Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 25/5/2022 MASA 1.50 – 2.50
MINGGU 9 HARI KELAS 1 DELIMA
Rabu
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan
sastera
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.2(i) Menyanyikan lagu kanak-kanak dengan sebutan dan intonasi
yang betul
KEMAHIRAN Aspek Seni Bahasa
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. menyanyikan dengan mengikut pergerakan
yang di tunjukkan oleh guru
1. Menyanyikan empat rangkap lagu dengan
betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang keluarga bahagia.


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid akan mendengar lagu yang perlu 5. Murid melukis poster secara berkumpulan
dinyayikan sebentar lagi. berdasarkan lagu. Stretch to Sketch (Lukis
2. Murid akan menjalankan aktiviti seperti Mengikut Kreativiti)
menyanyikan lagu dengan sebutan yang 6. Murid akan menunjukkan lukisan psoter
betul dengan bimbingan guru. kepada guru.
3. Murid diminta untuk menulis lirik dalam 7. Murid berjalan ke sekeliling bilik untuk
kumpulan secara bergilir-gilir. melihat hasil poster yang ditampal. Take A
4. Murid yang tidak dapat menulis lirik lagu Walk (Mari Melawat)
akan dibantu oleh murid yang mahir.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang keluarga bahagia dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 013 Buku Aktiviti hlmn 00
ABM/BBM - STRATEGI PdP Muzik
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 24/5/2022 MASA 2.50 – 3.20
MINGGU 9 HARI KELAS 1 DELIMA
Rabu
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut
konteks.
STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.1(i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata nama am
mengikut konteks
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Jenis-jenis jalan raya
PKJR
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya merupakan tempat yang
PKJR
merbahaya.
KEMAHIRAN Aspek Tatabahasa
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Menyenaraikan kata nama am yang terdapat
dalam buku teks
1. Mengenal pasti dan menggunakan lima kata
nama am
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang selamat bercuti


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid diberi masa untuk mengenal pasti dan 5. Murid akan menjalankan aktiviti seperti
menggunakan kata nama am dengan mewarnakan perkataan yang sesuai
bimbingan guru. berdasarkan gambar.
2. Murid akan dipanggil secara rawak untuk 6. Murid membaca dan memahami kata nama
membacakan kata nama am yang telah am dengan bimbingan guru. Murid
dikenal pasti. melengkapkan cerita. Blank Blank (Isi
3. Murid di minta untuk bercerita dengan Tempat Kosong)
mengunakan kata nama am berdasarkan 7. Murid dipilih untuk membaca perkataan dan
gambar. ayat yang dilengkapkan dengan sebutan
4. Murid membaca dan memahami kata nama dan intonasi yang betul di hadapan. Teach
am dengan bimbingan guru. Me (Ajarkan Saya)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )


1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang selamat bercuti dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 014 Buku Aktiviti hlmn 013-014
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstruktivisme
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN
TARIKH 24/5/2022 MASA 3.50 – 4.50
MINGGU 9 HARI KELAS 1 MUTIARA
Rabu
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Asas membaca dan memahami
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1(iii) Membaca suku kata dengan sebutan yang betul
KEMAHIRAN Kemahiran Membaca
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Membaca sekurang-kurangnya 5 daripada
enam suku kata yang digabung menjadi
1. Membaca enam suku kata dan menyebut perkataan
empat e (pepet) dan e (taling) dengan betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang rajin membaca


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

a. Murid diminta untuk membaca suku kata e. Murid akan menjalankan aktiviti mrnyusun
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

dengan sebutan yang betul dengan semula keratan suku kata yang telah
bimbingan guru. diberikan. Puzzle It Out (Selesaikan)
b. Murid yang tidak dapat membacakan suku f. Murid menulis perkataan dari suku kata dan
kata dengan sebutan yang betul akan berkongsi dengan rakan. Talk Partners
dibantu oleh guru (Rakan Berbual)
c. Murid akan memahami dan menyebut e g. Murid diberi masa untuk menulis perkataan
(pepet) dan e (taling) dengan betul. dari suku kata.
d. Murid membaca suku kata dengan sebutan
yang betul dan kemudiannya membina
perkataan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang rajin membaca dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 009-010 Buku Aktiviti hlmn 009-010
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan) PAK-21 Talk Partners
(Rakan Berbual)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 24/5/2022 MASA 4.50 – 5.20
MINGGU 9 HARI KELAS 1 MUTIARA
Selasa
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 (ii)(iii) Menulis suku kata dan perkataan secara mekanis
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. menulis sekurang-kurangnya 7 daripada
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

sepuluh perkataan dengan kemas .


1. Menulis sepuluh perkataan secara mekanis.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang harmoninya saudara-mara


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid diminta untuk menuliskan perkataan 5. Murid melakar objek pilihan yang terdapat
dengan betul dan kemas secara latih tubi. dalam kelas dan menulis namanya dalam
2. Murid yang tidak dapat menulis perkataan bentuk suku kata. Drawing Posters
dengan betul dan kemas dipanggil oleh (Melukis Poster)
guru. 6. Murid akan menunjukkan lakaran objek yang
3. Murid tersebut akan menerima penerangan dipilih kepada guru
yang khas oleh murid. 7. Murid akan melakukan beberapa
4. Murid diberi masa untuk menulis perkataan pembetulan jika terdapat kesalahan ketika
yang sesuai dengan kemasnya secara latih melakar objek tersebut.
tubi. Write It Out (Tuliskanlah)
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang harmoninya saudara-mara dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 012 Buku Aktiviti hlmn 012
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Write It Out (Tuliskanlah) PAK-21 Drawing Posters
( Melukis Poster)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN