Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN
TARIKH 24/5/2022 MASA 1.50 – 2.50
MINGGU 9 HARI KELAS 1 MUTIARA
Selasa
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Asas membaca dan memahami
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1(iii) Membaca suku kata dengan sebutan yang betul
KEMAHIRAN Kemahiran Membaca
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Membaca sekurang-kurangnya 5 daripada
enam suku kata yang digabung menjadi
1. Membaca enam suku kata dan menyebut perkataan
empat e (pepet) dan e (taling) dengan betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang rajin membaca


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

a. Murid diminta untuk membaca suku kata e. Murid akan menjalankan aktiviti mrnyusun
dengan sebutan yang betul dengan semula keratan suku kata yang telah
bimbingan guru. diberikan. Puzzle It Out (Selesaikan)
b. Murid yang tidak dapat membacakan suku f. Murid menulis perkataan dari suku kata dan
kata dengan sebutan yang betul akan berkongsi dengan rakan. Talk Partners
dibantu oleh guru (Rakan Berbual)
c. Murid akan memahami dan menyebut e g. Murid diberi masa untuk menulis perkataan
(pepet) dan e (taling) dengan betul. dari suku kata.
d. Murid membaca suku kata dengan sebutan
yang betul dan kemudiannya membina
perkataan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang rajin membaca dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 009-010 Buku Aktiviti hlmn 009-010
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan) PAK-21 Talk Partners
(Rakan Berbual)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 24/5/2022 MASA 2.50 – 3.20
MINGGU 9 HARI KELAS 1 MUTIARA
Selasa
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bergembira dengan Keluarga
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 (ii)(iii) Menulis suku kata dan perkataan secara mekanis
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. menulis sekurang-kurangnya 7 daripada
sepuluh perkataan dengan kemas .
1. Menulis sepuluh perkataan secara mekanis.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang harmoninya saudara-mara


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid diminta untuk menuliskan perkataan 5. Murid melakar objek pilihan yang terdapat
dengan betul dan kemas secara latih tubi. dalam kelas dan menulis namanya dalam
2. Murid yang tidak dapat menulis perkataan bentuk suku kata. Drawing Posters
dengan betul dan kemas dipanggil oleh (Melukis Poster)
guru. 6. Murid akan menunjukkan lakaran objek yang
3. Murid tersebut akan menerima penerangan dipilih kepada guru
yang khas oleh murid. 7. Murid akan melakukan beberapa
4. Murid diberi masa untuk menulis perkataan pembetulan jika terdapat kesalahan ketika
yang sesuai dengan kemasnya secara latih melakar objek tersebut.
tubi. Write It Out (Tuliskanlah)
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang harmoninya saudara-mara dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 012 Buku Aktiviti hlmn 012
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Write It Out (Tuliskanlah) PAK-21 Drawing Posters
( Melukis Poster)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid


EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


PENDIDIKAN KESIHATAN SK TAHUN 1
TARIKH 24/1/2022 MASA 3.50 – 4.20
MINGGU 9 KELAS 1 DELIMA
HARI Selasa
TEMA BERSIH DAN SELAMAT
TAJUK Saya Bersih
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan
reproduktif iaitu kebersihan fizikal
STANDARD 1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.
PEMBELAJARAN
1.1.3 Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan
alatan keperluan diri.
1.1.4 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan
berkongsi alatan keperluan diri.
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Memahami __ daripada lima kepentingan
1. Memahami lima kepentingan menjaga menjaga kebersihan fizikal
kebersihan fizikal 2. Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan
2. Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri
fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri 3. Menilai kesan sekiranya tidak menjaga
3. Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan
kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri
keperluan diri.

AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )


Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru tentang saya bersih.


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid menganalisis dan memahami gambar 5. Murid menjelaskan alatan keperluan diri
dan penerangan. yang tidak boleh dikongsi.
2. Murid dipilih untuk berkongsi kefahaman 6. Murid melayari Internet untuk maklumat
mereka terhadap gambar dan penerangan tambahan tentang penjagaan kebersihan
3. Murid memahami tentang kepentingan Internet Surfing (Pelayaran ICT)
menjaga kebersihan fizikal melalui 7. Murid akan dipantau oleh guru ketika
penjelasan guru. melayari internet untuk maklumat tambahan
4. Murid diberikan cara lain untuk menjaga tentang penjagaa kebersihan.
kebersihan fizikal, pakaian dan alatan
keperluan diri.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid membuat rumusan isi pelajaran tentang saya bersih dengan bimbingan guru.

KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka


BUKU Buku Teks hlmn 066 Buku Aktiviti hlmn 001
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstektual
PAK-21 Internet Surfing (Pelayaran PAK-21 -
ICT)
KBAT Menilai KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Nilai Murni EMK : NILAI -
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI 1 DELIMA


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
4.20 - 4.50
Pendidika
9 Selasa 24.5.2022 1
30 minit n Jasmani
BIDANG KEMAHIRAN
UNIT 1: GERAK CERIA
TAJUK SUKAN RAKYAT
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka
STANDARD KANDUNGAN pelbagai corak pergerakan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti.
1.1.7 Melakukan pergerakan yang berbeza penggunaan daya antara ringan dengan berat.
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.7 Mengenal pasti penggunaan daya yang berbeza dalam pergerakan.
5.2.1 Mempamerkan rasa seronok melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan Jasmani.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan pergerakan yang berbeza penggunaan daya,iaitu ringan dan berat
2. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
Murid berjaya melakukan pergerakan yang berbeza penggunaan daya, iaitu ringan dan
KRITERIA KEJAYAAN
berat.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Murid memanaskan badan dengan bimbingan guru.


2. Murid diterangkan tentang permainan rakyat iaitu ‘Tolak Tayar’.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Murid dibimbing untuk melakukan permainan secara berkumpulan. (PAK- 21)
AKTIVITI
5. Murid melakukan pergerakan yang berbeza penggunaan daya, iaitu ringan dan berat
PDPC
mengikut permainan. (KBAT)
6. Murid memperlihatkan rasa seronok dan bekerjasama melakukan aktiviti dalam
kumpulan. ( PBD)
7. Murid menyejukkan badan.

BBB/BBM BT m/s 7
AKTIVITI PAK-21 Games (Permainan) EMK Kreativiti dan Inovasi
KBAT Mengaplikasi NILAI MURNI Kerjasama
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN (PBD) Permainan
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK