Anda di halaman 1dari 22

A,LCONETAR

I
OARROVILL1\8.
s=
"

~}(;JEMBR:&]·IJ~ 1983
*
·I~.-

r
TE.

NljJil, '1~...,p" --t-

-r.:

PORTAl) •
SU:~1AJ:l.I.o

E:01:r:b~tit :
'~\"Iii,p~

~9~~

tITIA MUNTClrAL. 'It.. '


~JPI]AS 1.O.C1';,LE£

-bl's..:X'it os:

-T:e~,tro',C:,9n_~i
Q.eJ.

~~~!t,;;,~~,!!e~e
de.

,¥'

];l es,a,r'

-£1 c'or'~~el

,,:v., lq;1'i.'fe~6'a7' 10 1,aQ,d;nBti, tCUCi6,l7,. :


{, ",..

~o

Fu151icoa:ct.:tiae~

C-,olagiLo
Ba

.11~

tr~ asp~,ct.o.:ctt!l lo~(ltalsoue6 de l-a P<~'f,~~tO:r~~ f Ei1. ~q,~da ce,r,~8,' :dela


a ~a~a.

dajoz.

d,e' P "F. o~e:t:lC"~Q~

-Tr,ansc:ur'·~ie:no'l(l. la.r;s !:te'S,t,a,s "h:a.,idenas con p O"C:E,l.s,ni~a,Q i,.6:n, ~

Cdt.AB'C.J£!);c'iOt-l,BS
.. I"

O.F!N-IOIf '

i;

I-I d':!:'1t'S l'.:'kT'~h:;MEl:"J.,S' GA-Rl:1.0VILI;.itS~' ••• \Y:~l{

ilii3:t.6ria ,de le.I!'etV'e~a.ci6n d:d:\..rio Ta~,o,. EXTREM~l1R4 -Ell: 'CATA-LU, t.

S~~naGu.i ~~ra.:l'ex:tre~eii~ffn

S~lt ,.Ho-l. •

IN:FOlmE

S'ob,re la pl:sC'if.a,c.:tQ .. d.a NUE'$'I'lK!,S yO Bi!'cflS ,

"

DEPoRTES
FQ'TQS. :CON:E!,lI~A~'S
. ~. n~

'Momento de lare.pr.e:5:efit~ci6n.
gp d'el'$r"lPO

ria.'::t:a:r,s'ade Mi,e.er Pa.'te"l1n,a ca,rA.lanibrer'h

de

Mariano Nunez Vecino


TECNlCO DE TELEVISION EN COLOR Sei"vicio de: PHILIPS, KOLS1'ER. THOMSON.

~
ALCONETAR
D. L. CC-3Ui·,lm .....

II

ELSE, SANYO, etc.

DICIEMBRE 1983
CONSEJO DE n~ACCION

Taller en Itt ealle CAPITAN MENDOZA DUm. 25 GARROVILLAS DE ALOONETAR (OAceres)


Para condcermej6r La historia reeien' te de Garrovillas:

Leandro Cecilia
Tom'AB

Cruz

Monroy (Director) Avila (Red-Jefe )

Tebfila Dominguez Emiliano Jaraiz, Vicente 14ellado Santiagc;l Halano DISTRIBUOION


P-ablo Dominguez JaB' Manuel. Garcia TE'SO'RERIA
Tqmae

Tom!s Cruz

GARROVILLAS .
.

ALCONETAR

'"

DE

Pablo. Dominguez

Cruz

1940· 1960

C9 LABO.RADOBE.S
Jes'6.eDOll!inf,"Uu
Joe' Ga.lu MigUel Gal.u Bugen i 0 Garcia

II

T.odoro Gou'-lez Pelayo !-Iellado Emilio Pe~iue.


CORRESPON'SALES

Antonio Maci ..
En EL PRAT "

En LEGAN1:8

'Teodoro Picarro
En REUS

E XCURSION1S
CAT/ILUNA Sa1idas a J:::;(TRE)IADURA .d,e 8xtremll:dura
y vicev'ersa

Eduardo
-

Martin_"

COLABORAN 1m ESTE'

-. -

-.

--- Ng-

a Cat",lui'ia:Lunei>

Y Viernes

S a.~id~B d'eC ata l.iri'ia a Ext r emadura: Mart e is y litroj-\l'.E!:;

.::>' badps
j

J.J .:aJ~AAI5,A

V~:rgi,lio ELIJAS Victo'ri.no -FIt;,~.R.RO

IN !:L FRA-T ;Carmen Jim(,nez' C/Joan, Vil,_,6- Tel.37,93536 -.. (J'-Ioto a Hiper P,rat·2) Bar "Las tree AI! C:tr,a.B1.ii1'ola ,*,e1.3794819 ENREUS:ValentinHt>reno
EN ,GARHOVIJ.,LA.S;Bar Paehe

Feli~a DCllINGUEZ Enca:rnaJULlt.n· Andr~5 IGL';i~.sIAS

C/Entenza.16(Par.Sol

Tel.31lQ55

y Vista)

'!.'e1.309077

I VIAJECOHOD0

EN BU'ENOS ;AUT()C.e.:JJ:ES l

·,

ALCONRAR DO haoe neceeanamente auyas las. opinioDea que aparesean en BUB pliginas' flrmadas por 8U8 autor-es.

Ti-rada! 500 e j empLar-ee R'edacci6n: .. Plazuela Cuartel sIn

E 0 I lOR
Ill. ""

I A ,6 I 1
lle·vaste
un mont6,n de ilusiones y de frusV
"

tra:ciones. ,I

~,~

;'"

J:

'r' '" I,.,~ t L~ '" ," ..

,,'

l'9A'l" I ::J contig() ,(:..J

te

'1'

Dd cen que has' :sido u'n ~' "nefasto,:--qu~Ca1da do'e,pqr 't~e6 nos: has t,ra{do noti eia.s de tragedias I de c i err'as ' f8:bricas, d.e amll,entodel. d6,sempleo, de ,~s'eala-dRS ,.q.pnti:nuasde La violencia.•.o y ta,sta.·qU"(l p,re,~gi~b'as una gue:z:ta ..nucLeaz- ~ '- 'j'Y'ma:s',ppfqu'e: 'rtobay!~. P:e; o'e;st e1s:aro _' -'t~,-J.~'Si'3.\hln -lh~,' agorero'~'.- .Los' hay, sri? 9:!.~~~gQ-'~~1,l,-gcu,.en.tall. q '. 'ita- ;.. ,1Uin"irida , _'.. ind!", i:Iifl~cic6,tt ,~que' I'a: t'r'e:C;b!! ;' '~V\"fr:B'i'6rtn 'Q:ef h.ambre" para hoy'" :B, 'n"p~~ 'mapa .. ~-a,. ,'~'t, ..0 ~'e a;,n. ,d~a\q~7 ,c:'-:., l)1al:, tie,!!!. JilQ .. bU'~n.~,c~:r'9-,0tc"e:-tc. Estos, rel·c~rano"p·i3;re "11 'em:_~~~aa:dQP1;:X'm:rstas,

'rf~

.mas:

: i',:~',lneb.t:l:s' ele'ccJ.d1ies
./' .

GarrpV"~llas .Ll.fo~~s,"e'lc'o' "eJl~"tp~t-6Pa:D;a·,c.o"'~ la' 't1q-s,i Gn dtiun re oi en " '~~ ':!e6~~~a~o' g,~~:i'7nq'".I~? .~¥~pgria:pa:p~~e~/~~a:da",'~",' ... ~':'e:ap:~in~a de unas iruai -

,L ~

• ,','

':

i~

"I
I

mU'nJ':C1.p

1:es;.

~':

'

I,

Y llegarones,tas,;illa <':,n e'L l"jay~fl:in,dO -de, .. U j'u ,:'ptug,y no a trajoron un Ayuntamiento con 'lilayor1:et' 'a--o·1.,z'qui:t:rtl:a-s"pero,' 'c* 1:. d:aa de ftterz'al$ ohtr~' . ~-' q:ozyl,U;r:La.st~)f :y,'sq:~~lilqt~J~{.: Ay:~pt~,ip;~~o 9.,uptoO;:~ i'l1l~g;inaba'!llo:qtacilD.lontcgob-er -. '.cna.'QJ.¢;1.¢l.~~n;ip~l uon ,~FlCl!it,I.i~d~h!id b :saJJ'~ .h~b,,-:J#r y: 01 ~abor ~s'p'lFQha~,y: el ,trabajar_. cO.,u;n~t9 R0'¥! ;c1 ,pi en d,e;, .o:a~:rp:*.ill;a6 ,'9:~:fr·iS:n,",l.sa:,s tlio;tfo.'__ AOri!:ina:nt e.6,~,L4i"g9; virilos,l:a.. . s · s . 'm,crita.blt:iii;c,nt-§l ,quo,,-po,r 10 1:il;6,nO'E' .en ,g:ran pa.~:,tel..liQa ~.ab!iam~H;:_ ui V.9,c-ap.o,. , .eg_

'~'.',.,1

I '~·z:_as'.· De ·Jias
J' ',.;,

i.~,-,. '"

'Y;!

'siegu'ishrcrec.i

I:

II

't'eras- d'c gra'Iii'tp,cort la· c,rcaci'6n .hast'adl momento, de di"b.io'c~9' 'j;:rU:,~-s:~os de' tra'" - ,I ' :' .' _ ·bajoic:'l r8c¢"C~b del :CtS. Garro'Vilj:a13i't·~·a:s dot; l'a"rgOs" 4fi'o's::'d'tll:';3'ilai£cio ia:""':'I,:a com- J l ::,~ ,pet'iC,i6n, tlfi cial ,y: 0', ca.sd, cpi.n·cidi endoco,n t u. muer t e t La d~ Don, Jose <M~~'M9:reno, 1 ,1',,,,e;L elJlpl.1onde:da:r cura
~'i-~,

'mil.'

ol'p'lan:o 9uJ:tu,ral:';l.a '¢;elc\:i:racl.6'n·d!.c u'n:t:l:"i;;nt'GT'es1nt-6'Soma-na: a'll~"_ po'f la,scaldri1 . 'dasdc, J'ul:to'~;la: pu:blfca:,c'i6'n' de:d1tis: li''bt'b,s s'6brb" aartovillas';uh '~rograma de ftJS tc,J'os on ,Agosto lluIl:O: de 'obht[l'nido: 'cultural y fcst'itro lyl]'n o·tros asp'oatos·: e L fi.
II

prfm::dr~'s "l).n~~j0.rni ....achr'darnd's

I.::'p.do ,i:9'83"h'-~ie'l;ldo' a J!oSls-ar-rov:l.'li:1'ttIos alcrg):'ias i tristo. •. per '·1.~ '11i-:himae 'I:),:Q·dr1&(.il,?S- 'ro,:,BEl.-l tOn ..$ ta~
l

,i

dils.

,sequia

graci,aG

a'un

atono,

abundan,t·e uri, lhiViasi.la

aportu.rad0

las

can

de San pc·aro' •. 1

",' ;

<

,;

·if'"

.~

"

..

de quO', ~llS ptroyecto's no '~,c~1i~ka:Ji rJ:alidad. Sih ' - ~ :efu,b_ar~iol,cFo··bm·0s.'tqu:e; SIU 1~&~ci6itha~ ftl.:do a~:p.reTld.1'da:; ,y,'~'bii-o~ii'a'pT.lldlia de "ello ElB: .la iIiril'ine'nt~ puaat.a. ,en maf',chao:,e 1'8: p'iseif'aetoT,;{a.;· .. ' , Y con
s'ti' l1iu:,,;;tt·~ t':tH·tcmor

,,0

.''1'e'f\lis t e ,198-, ; de'fi nit i V~til cnt:&,dt;:! j ap:a..'q,nJ) Iii "o:n"eJ:: 'C9r a~6 h~ de los garr ovi11,anos 1.a,e's1>ei'anz:~ d:c', quo t u S~'C0:S'61" 'sea' :'eil aii'6 cl:e 1~rettaur'?l.e1.6n de:,la.. Ca:sa COTI'$d.etqri?l,'ci'e' 11:1 urb:ani~:a&:i.::'~n d,e La ' J;.aguna,:d"e la', pue.sta 'eu· m;?l.r.chado 10. Cooperatii:v~ de- ~al'pinterfla,a'e "La 'l"elY.perttura ne.la'B,~\bll;iot'ec'a l'luni.c,ipal"de l~.s: ,vi, r~~'~~V:i'e~,da~ socia1es ,.0. per€! , s~l.')r'e, ~0d<? 1de- ' I:! no.' ,":le~ora '!n nta:e:E,ltrasreiM:J.on,es socia _, ,1'"!J3€j:ue fQh1t:mtc una mayor conctt:nc1._a eolt=crtJ.vao·,

I -'
j,

C"

,
r

...

I'.,~_. -

i I

8'OLUC'lONES

DE LOS PASATIEL'1PQS
'~?,
I

I......
J

~~

I'

....

... AL :CHUCI~RiU4A.-('H51~ h6rizo-u,t·al'c5)

'-

,~.. ,

: iNa
I
~...

1';;::c~~o~a~O'62.Adoni~.RO: 3.Pin~r.Sc~!f~~~E.Ol.N~' 8.AJ;l.Gu.,Coz 9.R.Ni.Li .. lO.A,Adulw.'r.

A.~

5.TOd~.s.oa

6.Utop!u.Ar

T"LCLi-.Ni.

AL, qCONOCE USI]ED (jAR1~ovnLLA-S1


, I --I.....;.

".
_~

--,'LngUl'~:Q.""Cb n'sti-t uci


~. ~

-a,

en-.Carrcrqr--A It
,.1

0~

6.n-o -Frnguns-Cnst>i'll
-~. I.

Gj

0 -:,8 il.n to--'c;--1:S"'O' ....Vi

e;jtl,

Iligt;lilq..:.Af..ayc.-L4g-p.r-Esc
,
,"'; J
'

c.r:piIllU
~~'

j a,,,,S'o.:nt·n: 'Ana-F-rc sn·o-Rehq.nu ...Q.Un du,nci 1


. . .,~ ~ •••.

,-.:..

I:

",

-_ -

~,

."

",,;,',

s. :~~"

1'-

"'t

.r~~~~~~g:y:\i~1 .--,' . -~.. .~


.. ,
~4 • \ ... ~ -

.e,

ij~IU.-;¥

:1
,I

rI

I,

Gar r ov 'f 11 ,0
1
fI[ :
.... . r

5•
p,or

o
r:
:I

SANTI-AGO 1\,10LANO

HISTORIA- D'E LA NAVEG,A(HO"N ~SO.BR:E}'-fi, - ItliO ..f


-. :J..t"1 ~ '1

m4,V0, {I)
~{ ~._}.

i.

1_

_de_L~o;nsul ~~ar,V:~ io~~\~~}:ot3,y., ~I~~:~ep, i "~so~F~'e,l 'f03~~,.de, J?-atv,egao:~6n e",d~cJ,d·J.do. p;se~',~n;tB!"Jt~ la h;L,~,t9r1a aM-a. ~sprJ. bJ.Q_\E)l;g~erua ¥6qo;t?~r Prieto ,'lUiS f.ue, publicada en If!' B,ey~is~tla.,d,c__ Exw.e~:du:rp. - tom:o, t!"II.I- afio 1906"deE;, tro del cap~'tulo sabre, ALCONETJlR. i-Y"GA,RE0Yr;L1A,S. ,. r del
.

.Rio· ~aj.o.,

Despues

J;a

01

••

E,S~9.~a.r ,P.ri,~t_o ,pa.r,a ,qacri.,pi~ ~o,~+:~, ~~y;~gac~R~cDle;L Taijo:'l!~,~ ~ul'l:do princ,ip~l~~nte,,:sob.f~_las .1i1~'tfiori.,as'de. ,G~l<E¥AYt,e~ i3'W!a~'~\q"Er~d;\t:Qc (V~lla..qares, .." las' Cartas del P • BurrlJ,:e.L a Car1.osSJ.m~ Pontero "los tfab~Jasd'e e&.,te Yr'isobre, lam~ mori a del Brig:adi er Ca.v:ane"s, q u'e ee el resumen m&s, comp Le to.

\p.
L,."

Ii;

Il

El

ilustI'l.e

6e:cri to,r.,. extp-e.mo.ii:p com:L~n.z,Ad.iciAndzy,..

"'!':

pe.rtarcil e.st,im'i.llo d-e aJ.guno.s P.EY.Ft t;/fl':i.;ptap' y ,,1.0, ~;U\.i', p,yor. no, ~udo qp.eda:rcomo ,rio, navcg,abl~ !s:e ,transf"orm,ei ,hoy 0~:. ;t'\lQr,za 'm.~'t,:ri~~·!c.an¥c:s de rie.go quo d.e.n vida a l'1- ,agricultura. y .La ind,us'tria,"y fOPlenten e.L bjipnca.tu.r do Is. dilat'adh y 0mpabrocida cuenca del Tuja". ~-. _.
I
-,. , • +.1 .. ~ _

~'Aunql;l.e hayan 'd'~se:pB.:roc i d9 hoyttsu· ~e,c eS:±'dEid: y wt~li dad,'aa merrae en .aa p ropor cli6nd.€l0 fros tiremjJee', resul ba- a-i empX"c! b-port'u'no el r ecueedo t para qUI(; .no muez-an en ei ·ol:vL'dQ. ,les' rgEinerol;>ae, t:;)"sl'''t1e-r,zos de enucs'trasa.<nt'i.:!:p.aisadps,que -tq'nto ae aranaron pOl" ::elfi'l1ejoramiento de 'Extit"·emaJdura. Tp_l y,~~~ c:oIltribuyan e:st,oBP9b~~'B r·ep.{~·+'oP.0'.S (i,:pia6 :10 qui.cr:oul) ados

:I
i

Bas

d:e l.osReyc-·s po II. El


~,o. en

p;ri ~'Q.& )l.otl.ci..~s.q~,e, ,6.9, 1~{~CflC'n.d:c"hp.'~f~- na:vegahie,,:9~ :f:l.O ~gj95:oi:l obr;;J. C¥to,lico 6, quodundo 0'0 .e.L ,<:lice, e L p'roy~ct? h&~tn e1 rGinudo de- F'eli--~
~,
I-_

'j!'

'-~.

I)

••

proy-acto de nnvegaci6n tiona st).esplend91'(Im':tFc Lo e afros: 1580 a'1588,ep2., J.c:;, qy.c Fe1iJflc II Elp oya firf!l,em.~&te La obril.a.niIll'~d? poz- sus secre't'ur-ioe Juan Delgad.o y Ant 0 rLi o. EJ;'uf!o 11.9ss~~ioa, .c~On~j6~'D.a Am.b~o9i·a _a,!,~toraf.e,.;; .Y Y 9ariba:f y: los, DiEj.estros Jrt).!'lIi de her,rern Y. J;uanel0.

'I

. ,I Se-g11p. nos cl,l,e-ntuE.scobar pri,ct6., •• "El;: R c:J y.c~Duq~9.d..c Al~a..con !potiva de s,u.g.tir'evip.D.!ilxpe4ici6~ D. P9rtug:p.l,npr~ci~I':on. Ids incalc,hJ.atle1 lrcnt,[ljas q:t+c 1 PUjol, tqdas lO:f? ccnaept oa 1 po df,a report6.L' ';Lo.n81vogaci6nd:l Ttt,j.Q,.El ,fb-ma,so y :atreviijo . . iIlKonicrG. Juan "B~ut:ls.taAnton(:)1_l; ,que, Le B, Edrv;io ~:mtor:es, cn.comisianes 'd$, 'sumo. import uncia y tr~sporta,ndo ao.Ldados. pOI' r-l Taj a I f'ue ela,g~do por e1 Rc:y para 11,£ J 'lura e'fccto lti obra,y en eLl.a t~ab~je con t;;gtni;a uctivldud,R.uepudo,dcI]:trTo del : md.emo afie de 1580,nnv;e,gP-I' de:,sde.Lisbop. a Alcant-aru Y doe mns turde,hasta Tole
I

Ty.,rr:iuno.

'

,I

da".
lipo

"

J1_.._

t.

~,... :

'J

--

I'

Dospues de IlQCOrrer las obras' s' exaiiiin£i.i-lOcs ·perSOno.l111eil to, 01 monqreo. ,D.li"eII t,c.xpide, doade Almada a 23 de Junia de 158'lrtuP:i;i, R. Q.(;l:q.._l.a,cnc~r;g<J.,ndo 0.1 Alca:ldc mayor ,de Alcantara. que ayudc en 106 trtibujOB.dc Qo:nuliza.ci6n.~·Ailtanelli~!
~~
""I'

it/J.

v r.D A
sianca
Est-a

M 'ON J: d
0.,

i, P.. A

li

podido per .;i.nc1uJ:da·tpue.s bin ::dd0 f.O;'cili tc:da.

que.mc.nsu.:.;.lm·onte nasproporoiono. cino ,Of]. cst til 0 oa6i6~~ a p6~b.r' de, 4¥,est:_rp..6

SucGj.,6n quo

ea :e,1.:nbar.u en 'bp,s~
11,ego.da La horn

doer-.J.,:,O:.% not:2~ de las acpartavoz m:tlnicip~ M.:1riunO NCtfiez Ve-, C-pfui;JrzQ;S,' y, :mu:y d.~llucs tr.o pCs.m' no htl ~a6~*trt'':'Qt:Q-S
01

del

cd er-re

de La odicf6n

nun

no noa hw.-

La ReClacci6n

LOC,ALES
Can me't Lvo- de~ .1 Aniversario de La Gb·ns.titU.cion,la BrocensEf~de La Dipu:baCion c<lcereiia,habia prog-ramada pue bios de La pr o,y-incd a ,'entre, el1..os Ga:rroyilLla·s.

TEATRO

I
In-st'i'j:ucion Cq.lturall. une 'serie de actas par '

variosl

'iEl

AqU! buvo :Lugar I e L diet siet e de Diciembre,la represent-aci'On cel;'Pate-l-in.Hetrata de una o bz-a an6nima r-rancesa, de .finales ,I;>ido r-e cr-eada y'pue)3ta enesce-na porel grupo "Alrunbreraii de tti.ci6n Be iiev..c..,<1 cabe ·en J,OB lo·ca;Le'.6 del Gat61ico yupesar tura que s e regis:"i:;I'aoa'en La sala,esta se lle;qo totalrnente; y ha at a e1 final,- aplaud.i ende ·en' T ~p.eti dn_s, a casi cnes 10. ni~g;istral tbd~ al grupo. . ' Durante Ca~re-t era

.de la:: _Farsa de: Ni·_ del siglo XV, que htl Hervas.La represende La ba ja temperael publico agu;:mt6 int erlll?:e:taciQn .de

BACHf,O DE CALLES 901 fiies, de 'D:ic'iembre s-a hn pr o dedd-do al haoh eo ~de La Av·emi.da de Colon, de La Sole.dad y; 'Corraderad-e 'Ramon y Ga.ljaL.

Las obras' han dido llevadas a cabo por el A;yuntamieIito cQn maquinaria de la Di' putaci6;o. provinc:l.ul.Est·e bacb eots e hab:ta hecho muy necesario,desde hace pas·tante tiempo I dado 10 det eriora,d9 del, pavi{llenbo, 6-i bien. los 'd1'as en que eEl llevaroria cabo las: obra.sc,.al cOinc,id:Lr con 'r,u"erte.s,· ~iuvial.5,no han ,-sido los mas i'd6nees ~ara logr:ar que eT-aXquit::din suitiera ielefe'cto deeeado 'y yae.n -aLgunoa punbo e Lee r-e-tniendos se :encuerrt nan to tia.Lment e ~e:vantados. FI:EBT~SNJ;tVIPJ$Ae que-en reerso come en otr.as fac_etas de la vida' social, la crisi.s S9 rrace nobar, Esc'aSa, -afl1.1.encia -de vil;>itnntes y buen tiempo fueron noi!as d:e5ta,co.d~s~El vierinelf" dia 30 I en un Locn'l, d¢, J.E!, Laguna i:;uvo lu,gfJ;rel y'f). 'trad.ic:{.onal .. ad Le de di.'~fraees. b En e:st:a oca:&i.oh e~_t(,'i;b~a rg'An:d;,~~%9~.~ .?_l qt~~,,,Garrovilla§J!p:'~_~~;:L:e~·9U'. fondos,. Q
r-e ce

Con po oa iandrnae i 6n fe n .gener al ,t r ana curr i eron las, 'pas-adas _'fi 'as t EtS liO;vi'd as .Paen

,V_}JJAEBCQLAR_

El paaado 17 de .l)iciembre,el Cora del Goj_~gio Fublico;dirigido pOI" la Pz-of e.sorCurmen Gp,I'cf.a del 'Qastill0 ,partic~,p6 en la ·ld lVi:'e-stra .ae,~..villancicos organizada ~'br 10. (;ons.ejer!a de 1iducac:;i:.6'n y Cultur:a d.e l,a .. ,'Q.~ta de Extr-emad:'Ur"a.Este J c.ert<l'.JIle al qu.e ccncur r-Lez-cn ane,£! ,i$.grup·aciones cCH'9:le,s .de.amhas provipqie,.s ,$eceleb;r,>6en. e L Teatro Lopez de· Ayala de:B'adujoz.No tenia c-ar.fic.ter c0!:ilpetitivQ POI' 10 (:1\,le n.L fina1izar la actuaci6n todos los participantes recibieronuna placa y diplolI1a,. Los e.scol:ares E;!stuvieron acompa.fibilbs de i1Ume'~'o6oS' padres t.. .que- q'uisier-on'su.tnars de variosprpi'es-ores e~si '.&la9 to'. ~ del Centro usi

como

El pz-Lme.r tri,meB·t~e tividades extrae,acolares x'a bajo -eL t'ema tarjetas ron expue eboa .en los

9,1 'concurso...,efxp_bsici6n'p'c:.rticip.aro'n to.des·1Qs a.Lumnoe y, 61.l.strt;).bnjos f'ue> pus,d.l;to6 del edificid. viejO de La calleR;.am6n y C.a.j.,al.Un juradocompuesto' pop .. pa4re.s y~ro.fe6or:es fallar~n La niuestp.a.Ij:ab!-?t 0._0'8 premioe pozCur-eo ruao ·de e~]_oso:torg~do· po~ el .Ge}ltro ,y el otto por la. Asociaoi6n de Plidres. La;s pre'mi()p' .c9nsist~an Lo t ae de, m~t,eri'a1 escolar .Este·s iueron Loaganador-ee e '

En

del pre.,r~ente .Gurso. Es'colar ae c.ert-6 con una: serie de~centre las . que destacan. un cencunao-eexpns i cd Sn d.e p.inttl~ navidefias.y: un' recital de villan·ci-co·s.

en

Ver6nicaHartin G'\l;"t.ierrez Roaa ~1arl,:;t Pe'sado


.1

Prifescolttr

IQ"

'.

Preesco-;L~ 20 Jesus Dur!n }Ialano -Yo~o.nda -S-imene-zDom_fnguez ~undo Nivel -Declara Al:>.a Duran ciantiago

Primer

N~_v:el

Roberto Carlos. Valie. Cordero S'ar~ jimecn~z - .. ..

Raul

A-

stq.UE •••

-,

I"
'">'

"

_ C,!1P.:r,P 0 "Ni

v_a 1
.~

-\ [

'M'U'a;e:tr~.oeaj;fj].o

.Vec:il'~Q:. Ba,rrj,gSl

JMJo9!n.u:'~'+n.e. '01<a.nrn;
:,_.J,bs·~

Q;ujnt 9_ _. '.

,--

rf,:tv:e+ 7.JI.~ -:" -/

I
_
'T "jJ

Mg' Elisa

CepQdnMolnno

M-\1i"a:~,0 e$.O"I:fza.a@!ut.i:&rne:z,

B1i)jrqUe',l"a·~

ti
r;_

1:0:'
"

r.l~,~ 0:' .... ...;


~r·-.j.
4/.)014"

, ...

...
I

",

1 .: !

1--f!J· ~1J:~Gno Ntufi@z ":P1i"d:BPnill_q, .1 M~ Flo:z'€)llC·i-u ,H2.c1~s pu:v6.n O:cttlvo


r!L ~ I.
...
• J

!.:1~tl I!. ' J

'. !

Nivcl

J_,

.11'

.rJQ-S6 ;M~V'01i:t'i .Pa,6:c-~ml, c·


}Jia..de.l

..

S!~,:i.nar[\il

au1lO:~le,m',o.._

'

l!il

l,

1- '-'.•
!?
., •.

""J~

-~(.

"

t'o una trc.nsforcncic, b_n.ncapl,.<Jj 1'£1 "'o,tilc.lqu±tepo. -j :-Cl'- "I' ~uio.nte;6:. ",~'I ). S"l _~~.~ oI'.~
I

I l;
I

Y" fJ.!ir-mt}dB.'6 paj keJ.: ,so;uii~n:!Lnro" tUh ~Uir'Q~3.,~B.t.J,.thO~IJ. ~ ',,'.J. r ';1',/'1 "ll ..:. J_ ~ J r: e - ~~r", -e . r ~;~ n ~~ r ,..i ,~m,!fto_ ._ .. IiJiII.. ,.J....,_ l :Ocsc'i::.nsc en paz D .Jose Mu:p.Q. yrcc~b£tn 6\1B- f':lllr~IJ.~,rcs c1 ~'"' __ . I -sontidoposnme de IIALC.ONETARII ,par ~tt,ut;(J S6i;;l.s~£n.~ perdid4 • .41.D<." 'If''' , .. r • )'I '. f :.·.).i:·.U;,o-\)-.U.d •. '! oJ:telo0 it!} 1.I .... I .J. -"!. ' '61:01. "- GJ;f \.r ob.-''', "J i ~'~J.,I.:!.! .• .r~::_,·.tn ~s.t~.I](~J:'[l" ",-r",b ~,~.,*Sg:~1!i.-.\'l! ~1: -'r. ~!!$.i::J-'l,tlqtc,J.r-.t;tc.;-";~' .(":;,I';i f.1l_-'J'L~ it'" 'x•. J Ls: ,'1._ "'"l;::!> 'l j'n8. ..E'tfj--b~Ii .....1: ~T.a. ',J b .Jl';:tlit.'J r.. .s.f ~b ,s-'Li.J:f ~lJ!) '" Jiol0._'~.HJb;5 .91) :~}:ti:,.t~G,cio:.J S!: ~oq o Dr \11'_1,-.[e::; , '--'_f r;; ,.r III 0'." _.~cfUl." ub a:)lJ~'100 <:;F.l! ~:>lo'~'1.jJ1..:;. O-,"I1G.'·!1c,.'%Ql:~:\.uc.llZY:J '.'::; :::; ;:.1 ~i r!.l:';r °ir:i:,,£-i!;;-:;;.,--c -:;,~e; >J£.fttllf '-:;_n,)1°t#t~,a fit ~"'':~ v- F.i!'Z.... 5/'_ - r L; .t!·Qf'r.i:b '{; ,,'-,-.::::1~~'!, ,LJ_,Ql.~'~'o.. O'r:;y,c .• '~'lllL(,J,i;;:)-l,l-"l ........ 01-ilob·o;T r!I_C-:--~_,lJj.)J.':_( ·L'.r:1J: . S' SCRIPC. ·ONES A. IALC~ETj.i_R" GlllC::).l:',~)' t z, "':; Isi>:';fI':l'?fXf>fo"( ':;"1:;_7 01.. ar,il~! '~ ~ J, ':t",,' ", ',J eO' .] 8J. d, e aeu ,6USGr~b-J:r,<>; 'tY .re-cab.J.r. c , 1,.. IlChVi_.6;; '.mEl~ll;mTm,elJ.t'9; _'" o~,,s,u .fI~. r .. '" J..J,. , • ol'E.... ... ....... .. 'J.-.-7::, ...-t 'micilio"o si yn o a !SllBcr:i?"bOJl y d ea e a rOIJova:r,dcboro. ho.Qcrlb modian
~1~"T

;1,.:,

r .l..T- " ci.Uo.l3.:t· ,

Fue

"tJ f' o;

-d,

' ."
1'0'_1

Pr ca i dent e de La 'Socicfd'ga:_;_!l'Gii~a.5i'O'f1iiij~.:s "10. Sirena:':' _d~Gq.r'~ ,- .. 11 a:: I nr''1!1.c·1"_fJ~'r -' , r o. .. . ,I t .• "'-3: r'IJ', r··rl -s J •• _ -NU rrc .,. :._~o iO '" G'(j:;l clb"6.K1.:a'01f·' rd-d: ·'1 'A"L'OQ NJir.!tA,IR II orr In,umm,nsf'!s ·QJmsli.Qh.C·S'~, 0]1 u_n~. B'pr i cn;.. . 0
I ...

~"d;cr 'O'$'tfri~p[l;S:r,<:tU6 :r,etC:'G)~51tm "0., ~~Ji1bl"'TIB .. 'f-0lfti.l;~sr}. :tlts,,;' cdt.cls .. eIJiJ)'I;<ib':l!n,.l!Q


1 J
~L , II"

sa

.,~r'""

.'I!

!Ii.

,w ...

~; r'

<

-;:;

.."

.. ,,-.

.';._.1'''

".W

d03 '-'l!as
[':.0 ...
~'W

dOD cucacue
-, _
\i .... :.. -_' "..,,_-_ ~ ~ ......

si=

I.

'1

f-~·;.il:'l ~ . ~':J _; _ ,
Tole,' ~... 7:'.
llll

F6l""2s7~?: A.Q
....
J oh ~~/ -~--"'

"J[,r.~

."

L'-,-,~-::,

r~ ... _

a,)J~~"§;~ ~q_Cl.1l5Pv;zi:~) ~
-~ ~ lo. -d

.!\

~m
.r ~

=. i"
-.....

I~

1 ... .-;,.·~ 1 "'~.J.'

"
I

.f.

r- I

"-;Ji;

rrr,q ~ctf:ltrolar~1.Vdo.- - M :to"-ad1f'c¥di.Q;IIEn -;Y11,L<.d:~~.t:5:*d:i'~ ' 'Cl'O.Tclnt6ln-8 suhbm q i; ']i',. 'br ri pe!Ll'i do~§>y d: m~';cia. 10'0 Ei ~p~ c c:to .:tdlC ... 'sU'ecr ;t;p~i'6fn:l 0'15 db:{. In S~[.J~ ;..>, r" ~ '..J, .oJ .......! ,'::'1....- ' 1·',· ~ j~-!! '~~" ... - J .... [ ..1.. i -

--:Esth

C,AcJ~ Dld~:~Q~S.- -,;.' J;)$~~a.~H,;U(Gru:L'Dv:i~l~ -:;:....r. ._1 .... .. .......,. ·tMH.-~~ren-c:i?a:·pue';d:h~o ·o.£J::fz"::t-t"lo.' &:-.f~Hcr;d dfqu7a.orJcnLfido:d
""

Q,81Q'lQOOQiq'i

"""

o'l

.... ,

,Ir,
u ...., _.jJ;) ,
,,;;'i,)J.

'II

!:ffi_OI"!'".l

Gnrrovil1ns ••• -•••••••••• .500Pls ,'_ n:9.p-:i:,q~~tJ;~gi,Ontrus o Lo cc.Ld dudoe ••••••


-.. :-'\. ~

600.~~
-_ .

(""::11'
--

do onvio.;:-,~u_'U.!.:'V"'l

LUG,

cion pC.S'bt"tS'1' d't:,."'d:~'iftr:t e'ti,bi< .ee des t Lnan a ct,ib'ri-r


...:;!;iJ:i~~I_l . "_L

.('1

106

(_L~ ... ,

rgciJsttlt;~

l_

J:llU'.'

-~'l':"\

,~~~~1~~;~
_ .: 11

;
i' ....

T~~~__.;._....-....~-~--~

~~--:-:-=::-==:-:--l
,~'

C' 0 ';1_A E:3 R'A-C ,ICtN ES ' 0


'III::"'.

'I
~

... t
"'OJ.
I

..mclIlor~ad·o

.
I
t

... aW:~I,r' 8 ," ':':.3.Jqv'1. !!O

a .fl~''!~ f ~1
~iJ ..

Jo~eMa r. <::'ljo
11~ ,,,,.~,
if.'"

fiioit'ono
r"l',;;Up
"':"-. -t'~

~l
'l.,;:>Er:hIOi;ll:
.'

1
j

'1

'"lj

•V

Lm ~~d co ~

-,ac..F-. '!t.:y~.j"); .,
-"'[J'-

•.. j$lL.

,r .,~, i 1f IV ..;u(El iftes~j;na~~fs a%i-de<: m'istreI"'i'oso t~'asl= d'e ;¢ont'~.a. 11:··eerf6: '5,:1 ·;3:1'iQn~ pEirso- .1 -na no deberia morri:r· ali'olra-;elra" ei:-a"iJe-Ye :Mi)Teno·~''l!' cllra 'd'e):SatJ..i:)?-ed'1-o.E:t-a e1
' .... _'r ::-.L.
Q

~,Cp:ij}1'·;L!9iJ1.l{.~NO; -' P:~IiPt~

1."1,'

,00

~'.r

"

.r .••

~~r-p fro vJJ ....£" ..1 ·10(~'l ,~n'. I .... e o I .' j r 11.1) ~'J3;;E~~:~'"J: .tr.u.J;E)~~~Xt .) ' l)l "!'lLC'; 1: .ir~',: .r 1:
e....
j.
1 -... -

;,;1

I'I'e'

-.h. [.J

IJJu

.'.1,
f~;!--:'_JjJ~.l~·~_·f:='\

f!
~
"i

i
!'!
l

i:"

PEU'a. Garrai'illas· y 6i alg'\lien eae e que exag.er-o , ellto,nges voy Y di..Coque don Jose, N'aria .eTae linico de lea nues.trm3 ..... q,u,e;.. no deberia lla1;>ersernu'er-to. su muer be nos C:lI;:tU6'aano.a d todost'a.l riqo1a1 pobt'e,al buena y al malo,al cre ye:nte 'Y ad. que. las casas de 1a i81e6i8. Le Lmpoz-tran un bIeda, Y sino-,al t~emp:o~Ahor4 ,Cjue e no "no'S ~s,cuc:!n.a: y qU~ J!.\O haY p"§:r1entes a LOS qu e fia.Lagar- ,se ria bu eno que re~on~,zcamos que d.on J06~ }lIa.ria -l..cu:ap.t· a ~iiO~,,?,~~re.: nosotros? :rue 1a p er-eona '1ll:~S l.mpOi'tant~, 0 a.L menos cuya Q,'b;ra fu'@' rn~6, tdl:itscendent e, enloe ultimos cincuenta afio s en La hist'o,t'ia 'de Garro:villas. 1..~azb.n:es1.M.a6 0 menos ; la,!! j §:i..gu!:g,tl~e 13 • ~ma,gii.~'&nl:e,6.iil j~~B dichofre eo l'de.h;lQ;S _1.0, ·.I.g:u~i.: era...::.:¥, eSQtiJarrov illas deslle lague1"Y~f na-sU-'el ffi,omentct ·prefrenl:.:~e ,f1Ue~,ef{ 'on-deJu,e·~e- alc,anzar la me . . '>Ii ":l. "n'l'''JC', I'li'~ 'JH • .. >.;,r,j) .... mord a de los de mi generaci6n.Hab'.fk.:naftlb.rt&}'Ef :a'.n_td..n,i~ ~'9' n-e. B-]!d.a,;ae.1S-,p.ri:maria.e "no r-e aU\:yltas·. Exist i an p enalidade13 e-Q.c"",b-ier'~ aa , q ua 'la tra.Q.i cional tiin.i,de3 'yeoh :rc;>jo de~ilQ-A PU~~4@'e,1;,~r€;l:~~:U~ijiIt~tia que se conocd er.an , CQraenz6 .La eli1igrac~6n. 'pi"imeT0 "lentamente; luego, '. a r aude.Le s , Ce.da cua l busc6 cobi jocOli:lo y donne pudo . Nad:d:e 6abi~ haat a d61lde .iba a IH~~ar la. nee tt&i dad. de .em~~az: I S~se lB,arar:ia'en r,,;,., I'!.l.t -s~ ,,' , -'~o" ,.;, J),",,'T"~J!' ".,r:'l"!,;,;.:..,(hJ.J'..,. !;I 'Xo "1.,) •. _1"1,.1 •• __ '-.1::... pu e'l' a: "'Qe'J..,'Va c:t no: en.J:<a ",:..1:. C u.a"tt'e l' .I:' ar-r ""U'", • , . 'I '
C',

mas nefesario

1J1.r~ra. .

'1

,I ';

"

i"

:\

,1:.1'

to;}

Ii.:-

":JJ

,~(_

:'..,~),:.'

rt.~

"na.5ti ..

:i
1

-;- .)£" _ ""!• e-. t~!J ~ ~~,.., :_.__ij 13J:-,_I~ a> - I-::'), ~ !_~ _. J."-' L:r 1 '. • • EEl,;;!; era ,Jf;' <lI' ,6 (I q]'q e up ~e}C~&e a ~), J,~ p:i t I:,i..a.;.c i6iii1i_ jQ..,e., r GSl..t-FQ'V i l';1a£ ,~etlan do, U'l;l Quen iii,a' i~~.~'~ .l?AAitp.. ~~p,~i~ar G~i4_,~j, 'QiID~t:iil'-a.Jun~y ~P'V~lit't-£!,tif~ez.,~'n~:¥a.~b('Jla;at'a!.' :.41 4~l . ;... ..;qtj,~. !. .. ~'".s9-Hv4r 'ul~asllg.u:an:Glo J.o .4:U:ce, f;aUapar 'er~Ilip~aJ.' a .·los, -cuell~O~ de ;banta de /::'
0-' P 0, ~~ r :,~~...

,J

c.

':J

.:

'_

"sellrn·ez;A.~d.QnJI d ,'t,a,rutq_ !d&s.as,Q.6·i;es"? " " ...,' v , ,:. . l' ..... , .' "r :.", ':-~h:.':"r_-R'.-I ~ ~, .~ . r .- ~,,,~b'<u'f J" " J' b." ('J ,l'" I . , Oil ;:,T'a'l -VGZ"'"ll, g'tia~'~ r:ij¢:d'brde,_ctirr'io .. uel.cura e·T". r~'dib'i,a:o~Cbri, p§i~'te;ntes C?l~t~ ·•..+~54~ 'Ve.:t'O· ,arl1,bi-efl-"a'l"tffi1·IiOS 'no' ,10 ll:yrd eli' 1111 ' 'C6Ili'e~~&:a~ ft-e--:'c~.eb~az:· ro:s._ ~hlP_teIlte:sD(as " . ~96e;si~~dd,~l"~ ~l'.i'e'-$l;;gllb£l· rdeieri' '('P)Ja'fl\ag_$:ul1~:hfan1h. 0 ,'" 'y 'a~g}( .c?)n;ch~;, ~u,da ... ih;""" --..It" d~'-D '""11' - -. ' ;~ "n-' lnbaro)'~' a'qu·e:l..~ :,;:8."" ,_r:. ,-w •• ,Ie 'dL!i;,(,.. I.i!a.r •• P. e,iP;,sa.D. -' q\J,.e. n.!?: •• ""J.k I r:f_~ J.I, ji !. 1 ;:,. ",'~iI.'l ",e . cem8:cJ:.:L10. 01\ "'-e . 'OUY'll1 ... r~ ltfD~a",0, Oras.1),;.~ '. ,.. tr. ...... "-L' rCrt, r.rl' {~~ \l.... •• rC~"1 ...... :'lJ! 1...., . ., J" ....1 ,1:(}'i'il. Ie. s'0corr.0l:· oe n -p:ecefl'~ ~ !:.laltruir.' de ip Jlt::ilir~s 1,~1)1.0.nreJ,9,"" ;~:qljl.elJ..,o a.:..~" oP..6:9-~i'lrai'lle~sl B.l l>e'Sc:a~". ..) .. d" ....," J1l. c... ....r.. O·...J, .... 3 10, ~ I) _c.. Ii'
J r _. """" ~ -• ...., _ '" _I _

l."_

"

.L

a;J-!'

~f'i Caiz:,SGl bJi'e to,(iQ ma,s..:so ),.j.qri'a.,''9.u;e;;~.9.uelJ.a,,!:a:ra. eaa -u,so de ·h~ci~;r ,ca;WddAd'v;s'ifd:idima:@inio(J,qu6 10' .:hizo en- .1a mas t tal soledad. El ambd ent e no podia s.er mas .desl;sperado:',el. qv .podia re,s'i.s'" t,ia y 01 que no ,bu'Scaba enj,:.a~"che ~.~ El, Prat I en toria _rn Nactrtd 9 i)H A.l,emania •. e ad:af. :0\1&1. 'B e:r~ fil e;tl.,~ e1l'l ffU': ~-gii.a Sfl'!G1,( GnOla-...-'ch" cl O~J:~! ti::;ror s, ~,q.:-est·O·1~'rl. . 1?1 ,i ndiy:j;.'" • 1'1.' • -'I.'" , J:r... dan -r-e ~d f " 11 " ;" t . .i ",-~a:.L:IsmC!)' T'e~os,m'''E;~~ - ".... 1\\;1. e_Ul,')3:\e.. 'U;' .• t r~ 'ue t;aT£l b""" (.'~ ~,,, :.-t-cr toc~ ',.:~ -'c;ltun'b,Lar. J Q,de l;C'n fla.r~:i:O. i:: • q' u~..::.· J ;..£1,;.. •.1 iJV flO:) ~ e .. J:,

__ 1 _t;.....J ~ 'l..t""" j •.;t.:. ... .L.! I. pUb"ifo~ C~;!'1,l:,Ih1o a. r

............ ~ .....

r.. p

im'~g'inar~· ,a,3.g:,tlIl·a' it,r{ ~ fc(!jr~IIIlaa.: o

~.i~~ r

It...Lt'

lJ...;.;,.;. .... _.i

...

..,.1

r!r

.v~
I ,.--

a
... ~

fir

...'

.~~4

I ('

.;.

....,.

- .... ~
.J

r_"

"

I,

I!
I
;

11

I ,

Perc d0j6 algo, mejor,la prusb.aconciuyej;r&@\ rie~q'lle :Eai:maginacti:on,e:t tr'ab.aj 0 y 'la eO lida:ridad sal v,a .a 10.6 puc b'lo s. Y 01 cQ,ntrar"i 0 ,q U~ 0"1 i n4i viduali.smo, '::.1 <t';"'.,.;; ~ " .. ~.. ~1 ..... I r i" I Y' laa:p~1: a: .)deat:ou,YeI1 .I:,6c;:omuOJ.da:6:~s.'" 3.
& ;

.~ ;-g~s~o£'M} e;ffrr9!~1 ~H~p~£(,±o! aU-!'lJ_r!a+.;1,f.i6GQ~ncll'ln~g ~,,·~e'e13nt~_p.E c~tostr~Q ':0 ... ~"j. r. scat., ,do:J un cd.·.t.icip ·pa~:a:r<l: C. l,u.b"ge· Ia:nei<;.\nes .••• } .y es. J;.} ~'!1.... '_k~' ~q.q~~+;<:nt~ '~~~9 :{!ue,~pz;.~~,e~'~H~ a:.:lli~c~r ~~o ·~~".11~a ;ii't>;}~ea~q.e-'l!1q;i;h~ra~tuna r~.§'fdeiicia_n~ra Ia_t~rcexanea~d,etC.n'''; -, J' ','" y..c.'i'r,' ,'r, ' -.r. t,;. ·vl.!.! (;1",.',-;.. :.,.;.IJ..II.JJ ~ "1..,.J"-'
'I.' ;.. .. ........ ' _,.... _.....

~e9ien~~p.~~

~'·o- -

J I) - j,

·.ICQ,O." o' . J.oJ,J


-.J'

a. ±
-

"rr

.~ f·..!,; (, ~ ... ,-_ ~ DlJ. ~ a y;a"' (:;8 .•E:rr ~,;' . E.n las.... ~.4iiL 'P eabi lio ~;":I .J... TIa&f.ilf~&· lie. !lAlco-n&t ax I;' _I rii:u~da· tI eeti.I!ron-i0 '~~i ,.~ Vfi / .\.I J.
I ~.

1.;: ••

iT",

.r 1

t'r

f~

.!.-

..

..

(-

..

'.

at

~,..J..

/ • .J

I...

'1Yr-.~

:;:;.l

,~...I_

......

'"

l,-4

J.

.-..,

-,.

_-

l"

\.;.t..~

..

.,).J.-,

'_.._

'~~

"

I'"~

'~ . fJ D.J . - "Nl.'-., ,r.. 6 . _, ~~gy.,:..er!!.~ , 0 ,.., ... 1. ..li-1-\~ q,n cg_~a rpuqn.G,O _&.1,Q
~ . ,. 11 " -' r, ,,~ 0 I )'

~,Lh"
.;

;.Iv'

.L-l.. ". ':' '

l'

:1-

I'

,-

,- ~

.J

A.!.;

'. -~.
I

T •• ;;:

r,~~a:t'!;
r 1. ~;) u~

.., -.No. ..::t~p_ot.ta •. he, q-ae


1 _ ( •

"':

~ c~;
'l

Y',

~., ~' ...

sn:'<:J,u E.lC • ••

.. I

----~ - -

.~1
,j

:i
j

:f
j
11
DEL AU';rOR.': Buole aconteccr quo 19S ebro.-s de ips gr~,n4:es 'ij,oml;ircB ae por fa1ta do cont i.nud.dad , La. raz6ne,squ0 EU pp,rsona.1id&d aobr-epaaa a La de 10,8 que 1e rode1lll • Porell,b, el unico homcnn je po.s i.bLe al cu P,odro dobor:t~.,8Qr l~ .'1i;~ac~0:,n: d.e une conr:l.pi6n c,iudadan{l;,d@ repreaen= taoion equilibro.do. .,que rQtbmaro. 10 ya. ruo.liz.,do 'y 10 quo' o s fj610 pr.oyoctc;> par-a J ~f3,~~ur~r . .9-_l;l0 l?O ,eslJ.?,ct'),sa~~oqu9" ttu~6,cW?r\atL,~1U'cll?S. :afros' has,t~ que de_ nuevo 0.1 r g~,IJ? .rm.~:l,n¢l.:lq~e, ,c,on,hec!lps 1ame'!l€lr,;ta do Jo:s,e M:aria H,or,eno • P.D. dor rumbun o ,oc1:\:1),6& r'o. du ,san
... I

,
~;'. -

~:l" }!~

'"-.

'\
·1 !I
I.

J ..

'.-;

----_._-•• I

II
'q ;.
II

.....

LA3 __ ·~-o,~ ..' p.... RACE VIRGEN SE ( !";_

.1

,$U

G~ACIA

su
'~I..' r
'0:;

ANDA

;1
[j

\' ~-.'
J
""
.. ,'1

at1,~

. yt/"':t~A~a
}J::
,

(y

II).
,~l,lrll :p5.rl"oc,?,

..
"d

~'I

~ .-::.

tl
"cdrii':prar e,l a.~dQt criti~

• rl

-1,'-- da,d;i" piir.~( P,U9:s:h~Q i?p.t~6~


,J ._ "f
",i', '

Don~,J.Qse';Ma

,de ';Sdn" Fedi'-Q ,qui,so

San Hoquo.:

.',.

i
,I.

!~?c.':
.... _ 1
1')

.r

'po'r 1I.ndr~'s' I g.l-(8's'ias 'B;o.rrQ::)!,D.

~I
'I

....' t t "" _ 'Ot' .' 1 h 0 -". . D'i::,.C··I)i:,"' . . ..· ,ain~r~'~r '" J.-:- eri m~ ;6c,rJ. .o'LCJ{u'1.., V'" ,p. J.fg,en ' soa~a _L ' ,s'~. &;rnc'J.(l" "~~,c,, " '1 :~ I dl~ do l<::lfJ.csta on Altngrn.cl'u,CU nquollas uru.o ne e do, croe,ncJ.us"nos dqbQmos. 10 r lllie:jo:r d;e nosotros rllisiiJ~S,0:ri.tli'&-l:O-aJ ido'zQS -do La fiestq,11tin'0' de,ol'tlor y c9mpreR --tT.' 'I si6n. iEe,nD.1 que' oaas ''pro'jiecoinne,s de bU'C,i1L1o. voluntcid'i'lO Lae si i~mO'$. u'Flo.n~4o en t"0: I' 01 d!x6nUJ175:ti.r~s,'p"ccd..nn·er;j y t:o.do8' 'lOB' ,dia's dc~J_!nil'o);.E6' tanto: la' ',Prudohcitc,que nos :1 ,_ sale,ql,1G Las mirudus sp ,ennob1ec~cnpnrIT no o:f'frnaer 10 aivincf que en OSO.6 momcn ~~~~I ~,u,~.fI;Lq~fla)~.pIt~9-? q~(f, ~q vq .,~UP:d-~_0~~0 ~"ori lq. ,;i!ll~.'g~tL que 12.6, c.re.encins_, .. · ,~)li5c~?_ d..p': 1o.s, ;gor,<:!::tJ.,gencJ.L'<s q"l..l:~ .01 m~~wq, !tombr,e d0&O~lll9~,e;p~ _~~,SU~lD.ZfB.,.'}c:r;Pjt,.p. po:r 10q'1l'P ,s1ente}1 iUP oo:;o,qe, ~.l;Itrer,e;zo,.s, Y: olpr(3's de;t~ ....,O'lionso.,C[ ,o9ntre, .slot hUJn.o ,e~ ,D,lmp vuall:;J"e~'FD.PAndoEi~ de l{l%l.n.sJ.p,ne~, ,d~ au o.nJ,o~al =·qfe, ~l~; b'51i'~ti,:y ,t~r~tl~~~~_; ,occiO.Pt~)l~s, )i~9.~a ,imr' ~a" ~t;J, ?il {¥~!,:Z9 q UY, e.~' ped e r ~ tiel l;tombru 1.0 oPQn'e,5H~n9-o 01 spr 111D.s'd'oto.do ,(1 de .. J..ntoll.g"cl'l,c1.!l de tOc:Los, .1os . se,I :~ ,res cruados. Y nace 10: j>r,;;,gunta: t,Por que t~b.drB' e.aa fuerza In 'b-rut;1:1idq:d, que -, vl.~i>o,tl:dj_q la: -r.uz,6:n y dOj:c;tt;;!IDUdaI!Lionopta ,ld. cGhtien:'Ci,~']. lLlel§lira 01' di'p. en.o1 queri:a 'scn.o:rnt l!'J!!l."Z,6n 69n' du:en,r. .deL b1!l~;nhaaG'!' dblo's hombr:'&s,hl;tci<:lndo' au p,;;):r'"'t~ i" .SO"Oll jli:L. t:j. cr'1;';o.! • r

,I

.m

'.,7fJ2~ ,~1Ln,qBtc.,R

?il

II
,1

;:

do

_ 10i

:' ,P.06:t S:lp0 h~cH~t,~El.

EHa-'paIia.ran en 105 1)0110$ t'';:11ctdQS .cn 1.:1 r(l;Q,d.9r~ de ,1:1$, nno.ds"con,.' -eaa -e'aplll.c'fd'ad 'm:tlen(;(l'io:que ~i':'pu~bl:o tiem~"'para ctj.tr~S,q:ear· y .ont;ondoe Los V'nl9-rOf! de ],0:.8 cceaa tell 'mi emo ti empo que 6'0 ti1emretbd. ,d~ te"'-ner errt r-o $,Us hi-jo,s un hom'bx;u' oon aaa -c,a:o:acidgd' cr,e,at'ivo,t' . -:::-:', miI'~d£B
. _). __ ~". _.':;.-:t.
Or+- .. """_, :~ .... -. ~: " ••

.1=l;!. go,g;~:'rCll c4-c!'rfh cO:I;L g, 1.0,gr i a,s' m9me.p.tau.eD.6 , 4:(1' ~'C.q \ll.cbro s · pic,q.rc~cos 0.' ;tcts fornlCCS nue,str,t:].EI, conVOCQ,S ,ris['cs y jol:gorios que enloqu0.c~n" y sllcft.q:n ,1ejos.'P"::~~Q ?~te ~no t(:nia ~Ct; fi9s:t;o. \In, .:Acqatocimiop.to gues610 sucoae • .:!in ci.li)nt&s· 0 'Jftiles1 de: o.fi0S :'01 est,X'flnp ¢.oib.:r.~(jj,.n til u C' nos ccru,p~ y q:lHi' t~nto nos · hizo hD.blhr en- ll\t c.H, tica ", 'Y- lCl cu.,r:losidcta n.."l'ci'(lc,,''de cri tieD: :qUQ' LaE?

'l.I:fer~

Ip.·rFc~~it~'ep.e.

otro'J?,

~~~(H~!bs J;i1&S

ttd:vialep

~'ma6 Co.rn'ale's?,

hutaa

e-~,a

hizo,

comd.du que anualment e haec 10: cof :'::'o.,l;hudc: In V,l.,r,glt<l,l1., B1;.l.c'Sq,i6 caac. im',portnutu" ... ando se procedib. u IT p¢di'l:' db'nacionGfs'~ed,i;t1,qro 84tr? cofra
'E:Q,

r.

_!.

I'

1q.

,~i 1-

_.''''

•,

,.

-)r

..

_.

:.1

: . .. :. ~..

I. _ '

','.. _', .'

'un

·Q.c D. J o.s ~ Mo.r! CLHo reno, cur.a parr a co d(:{ San P e dr,o, Iiuta . co n"pnl::x'b:rti\ls Jll,C rt BermQ~ de mis3.·,mC?y;or..:1 dijo:,lInd,'Y UN' MlbLON -DE'Pl¥SETl\,s POR EL .ANDJlfC'RI.~_lC:Air

'des ptllir,n ~pag3ii'

10s~.gas:t,os

dll

l,a'~i~stt\.

Ell'

c·so'·m01l1en:to -sQn6 :lct

v.QZ'

illespo!,ade,;.

:1. i
,

e is ,d!Oi'
• .E6
-

I~
I

sidUF,; ••••

'

,I

.,

~9

r:_ ....

3'5

.J

·-;'"·i·~'-

... \

",I

',-

_I ..

fll

L:J

,r;{;oj

£;:_~.I

-r.; ~

'>,

-.L·,

' ...

- .t~J'nr"!'

.r"::':.J.}!i',J

.~.

~~ )J ~""'h [\ + h o cho sdri-ap~ud~ritc abei:!" cadit; ·i1utstro ·i,nlnar·tal c ervaiit os'" ee'e:J!i:bi6' on -'St(:~ QU$\:J-0'fr.~~A'Gon ·~:a:a~.i f $lo&~s:ta-:~om~.\t '~~fl,ad~",' a:ni @O :.~Sn. diio·tt, yjmrs:o t ~o s po« a :-: .~. -..: ,~i".a1i0i$',;;'·\:h~,J'.l. : '(e:or.i-cr C 6 sa-dei' :>p'ti, 10., .~on,,: r &b 'D61i:"Jb-IilG;~:H:a-;ebtt'8; .pa.:r;tocc;"-d ~ S ~l!li -Fe dire ,J;J,C . 11l0l>""rozado Y sabriapor quo nue at.Fc Pati6n San R_oquo ~a?6scialM.:.6·1 randa' de ."1a. gNt:: ;
'1

,. ~ .-::r,.. _t..~. ....:.~6_...-J~;[~~Olt!1_(,.~:~u,:- ..~:j._~!~'!,. ',,:,r·i,~.16S':: ... 8(iJ J- -?q"~ \ ~ ~. taB E.~10brt:1.sae nue at r c bu e n .aaccr dc t e ao nar o n bn.Jo .. la tCJ"t ·vt,:o..:..1. dol VJ.CJ9 ~oc.p.1 ~C::.;lEd.(.·ii '&rf8ri:.fs s'{flam6riicn:sJJGttle'::lnosdi4if6!~';~Ii '!tt-iF:!'f':llsneiQ! -t{e'-'iP'e::(:r~JC;:it~\mW IQUC ~mi . lilQdol ?:t"\ltqnc:ro."; LI16n.Jo;6'@h>lI~' 'lrl:d :9~lij:\:f01 Icom:jtrli:t e:J[ ';':"fil"Hi&'1')pe&na ··ci& 1;ffiJ ,illin@ci:n I:,' . -sOlo b'~q'lHs'~~r l:un 't8q"Ue--~e . 0_~5ftn :p'aT~ ~nc ~TffG'~w))6:!ts§:$' tAhg.- GPifjt(,yn:iklru1l:c:;~"tIt! o3lp~~G:t' ,,'y .fin· ~ .(bc.Iot ch.'k_ '}cib'l, ~d ..... ~lqt10"' 'ya';:'p 68_~Dii. w; .. n' _,,",. :. ~,-. -.'~ l!;, -: ...• . ,-I";' _-l·-)bi!. _ .~ [';'. ..'~
c, j~' ~ .'

i"J::-.~L.[t "f:. . Sobre 'Q6t~

.r.

~I

,r;hr~

-.

-1

":f

.".-.-

"~j~r

,j

....... ~

.'~

~-

I,

l~)

r:

,.- -

-j;.I'J:[.£l!r:;' ..Jl
::~-

---.----~""!"". ..p-t;r:o c
.'-,I.of£;

______
I I

....l

_ I ". i.~

i"J

_~~

.' ·V·'

(C)

-.'

.•

.r
.L '4: :;-."

i ..

J,rr'>

~:H ~ 1; riJ

! f 13 'I f Co ..
I'.

'V' Q '0 ' !,. ~e D Q,l1


~'3_.
-

.! •.
~J .•

!..1 _I~':J_
'1 ~

, .>'l~.,._

~ I.
.1, _-

L ~r

~":'.O8 "J' )
(").}.!'>'l_.6iC
&t.{·-':1

, ': ..'I
<.

~!; en gju;e:. t'e,n&afi-' puea:t"aa: la; _hle:j.or. d.e.:.t\tSs i_hl¥:Qll'eJl., J.J~conv~~q~'9j,·~A:'1J;-U~ . .>en . I"" T:a:-('>,:n:Oi!;lil<:{_t l~a:d;a. hao~l?'re-sent±:t ..~ loq:u_e dAba.6: o:CUrxi'r POlQO ·,deBpnes.'. '\I1l1~.stano. de'

r~ . ... .~ ;p .... , :'-, I. ~_ • _ I, ~ - ,,' ,~"'t(e 'h~s1~ti~.'~P'l'~:Cif~lqi> :cl~i~(1 .·9~P'.'t~·~6:~~~~it··.~~t~-stlO.!'afi··1eJi~1~'lfr0:Pici ; lugar.en' que escribo,re·d.bl un~·'liamhcra 't'eIEtfof{:l..""c1:{.'--jihrl' trt1~<tra:bl~mh)r'l;xleri8amen ..:-:t..~,'m.el ·en::,&ar.·gs,base'l "pr.61ogo ..de 1:08 -Estat1,1to:s . .«:l~ rQll::'P-rl_Ct:¥i9c:ti"iit_~a ..r r'H~sJdft.P9.ia Cie AncIa
t.. ~~~!j··~v-J:IIII:"\ .C" . · ""
= ~ :1 . D;:-·

. -/._:,: dL.r~~:

-:JO:SE l'li(JrEAC rM,O;tZENO: ·S.ao_er:da.-t .


.~:':.- .. '

.a., em
,~

If 1. _
l;3U)

••

_ :rI£;O '-!

;Vi:--P;JI'!? ,dre :ti.Jli t·_h'10 "


1~JJ.jJ _L •

L*

.:'1
.
I(

1; l '{;'" ay ~: J!..
-.

i·,·
• ..... ~

.,

~~{t....

••

...

nos',

::La

tE:

'llopq,~' JJo: .h~'c~~)rcr~er-, .tll~. vale.~t1.~ ~If:,"o~:±~mi.Bm~·i~'~i-ngun<:> . ,e'f_J-t~bastan q~E!,'bi~anit;ad_mi£N.om _deap:ed'l:m06:':jt.Qu'J:,.en_.JlJ.>~~ lqj.l~:.I!a'r~, sJ.em ... : pre!. So1t'aste -eL tele:tp~lPy)il;:8' d'ui.-st.e-,.at £-u:~Qfu!i.c.dll-io -a: :de 5 ?-yuna\t'- .1Ja,$. (~. La;, eace~ _! _ ..r{1s.!:'p_oJ:l.~~l~~re.~a~a, a~.~ndq:. q.~ '~!.ufto.s .I;l +le'6Pt~P5r en 'genefici(~. ~e l.gs_ de~~las. = ], ~.p,~aCLB.:t'f_e-Ts~q,}lJ.'er~ na de.~q;yup,~:r '1':1' ent.rar eIr t/;l C?-p~ ~~ .;P~0. card?-acoacabo co n tu ...:I1rjJ... ~b),fi::_q:Sff.Zallo, S0ille.1i~F1.9 '.a:- l;in 'trabt/4q _~n~ e~nso, no p~d~ 're~isti;r 'in~6 cy-:" -ee aiq , , -. d . -: , - :n:i ... _,.oJ.[ ~~!"t; !.>~_!.i) 1 ft.• a u--- '''>!.l';) .1'!...'til e _. ... "p.pl?,.,.' Vp.ilC_;}_ _Cli, ,. -._ 1~·rJ·"""G:{",~; ~ .' '. -" ,. ~'-I.L~LJJJ~- .... ~r'], 0 r:..jll)~·r-rr'" ..---,"" - ~.~ ~-., I-!" a jI.\~tj_,qiJ..a rep ext,ep.V,-:Q. -inmea.:~a:t:am~~te .r.:of -;co_I" eJ,_ ou~"bla,. Y:_-i:d_ueo b o~ p'i~~(tr} ''Cu~do, C<1m .1 ...~ I}..J~JJ' ,..rorJ J.l ...... 'ternado ,.Porque ,GarrovJ.llas te que::C3.a liQ-naaIiie~~e;,._nup~)tle'~ Iib.t·arrf-.,· Los grq~des amores 1 frecuentement e ,pet-mane-cen so,tellratros y solo esperan In o'Co.6~'tin p:rql : - P.';i:'oi:O:i"'P-t-:.~fl ,mani~'e1starBe -exterinciu'enitc:.. ~Y f-e.smL!L:o "Erret.·11·jl:;¥ ·.-amQr S-ej[l'N'~Jlii'e6t6. ·~l'ia-lf8.ra:0~*1:Ue.-

_-sial,~~.~~Nta_:n:_par~~~.[':. bu,e.n~

No

.~ ~:1r'ta:a....
'"

.J

--

~~

""--.AoU

"'__j

'I_'~

-.

e-r ~-.._,!__

a~~._,I'

~.

••

..

..11

0\

1 ~~".

.~e_C~~:~O_i~se_
~ ...

I ~~ ~.1./~ ~~~fa
'.Of -

':

. -ae"-edCt<f;y v1n1l.a.J

-;'_-~'e)t-U·~pitso'::. ·JO:11.4 .1),1:OS c~:ho'Gi.mos:.wI._ttb:sde.del1_ton,¢e·1:7f'~qu:e:d6 'II ;!?:f'""'. ..j._ ._ ';. tl,<..~""_., .~ Ii, .... n<-V, n~ 6 t:rn .!3J..ll~mn., . anll._f!.".I.Oll." d • 9"", _ _;~.,.:
J ... ~~-;,~ ~~ • -

I:t~& .tl\t:s'"i'b~lfe~'. V.~n1;:~Ef·El·~ 'GllJ.JonEr'·.:Girt;).~fhdi·:t:L~,J{ue-t>;'io . de Gabriel y Gqlan,el grnn po et a de. 1i)xtremadura·.En e se l'jti!&'bi~'di to ha:b'f.n_s e-i:l't-afdo <it1 .t;u-tL(;}e"a1i,(;j-8'"P:O"OQs"P~~ loa' sufiil_cti;,enlt:1asq,');r.rra qUe-::de j;W_CtS- (H'be-l- ~irt!J:t'U?T1-\P-ae hU:e~la ];;le1;orfco imp_re'sa- .enz amb-.o.Bl¥e-s'pr{l.
'

.~~c-oldrif.,:e;~d:c,aq}19inV\'Eu.1fig~~i;t.;i 'dh1-i9"i'i~t3'~ ~- 0'1 -m~f~erho~lIaJsdie -c~6phP~·,~:j:Jt!ieb:~ii"9- i:iiiII, ~~ye,ciW4~d)s' R-ci' .c:t:nctfe'ht:#' y ~"i~)'fV'e ;-t""Efh.fn.~jj;1:"e·'i ·n.:l:··Y :'iil.:re:Ve- ~iios 1J
,. ',.

.• ~.

-: II

1.

No puedo anenoa de evocnr a j6 de Gr"if~-iif~tta..·.Eli e~'t'{'-pueb-ior, d~l '~ut: con ,e;l ro:ej or de: +-0,6 r'6ouerd06, pas,e t r 06 an 06 de mi. j uven tud e j er c i eudo i1 UBi a - nuda m-!'lfii'ag.9:.s:terio'•. 1i'n'..>a:s,t:o.s - qiD.~ hace ,?u[',rento. nilos que me vine de ttl11 y los sf - ·go------recoraap·d-o c.on rel"1ov·ftdo ni'ee.to. -

6 ervo

aui

11

:':I:R ;~HleI1"" Q"1 r!h.p.ti.: '.-, -, ('"'I .1 j


0
, \' \ \.

_ (iran

p.:t.~t.e d.e 10. poolac~6n/de


'"

I!

'. ~,' J -. ........!./ ,.'-..' 'I-J: I.. I --' I.! i )... -~~N ! .~. r.' Gar 0 l!_ In ,c01llenZ'O tu. iii. ,.i.vtl.lQ.~ SilCelfdo .-.,'6 e:. ·re_ blil- • jo .up.a. idea. :tij~:la caridad1el amor d. los deme,s,t!. t.oQ.0s,:pero principn.lmente a lo's i11t,S l)eq9,sito:dos .. Q;uiero recqrdQ..r ciq}l,,!llns ~6mb?lias q,e Cnrid_Q.d,.d9 t1,lsprirnOroB 0.nos a.qui. En l1UDstr(is _ferias 'd9! ,Sup·JMnteo ·iin.a;.s·r,·t-6m:bbld:ao'rganiz<ada.;:c~ q,;!:'1=i,ig-id_tip ~, pol' t.f, con 1.Gi.,~cdl.$tbo.rac;i..6rt d~ -ja,y;ege§, se optep:~~n .susto.nc~osf1s., recF~dllCiQneB con 10.'6 que socorrin.-s muc-hb.s neees-idO:des. . .•. .. '''' . r :i;da 'mn's .11 b&,ar
I
I • ,,.-, '-, I

[;1,' ....

{- _.'.'J...._.--: d-' r.tJ' ~

Guijo

teo:comprti}6;

lE,s'Gp. :uq~l'i ,rtueVI1 prueq"t

de

para

Lllegv - ~~e ~l Club. I,p-i-nnt'il ;:en 108 10 6 riie'fi " d~' i.n··,O:ntJ~Gun jiltre'n~~od.!:c;t61ico.i' dar -re·'ati~~i1' 'yo .es:pn.tcim'i'e:Q.t.~ Q. .kq:;; nifl:~8 .• JL._'G.ff fies!l:;ns;Jde_N@<v-idac; t~0_n sus pa~SIGlJE ••••

... i

j'

.I'.,

'j

J-

~.

.torcitos,atro3,$:an :$,osI,li:iios,~ lo~


,.

','

pO'Z" .!3U belle:za a t,oda 1a poblae'j.,_6n.Las giFaa: que taflto amaba~.lV1agn1'fica labor,deapestlolado.
-

naml)E~s:treBcon
i

e ....

l
I
.

.. 'TI:nla,'UiattG 1.]l0i19 l:as Giil"8S,tcip1l,e"s "l,ai'bQli!aie,~ y ~e.~iOel!il)p~~Q r]lor l-~ el?~;Gi,ent.e e. o., :m:igraciq.n ·f'u:nd'as;'te lEt Q(lo,perati·va :T,e,j!;<ti-l IIAlcqne:ta.,tI",.-do:n4e diej$(ie h~Ge m~s ,de j diez e,E)O'B ti.e·l\'.~n ,t.r"abajo .m'~B .de cinov_,~:nt·a person-as, j,~v.enes en au eaG,i tc:lt'~Udad., rea,liza.:nd.o primoX'osas oonfecc:l.oQnea.Tu has si·dib ha'Sta .el',·ult,i.m.o momento e1 o~p,i"r '1

-<

de is. 'Tel':o?r~ Ea-ad.~E: !~·l"a:m.c;iiulos -, tgra;d, s ;l,mo ie;&pa:l;j.C l.'Il1J;..ent 0.. ..' .

~. ,Club

t~de;~*~:;!.~:i:.::::::,;:d::!~:U~o? a::": ~~:!~~;:~ ~I


~l!aT
,

.,

S (l1.a;X)i$:J;'Q,l.'fistalii
.'

it!e la,19oa1U",d.a'd.g,Q.~~de

I'
I
I

'No as tampoeo pequefia emp.r,esa La seg:uidEJ. dura,nte v-ariosafio'S para La rest'auraei6n del templopa..rrQqu.ial,deval vi ~ndolo a 6uprimi t j,:tra oon-s·t'I''U,c'c :j.6J;l., qui t!udoleeriranas adll,e:~eiio'iLas que: restaoafi SoU v~:tor .ht~t.6rieo y conser-van.do au nat'l:lral belleza,empresa i,nacabada porfalta de' losneeesard.oB recU:rso~ eoort6m-i,cos. 111time lugar .para e1. l1:lgar m.§.s d~·e.:t3;:ada,p'a,r "ser ~dem.a6 oraque o oupa eae puesto,la Re6idencia de Aneianos,-la ll1<;1.gna'dbra, cemo ya seha d~i!J.-o- ~ lls,llrap·. pgr. au ttaacfrnri'C-nc-ia'Y ~ alc-gna.e ..i:,oJ'ILc'eb,:i:Jiia y ptrO,yect:ad~ port! "para atendera una necesid-ad g,eneTalmil~__..te aentida I~a sida la mayor de tus aspiraciones. iPrese-ntiri!;!.s' aeaso que no liegariaa a verla? ..Porque teo he, p.~d:R d.eJ~ t1\]i1cb~~ ve!:ge~~£>9-u.e~~., .: se..t"lB; ;t,:". o~r~, <I,e!-in,itiva.La ~~er1a:ade.jar ,e;n~~~:ro.V,;Lll~.6co.m.QC::jl)~.jlna,:Cl.ap., ~[~.u ob.r~, de c~r'i·~'a"d. Y dejopara

I,
J~~,
,...£::;..

I!

no16,gicamenteel

Nie

1.'J!'1U,ee-l,'ftltidD.O dotl11n~ot4~a t~ deili .S!ctuadl,q:li.e -hasi 'vivi.d.() cfrt,!I' 0 .nQs:ot~J.\)"s'.cA.l ,;t .-tec,~miricf¢·~am-i'ifia,~p'®;:o.qu:i!-a'lIIilUle tn1. mi;smo ~ab1ae ce:a:e:bna-~o ,o\t-~o: am;be;o,t~U,~;t_a'n ~aI ft;"Dr1g.a"r~ y:o :Il:e, 'a:!.l'O,mcp.a:namo:~ .a:la 'c.rer'GB> doad.e se: pro~_ac;ba. OO)):,stN1;;Ll' La ~e-Sll.aen'Ol.a. I, ... ES:t;U'I(Ji,11t0:6 i]>.tS'.ando tll t:e'rr.eno., 'basi .aca,I'ioianJlol0 "U ,a n'll(ts'l;ro ,modq y ma.t»~rla m:·di-6nC;O'l.o...A'i-'!)J) ·,se'cbz:J;st·rui:r.:$:; e·~tl 1€;l2'arti<nsti:v-uai6,n donde uue-SJI;'·:pms, :nc_i-p:DIi>;f!'d.i.-&~ {rut,en d.~Q"r01;io so' 'Y 1)ie.:n,.e:s~'ar 0 Ell. :0 &.u'it det.cu. c~d!3-d. (
l

q~~, t~~ha ooJ;:B.t~:ri,a,;ao:';i:'ngi:6fu1e:nt '_ EI'eri~e' il~ pile,d·.ica:O~-. y 'CQft ~l@'Y1Q~.n~'~~t'e"p,cia. "a',;P,F~o,ti~a'l?~ ~~~a~ a t;,up ,~ea;lr~~~iones han'side: en 5tt'a:S d e: l'.?l'Qi;1r~~whTe,nias una :t:oJg:ua>J.e.b'le capae~,Qad:: P:~' ;p:eriionar y ,-P,lvidar .. ou..alq'Uier, ~-gl'aVo .•No ~.o~nQ,c~¥lo Slu.e, P\le~9~ S 8 el l'eaentfmiento.To .... do 1:0 ctabas Y~6i" a:tg~a: 'vez n'Q~{~~:rIf8,$' nada -qu~-dar~da:bas til iigJrls1iaa i'raterna.,ju .q_bhS~j d' t~ ooIisit'al-o· Sa 012 rao·t·a~." ' ,'i :.' I• ,.-r

r'

.' ~~tQ~q~,9j;Jia.'si:q,Q ~s~.a .

v:ir7U;d;'. '1r,"

~s,iqeirtpF~'J

e-a """ ,

,:tt

p"'.

•." dicas,te con clu~e\i~plo.,


..!ti,:,'s::!,qUie Icu'anda - -oXtaa",'ha:'br.As·nac:iJ,hi:da
'(,0:

;:.cruailt;as:lrE!.'Cea~.tre hemal> "Cl!.dp't en it ue. homila>as -de la.B· ,tn:ii;s.as,de 'dd.j£'!:.\n;t'q:,6",~ex:gJ,j_,ear...~·l p:asaje' eva.'ng.eJvico de, ,Sa.n,M:... at,eo ,xxv ,3~"~e¥d bendi to~, f3;e"'md. Padr'e, ~enjj,.Ii'oB~',6.jL6l'l: dar I .be.~no q~~'d' o.e '-e'e'ngo . p~e"p*s':ciHde~tl:e ,- X'a? ,creaQ:i:6~de_l ., ::3.\:pumqo t -1- ""'h ,d-' "'11.-.' ""Ij i,& '-'., , ,~r,.. ,... • I ,) ~1.' ,-"'.I,, ':L. t. 'JlA~'9:Y.~ t1\ve .. !!-~", r~ y ~oa J.s_l.<,e8~, comer- ..... p ,.,i~PJo;raun ..9:~p P~~l! ' {l. Ea.l;§l'I.II"'~ .LO ;pre-

~n.trad;
, J. -

_.

c.~

>~:

.r

.."

l?adre-ut~11:id.z'o tiAmb:;itGn 'l?§I:;L~~r~9' de t"Us hsmal!as-d6:ndote poscsi6n del Reina que tiena" pr.op'ruJado p:o.rb. J.o.si l.q~ Co.fif9,t-U."QO'~SU"7 J!l)'lll l:lU' ;va,41l,.".Pfac,tJ..,Pan:do e l, bi_on" ~
~b::[Ia:ZQ

ea

na~.5f ',~l:lbJli~e 1,9,1l1Jto ,;CO~ tu's r.Ij1lWi,OS ilQna5


'.d<~

de:

bue~6' '~_ t
I

• (I: ..:.

.. T L

_, ¥

,_ ,,!:i;

)_

If

'3 e01 y; .i:ll.c

-!J

~if

J·f

6t.!p

~o.1.o :::.:r'H. ,,!,:~, "C,

'.

,1;

'V i'-Gt'G.ri no

ri--'q
I

a'I~L

r.b ~~.{..nq

-::

I
f
1

,
t

o
<.
l

p
I
l\ •~

. /'

......>~
') -=:"~

........ --'\-I

:'\"~:

j
,I

'D~&~ili,g~f~9 ~~g<,' 9-on V'i1cto":riIJ.O: ..)....,.

,!.J-e agradezcoamuy. de ;v;eJ;l'aS eus c.cimse'jps y:··t_amb.i_€m au oon:ee'stac.i6n a mi i ca,r"4a.JEsa- v.iene ~ d,emost:Far~qlile' }ta:y inter.e.s_'_iY"se~~:bnos el calor iYJla convi vtme,:ra de est;e n1ll:e,stro <que!!!ido Garrov±Uas.! . .. .·tot I

:-1
'.

'':l;?at>asu:mayor cohocimient'O: l~ dire qu~ ~.Y:' lIna persona :pIeffaltie' ,f'e libe': _ 1 ral,y e i.empre he pracurado toaearms de una~ smistades Y ul?-cl.rcu16 a61h"al y ,'" j' cutb:1.~a~ 5u,p~rior eJ.:mmo. _ ' r ;. ;i ~ '-' , ' ", .
• '~1

I'

mc
,

__ ll1,er-eccacz-cc sedu-c:k. fa.c±lrt!ente,

aar '10 sU:ficien.tementeaensQ;to y"~a:zon~~:te p·ar'a.n;~ d'eja.r par :ideasfi:ir cre:enc:!;a::s d~l'.Uag0gicas· ~e - nt,ngtlJ.:r1;4 class _ -

.
I

r
,.1

,9a;Le,11tenia: _~e' Ia ill~o:1elllic.f!.,r:~'siden:oiair;; ". I No E5t.. y en. oorit r a de na:dEl absQlutamente, G strto to~dl:v;to c0.itrario: estoy -a favor" de esta 'Y: de otras muchas obr'asque no t o a falt.ar (las ha ge, qud en las ha ga , y pr-aven[:,an Las ideas de quien sea~ e , La im.por.1la1it_'beJ e's:-qlle. se realicen. Ca.da. eual Ies.libre derealizar su obracomo mejor ia en..A:ienda. Paro q,llede claro que ni uat ad ni yo I'l! nadie (persono\l_l 0 col.ec"fi-wame:nte) tiene derecho a ~prapiarse en I exciusd. va la palaerf!. ~UlmLO.. . .' .
iaf'ltE!dGtdJ

lIecll.a

esta,

een~temt:>no~

T-od.o establecimiento publ'ico aeta. al "servici,b d,e t.cda.s La'a personas,pecon unaparti cularida d: que ca da uno ti ene suduelio. Eata r-esidencia no sera -una' 'exc)'ep'ci~'n- porque-tieneel suyo ,1.1ameae:San Pe dr-o ,Q 10 que e a -10 misrno .llames'e IgI,e'sia. -. . , .j
1:'0

_,momento).

. U'st,ed ·misrilo r eco noee j ya d_eede un pri-p.'ci-pio,q'ue po dd an surgir dd acr epancia.s',y ,,~et.L ,em.l.a: eataU1O'S.,pero1 no eer que enstan hOY-tRl.' tal1lpocQ"-'solo \Cl. nivel de' e~lleJs":in~ :q;u~ estas 'empezQL:Qn, ~ existir,y exi5ten,dentro de 1a rfl:i:smacomision d,esd.~ .<'t~:u~, eL"tpe~abi!)'n-a rea].jjz·arll3 sUIS,","pJlant'eafU,a.ellt-~~~~L.o$ q,u..ed.eL~n.die,ir:'-~l'il. .La 'r;tsa que yo ,aludo "algunos ya han abandonado .La COml.BJ,.0~n,ientre q-tr6\,p' ce sas ,supon 'gofq:u'e :W0iI" abu;rt'imiento 'a1 C0Ii1pro.bar el ahando.no y e.l po,co Ej.J?9y:.·.b' que t'eni~n. Otro.s t s.i,guen ,.aunque ~,por .supuea'to , hay an t-endde que cil.audd ca r e'g-ran. igmora.ncia. la suya al no haohe.r1e dado lasufieJ.ente informaci6n publio.a 'de;s:de e1 prir!ier

',,!

J4.

I,
'1- ,',
I :.

-l

1
I

. ., r -

l.JsS' q-q.e no, as vUida La linea defendida 'm:£. Ipersonal1l1~nt{e",la u.nica' valida y verdadera.

por

Todo 10' d1emases 1uchar par intereses particu1ares de enitdad priv-ada, 'porque esto nunca 'ser:-i d'el pueblo como, ta1,hast~, ,que no ee ponga y' escriture, nombr-e del Ihi,smo. Por otra~ part,e 1obse,rvo' Cfh usted ,cierto.~,;a ,pmhl7o "lamen');ahdo' !lxi crlterio, 'al dudar de las bu enaa obr-aa ca,:t6_li Clits l?eal:i Z"adas "e;ii' D'ueat3:·o pueblo. Es .. ' rtluy f,aci1. C:ov.enzame us-t,ed de que ha nab--i'do alguna otr~~lr~z6ri ~posi ti va para poder peIisarlo contrario., I i'iega·ti va merrt e., yo podr La enumerarie cuantas qua aa e ra,y s,ielnpr'e. 'so,b:re e1 siste,IDa. Todas la·s .persona,s me merece-n,pa:tic~l.E!XnH~n~e,el maximo r~spe_t~. ,Deestas pruebas negatl. vas,algunas las he tam.do que-~Y!.Vl.:r perSQnalmente. F~jese bien que dije antes catolicas,y no cristianas, As:C pue s ,110 p'u.eii'o pe~r;lar de diferent,e forma mientz:a,s no me d emue.a't.r e 10 contrario~ -Oada V"e''Z q'Ue -ha.go u Ina or! t i ca nunca la hago al azat',sino que 5i empre me apqyoen una "base • Pari ~ que puedae'f;!,te-nder un po co mejar mi ~'iI'i e':r?io que tal 1~isDi6 ti t (pv.~ de. or eer . : ; r.1.0 ) I as e,l deJ1lUcl,1oB,voy a p:0nerl~ un 6010 ejemplo:

estos ,

otros'-sellores'?

Para

ii' t
a

.f

'

.'

I'

e-rapo'

Mi po.bre abuelo L1uri6 en un caaer-Sn tio t a'Lmentre destartalado iIidigno ~abi t ar p~~ ~i~~~la persona ,Se ~lama "El. Haspi tal de. s~n Pedro II ..

""?"

de

~ iii

Ii
\\

~l

re.sis

A ma aOUina la: conccf p1(n:el1tto l:rrno'sua;--de puerta tir hasta 106 u1timos .d!as de au vida. No fu'erbn

e-a--pu,erta para poder los UnicQ!3t'lJ,j,. mucho me

______

,., .qj/"

~
1
t

__''____

~-=_,..._'="_=_'"'~'''_=~_,."._~.=_''''' ~_.""_=_-::_c_=:__::_,._:_._:_._=--:::::;::'

nos. Otr'os se, amcn'tonaba] e}a. medi' La lll,u~,e y Qh~mb~e: ~li ,_otl'b ~pa.~e;~;u aiin , mucho iilas deficiente, 11aro:ad'o" -liD,feZ-fit"·"'. '~-so~:tttltr-t~a.:-n~],fa-~1.etrttll'i.~'':',Eimo no se vd o- pOl' liinguna. ~parte~ ],-.13e'6e -ulSted- que cont·J;1aste!rhl.entras odoesto su c ed.La s's regalaban paso Lu jo so s a "la: ·~lf$:esd.a ,cuyo - valer eratle' m'iles depe S8 -: tas. Por La misma ~poca ·viene 'lin nuevo parroooal pueblo, ye'sta. solidarj,dad nace come La gr::un~ paraedificarl~ tada 1:l!'lff,,'~~r!llQ6.a. t.. 1~j?sa ~a.:2.~ pa;fa. ~ue vi,..... an y au f,amJ.l~a to do 10 m.!i..sCOtn'Op.o pOB1Ine'e eon eJ e pLos como~~st Eli, no cree~ r5. I,q,ue )m,i ~'ol'j;"tieri,cs ·p~eda. ser" d±feren:t;o;.Iip.(y' mt\Q;bas' ac1r:ilt1!des,-,y=fo:tlmas de rna-rear a ;bas 'I)'t~rs~naS I 'Y' Ipor Ll!O tajlit-p'i pe:.rder $uc~edi1;)i':ti:d:adtn::). Las nrisUl,p!.s; y;..... a~lilidiO h preciaamente. ROils-efioit' TE!:i'a:n:Gbnel 'qu,s 'hart;'oCQ'n,ooid:b pU~.i:LieaJ!ue4m;e no haoe IIJ.'UCt"lG ~ t,ierp,po, por,,,,Te' '~:L,5i6n~~stl'ano,.'a, •. §.lJ.~' la.,,~~,~,d'ibiliQ,~d' 'deJ,a Itt)",¢.sia, ,l?f'J.'s:a porl.~

.~1

:-J

'

el

- ....',. -• .1(, •. .::1,7:'-" ~~{\:J ,I",,~ f.l! 1. ~01" .• :r ~,jn~ ".HO "j"'itr., •. J.' mayor .,Clil.LJ.+~;;~~ au '"I;Hl"ti:Ox:t~~ct'Y ~st;~. e~ wa~r:.qe,.:-g'~'~PO~ '':I:. ", " Loa eFrores,a La l~.q;ga,,se pa.gan, y: ~ie~t.ras no vuclv:a a,rStlB ori:§!f;'n:es. esacrisis :i,raE:D. aum,-e.nto·o ' -r
L', .•
< -~~

~ :l

J. L.

..

~ ..

-J

•J

.j

"

..

..;.

emc:nte aollia.rada mi opini6n Bq~~~~l tt;mQ., d,Gl:1 ~O;J:l fi1+a,liiz~~~'m~_);n1;:.ei"Y~Hrc;iJn )~n et W~?!lfP,4eja,IfJio a cada uno ,ql;}e hagac~~q~'~nie.nte~ ,10 ~u~ mejpr 1e 4~~t.e,,,,f!l/l £pnc~~D:.<n~. ~I'l
'(3i,j'rii,(l)' Sl!aa,le);ue::

cOBl-:esta

~qu!O!da3rfr£'S..,que!)s~fillilJent

-6
l ...r,O:;

"

Ij!).

·':Recib.::t

U~l
J ~

cor4ii..a1 Jsa.lu~0.
,E]SIJAS
"

VI:eG11;,I0

[~:r:J ~ 0'" r,..;- i ~ i."~'


;:L L_-=-~f-;-."."..tTc-r+"""+-'-"""""""'~<T-'~
'T

,..1

~,_:

~;.

~~.I
. ,_

C ","

~,

L-",

~J';:;",

:;

__

-r] r "1 tj:rJ):::i~ f"' _"'..[,isjas ss: :::'D5;" .8LJf') :.cp,J:..t:'lJ:ifl:>j:.1"U;'


I __ .'r

bu'J.·
'::~~r rn.o
"'" ~

'<1

~ ~·~J:-r.;;-:-"'J,.-\)j·''''l·'

"" ~ ,r-

~ I,)~IJI:

;. J!>3

, 9'h$l.'"

'.'H!'·~'·f.~~

• Li-<l."l.L.~1 'J ~L

(11 "1.1,-'·_
JtB(:;ONE~AF{~desea a t odca

q:

!'licid~,d

108' ga:rl.\'(;)villano6'.. y" Le ct ():r~s .•en:' gener a~ ,.paz 'y 9lIl'en,. do que ,a~oJ:!;~ Cfill)1i~~,zst·.S:i1?¥a como lallti!Jdpo' de 12n~5.Jb: Oar desaClS de paz it f"s'lioi'.rfia'a9]?B.J:'a to'd'J.s,est,e·bel::j.:o tSJ::to de Jre~l\1§Jl-clG B:rav:o ...y B~fl::Y:<:?,:/lli'ue a .e,on:tiJl11\a.s,j;l6ncB-J:'E~p,r(Hlu:cilfi,6'S.) _"
J.

,l

• .i"'_' ...Jil. .. !Cd


J

~..

;~'is;b:e:.L'j;6

'
9:

m±~t ellio. ,enoi er,~'a que la gala ael'cielo


Jo!.'!J,

Jr..!
0("

: naaca
:!

en 'la Tierr~·. • '14"1(: •• ~u c:i'"'1: ;7,;

.....~qr
~[i,
1, •

.
'

.'~

- :':,p'll)

{".O.!i·

~.... '_,a€t ~ I \~

l
.,

Db

I£",

bt.

j .i.\ I'

-:~'i;"1: ..

_qi\1!el Dj.;0:s· 'no, ,yerr,a!

~Al ~'erat e , a,1!ll{1.1


t

..
1. ",.

.
.

0"

,
!<';,ta
II., ... n .0:,

Ai l'a; ,,&ala "-~~,r: ~~d;~OIf~~~


... _.~. ;.

d.el ei~;lo
I

,J.il.~C~

m~St~.r~(}' '¥.ncie'rta:!
.,.,

.e.n'_;,~a Tf.~rr~' il!i1ilStefj,o, .'-

t ,) .:
1,1 • f

r. . '.
II".

1.1 ..l,~ L t

,i;2d

, ,.!"":" ,. 'r

. _ t;.)

,"

v-

'r'
L

. ,. .,,;-:' r·:,..· ,,, , , ,.t "'"


.a. ...

~"i' t;i,,;a .ai" ~,b.: ;)iJi:tr.1·u~i.ll


I,

r -.

"\,

~j

,;

:;.(!.

r
'

J.~,

_. '1':

' ~,G I
"

rtlJ

...

::, ,e '.l
i:
';'~ '( r, J

'IJ ~;~

L_l3_~.t ·1 ,..1-, .
' .. : ,I ~.

I 1'

'!

,j

r'o ... ,- S. "


'L'

'I J

I"

.;

,- .:

~.~

.. -

'.

l~{.1'_~_:.'~·~~:;·.:~ ",·,f

,.

r,

i. ~.. -

t, ; .••

, i·
1•

~.~ .....

'

'~f

,De ade' haec va·rio's ,all"'o;s" -S'C viene-ge'st-8JldO e.n G&rl:'G-vi ll~ s:-li-l 9~t:_a C i 6,~d'Q JiJlv,exp, l~.t;,l ei op. 'J;l i ~~::c~o La., C Ahot~_,pir'~e~' qu_c J.a~d(iahti, cri,-i;lt~i;j:pudp (til a:LgQ Co.'nCi' e t:c ;al c bn;stst-u ir r.i'0.:i:aP;ist:-ifa c t6r!AGnrrovi ...

,;
,
,

'11as-,SbcledadC66!1·t1ir.ativa Lihli ta.da • .. ~OONJ;i;T4~ A )~al?rp~n~a~Ci ql ·Spc;t'cta.~io _ 9;(: laenti daa)~:Moi.B~B 'Fernando "Rodi-:i. 9·.) ... Flo'res, sobr~ L:t, trn (liuo,z t·..... ." I ' ~··-r, ...~". . .

s» c't6tia l'se guia.:a


oil' 't"

t'

'por e stiiint
I

er'e.:sari1:,c

iaea dced,"

i..

:sus

." ?-~~c~o,~ hq,~~fl;"J~'t P1f,Ii§St:o. fechag;. ~" ... Frut6 d:&- ,1a charla

ta.

s06t~:nidd.

~-n ~~p,!i~nQ;mi(;~t00n _ '. _. "

£6tO,S

ee cti3:t,o. onti'ev'is-

P.""" l.C,om:o Qtt:l1:gi6

+,e\.

:i,.dea de

c-r<.Juron

GllrroviiL~6

una

:pi5c:i.f~ct·or:tD._'?

R ..- ta idea sUrgi.~cua.ndo .g;rupo z educ.Ldo de pi'o;t"q'~iori~lcs du, La p es.ea en Gil rrovillas tuvo: -l:;D.ii~iciq:tivtide ct~:mr una cxplo,taciori 'pii3c:Lcolu. PeTo,u's araIz dclPl~PECOEl,conc'ebido para pnomovoz puc'sto,s do trubajoon Ext'r(!;lllCdura n t-ravti,s de Coope,ro:tivas, cuando ia idea t·Qma. eueX;PQ. ' 111;1 futur:x~pi$cifrLctoriE). garrovillJmn fue subvcncd.onada p;9,I'uc'rcur husta 19 pUC'9t06 detrp-'QQ,.jo d,ist'ri1;ru,ido5,d_e' La si,guicntc fo'~mq.:u,l;L u;ero:_ntc;,~un cOl1to.-blc,un auxilinr, cuabr-e ,eonductorcs- e:'on, cp;r'net -;fEi'lq,., t:rd:6_ ' gu.grde'S;1;i.:n - enpa:taz YO:'ch.o· ope' rn:riOG 'dd QCplot,uciOn. . '.. .
'

.un

-'

P ,;"'- lie'orne' s~ han plo"t,qciQn'?'·

alleg.p.do fon.do~ . .... ..

-pO-nS.Cl;ID,CI'6'

-~

.,

que im;portantw.S''.r ' ~".:_ ,

par-a iriiciar -.

10. ex-!

j.

las qU c -13 e: 'huh :nl1cg'~,d:Q,1.0:6 j'O:~dO:'s: -. . LnpriG-ra,h'o,n unno.-p:ort,tL.'ci:'5"tl:' Y/S'TsiJl'i'o:'1 ad-l'os' 1,9 'g~c'±'be:i;ci'f't·o.tl=a~ ~o:n. 12 .•'5~O end.a unn. , ' ~. - ·'UIta ''fio'gung'~V:lCL d:o, itigr"c:,:ws h·a"q_id;£! .. lp: conO()s:io:t?"tI. 'ccLrg6 del. Forid~ N<;Lciomil ,do :Prbfe'c;C-f6n·"D.ITrab~nj 6~de 13.360 ..O'OOl.--'. ,dinero -on prc'sta:do, con -EI de care-ncJ.n,lil 7% y po:gadoro _:_eA. ochc rUi9a_,~ Dq.' e.s't c d,in,.erq,}.lc,vDJnps inv:o-rt'iq,o UD, 40 ')G, o.prp>:;imaq.!lm,ente on. lti' iid;q~iiE?:i.pi 0'0. de bals4~ 'flo to.Iit9s t $ v6hl cu.Lo ,Uno. cmoar-caci9'}1 YO~pt~ in:6ti.aI:~ci6j1:C_6. -, --~ " . .' . '. Y, :e-itf'ulriiQnt,e't~l'Gr~n Are'u' '(Ie- 1!:xpan,si6n I ndue t:t-.i,ri 1, de:, ;Ext·relli':<::,.duraquc. nos au.

Il'.-- :EXi.o -e'en t r C.G' 'V'l:-':ispor

~"I'._' \

un-a.no

frogo., e ~...~5 % de-_ tO~Q~~ _Protecclonal·"TrD,'bllno•


p0-

'los

ga,s~tos Ij~~ -ti_fie{lb~'~~ ~. tra ~Ss~,·~~1 F(mdo,Nqe,i_ om:",! de _, ' '-.. " . .

T"t;rt0rn',b'dJ;lQ ti c i_n~ '-d'equ e '10:13 pri m. e:ro s tr b.;b,lijb.st-0:u1 i z tidOs por La -pi,sc i f'nct,_or! tt .PO ,d€lsQ,rr.o{hln-ron on l:a., -:1Q~ea·lidad c<icor.enu.-dl:1 -Vuld;e dhi-apb, ~o6mci fuecso '?•

_-;;)

'R. -131", as:1 'fue:_' Aunquede-s;dCl -'ei,prfncip:io los. c,studi'as. y .. _roy:ectos p o:;:;t,a'b,:;m X'.eo. ii z ado s p-.::1r.ct elli TD.jo I1.1P~ uniJtl'Ps Q.Sn.nt_~b.M~.'8 e L Ebj oy. t~ot.ch,urmosocl-'oando z 00-PISEk (Cbopern.ti vn,~?i~c Ie ~x.ti·cl1lui\hsJp_Ll-rfLc libvar c9_ttjuntli1Ueri:te:1D:' 9Xplotaci6n'~m Vt!:ld",obisp6. Sur,gicro ~ $_ril\rc,.s prool0'mg.s -yb'pt'trmos por r::&tir<irnos,-nl TLljo_,junto a 11?- llc.l!lada Cc.sa - de D'. Florene::'io·. ' ', " ." -. '.
J

oJa~:f

P.'R-~;--

l.Q'\~'c. tipos
".

de pe cce
L

_~~.r _

,so'n .Loa id6tie:oEi c'n'VJ;l.l;stra .. oxplotLloi,6:n?


4 •

D~lo6I9stU9-ii;;t;>·rQ'ctlizCL.do,s om. las .(i1:~m:ts' ·s·~~ d6ducb q:u0· s.on bUCho:S -p:ti.ra· 1.£'1. crItt, d'\i,i cQa'p,O;b if t,cnc[',$,.qu.e incll,l.S0' ·put;:dimco-tivi vir cntin mismO 'bhls6n .. RC!Z.00ncs ecolior!licCLs ,.:}n p-r_incipio,nbs 11¢vl:1,·Jio.er-iar a61-0 t oneas, pr,q,ducir,fi, 10. h1cOrpO~,o.ci0.n _hI. t.rli~0jo.1.,
,:U

P ..... .tCutfudo$o

R~- L6g:icarue'n~e, &::stn tienequ0.sorg??l)._dlH:;.1 10.. Coope~crtiva).o y>:;yp. pC'rmi ticp:do, .,' P."l.C'Omo

_nvo.dida, (1u9,el '", .


.' ;,

,d~<6'e-p.vo"lvi.mi.e:n_to de

6Grigo,-lugalt11,ontc

vUl;:stro.,

C'oo.:p-crD,tivci-'i-

R.... La. t::O(j.P.c:t~-t_i a v P1D.n1?EOOEX,.

ao iige

por

unos ostntu tea ,tfpo [',1 i&u~+' q u6 t0d~8 Ins dol


'SIGUE ••• -

';~.'''_'~I:~~~
_______ .._. ""~~ .""_W~~...:..._· _. '

i" ~ -

..... .;.." !
•__

:t ~- .;_..... "'t.~
-: __ , _~..;;:.

~ ......

i
I

'R.'_ Actualmen"te dd sponemoe de 23 balsohes ej,emplares cada uno. Una casaprefabricad.a . una lan-;:ha. a motor y de 7'0. V·.'
J

con capacd dad para producir 25'.000 a i>ie de: explotaci6n, una furg;o-heta
1

II ;~ . ;i
1

III
j

;.1 •
_.

-.J

E •.-, l,p,erape,cb vas ,come.rcia.le,s:1


~~ -' .
I,"', ' • ~. . -, "'),
t'"

'1

., R.- -'. :La' . com·e:rt.±a·liza:cion ,. ~"T ,-.... -'j


vel;

a;t~q~eYif
IL.~

te.Il.~n .. s o\ilgugQPJ<?Q.pJaQ.t.L0!3~_·'+'... o
I
oJ ...
I • I _.", I-

t ..... -' "," I ~ ;. : ~. [ , ,. I.• un .p:tinc1.p~b de (,Ill: t enca e-n' i "} ~ '!f" •. ",I
4
JoW'

.r.

sera.

aniv.el

ree ... ional.Ni-

I'
",j

.I.,~"

.•

.
~J L

.l.'
I
I

I.c·o.
...

~~'i t,eI).~~b~- ~~ilaado U~~;J,'-i,~~ ~l! ~~~~~fiou~.~ai9,Q ~ -por el, AY\lntamient<;l, ene1 var i o ,,'p~ra~Ia coristrticht6J~ - ae.un~na:ve , 't' '". r,'_.' <',

P,.- Y tl.;pe.~~pebtivas,-,-futurasrzi",.

_;

y'

.1:;'

' .... ,

'r

'II.
Ca!

;Ut\l~ce*~ .
"1 .
j •
r

ell

'Dese-a'rtlbs la explotaei6n

f"

a" e,s'fe ,gx:upo d.e garI:QviT


'j •

,r

r.

dela

piscifactciria.. . .', ~-.. I


.~ L~

a:n9s-'empre~').cled9res 'L

to:da

e Laa e d.e exito'e

"_,

II
'1

=·0, .
, :J.

c. Avila
Salvad6r Va:t~e

...
f

-'

I: .Gf): rr , !,bT ')~ !


"(Vie'ne .'1 J 'I n, "',
,[

".1"~

,! .

.'

<'

de. pagi;n_a.sl:.guient~)
!.:

"•

"

'j

,',
,_ ~

1 !
L

'r,'

" :

r:'PI,> (',

,..,_,

E, X T I~ E '}! ~. '1)' 'U' R A


~'--' ;

t~

•. _ ~

"'_."E

',:

'NC'

ATf.( .-,'-

,"

~L'

1;1'11'A

:.-...;;-:..,'

,-':.<
;'I'r

·ll
;1

1-" .

ALlCAJ>J"A . coa·· (MS '.Io1l'rUR'~ PWPEI>' ·EX~EWlm'~

.J A. ~nt~"iO .V4,~'J.'l:?~1;~r~n;"e;-'l~'lo !''''ta~J.e'tu'l ",tl),¥~""""le d.{Hfla " ~L<' no.s, mana .e.auaae au opa m.on S,Q e E- ee :t.s lorI, . 'Q.p )1..._!; encue? x;o con OSf .em'~·gra~ ! ".i t es .En exc~ usi va :pa~ a ~LCONETAR, ll'?S ai jo :'. -.... . .,' I : II _ ;>".. .",~.~.'p:,d~?,', up.~!, ~c~ gl}<:~~-;r I?-'at'1~:t:~c;t·or::a!.Y,op iYI~c:ha h.,?sP~,;t.41J. ~ad. } ~ro , yo,' "h~bl:f1. l?z:.oUlet:J,d_o eri ma c~m~:€!'p.ael·ee~o:ral es..t"1-Ff>.fes(ente con _l.Q~ e:m:J::sran-be;~ y aal.'l
:[
,

fdi';;;~qu.1
::

"1.0 H~' liec1:fo ,,.. .


'., ~.' ~

",

I.

El'~-tt'eril~rio' de'>":fuera.6es,i
r.. . -

;~d-Be g\ii'r" ''fu:ari t e,n:lerijdci:_ei:ff6 'S.

, ~ ..' 11 oJ:.'

!_

.,e~tre{Jlefi.p.." y allt13e ~.:-, ma.s ent,er-aa.o que'


,

alia'' , ".

ers

ent.e .n;-;~6'.Lextrepi~~oi q,'L1t:' de, Cfo.q~e,s 0, tic B~~"cijo?i~. '~e d'e 'lb-:s,'-'prdbletn1rs d-e-'E£t'r.elJ1~(1araw~

• . "'.' CQ,ht!"kc 06 • '' . ~

'

'4fi.ui

eX',' aej );111.5..,


J'

esta
.
r

A({ui qe 'es
con:Ve,ncido

:]1
y
II

mas

ACbordaln~6

J-av·d.e:t' Vi'la",al'ca;ide
..:' Sainp,~~C:1:!.:l.,turg.l .. a

,I

'"

r' '

'Cia

.~Sa4;t,,aoci

,,

,p!ilraql;.j.e

nos

dije;...

I,
j

J'

'I .
:'1 • ~'' ',

ae alJti9:" sohfc

".,q~;l~~

'Pdsl11i;i.;l'li:(,est6:
11.

Ii'
:1. \
j;

_-;.~";iOl.I'a 5~}~ _los l~~'j,o·s.~ de' lo~.·e.m~gra,l,'l;t~s t~~gl,lp" Ulltt. V_;1,.E1;L,6n ~'~, :~? q,ue, e.~ 'l~,.ti.~F·ra i -:-: e, ;?U? p:~~res .. ~ l'" ,- . .." i .. r '" . 1 [.' .. '1 -'-., q:U."e'.el ·~a·d<:J die i.hteigrla.ci6rie,s~}ue)16':,y; [it\"i..o_Pb~,trie:JP·;r -cuandc n.i siquie-'i

,'. ~,

"'No8cpnt5'r:~-tulamo.s

.d'ea:fta-l.lliue'Stra

-art'is..t;:i:cii

''I d.e e·s·'b:0s ac t oe ·c'elebra'tios

'~I'
:
II Ii

' -: _,I:~se

,Creo

,1.'1

e ni:'i O:Jia. E;@to';'fl"e va ·ha.,ci'~;.+i-dop'6}:;O~~ -a.' t!Q,C,o."cciIi ~el 6.o'tit-p.,c'tp d,i ari
a la
~ ~

cne'sti6nn'

que'

no 'Be le

~p;e'C\e.,'~,orier t'iemR'o"',

'
I _.

··t'

.
_l~

I)

'y sa una.

"

r r'" J: r . - ,. _ j. ... o";_ ... ·;.,t-)h...l • i '; __ , .l AI;f'1.nal 'se Qfi.eG;L6 un vano .€')l:t-rel1leno y t:h<;l.rI~mos l:I),formalm,eri.-t;e co.g, va.. i'-i~)s ,jjjiemb;!'o.s; del: 13e:q~ito ''9f''ici~l Y' v'on Ct1_llilo GO'nziLe·z ,L)ur,an.,,:g~r0,V"i.ll?no, con~,ejal.d&"iSan,tdad .. en..,S4ntB:Od. .. l.a., a:s,i'Ei.t:e'ricia' f'ue. d'e'ujI poco, m~s de uu .c€nt~n'ar d'e·personaB. 'or Co;m:,iusi.6,n '. )'.
• _

i
',I

l'

1
~'f .-""

!I' II
J1

.-L

d
I,

Com~. C6:cclus16~.,~·ir'em6B 'g_~:e 'l1~~ il,l~?r,esantes por ' cuya -organl:zac16n f·el~'c~talilosa laUn~on Extreme-nade, 'Sunt BOJ..,quo. .aabd do t e- ; ncr up. gran pode_r de convoc·a:t·o;ria~a:llte~ lOCI' medd oe de (llfusi6:n'·, ~ .. _~ .. ' Es, ~~ l.~el;l.t~ Ifno '::,~:esell~'~9-i6n dRj,la~,l?Il?v_;i;rp.cif:t deGa"i~;re~;G!eefjJg5 .. CqUQ.t~.n.91uSO <a-q_1.lJ::,amha,sprov~ncJ.ns VJ.V(?m do ~SRa.-1d~s. !,

f'

•i

,:si~~~,_;a.~~~~,[~9'r~a,a_rs:_mut.
r [:

. ....

ha

t,

It'

__

_'-::..11.

-y ~~~~~--~--~~~~~--~-~'~--------~~~~~~~~~~
\
-} Q

1:-'
""-'--.
'

r-; l l'.!' f",'. ./..


'~J

I
I I I I

-t

i"

..._I~

.~

:.

~I

,.

IIJ II

'i
•..' ~I

r'

0'''' "
",If:>
'
'• .1'"
',.1- :'-" ,-' ",

t
11

+~ ~',",

,-:....

."
"'

J."..
.L._l;~i:O_"l.l

~ ,P

(.'~i"'" J

otT
~,

EOFI
~'2~

_I?

f~'Lb

L9 _DOl>iIlli
i ,', b
',g.l::;

GUE'Z
Gjl ;.
1",'1,

'I,

..~,~t:g cl,~ fe,· ~:rg~


- f ,hp,~Q~rgLln;i. - -:....,1. -_"_ ~
,)r~!" -

.: ttl"

'~J"',_ Cont~ot:·i;vo ~, f.:" '~," ry ','I _.


"'l,.,'r'~'J

~.;.aQ'
..

S2;nt
·r~' ~ ~.....

Eo i t iehe uno
- ,~
~!.,. ..._

d:e~l;:\I,;;?l!er':I,q,A;'f'r;L{!lOD., .~ .. J A'",.n 0,.1 f( ~.~",",::Tf _ )..I,.,.t;:" "j.± .-J_.". _0 '; '.' OOl.;1o,).a ..., .;:-;_,,. •. '.~''. -: _ '-" . Q. , .:J ::-:r £H-n~I.Bo1I_1,; 1,.lql"C9~Cl.dn, ' ,.'~ ._' ." ~, ~l.,1~2;,§=L,lil<;i 't,~f!- !l.n:!;.8 !l;,' E~·...p~!'} riIf,4&:~~· ~~ P.'r.J,i9c5'~l.a'tH:, q·ef.l~}'q.?-f5,,J..;t ppr·U:g.nt" ~ ~ltl'}"'a::;:l,:¥i€:!~F -R~Nfl1~"gl.(J,,~rr ~ ..p.~j{ ---~ r ..."". '~~:j<l" :)!:Xt 1:' r " • • .. " , •
'j \._
• ... ..
I .. •

!.d

J_,~:_:.\'

J.J~

::-.L

}n~·~i.c',.!"t-081{,UJ

[!l:m.'~e1,lr~"'I'
'".l' t.L·

_,aRr.Qx:i;!i~gda.lll&ri:t e.~.a;l;.go

,'me~a tien,e en ltzua[';~a su 'lJl<_:!.yor El-portaci.qn ,10 _mii3r"19 que le f?uGI39.e a G~:r~9..V~*];@..Si, e.i1,::81 Prat. LEi coLorri.a. 'g:a;rrO'vi.11anfi enSa.n,t Bo i, e scaaamerrt.e '61,lper'-a" 'ele,e:nt-ena,t; • cS~g¥nlc'§:'lc'ltl!QS ,rei-l:l Xz.aa.(js'·;:rauY"'p0r-'IEins~H'tia':J J:!; o~n-,. 0:;. ""'~ ~l"~' ,', .
. r' ,

@~G: ::r

c.;mp La.a ' po hlae i on de o.r i,gen tJ.l'·xt-r~&e.fi0', i 8' ~t!.oO ;'Iil erS;Q nEi,a l.A.e,;I. j,2.Q %Dq.e'o!lu:sP :4:' ~,~. ._ h'~B'i:te:ri+~Ii'l" ):!;s,ta; j et}.o I;:lu"e ,c'olo:'nie'xtre,';L. r -tj o r u~.
I -~ I. I J.~~

'I'~

I' I'

.....

.:..J- ~

-"'!,.'......

~.

.'

I,
i:

"~lle,nta . ,...
1_·

La Union ExtreJa~ena ' ~50"'" ,:so:oJ.'o:s. .' '. "oan, ""


O"[l'

es -, -' _...
"
..
_....

s» u~~ instituci6ncon
~
J ~., ,,_

~,~.

'.

•..".J

~·c ,'.,J "J

r"' J

;s61g~iZ'~ri 'dtch{:iocitlJtd:
I ,I. j' ",

f
Y
f

,',

"

'I

.1: , ""

)'"

"

I: extl'€m,enq 110 ae presento. De todasfor I~ . m'a::s e'l 'llU:ec·6'- fUle cdb'i·erlt6, "ee'n':'l ~ ·<:t:td'fft-e:riei<a·6t,e: lot~rasFf&n'Qicibl~e 'pel"spria1i da~i'eE I: j , ._ d.:"uvit:&ri'as' -\:il~uenO' ,i'al'la,rQ:n: ;;SGi;;td .fU&e''''1 -:F'p'e'la,1:;Ve+'l:t!s' ,d'& La: :risarllbI~'a . ~:fr elJl;:'ad~r!a., : Antq;1f,ia: V4zque'z,'q.,<;;01::ipailadd P:Pl' ei tap:bi~'l:l' ~ltcil"~i11-~nt:api0 ~~t.r-,el'il'Ed;i:o''Y pr-im~r .1 ,I. cl)~t.~,:1iitF-io. ;de ~.a,. ~'9E¥'i1,b"l:e.~. ~~~FtI'ejRc:i,d;u,~.a_nti,~,f;l'P'r0 .J?-ro~§~o, ~'ie·,qe,ri.dO; S~J,l&r~ez,(hi j,6 d-e i:· ~;t l~_~lC a~'o:e_~;e:. _,q<fI' r0'V'~ll~l { :iiU.. ~ fJ)~»,o ~ ;j,_J.~~q.,>% ,c.Otl9!;Q ~ii,._~,~Jt, ~'i~"sr t--:i6 'el pr,asidente d..e La Diput~aoi'6h J:iacense Ld'on 'RO'ina,I'O y bt't'as a~t6Fidade'B ,ex~
r

II
I

'

I'Sede 'de; H ~;r[ ,,'t4nt9_)~:il~.s.u


:,. ••• ~):"'II' : .:

La '1 -Be,sanadulturitL '~"} , ,


,1_ -. '. ..... ~4,r· ..

"-

..

.....t ~~

tEgldp':o,~s"j;:':and

"Veia.'~'(f4·64;~'lb.j'·1GOiio r ¢~--0tr:os~1'V!~q.r.es - .de -1& c:f,u~ad,o'o,n" l.~_j.~ __._ ,_ pro!J;l.,(i\e~ -, elr791:l{nto : t~r.1.?l".!:~,n v ~t [..).1: i: '. , z ,Ij". •
~ ,_.~ ..~ ....... .-.: ~ ••
I
_.L,' ~ ~ ••

's,

"[1

ExtfeideI'fa :'h~ "te'ul':inr(-:una_)'·:amn,1.1.a ." '_g-'~hi,r d,"';.:ac"!,i vidade.a ..... J' ','J). 'c' ,'1'"' v~;-·t,..J,' '"'\~ 'I. ,
_J....:. _~.11 ...-ff-l
.....I,~ ~_. .

..•.

'-

""

f,.,r,-,'l'l

-c.

,.i,

~,",

o.

.~,':

1..

, -: _.. _~~.L

.,.'

GOlJ 1.e.rn~

.....
J

¥stl;i'b,a. ,pr,evi ·l:._··-_'r


.,1.;.,.1.

sto A ue .. ~ '1~:6~a.:T Setn$;na.t , .JJu-lt;u:r;;.,~-t, -:;L t,_ .. ~ n va .... _," . .... Aut-o nonn, co, d en,xt r-emad u:: at J • C ~ ROd:r:~,~,~~~~ de la ;E"erJ;a':;: pe;r:o al fl.pal dl.D p.lanton y
I .L -:,~
_j .......

'~I
J

'sis .._ cP:q.-e:sident.:e, .del :,oo!c.' t i,EtSY.'· :01+ 'p~,tr~ ",e .j_:l:,n~,~,~v~~, /<;11,_';5_~'~nd
J~ ~_,.-:.I .... ,'. .

I: I'

'de

'se' -

I' I
I
!

.,~~.trt~v
.',_J ~~ ~.
1"'1

tre{iie'nas. r J ';JZ .~~ r'

"
~ ~J ~~ .J.'::. ..' i ~~) .:... :
I

'. c'

"-,'r

,"". 'f'; 'R:r'''{)'G

;..,.o.!. -.~~: :.:O:i.'J


I .;~ 'fj
'"

'r

It 'lt~:}tw

~,','._~

~.

•.

I.!

-'

~,.~t

'"r.

~,
1

r _J

.: 'prograr,]-a
_'.1: . . r _ '1'

."'...

..~st~'!s
1.~.,:J

fuernn· 'alg;unbs }io s t'as ~1~~"~leSt ~do-s. \tfe,;_:fqs 'qt::f;J\)l'alib sse ( I ,t::, _')Or;· ... rj ·-··"\.rb -/-0!ij ~·&~;~IJ"I...d I p'or-"':J:.a UIJ"l.·on -1iliI~trt?!.tetlB;: ,~ ~ . -',-' -- -. r : ""~ - _.., "',,' . _'. • . f:. !:_r: ~lIl f " _ I!- .... ~:' .' '<:.;.' I _. T .:_ e t.: r .tj. l~ r, 'I~ .: t:
L ~~. -;'1, .. ,' ~~~~
~,_:J ...... ~~.

:af~

t:;(tn
-' ...

:.....

j,

','

,'"

~llJ

I:
i'

'_':c-.·]'

:T.,,$iao,adp-ldiEJ.·_3.:

'V

;0

',:.

~••,'

:'''I''-"i'_'iJ'~

_.~_;

,.1',.;"

,oJ;

" ~ -','" . F:<;!~'la'(j. -.de·~ '6:P, 'OOn~i,j:,p.ab' }~?t:"i;o'.h'ai die' fFdto)u.~~!a'JY' '~;S1:11~:~~ 'bQ.;n:d'{:i'h.j;h,df~ ·k:'·'ca!:_ go d::e:]; ·€:S:·C.r:§; ttlr '€ q):j[·st.o:ti-isdaJ:tf:v:l.:ct~if GhaLfb:rTQ ·:c-e,rl· Q-ill;:<;tfe'nia;:· ~IJ!.IH1:i1:A:I)1J:RA":'·¥ :"SVL-.HIS \CQRIA:. . ':!-' r. '.1..:"-;' .,,-! _,~;
'I

Fiesta
".I-~

i rtf a iit i 1
r-

---

'-,JL·j :_.:._r;)-Iq
--r-_,.,._.....__...~

-. j,l:}J.,., ..: ,................ _ - -~- ___",-,_ - :_

aC~r
J ... _

go . del ,Grupe,
.v

'"''"
-

";;r",,,,,Vr""s ,-'_' ... a"J.','s[··8-".,.. 'I,_' _.,.,. ."''+''''<., .... '.,,"'


_ '_ r-=-'J' .~!:;'-, 1_"JC,: ..

a}: ,
U·l~' .

..'....... -

"_" ~.' ~:~. :rr 0Xeo~.,.de"p'~ P'Dcf .cm:,:t'"r [9, J.ii,a e,q1:lJ:v.9;~ ,-p.p -, l.~.~JJni 6,i.J.t ~~kJ'.r,pe,~~ ~d p;~~f' .B q.J. J e;

~~',;_

'1,-

,~!

J.~ ve,n. de
'4;

la:" t1.ni on ,Ex


,;::~,I_,!.J<_rJr:;,_. = .. ,.j'I~~

n-' e.rn efta.


"l..i

0B_"l0,.''l~::-'":''''' .

_ :jt'~:r~i

f_J;·'

-:..._:_.,:,.~ ,

,£ ... L ~ .},...
'r,

--"

..-:~"ra?'~V,~~~~t~;~1~.p~ 1f~o~i:pjr;.f~t~l~a;~:"; .-.'~


,
"l

I.Y

'l ~ ~~:'-,'
,.

.. ~ .. ,~'''. ~; ~: ~ ;. :'_li'"'~ • ;', -:

.•

£.-:.)[;-

Q~ros _
.j~~

'':~.;

.. )

JLj:te~>os "".:."I;-·_~~· Y,act;oB.t. .o;.J.G!~~")' ,~'rifE!:nt'J.le;fS_" ·O·.!..'I'_


~I ....

'.or.

-r.;,:rE.i
...rD"1

, . J..
0-("0 "'" _-

'" J,~. _
J;.L
_j

-[
J

"'l"~~.=;':. r~.r
'! ~J~'

r_
,-",

V_ i.. urpea, _._

d:ia, 9;

L.

L.-"

,"1

...

.l

...... .:....."1

~....I

.~

>_

..

Gales
)]'0-8_

',Gob'i'~t'@cXia~ ·6.-~br.6· ,J-a;. :e1jJJ:,e;rcaco:.o·n.::~llbElx.:ttre:m~'~r:¥",l:it ca-:r t;O "ae.)ii~ de"l?s 1\n... Bujci:hda, e 'ina:'U.'t~'ru:ct6n.-.'·~ :{~na '·e:X:lios't·ei6~H ',;di"€(l'e'tt€I'l':1'roYB-' C¥e": aiu~'o:1'es" ~xti-'drnc:-i ..

a cargo d:GLe6l:i ROl'.l,(j;ro,presid'ente' envi6 10£': cuadres.


;- ..... Ito~, ~

dO' 1a . .Diputacl.6-n

d~ B·adajoz,.que·

tue'qu;i.cu.n

I
I

_,.
J '-

I
organiza
d'elstail de "AtCO-

Inangur'iS'"ciohp:or'
Ektru.d&dl:l.ra

,pa~.

cut'ru

las Ji'utbrid.ad ..... ext:te,::u;lnas y .santhofihlnas s 1& jcitnada con un: festival aitlilar al. que

I I I ,.

I, ,

CONETARlI cada vez-ano y en-tre-Dos .a c tuant ae habia: yu algunos villa.,. Partic'iparon 01 GruJ?0 d,8Dallzas etc Orlt.ilLana, Telares :ii tarra y elGruPQi. d~ D ,nza~ de '~a pllcopia" Union Extr,.er,lenu-. y el\10ciom:::.n.te,. I ,,'::_ I' ,- "'.~ -, CONFERENCI!sbBRE A l'!lS Ext.roltlciia,:ori',
. ,'. I
j '~[

ccno cado e en Garro ,Puri J'ttra ,Alonso Fue un acto r,jusi vo

LA Ej.iI~ACIO'N
I I.

c01ebr6 en lasala de ac t o s de la Union cU;1b b~c,6h end eaban ~a Qandera n?-cio~.l, La de Ext,reuadura:y La seny~ra. catalana"la. -anunc i.ada btlnf'er'e.nciasobre. ~;'I~'g'r~cicni.a:qar,go de 'Me. Ang{;les Bujanda,Conscjera .de Et1igra6i6n ,_y kcci6n S6¢i"lil de'ria Jtmt,a chil ei:i.te ,a,ut6nomo Q::tr~(iJefto, Aliti6 e1 acto--transmi'ti'endo un'saludd d'e J,.C. R'odr!gue,z ![l:)arra, Pres~p.ente &,e La Junta'.
S8'

8 de la no che de-L dia

jI... C

'. _r"

'=

S an,~.~Bo1: .:
J;j;J.

La

cehf.erenci_a,
,)

's'egu<i'da ',.
,I

'Ciat co'10'1 ti,i.o true trl,ln's.1!Ii t ida


~

en dir'ec-to

por

Rad:Lo

etc,que,
nuestro.

d'e los Ang;'li\les caij,enz6 hu~l~n ..a t6':p~c:?tI., t:i,erra,sioncio cifr·e.s .la

diciende: r-

"NQ

v~U'g,Oq

h~blarbs

de sequ1a,}laro,

Dioalgun:?is: '" 'y que en ~'alJt'~n.o);'fa


g,erE1<mll grantel3,

habLarao s "tenido 'qqe etbandonar La d~ t1!q.yor C \1an 1:;.i 3. , co 1'1 375,.000, , t'9h!.1 'aon '80c);.'o'oo ~xtI'erille.no51q6 q~e ~ti:.y j e:n 'l~ ,dia$p'0ra. Dijoqlf~:, "la i de Ej::trerI1a;d~r~ Be 'dell;', eon pa~te."a 'los ,~Y"i~r::tn5:es 'que tr,Atlsnji ti~ron e I, quo: Uu,I'd dl.f~cll v'on:l.i' 'uproD,c::t.ero6 no ae que't•

de 106 'emigJ?an't~s que dqcada:41;} ~oaaesellta

En 01 cdioGHli'oiS(;), h~abi6 ¢Jt &trc.r5.O '. 'I de' c6t1o creo.r 'em}jloo; ~'c,'

,de 'Ext're1n.~durt:!:; dei I.'o, torno


"

d'O

10,;6 emi
_I

l~s Me-59-,S do Etiig_rE;ntSs nes 'que esto~tcn~an.

, A aJ"gl1'n~,s p.reg.ltl'l;~;as i06 idt:Jr,p,e).E;.ntes coates1;:6 "Lean lIom8ro, ,porquI:: est:5 ",an 0=cadas .~lj d~ro. 4., ..ue cohlpetencias,y dij~,.Jltre otras cosa&,que:~ cia. ip.l t a J;)$O. ,dl;; -C?"b.rq,] e·1:l;~lific£l.da. .. ',! I \ F~ramant enerr un contacto ~m'a-s'-'d1rQcto 'con "Lo a en~gTant e:s ae t::stci'n creo.~do
,que est-ar.6.n

4~~.

l-l
I

r.:niy ligadas

. qon--ttYda ~clase d~·;~60C~aCl.o-

[.,.'

P·nramantuner viva, e1 contacto de los hi JelS d.e los E:ll;:Jigrfl.nt s c.on.su, tiea rrn de oricren,'ae, hanes,t.a:bl,ecido cOEfpalJen..tosde ver,nno, para 10. t's:rcei'a' 't;{e.ri,eraci6~. ' ' Cua~do ae b.b'O'rd6 ~,nolcoloquio,el ternn dB-J:. ret.orI;Lo ,a.ol q}le previamente 'Bujhnda' ha bi a di cho que est e $610 ;Berl.a ~os:L b~ecuo.ndo La si tuao,i6n de Extrel.1uQurafuese, dis-tinta .•.Le ~reguntamos que . dado e L Iiumero de -parad'os en Extrcl1udura y 800.000 'extromefibs fuara ,si no €'ru un t6pico; ha'blur de ro,torno, asf. como cu~l debi:fi,s,~r .La :p-,ct;i. d;~l em;i.grnp:te para, ev1tp.r :1;ru~tzr<:l.CiOn~B. A \ e LLo nos r'&sl?on4~6: 1"-a'coIILsej:p:+:~q-y_cr~g ,q:!le)F.l~ri& e at upsndo 'La i:ntegpac!on y . tl.prendiz'njlil d'c La Le ngua e i n que pdr e l.Lo ae .tengriqu,e r-onuaca ar a sus ortgErnes"
Ha AU{501es

~ua,
.

EXPOSTCION

PICTORIG,A
• I, J

TIiD.6 la co.n'1!.-",r rici u an tori or sa" pz-oc cd i 6 0. iJ;lo.u'[!,uro.r laExposi1c'i6li e de Pin tura por ~ur,te dol vr06iA,G~te_ fie ;1.0-:. Diputapi6n acJa.db.jop.. con un peq}le:no par"':lnmento' ene'l que 'resn.lt& c( Lo s pintorciB 'de La ti·0rrb;a~e6'tncana.o que hay nlgunos de e Ll.oa [JO..s co no.c'i.do s f'uena de Ext.repn:<iurn,porjQ ~~ e L caeo de $. HcrtlOso t, mns, cono cido en, 1:~ Argentina que on Es'pafip y ctiyo i Cunt~on6.~iose ceLo.br-a ahor-a
• ,', . . , " • r'

.J

.'

s]

p:iil.ii.cotc:cntJPQrtc:n,~e,i,i;3nt.0s

Curtfl.:l1e.h e s t aba corapu":H3tQde 8' duadros, dig'no,i3 -cl:e f-igul'ri.i' on Gum]"q:ui'er J alN\l'scoo d'e, Bellas 1\.rt,es de B'C'.dajoz y envia,dos por 10. ' Diput 2.ci6 n p'::'.I'<il' 6U' e,;x;posic-~6nen v:ctri Oslug;£tr ce de: Gt.to.,l ulia. I El

I ,

SIGUE••••
-L.,_
.tli

'";)..;_(; r 11..

"'....... i(>::;;d

jl'~ '~,'

..'

'1~,:

II.

DIASFESTIVOS

bre.

" Par a eiprojcimo 9-jio de lw.84 t a·eKun a oue.nd.o de La .Junt,a de Extremad~a, Sler~ dla::sfest-,ivO~J',ademas, de losa~nal9.dos comb g,l?ligai;:or,ios p-or -eL Estado, lOB sigu1e:htes: El aed a .de en'ero, Id.,:j.eoinueve de r~larzo; lunes de Pas'cuas, dla del Corpl.ls Ohi-ie,ti, veinticinco de julio 'f qud nce de agc'at o y echo de s;epti~m"'_
Cl!lNT.:aAL NUCLEAR DE VA:4DEGABAI,.LEJ{OS (d!'a

PARA EXTRJ,j}1,ADURA
,

(dla

6)
j'

'2)

Los: .empr eaar-Loa de' La 6'oo,s.tI',UcciOn .de' Badajqz, as! .como empresarios de ,diversos s:ecto.res de la 2,ona dk Va,ldecaba.lleros t ae mu'estrah muy preoc'UPst(ios, por La poe i.b L> paralizacion de las obr-ae de In ceritral nuc Leax Y Sll dancela'cion en e1 'fieno del, plan energe'tico nacional. FO'r' este mo td vo hari rce Lebr-ado diversas reun;1.~nes para estudiar 180 situucion y parapre:ver las acciones,!ue emprenderan s'i se pr-odu,jerael cier-re d'efinitivo de 10. empz-esa , El,J PRESTD1SNTE, DEL G;(j'BI.BHNO

CLUB SI':' LO LXl

(ala

13)

E~TREMEi~9

PRONtJNCIOUNA

.. ' . ,'.

COl~FERENC"IA.

,.'

EN ,EL

E1pasado diD. 12, e1 Presidente del Gobd-e.rn.o Ext r-emefio ,D. J'min-Carlos Rod.r1guezIbarra, pr;o'nun.ci6 'Una conf er-enc La en. .e L C'Lub Siglo XXI, 'soore e1 t.e.. ma I' Extre)'llo.duI'a, 'una Autono'tn,i~ no h;:j..:;ltor:i,ca,n. E1. mensaje de l,aconfe:;r-encia:.segun decia e L PreB'ide:n,t'e' ... consistia. :en r'civindi.car anteel Fait;>.la imagen de nue e t r-a Hegion, A 10. hor-ad e la ,conf.erencj,ael ~lon so encont r'aba ;t'epleto de ext r emefioe y ·J.uari-Curlos Rodp,igue.z fUOl ,p;I'cs.entadp 'por Antonio Hern,~dlez Gil. Entre oeras ooaas , 61 Presi,d'en'ia_, £erefirio a1 C,ansejo, de SeguridQ.d NucLeaz-, pot J3uneglig,eneia e 1rregul1ii'ridades COin lare.gion ExtrOJ!ii;iil$.,'
. ... '''''''''' ... '"'. ,J

C.ORCHO EXTREMENO
t an+e

PARA TODO El,J MUND0 (dia

16)

Puede que Co,rc)1~;ra Ext:t'em,ei;ia 'Sa A. (COREX) :sea La i.ndustria. m6:s impor-de Ext:tom~duri}. Tra'p:a;j'lin 0.1 a:ijQ con una .diG'.z m:j.i tonel1'l!ias de ct:i['oho. I~bvcci<mtos millou,ee es~'era6'orch6ra :ven'der en ~9B4! s-et.e,ct~~t66 '.dQ. 61~6;S 00rrosponde a La oxpor~acJ.6n quo llevD. la pr-oducc LSn desdo Merl.du htt:c:LU Europa, Asia y Anrericu. EstoaEmpresn ·tUG cr-cada en Meridn haec m,e.dio sigle) y oe+aba destil),aa'o. pTD.cti'crunento a, 10. fabricaci6n de ta.p.ones. En lao actua1idnd COREX produce unasv-c:iifticinco moda.Lddades do ard.cu10s para sue1os,par0de-s y cho.s , ,/ademtis deotros de-nominado,s ·'espc ciulidq.qes" y d'.o:stirtados fundumuntn1m0E:, to 0.1 morc~do dw los regalos.

ta-

LA ,S'EJ)E.DE LA JUNTA

"fA ESllA

EN LA .CAPI TA:LEX'fl{EHENA

(ate.

ZQ}

El pQ.s{ldo d,in 19. La sode de In PresidDncia: de ) ..0. Junto. de Extromo.durD. dcjaba Bb.dnjdz para iliBtGl,l~s'e en -Hericl<l, cCl.;pital do ExtroIDCldura. FaT consi~' 'guionte, M~rid.iscr5. aede d e'L O'I'g-qhi$,mo Auto'nomo y est.e 'est'urti. ub Lcado 0l1. la A'i-renido. de Jos6 Fern6.n\il-o~. L5pe'z •.

Puc de d(:cir~~ q u~e (l part it de 1 prilll0!'o de .<;·n(;;ro de +984 10. 'Au nomio: ex: trolll0fia ~stur~' funcionando i,o. top'v'. tI''O.sh.::tpursccons0,guido em 10. :ncuIii6n c:e;i' Lebz-adn per'·laGo.misilm. M.ix~tt de: TransieFencin.s .. ceJ.ehro.da. .Cl___pa-aad6.~din.. 22. ,en. l>'o.'drid, 10. fi'riM. y ciurro dC'fini tivo de v.':'.r~os do .los op1,tlJ.los ~Ub con~otl.eIlel tr.o.,spo.so de competencies, servic.i,o.s y dotacl.one,s 0. In Junta de Extremaduro..

LA AUTONmlIA:

EXTflEMENA

,A TQPE, (dia2?).

to

~;

-j,

.1

a t 00:&

de

10hl fuente buen testigo

de: Santa

lOB

casoa

ocliriidos t~ '.}av;~ ii:tl_fa...

i'uiste

ttl:

Ro.sa

y cu,an:tas canaa b,oni taB de mu cha oha.e q_ui:noeSdi,e.ras, que de tl sac~ron ~gual e acuchas t e il11 'sus p~,ilas.

SAN

ANTONIO

ABAD.

d~ fiest(;!.s

Pu ee mi pucb Lo tiune fc..mo. y ao alegria, comicnz~n ~n,San ,Ant6n

Con ,cald,era on 10 mano y llenando sus tillajas ae c;;uentao "BUB i1IIlorios. entre br-omaa ,Y carcajI,J.dlls.
Las

el

e~l?,ip~u i_~ OJ.gq,rahIa.


yde-

con co hotee. y, tamboz-a


CO,rrqri, .ip.s

Dcchicp,s,

L'1:ayor06

-euerrbari aquf 5i pro'uto se;ra su bod/:); (;) nl:ffo q,u.C'do:por p:ecir.


58
I

tnmbilm

meed t'as

casndei-as

ca.l.Le s del

pue'hLo

yale.

gont", 10. ul.bor0tt+u.

Otras

comerrtan UJ.er;f:rGs,
", _9""

,$u6,hc;rhlD.:noS, bu-ena g,~nt-e ~ pue s qui""re_nnmcho <lau ean.t o , quces hUH\Q::tlO' Y' mi1o.grcro y: curatodo ¢1 ge.nudo.

de::spu e,6 q"O p_£lsar rat?: fi e at a~ , 6i ulg41l a;puG'sto rnoqito


l€<l.3' }tizQ Q,ig-unci: :p~91i1sisp...
.',/

...

...

E1 diuci,s;iete de En'eTo .::1 gloi'ib,so San Anton corr,e lPo.s Qalle,s ,~t:J. puob Lo , 16 Bo:can en pr'oC0:si6n,.

1a fuonte, uno s ·hu:..:-nos y otros- ~ Plill'QS -~ ,. . ,-" todo. 10, ,'c:uenta lp. 'CQnte.
. .

P.9r eso iauchoa habru e6c~ch~do

s·ecre'toa

)J(!,sdc ,:El-l·Prat

'de

Llabx0.@,ut

Sus gontos Q.gro.,d,c'eid.;:ts, Dor 10 bd.en d.e sus cnu'einOls, I .... cl,l;::.l,go.n.'lr,istres'! do- patatoro.s, choriz,06 Y 1;ohgq.ni"z;ls.
Y lUlC<go

10. 'r;rciri 6uhb.,sta


Ie. cochininnt 1,e bc.ea a Q.lgui'en algunn ve ct na ,

.cuaque

y 1<.1 rifqd8 ,gut: sie)llp~8

eGo.

Po lE' :.::~"!.j I,

..r. -

..

__

! '"

."1

'

SG~l Ant 6,n ,I q bU0lTloer-.;s 1 t ,ddnoS' ,,e\-'t~ud p,nrp. o t r-o afio I q:u~ zurnquo no po.derao s vcr t e ,to svG;uitlos r0cordn.l1dQ.

tie

,,~,~v ~

;,~l.-).C1n:'~~"-f.T l

'.~

..J'"
q

r ab

avi~l~li;G·~~~
S'

tob- _X eo.£D1:-'l',!:.I.'

Ii

-M

,I
Hust :::'.01
,... ......!!'..!
~',.

-. ~ UTSO L '~'" F 2"' "I


-" 10: ..... i
,./
~. ~.

, ·-,·1""

.f. ~

,,-........_.,

.~.

,~"

..

,,+
I'

" f"-:

':~ .

A.
.4f'
, .

",

.~./

'

I
t

2~' REGIONAL.RESULTADOS

Y CLAstFICACION"ES

':','

..

,.-ro""
L _

."-

momont 0 de, c errli.,U'e~t~t. pfrgiUQ ',del dCPOi'tj,6'~iIC hc.njugj,do doce do 10-6 qud:nco j'ornc,dms quo compon'Qn:- IE. p=riI!i9f.[t~vll~:Ct3. dcl";dItup'O ~tfo' 2a 'Rcgio.nG..l,dande, " wi1itt.e1 C'.F~GhrroYd.lin6.E6 06, mO .·loa r'Ci16ultaaos lid loci Be1.6 ' (i1Itinl6>s onoucri«
~a::L6F'U
_!_

.'.

t'. r;:: ...i ':UO:Oil>. ,'0;; , ,J


'e

_.
~i.

r
,

~.

'- _'u, ~ -

f,r:1:t)1 L.." - '!r"-

-.of'.:.

IT, ~ .. .0",_

!I
I
I

-, .r' ;: • ::_.:-~
'oj

".

• _ ~

I I j
I

_ -, V • 0 ri...._l'" 0-: 11'I'~ ~, .t...IDO~~·r .': ()Lr, {) lr~ r r. , ...... !'.. fi-rt"-m
1;11 ,;-~,
j
j. ,~;

f:'1'~

.:.'!

'.

'_.L~1:l

1,

,OA;tmo,,!}-L1JJ!;S'-t·L :BRU.'-f'NS:~~3 (04",,12-83) .. ,l:.:...,~ xrr.,


.
..-

-....,.~, .' -

,dA:R:RO\r-ri1EA"i;-l .
r-e"

VAL.DE_S:ALQR r:~3' (GklUIQVl:LLAS -:2- < 0 8...12


"8

"(1"'-- {" '

..e;:J'r.i; '..

$j:;... ·r:L·

j-

,.;

,-

,.'

,.
;.j

-83)
.

9 f.''1, -:.-~

-1 ' ,-",(, '0 1\1 (~:'...


'~ f··l r ~ 1 uO l'
"i

-S'I"'L~

r-~!:

.'
t')

G1HiRO~J:r.DAS- ':~. ~3!' :i'L.riED:'A~l


a f. •

NAiVAS ~ III t i-a, s: Gk~.l~ii)MtIJA;S-2:

~LC4~~RA-6 .~..._tcr _ • ""10:". ·"7· ..' . \ - '.

(1.1-12-83)

'

(18-12...,83)

(06-01-8.4
(08 ... 1-8!t) 0

~".
" 'J

i
~
·1

ALUD"E$CAR

.i"... _

...:,5'
t*",._~

GA~ROVIL~S-2
1',

r"

-E-q- 0'1,3 O·S,~flt B '~J;t-=i;1\QS r p,C(f t ;i",i:\9,f,i J;.Q,PXddPiS 01' C.•.F e, (.:t'nrr-~'vi 1rl~tJ s'6'lb 'l1a pod ~-l t ~.c.e de cb.tcnon tr'tmpunt'o'6': dos fI'cnlteLa1 ihCdi t'? Aliscda, oJ, dJ,.c' de "H3YQ5 y uno on -N~~:s-:: del }fcjirofio ,:e-l a:B db. DicceiotnbJ?e!.~rente omls'Ve purrt oa ccdidos 'cuatX'o on e . ~sftllintc l.OB -vb,cii.n:O's AJ.c·(m:t:arn. .j.,.Brorza.a y cinco fucru. ..' ,-'

__r

....._

.r.,'
1"""

:','
'

Il._.r
I •• , .~-...

r".r-'"

"

or"

_'

I
!
,
,!

I t

I
I

.'f?r:a.z.o.m. ~e:r:~~~

. ':'E~~~~S,o.c~~~911e.61_:aan~~~(l~~~:!~a rm~e4l(ri.i,? .mej~r

Jr.'

f·", ' r'

'.

....,...,

_' .•

"

sue.rtl;~: co'nc~etE~~rt~ ,eA los dae c~r~ ,coJt~.:..<;:~u~d!r[\~.t:e'Q'. ae:,l : a~scn~s'O·~ ~n.,~h ~~~,po ~n)p,r,(;lc~: ~o.1).J.:?"=J'?- • ca.~a.- ,de, 1us .lluv~~.~~no:, !i?'e • di:f?'!;.J.~g1!;t_~ l!'s" il,ne'a:S:J:p1-1 ~.tj~~~~D.~l.~ef$tID:.i?" ~~?mpo ~og:E'LlrO~ rm;pqtp;;r.·, ~o~, J,.1.l>(;(p.~e;!li,.En -) dJ.cho<·omput'o tuvo hastnnte que ver .QI,o.;rbJ.1:;,ro ..En Y:r~,cie.g;~lolt' da'6p~e6 d~ 1.1' teQ.~QI 01 purtido por de Larrt e 'en e,l run-rea.dor ,s'ulioron' d'orrotados. en 10$ ultimos minu-

,~,gCt~p'~~~r ~Q.'~~,.e~~,!-o~'!.~lj j!@vo.~, tra.sun_q:os

t.

r-

f..'"• I
I" .

, Esperom,O's quee:n 1C+-$'egundbl.- vue Lt a 10. situnc'i,6tts,e-1:'emedie O;n poco y sepue,da huir do' 196 Lugar-ea d,ccOl,a donde hhorc.. f30 cncuent r a ,cl C.F .Gb.rrovi11as.De t oda fo·rmCtEl 110 dobe cundd.z' 01 d;es!iuimo ,pUG'S 111l mtu3 impbrt~nt G, en defini ti va t es can .. t~riuo:r,f_r6:nt,a Iii ;dC,su1tb.dos.o.o.dV&l\SOS. I.;. ..~ 1 -j
CLASIFICAC10N EQuI],='S...s Jl.RROYO ' C'EDILLO ••lORNA])..:\. 'J50C~

to's.

., ,

J!i••
2'3
"

TORREbRG;AZ
BROCENS'm·
}IALPA~

l.j:6>:h

c27
3l.
-j

.. -.,'
,
I

I
I

~. ,

~!

ItS,
.:~~.

VALDES'AWE.

14 - 16 ·,36,21 1.6

33

J. .'

25
<22

C4SAR
VALDEfu"ENTE,s ALISEDA'
• __ .__ . -'-, t

'22
,

,'-1I

!
I

',l.5

ALDEA CA~NQ")'23 ALCAl~T,i'\.Btl. ALCUESCAR ALDEA NORET,J 21

ra

22
43

J:~'
'-"

22

39 ~7'

GA~ROVILLA.S
.1.
,:'"

12
15

16
14 12

_L,21

-- ..

MONT A'NOHEZ
N:,i',V:AS

.I.

37

B 7 4
.2
-

\. : ,
.I I

I • ,I :

3S
,,6~
"

'.

-D~vid •••••••••

Ausol,mo 2 Punt oe Pri eto •••••••• J, fun to L'uisJ\.ngol •••• 1 Pu,nt,p


- .1
-,'

Pu.ntos

'. ·f "j}.1.l-,

.,'

'I
.
I

.I'

'

,i

Ii
I
!

'. T~.(i)4o,rp.... , •••

'1,.,1. ·B~n1ro,
~. .. li ..r

". ·1,

,J

r
I

'"

1.

't:'

[,. '_'.

,"']
[

.~~

~
j

.,".

~r .. ~

PAS A T'I- EMP 0 S


2~_,-L

. ,.

"::.::;, It
:;:=

====·====:====~:=.==::'==.=-:::=F.=~=

G-

PI.

.A,
=:=

~--,.-----•. ,t1 -J

I
V ILL

==-.::: =:== == = =.===::!:: = = =


p ~ t}f :N-- -tf~q~" I RABL

t1 'b T 'Ct!: D == == =

= = = = === = =-= = = ="=== = ==


R

. lG A H it:

. "'~

=:::;

= = == =:..= ===

AS-.?

A1)'L

0
c . ,

'-.

R N t'A,1f p A Q l{ A Q L ,J'E L
A
I

r-

"_

"

0.1-

'-

_.

'"'_.

, , .' '· ,i .•

r_fl

LIZ
'1'1, • -1 . '.

N B A I ,C, L L. G

f~' AG
R

~I-

; ...

U.

~.)jj

N
~

,
... I

Encp-ntre..f e1 nombr-e 'cie nueva pIE: za s 0 p l.azue.Laa garro·vill<;ln:aS·

En~ontr-~_r·~<]_. 'n·om.brs' de ocho erro,yos·o ri\A?ras de ·nuestrGl'termino rounicip.al.


pn.ginn de Bdi t,oric.l)

(Lus soLucd.onea onln.


;

-.

"

fotos

cementad as

Po t.o retros.pe:ctiva ,e~l~ J~ue, :aRa~eoe 1a primera -Ju;nta. D.~wecti V.a d~lRP>~:~r_~C:1Ub_ de"_la _3a~da~. En e1 cen t ro, S'l.:l, p:.rem:otor I:J.J!o.sJ~ 1.'1"'" Mo reno. aya esta fot·o como' .seneillo hot;j,e.na·j'e tras6U f'~:llec'imi ent"c..

un

&

Las calles contorman 106 :pueblos a golpes de caaas Son la imprwsi6n que se llevan,wn su retina, los vis'i tantes.Calles que van variando su fisohemia: al P<.;iSO de 106 afioa pax-a. bi~noI:la:ra mal .•Sirva e.sta SElCCHql que hoy inieiamos..:como testimonio Lmpr-eso de 10 que aon las caLl.es, garr.ovillana.sen La decadS: de 106 Clc·henta. (Corredera de Ram6ny 9aj~1)

CALLES

HEMO:S ECHADO BAltES EN TODA EXTUMADURA


-

-_,

..
.~

'~IJfiIO

Ja ~traftal;Jle ,ermina. he-m(iJ"s'ido

RQ.¢o ,~

PieG

l~ta, 'tierra nuestra tan, qHe.rida.


DeS'd'l' haee

'alia n 1,{mdoJH1S en

,
.1/i.II''''·/,l,· .. •... , •

entre",todos,.

me-jpres y mas nl'~l?m@s selriicias a los extremefiQs. Nu,~tras r:aieesestall' mlil,~ ,fi.rtfrles en J1.ueslta tu~rra. fJ~Fese~

mas de :fa aiitls, enla Caia de Plaser «(a,traoajamos e)QcIus.j'vam~nte.P9r,.parf! y en extrem,adu~~. P~rt:tue-~poyamos especH:iJme,nte I~~ m-ver~lones 'en 121Regu;lJ:l. 1DC!entw-art1os- 31 ma:ximo'elanoJ'N. p@ttioipainf:)s ;y colaberamss en cualquie:r ini~ e<ia~v~a'cu1tura; aaemaS.,1nos esforzamos dfa~.dfa eh gf:recer los W vames
a hac~r

Q
CAJA DE' AHORROS DE PLJtSENCIA
1&Caja

,e

,crecera Extremadura,

_I,

ae- todo.

108

extresn.e:iio.