Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


SAINS SK TAHUN 4
TARIKH 21/3/2022 MASA 1205-105 pm
MINGGU 1 HARI KELAS IBNU SINA
Isnin
TEMA KEMAHIRAN SAINTIFIK
TAJUK Kemahiran Proses Sains
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan
alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau
penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam
bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik.
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Murid dapat:
1. Memerhati dengan menggunakan empat deria 1. Murid memerhati dengan menggunakan __
yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat daripada empat deria yang terlibat dan alat jika
pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan perlu untuk membuat pemerhatian secara
fenomena atau perubahan yang berlaku. kualitatif bagi menerangkan fenomena atau
2. Membuat dua inferens dengan menyatakan perubahan yang berlaku.
kesimpulan awal atau penerangan yang 2. Murid membuat __ daripada dua inferens dengan
munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan
menggunakan maklumat yang diperoleh. yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian
3. Berkomunikasi dengan merekod tiga maklumat dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
atau idea dalam bentuk yang sesuai dan 3. Murid berkomunikasi dengan merekod __
mempersembahkan maklumat atau idea tersebut daripada tiga maklumat atau idea dalam bentuk
secara sistematik. yang sesuai dan mempersembahkan maklumat
atau idea tersebut secara sistematik.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru tentang membanding dan menyusun nombor.
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid menganalisis dan memahami teks dan 5. Murid mendengar penerangan guru mengenai
gambar. kemahiran proses sains.
2. Murid berbincang cara membantu kumpulan A 6. Murid membaca dan memahami teks dan gambar
untuk menjadi juara. dialog
3. Murid menggunakan kemahiran proses sains 7. Murid menyenaraikan kemahiran proses sains
dalam membantu kumpulan A dan mencatatkan didalam situasi.
hasil perbincangan. 8. Murid melengkapkan peta minda yang diberikan.
4. Murid mengingat kembali dan menyatakan Mind Map (Peta Minda)
kemahiran proses sains yang telah dipelajari
sebelum ini. Recap Group (Mengulangi /
Mengingat Semula)
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid membuat rumusan isi pelajaran tentang membanding dan menyusun nombor dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 001-003 Buku Aktiviti hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Kontekstual
PAK-21 Recap Group (Mengulangi / PAK-21 Mind Map (Peta
Mengingat Semula) Minda)
KBAT Menganalisis KB -

WWW.CIKGUGORGEOUS.COM
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid


EMK: ILMU Sains dan Teknologi EMK: NILAI Rasional
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PENILAIAN

REFLEKSI 26/ 26 orang murid dapat Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau
penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan
maklumat yang diperoleh

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


SAINS SK TAHUN 4
TARIKH 1/1/2022 MASA
MINGGU 1 HARI KELAS
Ahad
TEMA
KEMAHIRAN SAINTIFIK
TAJUK
Kemahiran Proses Sains
STANDARD KANDUNGAN
1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan
alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti
persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat
dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau
penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa
atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam
bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik.
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Murid dapat:
1. Memerhati dengan menggunakan empat deria yang 1. Murid memerhati dengan menggunakan __ daripada
terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian empat deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk
secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau membuat pemerhatian secara kualitatif bagi
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
2. Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti 2. Murid mengelas dengan membandingkan atau mengenal
dua persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri pasti __ daripada dua persamaan dan perbezaan
sepunya. berdasarkan ciri sepunya.
3. Mengukur dan menggunakan dua nombor dengan 3. Murid mengukur dan menggunakan __ daripada dua
menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai
betul. dengan teknik yang betul.
4. Membuat dua inferens dengan menyatakan kesimpulan 4. Murid membuat __ daripada dua inferens dengan
awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang
pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan
diperoleh. menggunakan maklumat yang diperoleh.
5. Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu 5. Murid meramal dengan membuat jangkaan tentang
peristiwa atau fenomena berdasarkan dua pemerhatian, sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan __
pengalaman lalu atau data. daripada dua pemerhatian, pengalaman lalu atau data.
6. Berkomunikasi dengan merekod tiga maklumat atau idea 6. Murid berkomunikasi dengan merekod __ daripada tiga
dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik. mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara
sistematik.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru tentang membanding dan menyusun nombor..
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,

WWW.CIKGUGORGEOUS.COM
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid membaca dan meneliti teks dan gambar. 7.Murid menjalankan eksperimen mengelaskan objek.
2. Guru mengimbas kod QR. 8.Murid diberi lembaran kerja dan melengkapkan
3. Murid menonton video yang dipaparkan. pengelesan objek.
4. Murid membentuk kumpulan kecil. Table Talkers 9. Murid menyatakan ciri yang digunakan untuk
(Perbincangan di meja) mengelaskan objek.
5. Murid menjalankan eksperimen payung terjun dengan 10. Murid menjalankan eksperimen kecerahan mentol.
bimbingan guru. Experiment (Pengujian Projek)
6. Murid berbincang hasil eksperimen berdasarkan soalan 11. Murid menyatakan hasil perbincangan dan pemerhatian.
dan menguji teori. 12. Murid meramalkan kecerahan mentol apabila
menggunakan tiga biji mentol.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid membuat rumusan isi pelajaran tentang membanding dan menyusun nombor dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN
Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 004-005 Buku Aktiviti hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP
Pendekatan Inkuiri
PAK-21 PAK-21
Table Talkers (Perbincangan Experiment
di Meja) (Pengujian Projek)
KBAT KB -
Menganalisis
PETA PEMIKIRAN PENILAIAN P&P
- Hasil Kerja Murid
EMK: ILMU EMK: NILAI
Sains dan Teknologi Rasional
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PENILAIAN

REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

WWW.CIKGUGORGEOUS.COM