Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

SK SULTAN ABDUL AZIZ TAHUN 2021-2025


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
VISI MISI
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM Meningkatkan pembelajaran murid / Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

BIDANG KEBERHASILAN Kurikulum dan Pentaksiran/ Kualiti Sekolah


SISTEM : Akses/ Kualiti/ Ekuiti/ Perpaduan/ Kecekapan
ASPIRASI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional
ISU STRATEGIK PENCAPAIAN MURID UNTUK MTM MASIH BELUM MENCAPAI 90%
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT)

PUNCA DIKENALPASTI
Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1- Murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris
2- Sebahagian murid tidak menguasai asas Matematik.
3-Murid kurang perbendaharaan kata Bahasa Inggeris
4. Murid tidak mempunyai minat kerana kurang pendedahan menjawab soalan KBAT

TOV SASARAN (OUT COME)


MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

Pencapaian MTM murid belum Meningkatkan Peratus UPSR sebanyak Peratus MTM murid 80.64 82.64 84.64 86.86 88.64 90.64
mencapai 90% 2.00 % setahun (UPSR 2019)

Meningkatkan Peratus Kehadiran Ke Peratus Murid Hadir Ke Sekolah 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Sekolah

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


2021 2022 2023 2024 2025
1. Meningkatkan peratus 1. Meningkatkan peratus 1. Meningkatkan peratus 1. Meningkatkan peratus 1. Meningkatkan peratus
murid capai TP3 dalam murid capai TP3 dalam murid capai TP3 dalam murid capai TP3 dalam murid capai TP3 dalam
subjek teras ( 82.64 ) subjek teras ( 84.64 ) subjek teras ( 86.64 ) subjek teras ( 88.64) subjek teras ( 90.64 )

2. Meningkatkan peratus 2. Meningkatkan peratus 2. Meningkatkan peratus 2. Meningkatkan peratus 2. Meningkatkan peratus
kehadiran murid ke 95% kehadiran murid ke 95% kehadiran murid ke 95% kehadiran murid ke 95% kehadiran murid ke 95%
menjelang 2025 ( 91 ) menjelang 2025 ( 92 ) menjelang 2025 ( 93 ) menjelang 2025 ( 94 ) menjelang 2025 ( 95 )

3.Meningkatkan keprihatinan 3.Meningkatkan keprihatinan


ibu bapa terhadap ibu bapa terhadap
pembelajaran anak-anak. pembelajaran anak-anak.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021


SK SULTAN ABDUL AZIZ
ISU STRATEGIK PENCAPAIAN MURID UNTUK MTM MASIH BELUM MENCAPAI 90% JADUAL 2

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


MATLAMAT STRATEGIK Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
PELAN TINDAKAN Meningkatkan Peratus MTM sebanyak 2.00 % setahun
KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI
(seperti Jadual 1)
1- Murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris
(seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) 2- Sebahagian murid tidak menguasai asas Matematik.
Peratus MTM murid 3-Murid kurang perbendaharaan kata Bahasa Inggeris
80.64 82.64
4. Murid tidak mempunyai minat kerana kurang pendedahan menjawab soalan
KBAT

(seperti Jadual 1)
STRATEGI 1 Meningkatkan peratus murid capai TP3 dalam subjek Bahasa Inggeris dan Matematik

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : KURIKULUM


Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021


SK SULTAN ABDUL AZIZ

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


ISU STRATEGIK PENCAPAIAN MURID UNTUK MTM MASIH BELUM MENCAPAI 90% JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
PELAN TINDAKAN Meningkatkan Peratus MTM (TP3) sebanyak 3.00 % setahun
KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI
(seperti Jadual 1)
(seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) 1. Masalah pengangkutan
Peratus MTM Murid 2. Murid bangun lambat
82.60 83.60 3. Murid kurang
4. ibu bapa kurang prihatin tentang pembelajaran murid

(seperti Jadual 1)
STRATEGI 2 Meningkatkan peratus kehadiran murid ke 95% menjelang 2025
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : HAL EHWALMURID
Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021


SK SULTAN ABDUL AZIZ
ISU STRATEGIK PENCAPAIAN MURID UNTUK MTM MASIH BELUM MENCAPAI 90% JADUAL 2

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


MATLAMAT STRATEGIK Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
PELAN TINDAKAN Meningkatkan Peratus MTM cemerlang sebanyak 1.00 % setahun
KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI
(seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
Peratus Murid MTM
82.60 83.60 1. Ibu bapa kurang prihatin terhadap pembelajaran anak-anak

(seperti Jadual 1)
STRATEGI 3 Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak.

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : KURIKULUM


Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021


SK SULTAN ABDUL AZIZ
Sektor/PPD JADUAL 3
Bidang/Unit
Program/Projek

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


Objektif Output

Tarikh Tempoh

Kumpulan Sasaran

Pegawai Bertanggungjawab

1.
2.
3.
Proses Kerja
4.
5.
6.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 20__
SK SULTAN ABDUL AZIZ

Sektor/PPD JADUAL 4

Bidang/Unit
Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan
Bil Penambahbaikan Catatan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
SK SULTAN ABDUL AZIZ
TAHUN 2021 - 2025

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
VISI MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Sejahtera
Negara

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Pelan Tindakan KPI TOV Catatan
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor

Anda mungkin juga menyukai