Anda di halaman 1dari 4

KPD 3016 : PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

TAJUK :

REFLEKSI

NAMA NO MATRIK PROGRAM

JENNIFER RAVICHANDRAN D20191088240 ISMP PENIDIKAN KHAS

PENSYARAH : PROFESOR MADYA DR. MD NASIR BIN MASRAN


REFLEKSI

Semasa pengajaran makro saya mendapati objektif yang telah ditetapkan tealah
dicapai. Hal ini kerana , pelajar-pelajar pada akhir sesi pengajaran telah menjawab
semua soalan dengan cemerlang dan juga telah memberi respons yang memuaskan.
Murid -murid juga telah melibatkan diri dengan produktif dan aktif dalam kelas. Hal
ini disebabkan oleh pelajar telah memberi respons dengan baik dalam kelas dan telah
menjawab semua soalan yang diajukan oleh saya. Jika saya mempunyai peluang
untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, saya akan
mengajar mereka dengan terbuka.

Semasa menjalankan pengajaran makro, saya telah dapat mengesan beberapa


kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran saya. Antara kekuatannya adalah saya
dapat menyampaikan kandungan pelajaran dengan baik. Persediaan yang rapi telah
dibuat sebelum memulakan pengajaran makro ini bagi mengelakkan sebarang
masalah yang akan berlaku semasa sesi pengajaran. Persediaan awal adalah sangat
penting bagi membantu saya menjalankan isi kandungan dengan baik, mematuhi masa
yang telah ditetapkan dan menjalankan segala aktiviti pengajaran yang dirancang
dengan kemas dan teratur. Pemilihan kadedah yang sesuai dapat menarik minat murid
dan dapat memastikan murid-murid berada dalam keadaan terkawal supaya aktiviti
pengajaran berjalan dengan lancar.

Penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran saya dapat


membantu mereka memahami dengan lebih jelas isi pelajaran yang ingin saya
sampaikan. Selain itu, kelantangan suara guru juga memainkan peranan yang penting
kerana suara yang lantang dan tegas akan memudahkan murid mendengar dengan
teliti dan sekaligus membantu pemahaman mereka terhadap isi pelajaran yang ingin
disampaikan oleh guru. Segala arahan guru juga akan dipatuhi oleh murid dan ini
akan memudahkan guru untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancang.

Ketegasan dalam menyampaikan pelajaran akan membuatkan pelajar lebih


hormat kepada guru. Kejelasan dalam memberikan arahan merupakan salah satu
kemahiran penting yang perlu ada pada setiap guru. Hal ini adalah kerana kejelasan
dalam menyampaikan isi pelajaran boleh mempengaruhi peribadi pelajar agar lebih
berkeyakinan untuk menimba ilmu. Selain itu, pertuturan yang baik dapat
melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu dengan menggunakan bahasa
yang standard dan mudah difahami oleh pelajar. Arahan yang jelas akan
memudahakan murid-murid faham seterusnya dapat melakukan tugasan mengikut
panduan yang telah diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan
kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran.

Kelemahan yang dapat saya kenalpasti semasa pengajaran makro ini ialah
saya tidak pandai untuk mengaitkan set induksi saya dengan pengajaran yang akan
dijalankan. Slide yang saya gunakan sebagai bahan bantu mengajar tersebut saya rasa
kurang sesuai kerana tulisan yang terdapat pada slide sukar untuk dibaca. Selain itu,
saya juga tidak mencadangkan aktiviti susulan kepada murid untuk menarik perhatian
dan kesediaan mereka untuk menerima isi pelajaran. Kelemahan yang saya dapat
kesan pada langkah pertama ialah saya hanya menjalankan pengajaran secara terus
atau "direct teaching learning dan menyebabkan kurangnya komunikasi dengan
pelajar.

Komunikasi yang baik akan membuatkan pelajar lebih faham dan memberi
tumpuan di dalam kelas. Keadah pengajaran secara terus ini menyebabkan
pelajar-pelajar saya tidak memberi tumpuan di dalam kelas. Pada pengamatan dalam
video makro yang dirakam, saya dapati pelajar agak bosan semasa proses pengajaran
yang dijalankan. Selain itu, saya juga gagal mengawal kelas dengan baik kerana
terdapat beberapa orang pelajar tidak memberi tumpuan. Kelemahan saya ialah saya
tidak menegur pelajar-pelajar yang tidak memberi tumpuan semasa saya memberi
penerangan dihadapan kelas.

Kelemahan lain yang saya dapat kesan ialah kemungkinan bahan bantu
mengajar saya iaitu slide powerpoint yang biasa dan tidak menarik menyebabkan
pelajar kurang berminat untuk mendengar isi pelajaran yang disampaikan. Sepatutnya
slaid atau aktiviti yang menarik boleh dilakukan untuk menggalakkan pelajar-pelajar
mengambil bahagian di dalam kelas. Kekurangan idea untuk membuat aktiviti yang
melibatkan pelajar merupakan salah satu kelemahan yang ada pada saya.Seterusnya,
pada sesi meminta pelajar untuk membuat lemabaran kerja sebagai uji minda juga
telah membuatkan pelajar bosan saya sepatutnya menggunakan kaedah latihan yang
lain. Selain itu, saya tidak pandai untuk menguruskan masa dan masa tidak cukup
untuk membuat latihan pengukuhan. Pada sesi menjawab soalan pengukuhan,
kelemahan saya menggunakan mspowerpoint untuk membuat persembahan makro
dalam menjawab soalan, menyebabkan jawapan terus dipaparkan.

Kelemahan seterusnya ialah pengurusan masa. Saya tidak mengikut masa


yang telah dirancang di dalam rancangan pengajaran dan menyebabkan masa terlebih
selama 6 minit. Pengurusan masa ini penting kerana ia akan menggangu subjek
pengajaran yang seterusnya. Berdasarkan video makro, saya banyak menghabiskan
masa pada langkah pertama iaitu membuat penerangan isi kandungan dan
menyebabkan target untuk menyiapkan lembaran kerja tidak tercapai.

Penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa akan datang ialah, saya
akan cuba untuk mencari set induksi yang bersesuaian dengan pembelajaran yang
akan dijalankan supaya pelajar lebih bersedia dari segi fizikal dan mental: Seterusnya,
saya akan cuba mencari aktiviti yang sesuai agar komunikasi antara pelajar dengan
guru dan pelajar dengan pelajar itu berlaku supaya pemahaman pembelajaran dapat
difahami pada tahap yang maksimum. Selain itu saya akan cuba membaiki cara
penyampaian supaya dapat pelajar lebih fokus dan tidak pula berasa bosan dengan
penyampaian yang disampaikan. Kemungkinan isi pelajaran juga boleh diselilingkan
dengan unsur jenaka atau unsur kecindan agar pelajar tidak terlalu tertekan menerima
isi pelajaran.

Seterusnya penambaikan yang boleh dilakukan adalah bahan bantu mengajar.


Bahan bantu mengajar yang menarik. interaktif dan bahan yang boleh dipraktikan
sendiri oleh pelajar adalah bahan bantu mengajar yang terbaik. Penambahbaikan yang
perlu dititik berat ialah pengurusan masa. Saya akan cuba mengurus masa mengikit
rancangan pengajaran yang telah dibuat supaya sukatan pelajaran dapat dihabiskan
mengikut waktu ditetapkan disamping pelajar memahami dan menguasai isi
kandungan yang telah disampaikan.

Anda mungkin juga menyukai