Anda di halaman 1dari 42

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

SMK KAMPONG SOEHARTO


HULU SELANGOR
2021 - 2025

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KG SOEHARTO


44010 KUALA KUBU BHARU
SELANGOR

1
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)
Matlamat / Bidang Objektif 1 … Inisiatif / Strategi 1 Pelan Taktikal Pelan Operasi 1
Keberhasilan Utama
(KRA) 1
Operasi 1
Operasi 2
Operasi 3
Matlamat / Bidang Objektif 2 … Inisiatif / Strategi 2 Operasi 4 Pelan Operasi
Keberhasilan Utama
2
(KRA) 2

Matlamat / Bidang Objektif 3 … Inisiatif /Strategi 3 Pelan Operasi 3


Keberhasilan Utama dan …
(KRA) 3

Pelan Operasi 4

2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”

3
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kesamarataan Akses
yang disemak semula pada 2017
Kepada Pendidikan
 Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah
Berkualiti Bertaraf
(PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan yang
Antarabangsa mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan,
dan Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen
sejagat menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber
pengajaran untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis Kebangsaan
dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukan
Memastikan Setiap
 Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Murid Menguasai
 Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Kemahiran Dalam
Bahasa Malaysia Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat
SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa
Bahasa Inggeris Dan
Inggeris
Digalakkan Mempelajari
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
Bahasa Tambahan 2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat Yang lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
erat antara murid
Menghayati Nilai
 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan
penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada
Mentransformasi kalangan graduan 30% teratas
 Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang 2020
Profesion Keguruan
Menjadi Profesion  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional
Berterusan (CPD) mulai 2013
Pilihan
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi
menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan
proses pensijilan mulai 2025
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan
penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Memastikan Kepimpinan
 Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua / Guru Besar yang baharu
Berprestasi Tinggi
secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban
Ditempatkan Di Setiap
yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid
Sekolah

 Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang

4
6 sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014
 Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Mengupaya JPN, PPD
autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi
Dan Sekolah Untuk
minimum
Menyediakan
 Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur
Penyelesaian Khusus asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
Berasaskan Keperluan  Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan
menerima sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Meningkatkan Kualiti  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan
Pembelajaran Di
pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa Malaysia, dan Bahasa
Malaysia
Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran
berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Kebolehan Dan
 Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Keupayaan
ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Penyampaian
menjelang 2014
Kementerian
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka
Bekerjasama Dengan Ibu melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada
kemajuan anak di sekolah
Bapa, Komuniti, Dan
 Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan
Sektor Swasta Secara
kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
Meluas
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai
penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Memaksimumkan
 Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Keberhasilan Murid Bagi
kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan latihan
Setiap Ringgit
guru
11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran
Meningkatkan Ketelusan dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Untuk  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung

5
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang


pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian
berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat
prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan


keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan
PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan
apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi,


gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada


setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara
murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender
sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun


peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa,
Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap
peruntukan semasa.

6
ASPIRASI MURID

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya


kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai
mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan
kepada pengetahuan am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari
aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
Berfikir mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin
ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai
kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif.
Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk
mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.

Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
Memimpin bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan
dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan
emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
Dwibahasa dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa
lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka
boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan,
berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani
melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk
individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan
negara.

Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
Nasional untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar
memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

7
PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

8
9
KONSEP PROGRAM SEKOLAH
TRANSFORMASI 2025

KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI


[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan
akademik yang tinggi terpuji oleh semua kokurikulum yang pengurusan sekolah yang cemerlang
oleh semua murid murid. tinggi oleh semua
murid.

• Pentaksiran • Ujian • Pentaksiran • Penarafan Sekolah berdasarkan


Bilik Darjah Aptitud, Aktiviti Jasmani SKPMg2
Tahun 6 Psikometrik Sukan dan • Pengajaran dan Pemudahcaraan
• Ujian (PPsi) Kokurikulum (PdPc) oleh Guru
Penilaian Sekolah • Sikap dan (PAJSK) • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Rendah (UPSR) Perlakuan Positif • Pentaksiran • Prestasi Kewangan
• Pentaksiran Murid Standard • Penarafan Prestasi Keselamatan
Bilik Darjah (Pembangunan Kecergasan Makanan Kantin / Dapur Asrama
Tingkatan 3 Kemahiran Fizikal • Penarafan Prestasi Kebersihan
• Pentaksiran Insaniah - soft Kebangsaan Tandas
Pusat Tingkatan skill) (SEGAK) • Penarafan Prestasi Sekolah
3 (PT3) • Salah Laku • Pencapaian Selamat
• Sijil Disiplin Sukan dan • Kepuasan Pelanggan
Pelajaran • Kehadiran Permainan • Penglibatan Ibu Bapa
Malaysia (SPM) – Ke Sekolah • Pencapaian • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
Tingkatan 5 • Ujian PAFA Ko-Akademik • Sarana Sekolah
• Literasi dan • Pencapaian • Sarana Ibu Bapa
Numerasi Badan Beruniform • Suara-suara Guru, Murid dan Ibu
• Kemahiran Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers,
Dwibahasa Students, Parents Voice)
• dll.

10
11
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua


peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah
atas menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan


mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

12
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

SMK Kampong Soeharto, Hulu Selangor berusaha atau giat menyokong sekolah membangun
(memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan,
kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti
nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh sekolah dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik
yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi

nilainya Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;

terlatih Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMK Kampong Soeharto, Hulu Selangor adalah institusi yang menyokong dalam memberi
ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia
yang aman sentosa dan makmur.

13
PRINSIP KERJA – NILAI
Ketulusan;
Keadilan;
Kepatuhan;
Kematangan;
Ketelusan;
Kebijaksanaan

Ketulusan Semua warga PPD Hulu Selangor mengamalkan kebersihan dan kejujuran
hati dalam kerja.

Keadilan Semua warga PPD Hulu Selangor akan mengamalkan sifat (perbuatan,
tindakan, dll) yg adil. Tidak menyebelahi mana-mana pihak (berkenaan layanan
terhadap seseorang dsb), tidak berat sebelah dalam sesuatu kerja atau
keputusan.

Kepatuhan Semua warga PPD Hulu Selangor akan patuh (menurut perintah dll), sifat patuh,
ketaatan. menurut (perintah, peraturan, hukum, dll), taat, tidak membantah.

Kematangan Semua warga PPD Hulu Selangor akan memperlihatkan kesempurnaan


fikiran (pengalaman dll); cara berfikir.

Ketelusan Semua warga PPD Hulu Selangor mengamalkan keadaan atau sifat yg
terus terang (tiada hal yang tersembunyi, disangsikan dsb).

Kebijaksanaan Semua warga PPD Hulu Selangor mengamalkan kepandaian menggunakan akal
fikiran; kecekapan berfikir.

14
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
KRA3 oleh semua
murid KRA2
Pencapaian prestasi Pencapaian
sukan & sahsiah terpuji
kokurikulum yang oleh semua
tinggi oleh semua murid
murid KRA4
Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama PPD Hulu Selangor

15
SMK KAMPONG SOEHARTO
44010 KUALA KUBU
BHARU, SELANGOR DARUL
EHSAN

PELAN
STRATEGIK ORGANISASI
(PSO)

UNIT KURIKULUM INDUK


(2021-2025)
16
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
UNIT KURIKULUM
SMK KAMPONG SOEHARTO

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- % Kelulusan SPM meningkat berterusan W1- Pencapaian SPM dari segi semua
S2- Pencapaian BM dalam SPM lebih 80% A belum capai 5%
S3- 85% guru memunyai pengalaman lebih 5 W2-Segelintir guru tidak bersikap
tahun inisiatif
S4- 80% guru berbudaya kerja positif W3- Guru tidak dapat menumpu
S5- Kehadiran murid melebihi 90% sepenuhnya PdPC kerana terlalu
S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana aktiviti banyak aktiviti
Luaran W4- Tidak cukup guru opsyen
W5- Masih ada tidak kuasai 3M
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak
mereka 1. Meningkatkan pencapaian akademik dengan 3. Meningkatkan pencapaian Semua
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG kerjasama antara guru dan ibu bapa. A melalui pengiktirafan dan insentif
O3- Sokongan daripada pihak komuniti setempat, 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa oleh PIBG
PPD, JPN dan KPM PdPC dengan sokongan PIBG
3. Meningkatkan murid mendapat TP3 hingga 6
dalam PBS
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah sangat 4. Memastikan PdPC dijalankan dengan 4. Meningkatkan pencapaian akademik
tinggi berkesan melalui perkongsian kemahiran dan murid dengan mengadakan program
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak pengalaman dalam kalangan guru bersama ibu bapa/penjaga
mereka 100% ke sekolah
C3- Pengaruh permainan video dan „Cyber Cafe‟

17
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2021-2025

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)

SEKTOR/PPD/SEK SMK. KAMPONG SOEHARTO

BIDANG /UNIT Kurikulum

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2021 2022 2023 2924 2025

(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan
teras strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) indikator yang boleh
organisasi) diukur)

Meningkatkan Murid peroleh TP3, 4, 5 Memastikan setiap murid Meningkatkan peratus murid % TP 6 1 2 3 4 5 6
pembelajaran dan 6 hanya sekitar menguasai kemahiran dalam mendapat TP3 - 6 dalam semua % TP 5 20 23 26 29 32 35
murid 40% semua mata pelajaran mata pelajaran % TP 4 30 33 36 39 42 45
% TP 3 40 35 30 25 20 15
% TP 1-2 9 7 5 3 2 1

Peratus murid yang Meningkatkan pencapaian Meningkatkan peratus murid % murid dapat gred
mendapat semua A semua A melalui pengiktirafan mendapat semua gred A dalam A dalam semua
0 1 1 2 2 2
masih 0% dalam SPM dan insentif oleh sekolah dan SPM mata pelajaran
PIBG SPM

Peratus murid lulus Memastikan PdPC dijalankan Meningkatkan peratus murid lulus % murid lulus
hanya 80% dalam SPM. dengan berkesan melalui dalam SPM dalam semua mata 32.97 33.96 34.98 36.03 37.11 38.22
perkongsian guru pelajaran SPM

Gred purata sekolah Memanfaatkan ICT bagi Meningkatkan kualiti akademik SPM GPS SPM
SPM masih rendah 5.52 meningkatkan kualiti 5.52 5.35 5.19 5.03 4.88 4.73
pembelajaran

18
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Objektif TOV 2021 2022 2023 2024 2025 Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) [2020] [AR] [AR] [AR] [AR] [AR]

1. 1A
Pencapaian Meningkatkan
prestasi Pencapaian
akademik Murid Dalam
yang tinggi PBD
oleh semua
murid. 1A(i) Pentaksiran % Murid Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5 S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan
Bilik Darjah Sekurang-kurangnya „TP3‟ Semua Mata Pengurusan
Tingkatan 1 Pelajaran [Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus
(PBD) Orang; Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]
% Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan 0 0 0 0 0 0
Minimum Sekurang-kurangnya „TP2‟ Atau „TP1‟ S2 Meningkatkan Kualiti Guru
Semua Mata Pelajaran [Penyampaiaan Pengajaran; Pengurusan Bilik
Darjah; Penilaian Formatif; Kompetensi
Pekerti]
% Murid Mencapai „TP6‟ Semua Mata Pelajaran 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0
S3 Menjajarkan antara Pedagogi
dengan Kurikulum dan Pentaksiran

1A(i) Pentaksiran % Murid Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 40.3 43.0 46.0 49.0 52.0 55.0 S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan
Bilik Darjah Sekurang-kurangnya „TP3‟ Semua Mata Pembelajaran Bermakna
Tingkatan 2 Pelajaran [Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]
(PBD)
% Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan 0 0 0 0 0 0 S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
Minimum Sekurang-kurangnya „TP2‟ Atau „TP1‟ [Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’;
Semua Mata Pelajaran Membuat Keputusan; Budaya Sekolah – Hormat
Menghormati dan Galakan Pembelajaran]
% Murid Mencapai „TP6‟ Semua Mata Pelajaran 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0
S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft
skill) Murid
[Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar;
1A(i) Pentaksiran % Murid Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 50.0 53.0 56.0 59.0 62.0 65.0 Etika, Moral dan Profesionalisme; Kerohanian /
Bilik Darjah Sekurang-kurangnya „TP3‟ Semua Mata Spiritual; Komunikasi; Berfikiran Kritikal &
Tingkatan 3 Pelajaran Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
(PBD) Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi
\ % Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan 0 0 0 0 0 0 Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang
Minimum Sekurang-kurangnya „TP2‟ Atau „TP1‟ Hayat; Globalisasi]
Semua Mata Pelajaran

% Murid Mencapai „TP6‟ Semua Mata Pelajaran 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0

19
Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Objektif TOV 2021 2022 2023 2024 2025 Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) [2020] [AR] [AR] [AR] [AR] [AR]
1A(i) Pentaksiran % Murid Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 45.0 48.0 52.0 55.0 58.0 62.0
Bilik Darjah Sekurang-kurangnya „TP3‟ Semua Mata
Tingkatan 4 Pelajaran
(PBD)
% Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan 0 0 0 0 0 0
Minimum Sekurang-kurangnya „TP2‟ Atau „TP1‟
Semua Mata Pelajaran

% Murid Mencapai „TP6‟ Semua Mata Pelajaran 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0

1A(i) Pentaksiran % Murid Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 50.0 53.0 56.0 59.0 62.0 65.0
Bilik Darjah Sekurang-kurangnya „TP3‟ Semua Mata
Tingkatan 5 Pelajaran
(PBD)
% Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan 0 0 0 0 0 0
Minimum Sekurang-kurangnya „TP2‟ Atau „TP1‟
Semua Mata Pelajaran

% Murid Mencapai „TP6‟ Semua Mata Pelajaran 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0

20
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Objektif TOV 2021 2022 2023 2024 2025 Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) [2020] [AR] [AR] [AR] [AR] [AR]

1. 1B Pencapaian % Layak Memperolehi Sijil (BM, SJ) 82.42 84.89 87.44 90.06 92.76 95.54 S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan
Pencapaian SPM [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ Pengurusan
prestasi % Tidak Layak Memperolehi Sijil 17.58 15.11 12.56 9.94 7.24 4.46 [Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus
akademik Sijil Pelajaran [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Orang; Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]
yang tinggi Malaysia (SPM) Gred Purata Sekolah 5.52 5.35 5.19 5.03 4.88 4.73
oleh semua @Meningkatkan S2 Meningkatkan Kualiti Guru
murid. tahap pencapaian [Penyampaiaan Pengajaran; Pengurusan Bilik
SPM Darjah; Penilaian Formatif; Kompetensi Pekerti]

S3 Menjajarkan antara Pedagogi


0 1 1 2 2 2 dengan Kurikulum dan Pentaksiran
% Murid Memperoleh „A‟ Semua Mata Pelajaran [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan
32.97 33.96 34.98 36.03 37.11 38.22 Pembelajaran Bermakna
% Murid Memperoleh Lulus Semua Mata [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]
Pelajaran
82.42 84.89 87.44 90.06 92.76 95.54 S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
% Layak Memperolehi Sijil (SPM) [Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’;
Berasaskan 31.70 37.16 44.02 45.00 46.38 47.77 Membuat Keputusan; Budaya Sekolah – Hormat
Jantina Lelaki [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Menghormati dan Galakan Pembelajaran]
(Merapatkan 50.72 47.73 43.42 45.06 46.38 47.77
Jurang) Perempuan [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft
@Merapatkan 19.02 10.37 0.60 0.06 0 0 skill) Murid
jurang Jurang L dan P [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar;
pencapaian SPM Etika, Moral dan Profesionalisme; Kerohanian /
antara Lelaki dan Spiritual; Komunikasi; Berfikiran Kritikal &
Perempuan Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi
Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang
Hayat; Globalisasi]

21
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Objektif TOV 2021 2022 2023 2024 2025 Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) [2020] [AR] [AR] [AR] [AR] [AR]

1. S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan


Pencapaian 1C Pentaksiran % Murid Memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) Pengurusan
prestasi Standard Tahap Normal [Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus
akademik Kecergasan Orang; Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]
yang tinggi Fizikal Sekolah Menengah 61.09 62.93 64.82 66.77 68.77 70.83
oleh semua Kebangsaan [ ] [ ] [ ] [ ] S2 Meningkatkan Kualiti Guru
murid. SEGAK [ ] [Penyampaiaan Pengajaran; Pengurusan Bilik
% Murid Memperoleh Tahap Kecergasan Sangat Darjah; Penilaian Formatif; Kompetensi Pekerti]
Tinggi atau Tinggi atau Cergas Ujian
S3 Menjajarkan antara Pedagogi
Kecergasan Fizikal
dengan Kurikulum dan Pentaksiran

Sekolah Menengah 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100 S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan
Pembelajaran Bermakna
[Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]
1.40 1.44 1.48 1.52 1.57 1.62
(18 – 20) Gred A, Kecergasan STg
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
[Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’;
10.39 10.70 11.02 11.35 11.53 12.05 Membuat Keputusan; Budaya Sekolah – Hormat
(15 – 17) Gred B, Kecergasan Tg
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Menghormati dan Galakan Pembelajaran]

22.75 23.21 23.67 24.14 24.62 25.11 S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft
(12 – 14) Gred C, Cergas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] skill) Murid
[Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar;
14.10 62.00 61.23 60.50 60.14 59.05 Etika, Moral dan Profesionalisme; Kerohanian /
(08 – 11) Gred D, Kurang Cergas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Spiritual; Komunikasi; Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
1.12 1.10 1.08 1.00 0.98 0.96 Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi
[ ] [ ] [ ] [ ] ] ] Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang
(04 – 07) Gred E, Tidak Cergas
Hayat; Globalisasi]
50.28 1.55 1.52 1.49 1.46 1.42
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Tidak Lengkap

22
SMK KAMPONG SOEHARTO
44010 KUALA KUBU
BHARU, SELANGOR DARUL
EHSAN

PELAN
STRATEGIK ORGANISASI
(PSO)

UNIT HAL EHWAL MURID INDUK


(2021-2025)
23
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
UNIT HAL EHWAL MURID
SMK KAMPONG SOEHARTO

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1 – Pengurusan HEM berjalan lancar. W1 – Segelintir murid kurang
S2 – Tiada masalah disiplin yang berat. kesedaran sivik.
S3 - Guru-guru yang komited. W2 – Ibu bapa kurang memantau
perkembangan anak mereka
kerana kesibukan.

Luaran
(O) PELUANG: Strategi SO Strategi WO
01- Sokongan padu daripada PIBG
02- Mudah untuk mengendalikan Kerjasama yang erat antara pentadbiran dan Jawatankuasa HEM bekerjasama
program motivasi dan lain kerana guru-guru serta antara guru dengan pihak JKKR untuk
sekolah berhampiran dengan tempat membolehkan setiap unit di dalam menjayakan program-program
tinggal murid. HEM bergerak dengan licin. yang dirancang
03 - ibu bapa / penjaga prihatin tentang disiplin
anak mereka.

(C)CABARAN: Strategi S Strategi WC

C1- 75 % murid bermotosikal ke sekolah. Memanipulasi kemudahan yang ada di sekolah Pihak sekolah mengadakan Seminar
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak dengan sebaik-baiknya dengan Keibubapaan bagi memberi motivasi
mereka 100% ke sekolah mengadakan pelbagai program bagi kepada ibu bapa dalam membentuk
C3- Pengaruh permainan video. meningkatkan kesedaran sivik murid. sahsiah anak mereka

24
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2021-2025

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-
PSS/01
Bidang Keutamaan
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
SEKTOR/PPD/SEK SMK. KAMPONG SOEHARTO
BIDANG /UNIT Hal Ehwal Murid
TERAS ISU-ISU SASARAN
STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2021 2022 2023 2024 2025
(Berdasarkan (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan (Pernyataan
4 teras tentang BK atau PPPM atau fungsi 25�101inisiatif atau pelan indikator yang
strategik) fungsi organisasi) organisasi/SWOC) tindakan di boleh diukur)
JPN/PPD/Sekolah)
Akses kepada Murid hadir lewat ke Mengadakan program Meningkatkan peratus murid hadir Peratus kehadiran
kejayaan. sekolah. kesedaran sivik. awal ke sekolah menerusi pelbagai kelewatan
program. 8% 6% 4% 3% 2% 1%
kehadiran murid
dapat dikurangkan.

25
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Objektif TOV 2021 2022 2023 2024 2025 Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI)
[2020] [AR] [AR] [AR] [AR] [AR]

1. Semua Semua murid


murid dapat sedar tentang Peratus kelewatan murid hadir ke sekolah dapat 8% 6% 4% 3% 2% 1% S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan
hadir awal ke kepentingan dikurangkan Pengurusan
sekolah. mengurus masa [Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus
dengan Orang; Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]
sempurna.
S2 Meningkatkan Kualiti Guru
[Meengambil tindakan berdasarkan SOP]

S3 Mewujudkan Persekitaran Sekolah Yang


Menyeronokkan
[Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]

S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti


[Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’;
Membuat Keputusan; Budaya Sekolah – Sekolah
Penyayang]

S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft


skill) Murid
[Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar;
Etika, Moral dan Profesionalisme; Kerohanian /
Spiritual; Komunikasi; Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi
Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang
Hayat; Globalisasi]

26
SMK KAMPONG SOEHARTO
44010 KUALA KUBU
BHARU, SELANGOR DARUL
EHSAN

PERANCANGAN STRATEGIK
ORGANISASI (PSO)

UNIT KOKURIKULUM INDUK


(2021-2025)
27
KPI UNIT KOKURIKULUM SMK KG. SOEHARTO
 Mesyuarat kokurikulum dibuat sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.
 Setiap unit uniform, kelab persatuan dan sukan permainan menjalankan aktiviti
sekurang-kurangnya 12 aktiviti dalam setahun.
 Aktiviti penting unit kokurikulum dilaksanakan:
o Kursus Pengurusan Kokurikulum
o Kem Perdana
 Setiap UU, KP dan SP menjalankan pertandingan peringkat sekolah.
 Menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti / program luar ( kerjasama NGO dan KPM ).
 Menyertai sekurang – kurangnya 3 aktiviti kelab persatuan, 4 aktiviti unit uniform
 Menyertai acara sukan wajib (sukan olahraga, sukan merentas desa) dan 3 sukan lain
dalam peringkat daerah.
 Aktiviti penting unit sukan dilaksanakan :
o Kejohanan Sukan Merentas Desa
o Kejohanan Sukan Olahraga
o Hari Sukan Negara
 Setiap usaha dan pencapaian tertinggi murid dihargai dan diiktiraf ( Hari Apresiasi
Kokurikulum ).
 Tiada pencapaian E dan D dalam PAJSK.
 Peningkatan pencapaian guru penasihat dalam UU dan SP.

28
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
BIDANG/UNIT:KOKURIKULUM ( SMKKS : 2021 – 2025 )
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- Memiliki murid yang aktif dalam bidang kokurikulum. W1- Peratus A dalam markah
S2- Penglibatan 100% dalam aktiviti kokurikulum kokurikulum 10% masih kurang
sepanjang tahun. memuaskan.
S3- 90% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun di W2-Kemudahan prasarana kurang lengkap
sekolah. W3-kemudahan alat sukan yang kurang.
S4- mempunyai guru sebagai jurulatih dan pegawai teknik W4- Tidak ramai guru yang betul-
Luaran daerah. betul mempunyai pengkhususan
S5- Guru mahir dalam bidang kokurikulum. dalam semua unit kokurikulum.
W5- Komitmen guru kurang
memberangsangkan
terutamanya dalam bidang
sukan.
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Ibu bapa faham dan tahu kepentingan pencapaian 1. Meningkatkan pencapaian A dalam markah
kokurikulum anak-anak mereka. 10% dengan kerjasama antara guru penasihat 1. Penglibatan 100% murid dalam
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG/PPD/ 2. Menjemput jurulatih dari luar untuk latihan sama bidang kokurikulum.
BKK/BTP/BSS. ada sukan/unit uniform. 2. Pengetua DG52 yang mempunyai
O3- Pihak pentadbir sekolah memberi kerjasama bagi 3. Memberi kursus kepegawaian sukan untuk guru. pengalaman dalam pentadbiran
melaksanakan program yang melibatkan PPD/JPS. 4. Meningkatkan motivasi murid dengan dan sentiasa memberi kerjasama
kursus kepimpinan.
04-Markah koku 10% penting untuk kemasukan ke IPT. dalam
perlaksanaan program
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1- Ekspektasi dan kehendak ibu bapa terhadap sekolah 1. Memastikan takwim dilaksanakan dengan
tinggi. berkesan melalui perkongsian kemahiran Janakan strategi yang sesuai jika ada
C2- Kurang pemantauan daripada ibu bapa tentang kehadiran. dan pengalaman dalam kalangan guru.
C3- Masih ada ibu bapa yang tidak memberi galakan wajar 2.Mengadakan program/pertandingan peringkat
tentang Dalaman/sekolah.
aspek pemakaian uniform. 3. Murid hanya dibenarkan balik selepas pukul 5.00 ptg
pada hari Rabu.
29
PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM SMK KAMPONG SOEHARTO
TAHUN 2021-2025

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah dan guru

KPI Pengarah/PPD/Sek Menambah bilangan ‘A’ dalam markah Kokurikulum 10%.

Sektor/PPD/Sekolah SMK KAMPONG SOEHARTO


Bidang/Unit Unit Kokurikulum

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2021 2022 2023 2024 2025
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator yang
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) atau pelan tindakan di boleh diukur)
JPN/PPD)

Meningkatkan Tahap pencapaian murid Meningkatkan tahap a)Sukan&Permainan  Bilangan pingat dalam 3 3 4 5 6 7
Prestasi dalam kegiatan pencapaian murid dalam Meningkatkan kejohanan olahraga
peningkatan sukan dan peringkat MSSD
Kokurikulum kokurikulum belum bidang kokurikulum.
meningkat.
Murid. mencapai visi yang permainan dari segi kualiti
ditetapkan. dan kuantiti.

30
Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2021 2022 2023 2024 2025
Meningkatkan kehadiran Pengetua DG52 yang  Bilangan pingat yang 0 1 1 1 2 2
murid dalam semua mempunyai pengalaman dimenangi oleh pasukan
aktiviti ping pong/bola
kokurikulum. dan pentadbiran bersama baling/bola jaring/sepak
guru berpengalaman dan takraw/ bola sepak dan
bertauliah menggerakkan badminton di peringkat
aktiviti kokurikulum. daerah meningkat.

 Bilangan pasukan
menjadi johan peringkat
0 1 1 1 2 2
daerah meningkat.

 Bilangan murid
mewakili daerah ke
negeri. 2 2 2 2 3 3

31
Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2021 2022 2023 2024 2025

Tahap pencapaian murid Meningkatkan tahap b) Badan Beruniform. Badan Beruniform 10 13 16 19 21 24


dalam kegiatan pencapai murid dalam Meningkatkan Peringkat Daerah
kokurikulum belum bidang kokurikulum. pencapaian Badan Bilangan murid
mencapai mencapai visi Beruniform dari segi menyertai peringkat
yang ditetapkan. kualiti dan kuantiti. daerah.

Pengetua DG52 yang Peringkat Negeri


Meningkatkan kehadiran mempunyai pengalaman Bilangan murid 2 2 3 4 5 5
murid dalam semua dan pentadbiran bersama menyertai peringkat
aktiviti negeri.
kokurikulum. guru berpengalaman dan
bertauliah menggerakkan Peringkat Kebangsaan
aktiviti kokukrikulum. Bilangan murid 1 1 1 1 1 1
menyertai peringkat
kebangsaan.

Peringkat Antarabangsa
1 1 1 1 1 1
Bilangan penyertaan
murid ke peringkat
antarabangsa.

Tahap pencapaian murid Meningkatkan tahap c) Kelab/Persatuan Kelab/Persatuan


dalam kegiatan pencapaian murid dalam Meningkatkan Peringkat Daerah
kokurikulum belum bidang kokurikulum. pencapaian Johan 0 1 1 1 1 1
mencapai mencapai visi kelab/persatuan dari Naib Johan 0 1 1 1 1 1
yang ditetapkan. Pengetua DG52 yang segi kualiti dan kuantiti. Ke-3 0 1 1 1 1 1

32
Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2021 2022 2023 2024 2025
mempunyai pengalaman
dan pentadbiran bersama Peringkat Negeri 0 1 1 1 1 1
Meningkatkan kehadiran guru berpengalaman dan Johan 0 1 1 1 1 1
murid dalam semua aktiviti bertauliah menggerakkan Naib Johan 0 1 1 1 1 1
kokurikulum. aktiviti kokukrikulum. Ke-3

Peringkat Kebangsaan
0 1 1 1 1 1
Johan
Naib Johan 0 1 1 1 1 1
Ke-3 0 1 1 1 1 1

Bilangan murid mewakili 0 1 1 1 1 1


daerah / ke negeri.

Bilangan murid yang 0 1 1 1 1 1


mewakili negeri /ke
kebangsaan .

Bilangan penyertaan
0 1 1 1 1 1
murid ke peringkat
antarabangsa.

Nota Jadual 1:

1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan
penerangantertera.

33
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran

Matlamat Petunjuk Prestasi Utama


Objektif Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOV AR AR AR AR AR

3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai Gred A, B atau C S1 Meningkatkan kualiti kepimpinan dan
prestasi Aktiviti Jasmani pengurusan.
kokurikulum Sukan dan Sekolah Rendah o Kursus Pengurusan unit
yang tinggi Kokurikulum kokurikulum
oleh semua (PAJSK) o Perkhemahan perdana
murid. (80 – 100) Gred A Murid tidak dibenarkan balik
Sukan / pada setiap hari Rabu / aktiviti
Permainan; kokurikulum.
(60 - 79) Gred B
Kelab / Persatuan; o Aktiviti Unit Uniform, kelab
persatuan serta kelab sukan
Badan Beruniform (40 - 59) Gred C dan permainan ditetapkan
Ekstra Kurikulum
pada setiap hari Rabu.
(20 - 39) Gred D ( 3.00 – 5.00 ptg. )
>Penglibatan;
>Penyertaan (00 - 19) Gred E S2 Meningkatkan kualiti guru
>Prestasi o LADAP – PAJSK kepada
Tidak Lengkap semua guru
>Nama Jawatan o Penglibatan guru dalam aktiviti
>Anugerah Khas kokurikulum dan sukan di
>Khidmat Masy.; Sekolah Menengah 100 100 100 100 100 100 semua peringkat
>Program Nilam
(80 – 100) Gred A 0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 S3 Meningkatkan sokongan PIBG dan
komuniti.
(60 - 79) Gred B 63.79 64.67 64.94 65.06 65.34 65.73 o Sokongan kewangan
o Sokongan
35.38 34.51 34.25 34.14 33.88 33.62 kemahiran/kepakaran
(40 - 59) Gred C
0.28 0.25 0.22 0.19 0.15 0.00 S4 Melibatkan dan menggalakkan murid
(20 - 39) Gred D
menyertai pelbagai aktiviti dan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pertandingan pada peringkat daerah,
(00 - 19) Gred E
negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tidak Lengkap
S5Membangunkan kemahiran murid
o Kejohanan sukan merentas
desa
o Kejohanan sukan tahunan
o Pembanguann bakat murid
Peratus Pencapaian Sekurang- o Pertandingan kawad unit
0.00 0.23 0.46 0.76 1.06 1.36
kurangnya 10 Permainan dari 21 Jenis uniform

34
Sasaran

Matlamat Petunjuk Prestasi Utama


Objektif Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOV AR AR AR AR AR

Permainan Tempat Ke Empat Di o Program setiap unit satu


3C Pencapaian Peringkat kebangsaan pertandingan.
Sukan dan o Mengenal pasti bakat murid
Permainan Peratus Pencapaian Sekurang- dan membuat latihan secara
kurangnya 10 Permainan dari 21 Jenis 2.55 2.62 2.70 2.78 2.86 2.94 berterusan
Permainan Tempat Ke Empat Di
Peringkat Negeri

Peratus Pencapaian Sekurang-


kurangnya 10 Permainan dari 21 Jenis 2.77 3.00 3.24 3.47 3.70 3.93
Permainan Tempat Ke Empat Di
Peringkat Daerah

Peratus Pencapaian Sekurang-


kurangnya Tempat Pertama hingga Ke
Empat dalam 48 jenis pertandingan di 6.25 6.43 6.63 6.82 7.01 7.20
3D Pencapaian Peringkat Negeri
Ko-Akademik
Peratus Pencapaian Sekurang-
kurangnya Tempat Pertama hingga Ke 4.16 4.29 4.42 4.55 4.68 4.81
Empat dalam 48 jenis pertandingan di
Peringkat Daerah

Bilangan penyertaan sekurang- 10.00 10.30 10.60 10.92 11.24 11.56


3E Pencapaian kurangnya 6 orang murid bagi 10
Badan perkhemahan/pertandingan PBB Pkt
Beruniform Negeri

Bilangan penyertaan sekurang-


kurangnya 6 orang murid bagi 10 20.00 20.6 21.21 21.85 22.46 23.07
perkhemahan/pertandingan PBB Pkt
Daerah

35
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran

Matlamat Petunjuk Prestasi Utama


Objektif Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOV AR AR AR AR AR

3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai Gred A, B atau C S1 Meningkatkan kualiti kepimpinan dan
prestasi Aktiviti Jasmani pengurusan.
kokurikulum Sukan dan Sekolah Rendah o Kursus Pengurusan unit
yang tinggi Kokurikulum kokurikulum
oleh semua (PAJSK) o Perkhemahan perdana
murid. (80 – 100) Gred A o Murid tidak dibenarkan balik
Sukan / pada setiap hari Rabu / aktiviti
Permainan; (60 - 79) Gred B kokurikulum.
Kelab / Persatuan; o Aktiviti Unit Uniform, kelab
Badan Beruniform (40 - 59) Gred C persatuan serta kelab sukan
Ekstra Kurikulum dan permainan ditetapkan
(20 - 39) Gred D pada setiap hari Rabu.
>Penglibatan; ( 3.00 – 5.00 ptg. )
>Penyertaan (00 - 19) Gred E
>Prestasi S2 Meningkatkan kualiti guru
Tidak Lengkap o LADAP – PAJSK kepada
>Nama Jawatan semua guru
>Anugerah Khas o Penglibatan guru dalam aktiviti
>Khidmat Masy.; kokurikulum dan sukan di
>Program Nilam Sekolah Menengah 100 100 100 100 100 100 semua peringkat
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(80 – 100) Gred A 0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 S3 Meningkatkan sokongan PIBG dan
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] komuniti.
(60 - 79) Gred B 63.79 64.67 64.94 65.06 65.34 65.73 o Sokongan kewangan
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] o Sokongan
(40 - 59) Gred C 35.38 34.51 34.25 34.14 33.88 33.62 kemahiran/kepakaran
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(20 - 39) Gred D 0.28 0.25 0.22 0.19 0.15 0.00 S4 Melibatkan dan menggalakkan murid
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] menyertai pelbagai aktiviti dan
(00 - 19) Gred E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pertandingan pada peringkat daerah,
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Tidak Lengkap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] S5Membangunkan kemahiran murid
o Kejohanan sukan merentas
desa
o Kejohanan sukan tahunan
Peratus Pencapaian Sekurang- 0.00 0.23 0.46 0.76 1.06 1.36 o Pembanguann bakat murid
o Pertandingan kawad unit
uniform

36
Sasaran

Matlamat Petunjuk Prestasi Utama


Objektif Strategi / Inisiatif
Strategik (KPI) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOV AR AR AR AR AR

kurangnya 10 Permainan dari 21 Jenis [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] o Program setiap unit satu


3C Pencapaian Permainan Tempat Ke Empat Di pertandingan.
Sukan dan Peringkat kebangsaan o Mengenal pasti bakat murid
Permainan dan membuat latihan secara
Peratus Pencapaian Sekurang- 2.55 2.62 2.70 2.78 2.86 2.94 berterusan
kurangnya 10 Permainan dari 21 Jenis [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Permainan Tempat Ke Empat Di
Peringkat Negeri

Peratus Pencapaian Sekurang- 2.77 3.00 3.24 3.47 3.70 3.93


kurangnya 10 Permainan dari 21 Jenis [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Permainan Tempat Ke Empat Di
Peringkat Daerah

Peratus Pencapaian Sekurang- 6.25 6.43 6.63 6.82 7.01 7.20


kurangnya Tempat Pertama hingga Ke [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
3D Pencapaian Empat dalam 48 jenis pertandingan di
Ko-Akademik Peringkat Negeri

Peratus Pencapaian Sekurang- 4.16 4.29 4.42 4.55 4.68 4.81


kurangnya Tempat Pertama hingga Ke [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Empat dalam 48 jenis pertandingan di
Peringkat Daerah
.

3E Pencapaian Bilangan penyertaan sekurang-


Badan kurangnya 6 orang murid bagi 10 10.00 10.30 10.60 10.92 11.24 11.56
Beruniform perkhemahan/pertandingan PBB Pkt [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Negeri

Bilangan penyertaan sekurang-


kurangnya 6 orang murid bagi 10 20.00 20.60 21.21 21.85 22.46 23.07
perkhemahan/pertandingan PBB Pkt [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Daerah

37
PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM SMK KAMPONG SOEHARTO
TAHUN 2021-2025

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah dan guru

KPI Pengarah/PPD/Sek Menambah bilangan ‘A’ dalam markah Kokurikulum 10%.

Sektor/PPD/Sekolah SMK KAMPONG SOEHARTO


Bidang/Unit Unit Kokurikulum

Bil. Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1. Kem Pengurusan Unit Memberi ilmu pengetahuan Pengetua *Februari RM700.00 100% J/kuasa Tertinggi 50% 100%
Uniform tentang pengurusan PK Kokurikulum dapat mengetahui J/kuasa
UU/KP/SP dan tugas Setiausaha pengurusan UU/KP/SP serta Tertinggi
J/Kuasa. Semua tugas J/Kuasa. setiap unit.
Penyelaras
2. Kem Perdana SMK Mendedahkan ilmu Pengetua *Jun RM1200.00 90 murid terlibat 12% 25% murid
Kg. Soeharto perkhemahan dan PK Kokurikulum dalam kem terlibat
pengalaman baru. Setiausaha tersebut.
Penyelaras

38
3. Khatam al-Quran & Santai Menerapkan nilai akhlak/ Pengetua *Mei RM500.00 100% murid muslim terlibat 50% 100% murid
Raya nilai murni dalam kalangan PK Kokurikulum dalam program tersebut. muslim
murid Setiausaha
Penyelaras

4. Hari Asprisiasi kokurikulum Memberi pengiktirafan Pengetua *Nov RM500.00 20 – 30 murid yang 20 100% murid
anugerah kepada murid PK Kokurikulum berpotensi diberi anugerah. penerima terlibat.
yang cemerlang dan aktif Setiausaha anugerah
dalam aktiviti kokurikulum. Penyelaras

5. Bulan Kemerdekaan Membina dan Pengetua *Ogos RM200.00 70% murid terlibat. 50% Semua
memperkukuh semangat PK Kokurikulum murid murid.
patriotisme dalam kalangan Setiausaha terlibat. terlibat.
murid. Penyelaras

6. Bulan Bahasa  Mencungkil bakat baru Pengetua *Julai RM200.00 70% murid terlibat. 50% Semua
dalam sukan PK Kokurikulum murid murid
tersebut. Setiausaha terlibat. terlibat.
 Meningkatkan penglibatan Penyelaras
dan pencapaian murid Guru penasihat
dalam sukan tersebut.

39
7. Bulan Sains dan Matematik  Mencungkil bakat baru Pengetua * Mac RM200.00 70% murid terlibat. 50% Semua
dalam sukan PK Kokurikulum murid murid
tersebut. Setiausaha terlibat. terlibat.
 Meningkatkan penglibatan Penyelaras
dan pencapaian murid Guru penasihat
dalam sukan tersebut.

8. Bulan Sains Kemanusiaan  Mencungkil bakat baru Pengetua *Ogos RM200.00 70% murid terlibat. 50% Semua
dalam sukan PK Kokurikulum murid murid
tersebut. Setiausaha terlibat. terlibat.
 Meningkatkan penglibatan Penyelaras
dan pencapaian murid Guru penasihat
dalam sukan tersebut.
9. Bulan TEKVO  Mencungkil bakat baru Pengetua *April RM200.00 70% murid terlibat. 50% Semua
dalam sukan PK Kokurikulum murid murid
tersebut. Setiausaha terlibat. terlibat.
 Meningkatkan penglibatan Penyelaras
dan pencapaian murid Guru penasihat
dalam sukan tersebut.

10. Kejohanan Sukan Merentas Menggalak dan Pengetua *Februari RM592.00 100% kehadiran dan 75% 100%
Desa meningkatkan penglibatan PK Kokurikulum penyertaan murid. murid
yang menyeluruh dalam Setiausaha terlibat.
kalangan murid SU sukan

40
11. Kejohanan Sukan Tahunan Menggalak dan Pengetua *Julai RM1771.00 100% kehadiran dan 75% 100%
meningkatkan penglibatan PK Kokurikulum penyertaan murid. murid
yang menyeluruh di Setiausaha terlibat.
kalangan murid dalam SU sukan
aktiviti sukan.

12. Hari Aprisiasi Sukan Memberi pengiktirafan Pengetua *November RM200.00 10 – 20 murid yang 10 20
anugerah kepada murid PK Kokurikulum berpotensi diberi anugerah. penerima penerima
dalam bidang sukan Setiausaha anugerah anugerah
Penyelaras

13 Pertandingan antara rumah  Mencungkil bakat baru Pengetua *Ogos – RM400.00 3 jenis sukan 1 jenis Semua
sukan – Sepak Takraw / dalam sukan PK Kokurikulum November sukan kelab sukan
Bola Baling / Bola Jaring/ tersebut. Setiausaha SMKKS
Sukan lain  Meningkatkan penglibatan Penyelaras
dan pencapaian murid Guru penasihat
dalam sukan tersebut.

14. Bulan Sukan Negara  Melaksanakan program Pengetua *Oktober RM200.00 90% terlibat 80% 100%
KPM PK Kokurikulum terlibat terlibat
 Menggalakkan murid Setiausaha
bersukan dan kekal cergas Penyelaras
 MOTTO Kokurikulum Guru penasihat
SMK Kg. Soeharto: Aktif,
Cergas, Cerdas

41

Anda mungkin juga menyukai