Anda di halaman 1dari 10

SMK DATUK HAJI MOHAMED NOR AHMAD

TINGKATAN 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
UJIAN 1
NAMA: __________________________________ TINGKATAN: ____________________
BAHAGIAN A

Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik
bagi setiap soalan.

1 Pernyataan yang manakah merupakan definisi reka bentuk dan teknologi?

A Aplikasi ilmu sains dan teknologi ke dalam produk tertentu


B Penghasilan produk yang dapat memudahkan urusan manusia
C Penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk
Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan ilmu sains
D
dan matematik

2 Apakah tujuan reka bentuk dan teknologi?

A Untuk memudahkan kehidupan manusia


B Untuk menambahkan beban manusia
C Untuk menarik perhatian mata dunia
D Untuk menjaga alam sekitar

3 Antara berikut, yang manakah adalah elemen reka bentuk?

I Warna
II Harmoni
III Garisan
IV Kontras

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
4 Rajah di bawah menunjukkan satu fungsi garisan.

Apakah fungsi garisan tersebut?

A Menunjukkan keseimbangan
B Mewakili ketegangan antara dua titik
C Menunjukkan kestabilan dan kerehatan
D Menunjukkan perhubungan antara elemen

5 Antara berikut, yang manakah adalah jenis tekstur?

I Jalinan sentuhan
II Jalinan kesat
III Jalinan tampak
IV Jalinan abstrak

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

8 Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri satu jenis warna.

 Memberi kesan cahaya yang rendah


 Memberi kesan redup, damai dan tenang

Apakah jenis warna yang mempunyai ciri-ciri di atas?

A Merah
B Kuning
C Jingga
D Ungu
9 Gambar berikut merupakan sebuah produk yang memenuhi prinsip reka bentuk.
Apakah prinsip yang berkenaan?

A Kontras
B Harmoni
C Keseimbangan simetri
D Keseimbangan asimetri

10 Apakah kriteria reka bentuk yang baik?

A Menghasilkan produk yang berkualiti


B Produk dihasilkan daripada dua objek asas
C Produk yang dihasilkan telah berada di pasaran
D Produk dijual tanpa mengenal pasti kesan kepada kesihatan pengguna

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.

1. A, B dan C adalah istilah yang digunakan dalam dunia reka bentuk.

A Reka bentuk
B Teknologi
C Reka bentuk dan teknologi

Padankan istilah itu dengan definisinya dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

Gabungan pengetahuan dalam proses penyusunan bahan yang dirancang


dengan mengaplikasikan sains dan matematik bagi memudahkan kehidupan
manusia.

Pengetahuan yang mengaplikasikan sains dan matematik dengan


menggunakan pelbagai sumber dan pengetahuan teknikal yang terus
berkembang bagi menyelesaikan masalah manusia.

Satu bidang ilmu tentang percambahan idea dalam proses penyusunan bahan
yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak
positif kepada manusia.

3 Markah

2. Tandakan (√) bagi elemen rupa yang betul dan (X) bagi elemen rupa yang salah pada
ruang jawapan yang disediakan.

2 Markah

3. Berikut adalah contoh rajah yang menggunakan elemen garisan.


A B C D

Padankan pernyataan berkenaan elemen garisan berikut dengan rajah yang sesuai dengan
menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan.

Elemen garisan digunakan untuk menunjukkan jarak sesuatu imej.

Elemen garisan digunakan untuk menunjukkan arah.

Elemen garisan digunakan untuk membahagikan maklumat.

3 Markah

4. Tanda (√) bagi elemen reka bentuk yang betul pada petak yang disediakan.

Garisan

Grafik

Bentuk

3 Markah

5. Berikut adalah maklumat mengenai elemen reka bentuk.

Elemen garisan diperlukan dalam setiap rekaan reka bentuk dan mempunyai pelbagai
fungsi. Antara fungsi elemen garisan ialah menunjukkan keseimbangan reka bentuk akan
dihasilkan.

Tandakan (√) bagi fungsi garisan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Menunjukkan kestabilan dan kerehatan sesuatu reka bentuk.

Memberi rupa yang jelas kepada pelanggan.

Menunjukkan gerakan yang dinamik pada hasil rekaan.

3 Markah

6. Tandakan (√) bagi padanan warna dengan kumpulan warna yang betul dan (X) bagi
padanan warna yang salah pada petak yang disediakan.

Warna Kumpulan warna

Merah Warna sekunder

Hijau Warna primer

Biru Warna primer

3 Markah

7. Rajah berikut menunjukkan suatu lakaran reka bentuk.


Tandakan (√) bagi prinsip reka bentuk yang diaplikasikan pada lakaran itu yang betul pada
petak yang disediakan.

Keseimbangan

Pengulangan

Keringkasan

3 Markah

8. A, B dan C adalah prinsip reka bentuk.

A Kesatuan
B Kontras
C Harmoni

Padankan prinsip itu dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan.

Keterangan Ruang jawapan


Gambaran yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian.
Semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema
atau idea yang sempurna.
Perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan.

3 Markah
9. Nyatakan tiga bentuk geometri asas yang boleh digabungkan untuk menjadi objek yang
baharu.
a)
b)
c)

3 Markah

10. A, B, C dan D adalah sebahagian daripada prinsip dan elemen yang terdapat dalam reka
bentuk.

A Rupa
B Kesatuan
C Kontras
D Ruang

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan.

Elemen Reka Bentuk Prinsip Reka Bentuk

4 Markah

BAHAGIAN C

Jawab semua soalan.


1. Rajah berikut menunjukkan dua bentuk produk yang baharu.

Berdasarkan rajah di atas:

a) Apakah perbezaan kedua-dua produk itu?

1 Markah

b
Mengapakah bentuk kedua-dua produk itu berbeza?
)

1 Markah

c) Nyatakan empat elemen reka bentuk yang digunakan pada kedua-dua produk itu.

i)
ii)
iii)
iv)

4 Markah

d
Nyatakan empat prinsip reka bentuk yang digunakan pada kedua-dua produk itu.
)
i)
ii)
iii)
iv)

4 Markah

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

(Nur Shalida Binti Md Sharif) (Mariana Binti Ismail) (Mohd Ribdzuan Bin Abdul Rahman)

Guru Matapelajaran Ketua Panitia Reka Bentuk Guru Kanan Teknik dan Vokasional

Anda mungkin juga menyukai