Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :


Nama : Mir’atul Khasanah
Tempat/Tgl. Lahir : Batang/ 22 Januari 1988
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Gubugsari RT.001 RW. 003 Kec. Pegandon Kab.
Kendal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya


diterima menjadi perangkat desa, Desa Gubugsari, Saya bersedia
mengundurkan diri dari tempat saya bekerja sebagai Tenaga Pendidik di SMK
Sabilurrosyad Ngampel Kendal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya


tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil
tindakan dan mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendal, 21 November 2017


Yang Membuat Pernyataan

(Mir’atul Khasanah)