Anda di halaman 1dari 6

ULASAN JURNAL/ARTIKEL A Middle Managers Dilemma A Multiple Case Study

1. PENGENALAN

Artikel yang dipilih dalam ulasan ini bertajuk A Middle Managers Dilemma A Multiple Case Study oleh Anna Ofverstrom yang dipetik dari laman sesawang International Journal of Business and Management. Artikel ini membincangkan persoalan berkenaan dilemma yang dihadapi oleh pengurus pertengahan apabila suatu organisasi tersebut mengalami penggabungan ke dalam organisasi lain yang mengambil alih. Artikel ini menitikberatkan kajian ke atas salah satu peranan utama apabila berlakunya suatu penggabungan atau pengambil alihan organisasi iaitu peranan Pengurus Pertengahan dalam menghadapi situasi tersebut. Teori-teori berkenaan penggabungan dan pengambil alihan organisasi semasa terlalu memfokuskan kepada isu strategik yang perlu ditangani oleh Pengurus Atasan apabila suatu penggabungan atau pengambil alihan organisasi berlaku. Oleh sebab tersebut, artikel ini bertujuan untuk memahami dilemma yang dialami oleh Pengurus Pertengahan apabila berlaku suatu penggabungan atau pengambil alihan organisasi dan memahami mengapa dilemma tersebut terjadi. Penulis menggunakan teori-teori yang berkenaan dalam bidang pengurusan dan perubahan organisasi berdasarkan penemuan emperikal dan juga kefahaman asas yang diperolehi oleh penulis di dalam kelas yang merangkumi bidang-bidang tersebut. Penulis telah menggunakan kaedah kajian kualitatif dalam pelbagai kes dan telah mengadakan 12 sesi temubual dengan tiga organisasi yang berbeza yang mengalami

penggabungan atau pengambil alihan. Analisis kajian ini pula dibentuk di sekeliling komplikasi yang ketara yang dihadapi oleh para Pengurus Pertengahan yang mengalami situasi tersebut.

2. Isi-isi Penting

Bagi menjawab persoalan utama kajian artikel ini, penulis menggunakan beberapa teori seperti tersebut di bawah untuk menyelidik dan menilai data-data empirikal:

i)

Institusi mempengaruhi masyarakat di dalamnya dan ia boleh menghalang perubahan

ii)

Sesuatu perubahan menwujudkan ketidaktentuan dan pemimpin harus berperanan untuk meredakan kegelisahan akibat daripada ketidaktentuan tersebut.

iii)

Maklumat tidak boleh didedahkan terlalu banyak dalam proses perubahan dan ia harus disesuaikan dan ditapis sebelum disampaikan kepada penerima.

iv)

Budaya korporat dibentuk berdasarkan nilai dan anggapan. Penerimaan terhadap budaya baru mungkin memerlukan tempoh yang agak lama.

v)

Beberapa teori menyatakan bahawa pengurus berupaya mempengaruhi suatu organisasi manakala penyelidikan yang lain menyatakan bahawa organisasi dipengaruhi dengan cara yang tidak formal.

vi) vii)

Hubungan adalah penting dalam suatu organisasi. Pengurus harus memahami politik sesebuah organisasi untuk mendapat sokongan terhadap cadangan dan pemikirannya.

viii)

Pengurus harus tahu bagaimana untuk menaiki hirarki dalam suatu organisasi.

Analisis terhadap data-data empirikal hasil daripada kajian penulis ke atas tiga kes dalam artikel ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu perubahan organisasi dan kaedah pengurusan.

2.1. Perubahan Organisasi

Pengurus-pengurus pertengahan dalam kajian penulis mengurus maklumat berkenaan pengambilalihan dengan cara-cara yang berbeza di peringkat yang berlainan. Mereka terlibat dalam mengumumkan keputusan pengambilalihan serta harus memenuhi kehendak daripada pihak atasan agar situasi tersebut dikawal dengan baik. Sebagai pembawa maklumat Pengurus Pertengahan mestilah mengawal sejauh mana maklumat tersebut mesti disampaikan. Pengurus Pertengahan harus faham akan kesan pengumuman maklumat tersebut kepada pekerja-pekerja di bawahnya dan harus berupaya menangani persoalan ketidaktentuan daripada pekerja-pekerjanya agar ketidaktentuan itu tidak mempengaruhi pekerja-pekerjanya dengan cara yang negative. Ini penting kerana penyerapan pekerja-pekerja tersebut ke dalam organisasi baru bakal membawa perubahan ketara dalam kaedah, pengurusan dan budaya kerja organisasi yang mengambilalih tersebut. Peranan Pengurus Pertengahan dalam hal ini sebagai pembawa maklumat amat penting untuk memastikan keadaan yang tidak menentu dapat ditenteramkan agar perubahan baru dalam organisasi dapat diserap dengan baik. Pengurus Pertengahan juga perlu bersedia untuk mengalami perubahan organisasi kerana sudah pasti budaya pengurusan dalam organisasi baru akan memberi kesan kepada kedudukan beliau dan cara beliau menerima arahan daripada pihak atasan serta mengurus pasukan baru di

bawah pengurusan beliau. Semakin banyak peringkat yang berlaku dalam budaya pengurusan semakin sukar bagi Pengurus Pertengahan mempengaruhi yang berada di bawah beliau.

2.2. Kaedah Pengurusan

Apabila berlaku pengambilalihan, kaedah pengurusan baru akan dialami oleh Pengurus Pertengahan yang mana akan mempengaruhi jaringan kerja dibawahnya. Begitu juga yang akan berlaku kepada jaringan pengurusan atasan yang baru dan ini mempengaruhi Pengurus Pertengahan dalam mengurus arahan dan bertindak. Kesan yang ketara ialah Pengurus Petengahan akan mendapati proses menjadi semakin sukar untuk mendapat kelulusan berkenaan suatu idea dan pelaksanaan sesuatu projek. Aspek kepercayaan terhadap keupayaan Pengurus Pertengahan yang diserap ke dalam organisasi baru juga memainkan peranan yang penting. Kepercayaan antara Pengurus Pertengahan dengan Pengurus Atasan yang baru, pekerja-pekerja bawahan yang baru dalam organisasi mempengaruhi kaedah pengurusan beliau. Pengurus Pertengahan harus membina jaringan kerja yang baru dan berusaha memahami dan menyerap dengan baik kaedah pengurusan yang baru bagi mendapat kepercayaan mereka. Namun, dalam masa yang sama Pengurus Pertengahan ini juga masih menjalin jaringan kerja yang baik dengan Pengurus Atasan yang lama, Pengurus Pertengahan yang lama dan pekerja-pekerja bawahan yang lama bagi membina jaringan kerja yang baru dan ini membantu beliau dalam proses kawalan. Apa yang pasti ialah Pengurus Pertengahan mendapati bahawa suara dan bidang kuasa mereka semakin mengecil akibat daripada semakin berkurang peranan mereka dalam aliran maklumat organisasi dan akibat pengkhususan kerja yang lebih kecil. Selain itu, Pengurus

Pertengahan juga mempunyai ruang yang sempit untuk bergerak menaiki hirarki organisasi kerana saiz organisasi yang semakin besar dengan fungsi yang semakin khusus. Persaingan antara Pengurus-pengurus Pertengahn dari bahagian-bahagian yang lain juga menjadi halangan untuk bergerak menaiki hirarki organisasi dengan lebih cepat.

3.

Kesimpulan Berdasarkan kefahaman yang telah diperolehi dari artikel ini, dapat dilihat bahawa

Pengurus Pertengahan menerima kesan yang besar apabila mengalami proses penyerapan ke dalam organisasi baru akibat pengambilalihan. Penyesuian terhadap budaya organisasi baru dan kaedah pengurusan organisasi baru harus diserap dengan baik agar fungsi beliau dalam organisasi yang baru dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa peningkatan kepada organisasi yang baru. Sememangnya artikel ini berjaya membuktikan peranan penting Pengurus Pertengahan dalam organisasi yang baru yang mengambil alih. Dilema yang dihadapi oleh Pengurus Pertengahan harus dikaji lagi dan kajian ini harus dikembangkan lagi dalam aspek kaedahkaedah pengurusan bagi menangani dengan baik kesan-kesan tersebut. Kajian juga harus diteruskan lagi kepada aspek penerimaan organisasi baru dan cara terbaik memastikan kelancaran dan keberkesanan pengurusan pertengahan dalam organisasi baru. Kajian ini tidak harus memfokuskan bidang pengurusan perniagaan dan korporat semata malah diaplikasikan juga ke dalam sektor awam kerana situasi yang sama kerap berlaku dalam pengurusan awam akibat dari perpindahan tempat bertugas dan seumpamanya. Ini amat penting dalam pengurusan awam kerana ia banyak melibatkan pelaksanaan rancangan daripada pihak atasan yang merancang suatu polisi awam.