Anda di halaman 1dari 10

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga
Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia
dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti
perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan
pelaporan perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir
Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID
sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN
MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara
automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN (Dilengkapkan oleh unit mata pelajaran)


1 Pentaksiran atau penilaian perlu dilakukan sepanjang masa semasa proses pdp berlaku yang

berfokuskan kepada sesuatu standard pembelajaran yang dipilih ketika proses sesuatu pdp. Tercapai

atau tidak sesuatu tahap penguasaan tersebut boleh dikenal pasti melalui objektif pdp tersebut

berdasarkan SP yang dipilih. Murid yang tidak mencapai objektif SP tersebut akan diulang ajar oleh guru

tersebut.
2 Tahap Penguasaan murid akan ditentukan melalui pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh guru
semasa proses pdp. Bagi ingatan kepada guru, malah sebagai bukti pentaksiran tahap penguasaan murid
telah dilakukan, guru boleh merekodkan atau mencatat tahap penguasaan tersebut di mana-mana yang
sesuai sebagai bukti dan ingatan guru untuk membantu guru mengisi tamplet pelaporan yang
disediakan. Templat pelaporan ini terdiri daripada tiga kemahiran dan tiga lajur iaitu kemahiran
3 mendengar
Bagi tujuan dan bertutur,
pelaporan, membaca
guru danmengisi
hendaklah menulistamplet
yang dibina
yang berasaskan standard
disediakan oleh KPM pembelajaran
sebanyak dua bagi
kali
setiap kemahiran bahasa.
setahun iaitu pertengahan dan akhir tahun. Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian

atas halaman untuk menentukan pertengahan atau akhir tahun.


4 Tahap penguasaan yang terbaik dilaporkan di dalam templat Pelaporan tersebut bagi setiap kemahiran
bahasa iaitu kemahiran Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Pelaporan ini sebagai rekod
prestasi murid meliputi keseluruhan kemahiran bahasa yang patut dikuasai setiap murid. Tahap
Penguasaan ini ditentukan melalui pertimbangan profesional guru berasaskan setiap SP yang dipelajari
murid. Pernyataan setiap Tahap Penguasaan tersebut tercatat pada data Pernyataan Tahap Penguasaan.
ATAU
5 Pelaporan bagi (sila nyatakan bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok yang berkaitan) akan dilakukan pada
pertengahan tahun dan akhir tahun.
6 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/

kelompok (sila nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
(Nota: Pegawai mata pelajaran boleh menambah teks lain di dalam ruang ini tetapi 5 perkara di atas
hendaklah dikekalkan)
SEKOLAH : SK SUNGAI SIPUT

ALAMAT : KLANG,

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. SUZILA MOHAMED Pentaksiran Pertengahan Tahun
BAHASA MELAYU KELAS: TAHUN 2 USAHA Pentaksiran Akhir tahun

TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG


TAHAP
NO. MY KID / NO.
BIL. NAMA MURID JANTINA kemahiran PENGUASAAN
KAD PENGENALAN KESELURUHAN
mendengar dan kemahiran Membaca kemahiran Menulis
bertutur
1 AHMAD BIN SULAIMAN 123356-78-9413 L 2 3 2 2
2 SITI ROKIAH BINTI ALI 133456-78-9412 P 3 4 3 3
3 MOHD RAMLI BIN SHUKRI 120001-78-9413 L 4 5 4 4
4 NORAINI BINTI KASIM 123876-78-9416 P 3 5 3 4
5 ALIAS BIN OMAR 126100-08-9417 L 5 5 5 5
6 ABDUL HAKIM BIN KAMARUZAMAN 149990-00-9413 L 1 1 1 1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
TAHAP
NO. MY KID / NO.
BIL. NAMA MURID JANTINA kemahiran PENGUASAAN
KAD PENGENALAN KESELURUHAN
mendengar dan kemahiran Membaca kemahiran Menulis
bertutur
…………………………………………………
EN.HASHIM BIN ZAKI
GURU BESAR
SK SUNGAI SIPUT
E11: TAHAP PENGUASAAN (Contoh)
TP1: Mengenal pasti bahasa seni visual, media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
TP2: Menerangkan tentang bahasa seni visual, teknik, media dan
proses dalam penghasilan karya.
TP3: Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran bahasa seni
visual, media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
serta mengamalkan nilai murni.
TP4: Menganalisis aplikasi bahasa seni visual, media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya melalui eksplorasi dan
penjanaan idea serta mengamalkan nilai murni.
TP5: Menjustifikasikan aplikasi bahasa seni visual, media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya melalui pengolahan idea
serta mengamalkan nilai murni.
TP6: Mencipta hasil karya secara kreatif, inovatif dan
mengamalkan nilai murni dengan mengaplikasi bahasa seni
visual, media, teknik dan proses serta mampu membuat
apresiasi secara ilmiah.

AD9: TP keseluruhan
Hanya dilaporkan untuk Pentaksiran Akhir Tahun sahaja.
SK SUNGAI SIPUT
KLANG, LOGO
SELANGOR SEKOLAH
2 October, 2017 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA MELAYU ###


###
Nama Murid AHMAD BIN SULAIMAN ###
No. MY KID 123356-78-9413 ###
Jantina L ###
Kelas TAHUN 2 USAHA ###
Nama Guru PN. SUZILA MOHAMED ###
Tarikh Pelaporan 2 October, 2017 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

kemahiran mendengar Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
2
dan bertutur kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap terhad.

###

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
BAHASA MELAYU kemahiran Membaca 3
sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap memuaskan.

###

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan
kemahiran Menulis 2 penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca
pada tahap terhad.

###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. SUZILA MOHAMED EN.HASHIM BIN ZAKI ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SK SUNGAI SIPUT SK SUNGAI SIPUT ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
PENGUASAAN

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat
1
dan idea yang kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap sangat terhad

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat
2
dan idea yang kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap terhad.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat
3
dan idea yang kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap memuaskan.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat
4
dan idea yang kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap kukuh.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat
5
dan idea yang kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap terperinci.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat
6 dan idea yang kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap terperinci, konsisten, dan menjadi
model teladan.

TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan
1
bukan sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap sangat terhad.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan
2
bukan sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap terhad.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan
3
bukan sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap memuaskan.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan
4
bukan sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap kukuh.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan
5
bukan sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap terperinci.
Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan
6 bukan sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan.

TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS
PENGUASAAN

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat,
1 menghasilkan penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada
aspek ejaan dan tanda baca pada tahap sangat terhad.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat,
2 menghasilkan penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada
aspek ejaan dan tanda baca pada tahap terhad.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat,
3 menghasilkan penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada
aspek ejaan dan tanda baca pada tahap sesuai dan memuaskan.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat,
4 menghasilkan penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada
aspek ejaan dan tanda baca pada tahap kukuh.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat,
5 menghasilkan penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada
aspek ejaan dan tanda baca pada tahap terperinci.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat,
6 menghasilkan penulisan, menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada
aspek ejaan dan tanda baca pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat
1
terhad dan memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan
2
memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana
3 dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan
dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat
mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea,
4
menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum
dalam kemahiran bahasa.
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi,
berupaya mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif,
5
mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang
kritis dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang
dan konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai
6 kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh
keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid
yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA MELAYU
Sekolah: SK SUNGAI SIPUT Guru Mata Pelajaran: PN. SUZILA MOHAMED
Kelas TAHUN 2 USAHA
15
0
0 0

kemahiran mendengar dan bertutur kemahiran Membaca


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 2 1 1 0 BIL. MURID 1 0 1 1 3 0

5 5

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID

kemahiran Menulis TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 2 1 1 0 BIL. MURID 1 1 1 2 1 0

5 4

2
2
2
1 1 1 1
1 1 1 1

0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID

20
0 0