Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU

SAINS KEHADIRAN / orang murid


HARI TARIKH
KELAS MASA
TEMA/UNIT INKUIRI DALAM SAINS/ 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
TAJUK BOT BATANG AISKRIM
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
STANDARD Murid boleh:
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara
PEMBELAJARAN
kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian
dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman
lalu atau data.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa mengikut
kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk
membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan diperhatikan bagi
sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah
manipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat penyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah
dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta
membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat,
1. Mengaplikasi kemahiran Proses Sains semasa menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
PEMBELAJARAN
KRITERIA 1. Mengaplikasi kemahiran Proses Sains semasa menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
KEJAYAAN
AKTIVITI PdP PELIBATAN  Murid ditunjukkan model bot batang aiskrim.
 Murid bersoal jawab dengan guru tentang bot batang aiskrim.
PENEROKAAN  Murid membuat aktiviti Santai Sains bagi membina bot batang aiskrim mengikut langkah-
langkah dalam BT ms 14 dan melancarkannya di atas permukaan air. (Imbas Kod QR pada BT
ms 14)
PENERANGAN  Murid menyatakan KPS yang digunakan semasa membuat aktiviti bot batang aiskrim secara
spontan.
PERKEMBANGAN  Murid menjalankan aktiviti PAK 21 Think-Pair-Share untuk menjadikan bot batang aiskrim
lebih laju dan bergerak dalam tempoh masa yang lama.
PENILAIAN  Murid diuji kefahaman mereka dengan soalan Asah Minda dengan bimbingan guru. (BT ms
15-18)
PENUTUP  Murid membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
EMK BBM PENTAKSIRAN ARAS PEMIKIRAN ALAT BERFIKIR
 Bahasa  Buku Teks  Pemerhatian Mengingati i-THINK (Peta Bulatan)
 Kelestarian Alam Sekitar Slaid Powerpoint  Lisan Memahami i-THINK (Peta Buih)
 Nilai Murni Carta/Gambar  Latihan Bertulis  Mengaplikasi i-THINK (P.Buih Berganda)
 Sains & Teknologi  Model Kuiz  Menganalisis i-THINK (Peta Pokok)
Patriotisme Spesimen Pembentangan  Menilai i-THINK (Peta Dakap)
 Kreativiti & Inovasi  Radas  Hasil Kerja  Mencipta i-THINK (Peta Alir)
 Keusahawanan  Bahan Sains Projek i-THINK (P.Pelbagai Alir)
TMK Youtube/Video Laporan Amali i-THINK (Peta Titi)
Kelestarian Global Bahan Maujud Rajah/Situasi
 Pendidikan Kewangan Lembaran kerja
KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
 Memerhati  Meramal  Mendefinisi secara operasi
 Mengelas  Berkomunikasi  Mengawal pemboleh ubah
 Mengukur dan menggunakan nombor  Mengguna perhubungan ruang dan masa  Membuat hipotesis
 Membuat inferens  Mentafsir data  Mengeksperimen
REFLEKSI ___/___murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
___/___ murid memerlukan bimbingan guru.

Anda mungkin juga menyukai