Anda di halaman 1dari 3

1

Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani


Infrastruktur dan tenaga pengajar y Infrastruktur y Kemudahan seperti padang, gelanggang, gimnasium dan sebagainya. y Memenuhi keperluan sukatan y Infrastruktur khusus y Padang atau gelanggang y Trek. y Infrastruktur modifikasi y Penyesuaian mengikut keadaan dan keupayaan. y Tenaga Pengajar y Mendapat latihan /pendidikan khusus dalam bidang Pendidikan Jasmani. y Mendapat latihan secara elektif/minor dalam Pendidkan Jasmani y Mendapat latihan secara asas dalam Pendidikan Jasmani. y Tiada langsung latihan dalam PJK. y Perkembangan murid Awal kanak kanak (6-9 tahun) Pergerakan asas y Pegerakan lokomotor y Pergerakan bukan lokomotor y Kemahiran manipulasi alatan y Pergerkan kreatif dan berirama y Asas Gimnastik y Imbangan y Gulingan y Hambur y Rekreasi Kanak-kanak (10-12) y Kemahiran Olahraga y Kemahiran Gimnastik y Permainan y Bola sepak y Bola jaring y Hoki y Rekreasi.
y

y Bergantung kepda situasi sekolah y Jika ada, gunakan dengan sebaiknya. y Jika tiada, modifikasi keadaan. Persekitaran budaya dan tempat y Pengaruh kepada kanak-kanak. y Persekitaran. y Apa yang kerap berlaku di kawasan, itulah di warisi kanak-kanak. y Jika persekitaran menggemari bola sepak, maka persekitaran dipengaruhi bola sepak. y Budaya y Budaya meminati sukan, akan terhasil kelompok masyarakat bersukan. y Tempat y Lokasi akan dipengaruhi oleh persekitaran dan budaya.

Pentaksiran Dalam Pendidikan Jasmani


y

Kenapa perlu ujian dan penilaian? y Mengetahui tahap pencapaian y Merekod pencapaian pelajar Rekod dapat membantu guru mengenalpasti murid y Prestasi y Kebolehan y Bakat y Dan lain-lain. memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik

Peralatan dan kemudahan y Peralatan y Kesesuaian mengikut umur y Mengikut sukatan pelajaran y Mencukupi dengan per kapita murid. y Semua murid berpeluang menggunakannya. y Kemudahan

Definisi y Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas, iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem berkategori y Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. y Mengikut Popham (1975), penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. y Secara lebih luas, penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran, program pengajaran, dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. y Dari sudut pengajaran, penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif

2 pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund, 1981). Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai.
y Ujian Menjaring Gol y Ujian Servis y Walau bagaimana pun, ujian ini perlu ada ciri keesahan dan keboleh percayaan. UJIAN KECERGASAN y SEGAK y Ujian yang diterima pakai untuk murid-murid sekolah. y Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan y Ujian yang digunakan unuk mengukur tahap kecergasan Umum dan juga atlit-atlit. y Ujian Daya Tenaga Asas y Ujian kecergasan versi lama di sekolah.

KESAHAN y Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, sesuatu ujian itu dikatakan sah, sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. y Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston, 1982; Sax & Newton, 1997). y Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lainlain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. y Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah seperti kesahan isi (content validity), kesahan telahan (predictive validity), kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen, 1996). Mokhtar (1995), reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda, sesuatu ciri, atau sifat seseorang. KEBOLEH PERCAYAAN y Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan, ketepatan, dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. y Ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan), tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. JENIS2 UJIAN y Ujian Kemahiran y Ujian Kecergasan y Ujian Prestasi UJIAN KEMAHIRAN y Mengukur pencapaian murid dalam kemahiran yang telah diajar oleh guru. y Ujian ini dapat menjelaskan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang diajar. y Contoh ujian ialah :

UJIAN KOGNITIF y Ujian untuk mengukur y Pengetahuan y Kefahaman y Aplikasi y Analisa y Sintesis y Penilaian y Boleh dilaksanakan melalui y Pembinaan folio y Lembaran kerja y Ujian kertas dan pensel y Temubual y Kuiz y Dan lain-lain. PENTADBIRAN UJIAN y Bagaimana sesuatu ujian perlu dilaksanakan. y Prosedur Ujian yang tepat. y Bilangan penguji yang mencukupi y Lokasi yang sesuai y Alatan yang sesuai y Bilangan murid juga perlu diambil kira y Mengukur apa yang telah dipelajari sahaja.

Persediaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (KBSR )


Rancangan Kerja Tahunan dan Semester y Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran yang dikeluarkan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum (KBSR) dan Dokumen Standard Pembelajaran (KSSR) y Pemilihan/Susunan aktiviti mestilah selaras, sesuai dan boleh dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Guru kelas/Panitia sekolah yang bertanggung jawab menyediakan rancangan kerja tahunan dan semester

3
y

Rancangan tahunan mestilah disusun dan diatur dengan ambil kira perkra-perkara berikut. y Bilangan guru yang terlibat y Bilangan kelas yang terlibat y Kemudahan yang sedia ada y Peralatan yang ada dan boleh diadakan. y Tempoh masa

Dapat melakukan larian 50 meter ulang alik sekurang-kurangnya 5 kali .

Contoh Rancangan Semester KBSR


Minggu 1 Kecergasan Daya tahan kardiovaskulas - Lari ulang alik 50 m selama 3 minit . Kemahiran Pergerakan asas Lokomotor Berlari Kesukanan

KOGNITIF y Jika penulisan objektif psikomotor kualitatif maka objektif kognitif dapat ditulis seperti berikut: y Mengetahui bahawa mempunyai kapasiti aerobik yang tinggi akan dapat melakukan aktiviti secara optimum y Jika penulisan objektif secara kuantitatif, penulisan objektif kognitif agak bebas. AFEKTIF y Lebih kepada perasaan yang dilahirkan. y Contoh: suka, minat, gembira, hormat. y Jangan kemukakan elemen nilai-nilai murni seperti berkerjasama, gotong royong, tolong menolong sebagai domain afektif. y Contoh: y Murid berasa gembira semasa melakukan aktiviti. KBKK y Penerapan elemen kemahiran berfikir seperti banding-beza, analisa dan sebagainya. y Penyataan ini sering dituliskan, tetapi tidak diaplikasi atau dilaksnakan pada sessi pengajaran. y Perlu dinyatakan dibahagian mana elemen ini akan diterapkan. Sebagai contoh; di fasa perkembangan, persoalan dikemukakan oleh guru semasa mengajar kemahiran baru.

2
3 4

PergerkanAsas Berskip -

Contoh Rancangan Semester (KSSR)


Minggu 1
2 3 4 SK 3 SK 4 SK 5

Psikomotor SK 1

Kognitif SK 2

Afektif SK 5

5
1. Perlu disusun mengikut modul pembelajaran 2. Modul 1 : 1. Standard Kandungan 1 2. Standard kandungan 2 3. Standard Kandungan 5 3. Modul 2 1. Standard kandungan 3 2. Standard kandungan 4 3. Standard kandungan 6

Format RPH
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Fokus Pembelajaran Organisasi Susunan atau posisi atau keadaan murid yang kita kehendaki Catatan Alatan Bahan Strategi KBKK Nlai Permulaan Memanaskan badan

Rancangan Pengajaran Harian Hasil Pembelajaran: 1. Domain Psikomotor 1. Kualitatif atau 2. Kuantitatif 2. Domain Kognitif 1. Ilmu yang berkaitan 3. Domain Afektif 1. Perasaan/Sikap yang diharapkan. PSIKOMOTOR y Kualitatif y Dapat melakukan larian 50 meter ulang alik selama 3 minit dengan keupayaan kapasti aerobik yang optimum. y Kuantitatif

Menyatakan fokus pembelajaran yang dikehendaki Perkemba ngan Kemaqhairan yang hendak diajar
Mengukuh kemahiran yang dipelajari

Butiran Mengajar penulisan lengkap tentang perlakuan yang hendak diajar.


Fokus Pembelajaran

Kemuncak

Penutup Refleksi

Fokus Pemebelajaran