Anda di halaman 1dari 7

Dalam konteks pendidik an Dalam konteks P&P

Suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu(Lembaga Peperiksaan Malaysia,2000)

Proses yang melibatkan pengumpulan data-data kuantitatif mengenai pembelajaran atau perubahan perlakuan pelajar akibat daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Nilai kuantitatif ini melambangkan tahap atau kedudukan pencapaian pelajar dalam sesuatu aspek yang dinilai.

Dalam konteks Pendidikan Khas

Memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu, guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya.

Istilah pen ukuran, pen ujian, dan pentaksiran di unakan silih ber anti dan dian ap sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada sesuatu peraturan ). atau piawaian(Popham,

Pentaksiran adalah lan kah untuk menentukan tahap sejauhmana seseoran memiliki sifat tertentu.( okhtar Ismail)

Se ara keseluruhannya, pentaksiran di unakan untuk men esan tahap ke erdasan dan potensi seseoran murid ba i menin katkan perkemban an mereka dalam aspek aspek yan tertentu.

OBJEKTIF
Membolehkan uru: Men esan perkemban an murid se ara menyeluruh Men enalpasti pelba ai potensi murid se ara menyeluruh Men enalpasti kelebihan dan kekuran an murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa Meran san aktiviti men ikut keperluan perkemban an dan pertumbuhan murid Men esan keberkesanan pen ajaran Men esan pertumbuhan murid bersesuaian den an perin kat umur

TUJUAN
Men esan keberkesanan pen ajaran Menjalankan tindakan susulan yan bersesuaian se ara serta merta meran an aktiviti pen ajaran men ikut keperluan perkemban an dan pertumbuhan murid men enalpasti kelebihan dan kekuran an murid proses mendapatkan ambaran tentan prestasi seseoran murid dalam pembelajaran memperbaiki pen ajaran dan pembelajaran menilai aktiviti yan dijalankan semasa pen ajaran dan pembelajaran

In

um n


Kum ul n i fi
     

on

Kum ul n n m n fi
       

S o

KESAHAN SKOR merujuk kepada relevan dan ke ukupan akupan


! !

KEBOLEHPERCAYAAN SKOR merujuk kepada ketekalan dan ketepatan

KEOBJEKTI AN ketepatan seseoran pentaksir memberikan skor


#

KEBOLEHTADBIRAN keli inan kerja kerja mentadbir ujian yan dilaksanakan se ara berpusat atau berasaskan sekolah
! # !

KEMUDAHTAFSIRAN maklumat tentan alon berdasarkan skor, diskriminasi antara alon, ketepatan tujuan men adakan ujian
# ! ! #

KEKOMPREHENSIFAN -kertas soalan me akili semua objektif pentin Sukatan Pelajaran atau pen ajaran
$ # #

"

kESA AN
SKOR

M rujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan

KEBOLEHPERCAYA
AN SKOR

Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan Ketepatan seseoran pentaksir memberikan skor

&

KEOBJEKTIFAN

KEBOLEHTADBIRA N

Kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yan dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah Maklumat tentan calon berdasarkan skor, diskriminasi antara calon, ketepatan tujuan men adakan ujian
' ' '

KEMUDAHTAFSIRA

Kertas soalan mewakili semua


objektif pentin
)

Sukatan Pelajaran atau pen ajaran

'