Peranan Perdana Menteri dalam sesebuah negara boleh disifatkan mengikut
konsep komunikasi ini. _____

22. Komponen dalam pendekatan analisis ADOPTS yang diperkenalkan oleh Stone
(1991) adalah seperti berikut :

i. Advantage (kebaikan)
ii. Opportunities (peluang)
iii. Stakeholder (pemegang kepentingan)
iv. Top management (pengurusan tertinggi)
v. Overcome problem (penyelesaian masalah

A. i, ii dan iii sahaja


B. iii, iv dan v sahaja
C. i, ii, iv dan v sahaja
D. i, ii, iii dan v sahaja

23. Berikut adalah elemen-elemen yang akan menghasilkan nilai bagi sesebuah
organisasi, kecuali :

A. kapasiti modal
B. operasi perniagaan/perkhidmatan
C. polisi organisasi
D. keberkesanan dalam organisasi

24. Objektif model DAGMAR (definising advertising goals for measured advertising
results) yang diperkenalkan oleh Russel H. Cooley ialah..

A. menilai peringkat pemahaman audien terhadap jenama produk


B. menilai keberkesanan proses komunikasi menerusi kesedaran pengiklanan
jenama
C. menentukan tahap kesedaran audien terhadap kepentingan jenama
D. menentukan tahap dan pengaruh pengiklanan penjenamaan produk

25. Berikut adalah kebaikan Komunikasi Pemasaran Bersepadu :

i. tiada pertindihan kerja atau bertugas


ii. tiada kawalan kualiti menyeluruh oleh individu

4
iii. pembentukan maklumat berfokus
iv. penggunaan sumber tenaga maksimum untuk menentukan kepentingan optimum
v. pengendalian kos pengurusan yang berasaskan kepada penentuan ekonomi semasa

A. semua di atas
B. i, ii, iii, iv sahaja
C. iii, iv dan v sahaja
D. Tiada kombinasi jawapan yang sesuai

26. Komunikasi antara budaya dapat dimanfaatkan oleh dua pihak berlainan bangsa
menerusi

A. kesamaan dalam nilai bidang masing-masing


B. perbezaan kepercayaan dan adat resam
C. penyatuan bahasa
D. kesamarataan komunikasi

27. Komunikasi bukan verbal adalah seperti berikut, kecuali:

A. gerakan badan atau kinesics


B. jarak peribadi antara individu
C. perencanaan fikiran
D. ekspresi muka

Pilih jawapan yang sesuai.

A. konflik pseudo
B. konflik mudah
C. konflik ego

28. Jenis konflik mini wujud apabila individu menyatakan suatu pendirian yang sama
dengan individu yang lain, namun hakikatnya pendirian itu sebenarnya berbeza
di antara satu sama lain. _____

29. Konflik ini wujud apabila individu menjadi terlalu defensif mengenai kedudukan
dan pendapat kerana mereka berfikir pendapat mereka telah disanggah secara
peribadi. _____

30. Penyelesaian kepada konflik ini ialah dengan menyingkirkan penyertaan pihak
bertelagah dan memberikan mereka tugas lain yang tidak memerlukan mereka
berbincang bersama dalam kelompok. ____

31. Melakukan analisis masalah dan mewujudkan kriteria penyelesaian mudah dapat
dilakukan untuk menangani konflik ini. _______

5
32. Keupayaan komunikator menerangkan idea dan menyemak kefahaman tentang
maksud mesej merupakan cara yang berkesan untuk menangani konflik ini.
_____

Pilih jawapan yang sesuai.

A. matriks perancangan
B. peringkat makro
C. peringkat mikro

33. Proses pembentukan strategi kempen, pelaksanaan dan proses semakan atau
penilaian. ______

34. Tahap pengenal pastian kehendak dan keperluan pelanggan sehinggakan


penentuan perancangan dalam proses pengurusan. _____

35. Sistem pengurusan organisasi yang melibatkan audien perlu dihubungi


menggunakan mesej berlainan. _____

36. Di antara impak positif penggunaan teknologi dalam organisasi ialah..

A. keupayaan membentuk kapital yang lebih besar


B. pengurusan sumber tenaga manusia dalam organisasi lebih berkesan kerana
pembangunan sumber tenaga yang diperlukan semakin banyak
C. menentukan proses membuat keputusan dalam pengurusan menjadi lebih cekap
dan berkesan
D. pengurusan inventori dalam proses pengurusan lebih efektif

37. Impak-impak dalam penggunaan teknologi maklumat melibatkan

i. belanjawan dan kapital perniagaan


ii. pelaburan organisasi
iii. pemasaran produk organisasi
iv. penstrukturan semula dasar organisasi
v. keseimbangan infrastruktur dalam organisasi

A. i, ii dan iii sahaja


B. i, iii dan iv sahaja
C. i, ii dan iv sahaja
D. i, iii dan v sahaja

38. Di antara fungsi audit komunikasi adalah seperti berikut, kecuali ;

A. mengenal pasti rangkaian operasional komunikasi dan mesej dalam organisasi


B. menerangkan corak perlakuan komunikasi sebenar di kalangan kakitangan
C. mengubahkan strategi korporat kepada strategi baru komunikasi yang

6
berpadanan dengan kapasiti modal dan pelaburan organisasi
D. menentupasti kategori dan contoh pengalaman komunikasi yang kerap berlaku
secara positif dan negatif

39. Dalam memahami keperluan proses komunikasi antara budaya, seseorang


komunikator boleh terlebih dahulu membuat perkara-perkara berikut, kecuali :

A. analisis terhadap nilai budaya komunikator yang terlibat


B. pengamatan polisi dan dasar komunikasi
C. pemerhatian terhadap elemen asas komunikasi berdasarkan perspektif
komunikasi antara budaya
D.pemerhatian terhadap dimensi komunikasi dan hubungannya dengan budaya

Nyatakan BETUL atau SALAH

40. Komunikasi Silang Budaya bertujuan mewujudkan suatu bentuk perhubungan


budaya secara individu dengan individu yang lain. _________

41. Pembangunan kualiti dan martabat kehidupan banyak ditentukan oleh nilai dan
persepsi masyarakat hasil daripada falsafah dan polisi sesebuah negara.
___________

42. Komunikasi Pemasaran Bersepadu melibatkan 3 peringkat atau proses iaitu


penghalaan jenama, personaliti jenama dan strategi penjenamaan. ___________

43. Pengintegrasian dalam Komunikasi Pemasaran Bersepadu meliputi perhubungan


awam, promosi jualan dan penerbitan jenama. _________

44. Matlamat akhir penggunaan teknologi dalam komunikasi korporat ialah untuk
menonjolkan identiti organisasi dalam persepsi publik. _________

45. Keupayaan aplikasi teknologi dalam organisasi banyak bergantung kepada


kecanggihan penggunaan teknologi yang dapat memudahkan proses kerja.
__________

46. Di antara kaedah yang dilakukan oleh penggunaan organisasi bagi


mengkomunikasikan perubahan kepada sasaran ialah dengan mewujudkan suatu
keputusan pengurusan tertinggi (top management level) yang harus digunapakai
dan diterima oleh pihak bawahan. ________

47. Pendekatan R & D dalam strategi perancangan Komunikasi Korporat dikatakan


dapat merangsang kapabiliti organisasi untuk menyelesaikan masalah. ________

48. ’Struktur sistem’ dan ’proses’ merupakan elemen penting yang menentukan
falsafah, visi dan matlamat organisasi. _____________

7
49. Perubahan korporat diuruskan berperingkat terutamanya dilaksanakan bagi
memastikan belanjawan korporat dalam organisasi tidak terjejas. ____________

50. Komunikasi Antara Budaya berbeza daripada Komunikasi Silang Budaya,


menurut Howell berdasarkan kepada pendekatan dan aplikasi untuk komunikasi
tersebut. _____________

SELAMAT MAJU JAYA

pjt2009