Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN
TARIKH 23/5/2022 MASA 1.20 – 1.50
MINGGU 9 HARI KELAS 1 MUTIARA
Isnin
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Asas membaca dan memahami
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1(iii) Membaca suku kata dengan sebutan yang betul
KEMAHIRAN Kemahiran Membaca
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada
enam suku kata yang di gabung menjadi
1. Membaca enam suku kata dan menyebut perkataan
empat e (pepet) dan e (taling) dengan betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang rajin membaca


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid diminta untuk membaca suku kata 5. Murid akan menjalankan aktiviti mrnyusun
dengan sebutan yang betul dengan semula keratan suku kata yang telah
bimbingan guru. diberikan. Puzzle It Out (Selesaikan)
2. Murid yang tidak dapat membacakan suku 6. Murid menulis perkataan dari suku kata dan
kata dengan sebutan yang betul akan berkongsi dengan rakan. Talk Partners
dibantu oleh guru (Rakan Berbual)
3. Murid akan memahami dan menyebut e 7. Murid diberi masa untuk menulis perkataan
(pepet) dan e (taling) dengan betul. dari suku kata.
4. Murid membaca suku kata dengan sebutan
yang betul dan kemudiannya membina
perkataan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang rajin membaca dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 009-010 Buku Aktiviti hlmn 009-010
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan) PAK-21 Talk Partners
(Rakan Berbual)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN
TARIKH 23/5/2022 MASA 2.20 – 3.20
MINGGU 9 HARI KELAS 1 DELIMA
Isnin
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Asas membaca dan memahami
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1(iii) Membaca suku kata dengan sebutan yang betul
KEMAHIRAN Kemahiran Membaca
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Membaca sekurang-kurangnya 5 daripada
enam suku kata yang digabung menjadi
1. Membaca enam suku kata dan menyebut perkataan
empat e (pepet) dan e (taling) dengan betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang rajin membaca


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

a. Murid diminta untuk membaca suku kata e. Murid akan menjalankan aktiviti mrnyusun
dengan sebutan yang betul dengan semula keratan suku kata yang telah
bimbingan guru. diberikan. Puzzle It Out (Selesaikan)
b. Murid yang tidak dapat membacakan suku f. Murid menulis perkataan dari suku kata dan
kata dengan sebutan yang betul akan berkongsi dengan rakan. Talk Partners
dibantu oleh guru (Rakan Berbual)
c. Murid akan memahami dan menyebut e g. Murid diberi masa untuk menulis perkataan
(pepet) dan e (taling) dengan betul. dari suku kata.
d. Murid membaca suku kata dengan sebutan
yang betul dan kemudiannya membina
perkataan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang rajin membaca dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 009-010 Buku Aktiviti hlmn 009-010
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan) PAK-21 Talk Partners
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(Rakan Berbual)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 23/5/2022 MASA 3.50 – 4.50
MINGGU 9 HARI KELAS 1 DELIMA
Isnin
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 (ii)(iii) Menulis suku kata dan perkataan secara mekanis
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. menulis sekurang-kurangnya 7 daripada
sepuluh perkataan dengan kemas .
1. Menulis sepuluh perkataan secara mekanis.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang harmoninya saudara-mara


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid diminta untuk menuliskan perkataan 5. Murid melakar objek pilihan yang terdapat
dengan betul dan kemas secara latih tubi. dalam kelas dan menulis namanya dalam
2. Murid yang tidak dapat menulis perkataan bentuk suku kata. Drawing Posters
dengan betul dan kemas dipanggil oleh (Melukis Poster)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

guru. 6. Murid akan menunjukkan lakaran objek yang


3. Murid tersebut akan menerima penerangan dipilih kepada guru
yang khas oleh murid. 7. Murid akan melakukan beberapa
4. Murid diberi masa untuk menulis perkataan pembetulan jika terdapat kesalahan ketika
yang sesuai dengan kemasnya secara latih melakar objek tersebut.
tubi. Write It Out (Tuliskanlah)
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang harmoninya saudara-mara dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 012 Buku Aktiviti hlmn 012
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Write It Out (Tuliskanlah) PAK-21 Drawing Posters
( Melukis Poster)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI