Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Tarikh Masa Tahun Tema

Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama

: 22. 02. 2010 (Isnin) : 1030 1130 (60 Minit) : Tahun Lima (5T) : Kemasyarakatan (Unit 3) : Toleransi Teras Kemakmuran : 23 Orang : : Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat . : : Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. : Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. : Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. : Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa dalam sesuatu genre.

8.1 Aras 1 (i)


Fokus Sampingan

1.3 Aras 2 (i) 6.2 Aras 1 (i)

1 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU

Pengetahuan Sedia Ada

i) ii)

Murid-murid telah menguasai kemahiran bersoal-jawab, menulis dan kemahiran membaca peringkat awal . Murid-murid biasa / pernah menerima arahan dan pesanan yang disampaikan oleh ibu bapa, guru atau rakan mereka. :

Objektif Eksplisit

Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Menulis 2 daripada 3 perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran dengan tepat dan betul . i) Mendengar dan menerima 2 daripada 3 arahan serta bertindak balas secara lisan berdasarkan ayat yang ditunjukkan oleh guru dengan betul dan tepat. ii) Membaca dan mengenal pasti 2 daripada 3 penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa berdasarkan petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran dengan tepat dan betul.
Sistem Bahasa

: : jawatankuasa, sukacita, tanggungjawab. : : Kajian tempatan dan Pendidikan Sivik & kewarganegaraan. : Semangat bermasyarakat, bekerjasama & bertanggungjawab. 2

i)

Kata majmuk

Pengisian Kurikulum

i) ii)

Ilmu Nilai Murni

EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Kemahiran Bernilai Tambah

: : Interpersonal, Intrapersonal, Verbal Linguistik , & Kinestetik. : Menjana idea, menyatakan sebab & menilai : Menghubungkait & meramal :

i) ii) iii)

Teori Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Kemahiran Berfikir

Isi Pelajaran

i) ii) iii)

Petikan Toleransi Teras Kemakmuran Arahan berantai Pelbagai jenis ayat :

Bahan Sumber Mengajar

i) ii) iii) iv) v)

Petikan Lembaran kerja Kad ayat Kad perkataan LCD, Slide, komputer riba.

3 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah / Masa Set Induksi (5 Minit) i) Tayangan gambar tentang mesyuarat / perbincangan. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan

Guru bertanya murid apa yang telah dipelajari semalam.

TKP :

dengan murid-murid -

Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestetik.

Guru

bersoal-jawab

tentang gambar yang telah dipaparkan. Seterusnya, guru memperkenalkan tajuk yang baharu kepada murid, iaitu Toleransi Teras Kemakmuran.

Pendekatan :

Komunikatif

Strategi :

BSM :

Berpusatkan murid

Komputer LCD & Slide

riba,

4 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Perkembangan Langkah 1 (15 Minit) i) Petikan

Teras -

Guru mengedarkan petikan kepada murid - Kemahiran Belajar : murid. Guru meminta semua murid membaca petikan secara mentalis (bacaan senyap). Nilai :

Toleransi Kemakmuran

Menjana idea Menilai

Contoh petikan: PESANAN AYAH Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam

Seterusnya,

guru

meminta

semua

murid

Semangat bermasyarakat,

membaca 1 perenggan terlebih dahulu. Kemudian, seorang demi seorang murid BSM : membaca teks -

membaca satu perenggan. Guru Murid membimbing yang telah murid

Petikan Toleransi

teks Teras

ayah saya kepada tuantuan Ayah dan saya puan-puan. tidak dapat

petikan. membaca diberikan

Kemakmuran Lembaran kerja

penghargaan / peneguhan daripada guru. Seterusnya, guru bersoal-jawab dengan murid


Penilaian HSP:

hadir kerana beliau tidak sihat.

untuk memastikan mereka faham tentang apa F U : 6.2 Aras 1 (i) yang dibaca. Kemudian guru meminta murid mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa berdasarkan petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran

5 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah 2 (10 Minit) Contoh arahan: i) Arahan berantai

Guru menerangkan arahan tentang aktiviti yang BSM : akan dilakukan oleh murid-murid. murid-murid
TKP :

Kad ayat

Kemudian,

guru

meminta

membentuk 2 kumpulan antara lelaki dan


i) Pak jalil ditugaskan menyediakan alatan sukaneka. Acara permainan rakyat akan dikendalikan oleh Encik Loo Leng San. Encik Lokman akan menguruskan pengadil untuk sukaneka

perempuan. Guru menunjukkan kad ayat kepada setiap kumpulan. Apabila murid telah bersedia, murid dihadapan akan berbisik kepada rakan dibelakang tentang kad yang ditunjukkan oleh guru. Proses pesanan (arahan) dilaksanakan

Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestatik

ii)

Kemahiran berfikir :

iii)

Menghubungkait

sehingga kepada murid yang terakhir. Murid yang terakhir akan menyatakan secara Nilai : lisan pesanan (arahan) yang terdapat dalam kad ayat. Aktiviti dibimbing oleh guru dan memberi
Penilaian HP

Bekerjasama Bertanggungjawab

peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul.

F S : 1.3 Aras 2 (i)

6 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah 3 (15 Minit) i) Pelbagai jenis ayat.

Guru menerangkan arahan tentang aktiviti yang akan dilakukan oleh murid-murid.
BSM :

Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah

Kemudian, guru meminta murid memberikan contoh secara lisan ayat yang hendak dibina

Lembaran kerja Kad perkataan

berdasarkan perkataan (kad perkataan) yang TKP : diberi. ini akan dilaksanakan secara guru untuk Nilai :

Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal Kinestatik.

Contoh perkataan:

Aktiviti

i) ii) iii)

hadir maklum tugas -

berpasangan oleh murid -murid. Pasangan akan dipilih oleh

membacakan ayat yang telah dibina. Aktiviti ini juga dibimbing oleh guru dan memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul.
Penilaian HP

Bekerjasama

F S : 8.1 Aras 1 (i)

7 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah 4 (10 minit) Pengayaan Pengayaan BSM:

Aktiviti penulisan: Bina ayat (kata majmuk) dalam petikanberdasarkan petikan teks.

Murid menulis perkataan (kata majmuk) yang terdapat dalam petikan. Kemudian guru meminta murid membina ayat berdasarkan perkataan tersebut.

Lembaran kerja

TKP :

memberi -

Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal Kinestatik.

Aktiviti dibimbing oleh guru dan

peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul.

Pemulihan

Pemulihan

Membimbing muridmurid mencari kata majmuk dalam petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran

Guru membimbing murid mencari kata majmuk Guru meminta murid menulis perkataan yang telah dicari.

Guru membimbing murid-murid mencari nilai murni yang terdapat dalam isi pelajaran.

8 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Penutup (5 Minit) 1. Kognitif Rumusan :

Guru membimbing murid membuat rumusan dan menerapkan nilai murni.

TKP :

Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestatik,

Rumusan isi pelajaran. Penerapan nilai murni.

Soalan Nyatakan perkara yang telah anda pelajari pada hari ini. Tajuk, Aktiviti yang telah dilakukan.

Nilai Murni:

i)

Semangat bermasyarakat

ii) iii)

Bekerjasama Bertanggungjawab

Aktiviti susulan : Murid-murid diminta membaca surat khabar (isu-isu semasa)

9 EAZ PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing: Catatan

Disemak oleh Guru Besar: Catatan

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

10 EAZ PISMP BM