Anda di halaman 1dari 26

~--------------------------~---------------------------------------------------------~

"ii

ArlO

IX

Ga'rro,villas de AI,conetar,

-NQ.VIE'MdHlE ,1,9,85,
";

."


",.... -~

EDtT()RIAL"la

apatla,

un. mal

tangible

en..Ga.r~ov-illas'"

O_PINlON,: E;l Oentro' desaiud

DnA

be lla

,est'run~a a p\!LI1t;Q \:le des apar-ecerryj~'-'".

d,E! nuto,;stias

f'r-aguas : II La macha: de,llil-

NOT-AS LOCALES Oon-finuan las, obnas de alUl!1phaao y paviJrientaci"Qnes .. M_AJ0se-Mendo, bibJ:iotecaria'inU!'ticipal. Domingo Bl'av-o; t-i 1::ular '(:it;l Juz-a:idci numer-o .dos de Mer-ij:la. En un ,edifici0 de la Pla za • p l"epi edad munj e-ip a.I , se c,onstruir>a un C_o-r~al
de CClme~ii:as.'

e6t;;fuOAAcioNES: '-iL~s
Sambl_ace,,gll',por
ve,Qr,a. NO'PAS EXIT'RRMKNA$

IOtr(;1,S

Julio

Sa~-

l,CON:OCE UD,.:EXTREMADURA? :O_fiPORTE§,:uEflt~e'vist:l;l .a ceb~1c,),s- B('trregp"!, pox J. Manue


Ga·l"c,ia. NO_ESTRO POETAS

La, que 'deber i a sex' una -zona d§esparcEmiento cornvertidQ en Una enorme es cembner-a,

se ha,

PA'SATrEMPOS

M.',ianoMuii ••. V.cino


Danco DE TELEVUION EN COLOR
,Servioio d'e: PHILIPs, KQ.LSTER. THOMSON, ELBE, SANYO. etc,

ALCON'ETA.
D. L. ce-aI!i·.IIF-

C:O.N:SEJO

P.E

REDACi:CION

Taller en til calla OAPlTAN -M'ENDOZA D;WD. 25, GAlU\OVILLAS HE ALCONETAR (GAcem)

C~nal Valle.
,,\

Monroy (Director Tomas Cruz T~6fi 16 Domi.nguez -EJllil~oJ' ara i-z V'icente MCllado, S.antiagp :,Molano

Leandro

i.

J.IM,anuel

Tomas Cru'z .Garcia

,r '
,I

TESOREf,UA Tomas

,Gfuz

.1esus Dominguez' J'ose G'alan )fi.gue 1 Galan Eugenio Garcia

victoritilno taball~ro Emilio Perianes


,Sa:ave dr-a Fel"natlda ViVas
d u-li 0

- ..... ". - __

L'ORBESPONSALES En LEJiiANE_S':

.A11on io Mac ia-s t


EJl ElL ·PRAT:

T,u
,j •••

presen cia

en eJ viento \
j'u,'t,estc nuev«
RUS,.

Teodor-o Pizarro fi'-cl I sa Dominguez


I::ri. REllS

beja

que' b

Juz que se Ifil,tra

post,i.go
pag''j rraf-;

pene trne er:;, Lu alma has ua la

ef:'l',trar"ia·, H<.!c_Qrr'u

come uri' 'Vi a.jer-o Iiamb:'r'ien ',!;:O' de ru't.as' r>ara,!';'l'lC"iar Lu h,lnlhre d,e coaastn.:llas,q',ye s91@ al';i pucdc Lacr-sc uri li br-o depoesi a. Ye s.i,c q,l±e ,U eries de 1 arfte: 1Q eS.:?i de ,1", r;n{UFi. hc;r:rnu8.8" • b:,
"

TeodoroPizarro

1.0:U'l.

ad.o 'Tit'ad~: SOD e.jemp Larea _Redacci6n: Plazuel'a Cuartel sin. Gar,rovilelas

.Se puede :a:agui'J':.1 r tm '1<1 P:s'-lllhto' q t'li.i;l iendo 1O:J 1.\1, i+"!-='d~I('cion C('),l1tr3 fccmn("l!"._(l lk· "'.1~5p"t'!'1"r:n~s los gnstns dl' end;),

AtcONETA. DO hace aeceeartamenteeuyas l~s opiniones q:ue apa'reZCIliIl pn 8116 pagimt_B flrmll:i:h~ per ausauteree.

. it. • • ~~ _i""

....:'" ~~O-~ s t,;

"I· .1.... ..

t.

:'.

r J

1. ~ _~ ~~

:.oJ

A_

"

.
t!

E · D
t

mq;r;r 'd\e ~.1~s ;r:I<.:[I,e$iq,-,n:e,' is ,tA!;l-lf.a~a5;,,-h.il~~jCa~tl: :"~M' :,~dil:¢:i. -".. _ 'it ..~1. , . .~~ ..~ w'~n.1"l:le.~fP:ll!te:Fl" on ,Y.'JA· .ha'9J'al :vj"slfo. olDil::1.g'ados- us. eii';' ,jr.Jl!f-.....• LC~~ tPJ_~~I;lli'en~,·~ t.dJ'~~~.,q1P '~ u,~ , '$c.J. s..d~iA_ 9~' ~1;lC~8 ,
!j:;Q[ ~-'''~e,.nQ'~ ,'f..,.I'"" ~
+

\,.' 'fila;ol1{tln1iJtf~.· :i)~t~ .Wi:nc;;):e,~~I? r;.jo~ 16'e·j.cW'e'E£nj;U-/?'-1re'Gorda,rr q'!e: tiel. g±cti)"," . tfdb'O..D¢lHE1' l::!fj;til'o·,L:4~e#,~ !!1'~ lJ.~~ ,,"e9i,e:~.L&l'tS'I'"qu,~'T~ u IN>~1t.a rJi·. 1:; .dL@y&n:ttLt1m~R de, un ~l!l~~~9.!1,"lIU~i ~¥.a_~lbd~ .# l~~~\e;;pe.
fi?'
;v;"~~.

...~...

........

.. ~
I

.,.,

~I

.-

•..•

....._

~ ... ;"-'

...

_Ij,

_L~1

""....

~..{) ~~

- ~ _cUUq~ ~K' :j;,;h.... a~G)I{~.lt~~J~


asi. ,no's
_
0 ~

~<!.a~~

j~~.~b).~! .
):f
.1J."
""'i~

¥
~v!
~Ol!;
" •

algo

tems-mb~iI' 'q~e' .j.5iJ.%d~'pa&:Vl;"nW


dlij::on.t,o, •. .cem.er.1:io. ~iii, _".C~,['~lIla.. .,.,. ~ __ ~-~-r -v 1;o~V'7J:;V

;:,~as :,ga.tl'r"$)Vi.J:l~

~___,,~)O

~.a;j;.A'G:.JJ;lpnenn~ ' Ii"'._

!Ii: ,~'t. ~g: ~'Il e,.a ti71, u·lP~Ja-P~.~.~ do des,d'e 91 e:l£t,eltior.

b:~!,' Yffq+ (;t_% ~q,~"s:~~,:'h~~'l.t1f.~jeft~;'Il~ 12~e:bi~~ '.1:'1 d.;'1J' a in-tn,! . s : .W .,f) L~

"v-a v_ ~ _yen' ,.:00'~r0


...I..-.;

f'

o
,

p
1

PnS'icblement'? e s vardad aque L'Lo 'que,~ada' uno tiene aqtl-e,.., 11'0 q'U,e 'sell'leracey 6j.,e:l,l'.Q ri.osrefeZ'1'~os-al hablar 'rile La clii; COln,a qu,€) no a e$t4:_'CQ.t'r,?y·e·#d:O~ P_9'!o s~_:a.u.~A~_~s..F,e:;t:~r'Q;e, 1.-111 b Lo d,6n~e. el: ~~a'b,raj0 ~',s '~~', ca;6ti:go.ido,'de~ .Jr::i _:1j.Uacar,~~ci'a t(jt,aadt;t J.nJ.cia.'ULV&B Pfl a !a!p.iI'<pv~c!ta,r llc'S :te~.'lltl"s:os t$.:r;-ale·s,;tll\;tJ, dsla f~,loJBG~fia .q1ti -p,r:im-";(e1s 1a !de k,b·te:p"er; tni ,,'(s:eria si·erl1. ::: p.re· :qu'e,los co'steB ,!;jean, iliini.m,0,sfcfo·na,e -aauB't'a :ca--p"'iiTd'bra ries'_' g(:t; d:l!mde ~een6ieij;o.r:.ea& _'.6;}. ~~.;y:; rl~:~~~:k~';ab:rid,? no ,e3fi 6 t;~ _ eL m'~n0r e:$pir:i:tlil! co,r;p.orafivo ,y ~a!'Qnde La igno;t.a,n9i~ y: La env!
~J

de

l?~:e

tl"ld~:~t~
'1
..

NI1i~,\:j,"ec;t ...
J.~ I~q, ff'oTur·~'

~~-_'~E;"M~~~,~i'lft}t~O ;!-t ·c.Q.n .~,~~q<t)M't)tt.;)!.tl

rtjPt;i'h:+~~~Pt~ra·
'''LJ

J.;;

... L

,J J:tib ~.: 'tii~


Oizl;W1-F£~

',fiJ.:oJ

'Wee-

er

, ,rJg"';C'e'iJf :

fhd &~~C'?~6\) it. q1i1e "de to' ,,:~g.: e.r~fi-o}, . ~a .va:$ Ie ·.e:~~I:p~JtI:lad1l,Gl1C'~i!lP'J '~~~m~'t,e' e-n-m. - ;''@r'~e:(~e' d;~ O'3.'Oe l:!ue ~~. ,®oli
'~j:i10

r ,r,).

,~%C
~l .

::1J.e oa
#110" ..

ga-rl'ovillunoB
~-f' j:
\II

(,lue no s e pod;iff.dri

[~IQ$:

~~~ ;s'a.i~\1:~a ~:ra~'',ttca;,a/!1e'rl!~te·a-rh'ep.~,.lals ;~qr~.'B"vtl.efd1'a. r. I O{J.ll.ti:;,~ c,;t,1,.' 'u"--'- f,';'a'r' ....• ~ _.! :..: J C ;".'1 j- :,. ~ '.... .~ v', <u,~ -13
.. ::: ,..I ..: t: .i: £.1,) ':I
r'L~
cJ
~'tA .\:.11 ........ ,
L_

~~i~'Il~ v!;tffi*~~61!l
'J! _ .', ~

',4~, ~~0'l'l'OQ~If-1i!.J.~~;Jt:7i~~t:oti~,q.~·.. ~ II -:J.. ~ u¥,~ .ittr'a,b'aj'ti,1_a1!i'~ia._ -" t,e,rteZP' uh p'm~~\to qu'e


J

~e':&'~arsi~:i1e.r· ·Jtan.~ir·t~i&ta - en

q '".' _J: IRij.,

l
, .

.L If 0

a-uifar~~b:t;SFa6J:\5'H1~e6'taT;q'ti'· i-Co-nt£eil1p.l-ar{'e}Wi _ tr rn;"1riS:f!i?ma,ld· f~llr "·Iii=t;.~ir5~ t:"<¥e' }U:"e rul~' :l5:i~ ~sxp~~~ ftJ.n~ntrrcte ! A) :1-10;";·~]4."t¥d\:fZ'soS' ..ttir~Btt:E~6!. qJrta' t::i!eri.e_.tJfw 'fe" 66ln,,"' ~~aBin, ~of·"ffuJ?:lo;i·['t>a fu~&cl'O~ ~,t"i'JtW~ q'l1'e s:~ van' '~9~:O'"\I':th'i'e~orl'.~b'r' '"b, r~19'et'ft~ .cp.rili&S.~al.4·ei:ent'a.s1\'R..1~'" n,"'),n sa fiii.~p',A:nc.·I'IjU . £s,tA ""Al:',d:,ii:an.;1~ Jr SU5 . ""'{' _ ~ ~~r "1J' .... ~~:.l:"'"'1 ,~ .. ~ ~ ,.-~'f?!3-sa4()J3. Y:Jopn e115'1~ l.a ,aI't·,e'I'i'Bjlla.a. .. 'U· ·$>u.e h~'flJ!~tt &ir'g1i~l,Q' Il!ie ... Q l~. vilia ,3. -q~~ no;. &s!,;h~·~iquii.err.~, C_~~¥i d"~, po:ne!r'el'!-', ;t;u,ooi."OIl.a ,.. mtento una pisGifa,etaria1. '. ~.
..]l._'.... ~
J ~ .. _ ~

L !! !'a~.Ifii·

plo ~sua r~oCursos apfeola.s en La, fjl.$di'dad~e '5.\.\'8 ~_QJ3';;+..;iljL:li'l'adie.a . '; . 'que -~fI1an 'H,ene deef!'e'rti oaf!: las Rib e~fi.s de.,AZ'Ay_~af yUandb" .,e,g.t, p:i-

..!iQU_Hl~

Qii-..a.<t ':"iVI.,A.s-~_

t,

~a :fU'}a.

"~',

~..

lo.

. <.) j

'i

.:'

V'e. lhi. ·ve·n,c..

..,

~ ~ •.._,' ,.

..,

~,'bhWo:i!ti: G '..0'10. .tex~plq_t_;g -iDQ

~j!a~

'a "grl::.e·

a:n

{,f:).

, .,1 , ...!

'~Qli~I ;:e,Gl:~puB.d Loo.p.ara-lU.JJ,d:a{ ,un:a- ,;®(m:O'l:il.ie., ~tl::_@d.e~aB. ea<ial.&.ma e:[. · ? fm:nm,m' .- ~d'e! JJThv.J3raj..Q1n laS ,ilJOti'tle ~tLQdo~:.ae· qP n~~a l.f.!.t ~ ql.t.e ':QJ.\.en:.ame~ • -:t,e Jm,. tlite~a' "nacdo:;".c.Qn -lip.. ~m.¥ta:p:a,,;aiL emm;e .JlUlest,a:' Len .10·S-

r;

r-

1< rJJ

"'1l!:r~ ~_

I' ... .

~.'

~1

JV

'). !! ~

t"

I :
e,

,).

_-

:C.J~!31_o;E~~,p-qpoda"'~fJd¥~,?'''eo r)t.~ .' LU ~L'l ~1!')JIl_C,hflli' Q_ j . _1 ;'.;':a onfF B.e,.it'atltl'e. ,ca,f.iii.tJ.ar -f~I1-':) - ',Lf'I CClB. r'o. - ", I .'iv@,ccoIre:- 5':!' ,~:r~15 'po iB.J.ci~'t J, JJ.i ,II aB '{(' ~;) J fl1.-x'.1o. aoc :II: ", <1_1..." , a't:rvi' . -'13, '6 6)"1"r:g'~ 'ilian~:l' ''1;m:s]>'a 1;iiQ,r 6.l. pa, tio~ari~$I!loi la~ ,e·n:v·iaia y el e'$oisr40·?
~T ,.~ -'

ee

1 i·.co.s • i.t
.-p'ero

'Re.almente, e-;L. p~noralna es tpist:l.l3imo ;13;1 e:l?q1,le no 56 prc-d,uun c'atlJm'io rad.ical :,de acti t,ud,es., Q.'l!e 'debt; ~mp-eza;r po·r los :&',9.
e,t;l qU;e,,ad~mas , to 40

ra

os;to conc1icion,a

Un-a inca'pacid~d.

P!,

defen.der

d:e el10

nueatres int:,6:;:,:ese'san,te laQ E1-gresiones' q.e fllera. Y tene~hl0e mUltiples ej.emplo'a.,y no ha.ce f~lt~ re¢ontarse

alas tiemp<?~ . qiquiles ,ni

del ferI'locarriI,qu:e ae aleja de nuestro puebla poX' 1l0litic as C!; a 1:O'Ei de -la c,onstruc.ei6'n _delpan:tanotle Alcantara "q:ue tanto dafiQ, ocasi'o~n6 a Garro'v-ill~s ,ni ~ t·aIilta.s otr.'a8 ocaopi:bnes' pasadas que 'han venido a ar~u..i;paw _A' W&~ v:ifl~.~:19.~e-b,a;s1ta.'la ~:IJ:itt~rLa ~DliJ_'bail} .4~ f._~;~gl!-~4\11 contaba. entre las c~'q pq,p.~~.I!o~cO~ea, :d:e -ljlaa:'2:~ -v~c_il!~tl~;iio d • ~. £;lB:R!:v:~c_i_':<I:~.i _ . ~. - idt'u'aim'~~te ,~iih:an' :6bll'sU:.m~a;db0' B'e &6'~'Mi o6nawit:Mlio ~d~trGiI agrEiaione:p ' 'q;. nlJ.e's'tirO' - 'PU'~-b:tt? :-IlOB h-emo:!j·~Illueda~o' sin -@entro ii,e Sarlid'"ai1nqu--e a:bgQ, se oo-nsig4i"o a1-t'e~~r JqU:'e :ir a- Jla'Va's yuo' 'a B~oz-a,e:·,t p:r.o'ba.---'P-1:em-en:te' nOB. qu,tfdal:-emo.s-sin JUzg.ado !~HrDll'5tr:t:td Wai'Hfo. l3e 'lIe~ a_; oli!lbo ~a ~~fQrma te:rri'to:da-:il. j,~la_icial. :Volid; 8:. otr0s ]lagos lac - f1ab'ri ca doe' ear:Pddl~e~ta w- vola.-:t''Ci .- ys.. (fa casi ~un he oho co~~
c

ma!l'~"i ~a \pi5.c.ifac

tor~il.,;'Y

~a.Iia

q.._ue _pe.guj;;r'f ~

'_",

moai

,y -1:'0 JPeor 'de to'd'o eS·t0 es lq'~'1? ---crCUTF-e ant'e,' lR p.aBtitVl.ldad': <1(;;1 106 gfirr(!)villaoos'qu-ei vialn:6's ar.ri-1).a-r a n:ll\/es't~Q'pu~1S::L6J1il1,c~a la· ruin'a .~ ·la .marginaei6.n co-

de

un sino

.fa.ta,1 sa'. tra,tara.

'"'-'

.1

.'

r
-- ~,' ~1: :-"d'i -·6 d-Ei ~N a o-:wiembre: e 1 ,~'ia·~.±---oT'-e gi,ona I'! HO,Yil_' pu bl-i·ca:l:ia: . 0 dae las ~o d-:t " fi:cac~ones que sehe;iJ,. lintroducid"ci:.ien i e] --maj-at B~nfta"':'io~'qi\e 'f:a fuera .heoho P'Q_';" b4:~'~:eI1::~e:p,ti~~bpe ,d:6 ;9.8/4. ~Sea;Un 'e~ ","mfl-~af1tc~~ttVi~Ii?~__;4,~l;a.e·~: -se desgajo. de La .'z.d-JtR----,d~ IP:r'Q!z.~:;;/p_!!,ra J..nt'~.._gFa~.t;>~eq; _~~ ,de A]ro£Ylt-~.po...~ ~ con ,1:0; .,qv.e· I~ Od.bo~e.l'a pni9.~.\.,.d,e\ 13;ro~)~ ..~ Nava..s Q.~;J~i1Jw1a~,~,r;.o." ,._E~l?:t~__ zp~, ~__ e.,So..l-,u~c:B}l.c~AatJlD+'.'tanto ,-~nteJ _. 8'rl!a-q...r-ilP~ ·}r.~V:.f.;l,§yJ3;r~z~s..:t l' Ga.;c:ro"t/,1..:Q.~5,~.Jf') ., .'. .
'FlrOJ!Gaendo un=po cc d·e hiBtoria. ·diT-emo.s~o.m-o 'ah'~t\)£; g~-rr6';;'tl:cnano66e nos\ o__ ~:t ~riol1J n\,~%"saij.,i,tp._rj,·Q l (s.epi"hi~~·h~e die :1.984,) jS'i). e L SIu·e' La. GubccrG',":'" r~ -Ct.t.~q_Il<<.l.<;:.era, B.ro;~~ l__Po~o.}~~ fl9":ql;~i.9J.,9Ptq~. ~~...;[ ;si~. 'If,i~Pf1,a:-i~.t\o:;1l1&ci6li a~te~. r1Qr. Lu.e~O"'':lna. .que e1 :lllllilbio tuv:o not1c~~6.,de. e;11.~".rea<?9Aqno,en ;La. 6e.gu,~· da -s~mlana de '00 t\i 1;>1"' ~ ,pres iOI!..!lnda al Ayu,n taJ11:i an t. 0 para, 'que ,sel i9;:I tara 'de lp.Can. i ae jlGlr-lta: dre"' ~an.'i"df~d,:dEf ::La ,Juh:ta de- l!ixtrema'durro 1'01' ex:cAuB:j..~n d.e Garr ovill(l_s, . d:el 18. ,z:O'+1&' <fa __t,rb:ztfs __ , ! , . e ~ I.

pr€!~ntfo..

v:cr~

D5~6J?u&'a,nl 'paan:r cli :t~a.em:ptj",d·'e:·tbab-'ta--iJtcb'no "ae 'ha. ,v:liIl'Jtto'_'.b. saber de tf£l,db:' l C:dmb st···el- pua'IYl6 ·no tuvl.era-a.&pcoo-o--"a"' saij;cr ,cf&n~.I-·ffa' tlasq.rrollan .. u:naa' ig~l,~d·n-e,a ·-Brf-ffi_SB:·.'·qU.:s 131q.lestfr jiU~Wdd Enii:f iH't@Piise'&; !'!-,1
,.._~ ~~ I I." -;; ~ I • '. .' ~ ...

. r·._ 'I ~.:-.J4L,t~ tal, ~,eac,cJ..6n de~ pubGLi·c.q",~~ ,:AYU:n~.Am.,ien:to Ccij'lVQ;CP ,pB;.,!3ion P.lcnari'(lJ, er: ~J_.?- 'Q-.i.l:~l 'se .~co~d:6.reco~g:~I\,iirmas I!~:ea a~wi~;Ar.:+as a La, peti'c'i'6n que seha,c~~.l. __ ',~p. .9oins.ej,er~a .de. San.J.~p. para- q,_u,t.pQUIf&~ Q p_l..\>eDlo, ~uvi:qr,,_ eu Cen-tr'o de S'al~~Lo: ,:l;i. ;.t'?- 4e4-c-to 6e 'ctd;s:cr~_1)ie-I;il .n ~ft11ri C~~'r.J:.tD_o_.'~e.~f: .c.tl.pit:aJ.. __ ~l' ~
"--

"I

.to~.

j-

If.

ne;d.a

..

. ..:

,..

. Y -. llhora; 16,'8 :r19S Vue 1 Vie a da r 0 Vie~ £.OlJ}O hechoc sUia ado ,nU:eB tra adscr.ip:c-:i6'll.-a, l:ay.as cte'l. Z,~'d::t!Cifi:()', ~ti'E!' lteino;a de: r,?6:on.oc~.~_z:qde· 813 del mal el meno.r11p-e:;va.l'-Cf\"e.no 5 10 qu.'e: 'q,uiere -eJ:lp7l.t·a.blo. "il·a']. ~'C:OfirOI· h1ilzo pa'~!ft:nteen S-UB mal.l.if_eBrk':10dt'?~~~- ,.a,eil &nopa.,saclo',im: ;l:a rss:~n :dftlil 'B a~ 1.3\ diel' ~'qftubJ:'e. o i.r

tii

•'-"

,.

.'~

,-'

u,n

r:~

-',:P

on

,r

1. ul~'p Aut: .e.tla:~mq~re.qi,Cl. ·e-a s.ug,tado au -... V'oi _, 1.~_e"l .der~"Gho -a:,re.('Zi :g£r~ "-.. . _,_e:xpril;aci~.neEi ',," '. • ~ ~ _ _.
"

e.i .\91
,
-.I ~

. •

d~rec'hQ )i~.L pueblo a a', s-U:B:t'eiv;i~~).~~ciolles. r


_;___, I",I
'Ll
r -: I.L!.:

d'ejar

~'!_
: ,T

98

Off
~J:j~

co_,

-,
-,II·
:l~ VJl
• '1'

')IH~'

".

~·"!.cq

.t.v' p ~,
»
I.

~'.

}i

..
I.

!:

1"..1

••• ;'-,.

• -,-I
_,I. ,_ L,

r::.

' ....

••

_. ~

I VIDA

'. Lazaro,ne· rriga;
.. _, '

MUN ((I PAL

I

per- _llllafi~:mi.dS:d.

~~,cusa~OB, s'u ·as~s~.en~i'a ioij' S":i:"e~.,:::<l~ii~ ,Hl3rt,~c;lotPO~~EJ~~e:~ ~ JJa 0onC8pcion Df.az,.Duran ~e' Sa~cie,J:l.l1!~~r-~,.M?:,Ir!:(l.¥ y "~~J.ce:t,~.::BE;< . . '. '. ~, . 1Q-' Lectura del j3,ori-'adb1?del 'acta: 'a:nt.el.'~9r, Citle f'l,le' aR,~Qb,aa_a .':

' ",..,

_.,

. ,,

"

~I

, ~ 2 ~..;; G.Er&~j_Qne's, -:!ii::... __ __ nuala' i.l.i __ -__

§~gQ~~
.,-

.Ei

S-I'.

s~es.. conc,ej'a-le_s., ti?'p-e,n Gon'ge'i~ien!id~ .w;Q~ j."l:§.f'''' . .J?i'ens:a;-regional,·as:L e,oIDo',PQr la iJ]..for:maci6.n we<l?;bal qtl~ 3'ID, :le)?",~e 1)f'~i,li,' , tad~l.~ d,e 1~l' reo:egrurlzaQ-ign. &,~ La .A.dmini'straci6n de. ~l:l;s"tij_~!§l·J5.gr ~?r ~u~l-:-" : lOfS'. J\fzgado.S d.eDist-rito. '-desap-arec'eim; Y ,i.m:os: ae. c.onv'iertern ~J!l J:'\l.z1i~Wo~'· de Faz y otros pasaran a ,s'~r iJiuZgaQ.9'S, de PJ;J£Ile:I'~, ~n6.•~an~i~ a....~l+g~~~tr. , 6n tes-tapdo a1 par~cer e1 d.e ,~.ar-rO:'l£+1190sEmtre los que :pasan: a .ee¥ '..:'."~: qADQ' DE ,p!2r.:s,,~ta A~c·adi:,~.,eri.~ni0na,e.11, :e. ~,~d9 en e~.~pc,i_,?~oJ~~e, st~,l,0'" a c:~li'.9-ad,. D:p,. Vlc-Gox7no y~:zaLTo, -est~. ,real~z'an;d8 g~,~;t;.lAJ;n~S:Qfl.l:~:~,ci?n~ s~s~ldoen_ una re'7~~m eon "91 c..?,ns.e~'erJl,:dei li9tt:l;-:I;~e!l,Mt~:;:!,p~a",.y._.J£~~~;o ~';.; Me,dina Ocana, y V:1SJ.!tas a Loa snes. Alc·ald:es de los mun1:ClplO~' ,q'Q:;e':f~'Dman ,eet'a eoma:rc a ,para '1¥'e, SJ;l.Srespe c t,iYEl-s Gqrporaci cnes .Elpo.y~n ~i *,0 ~.!! timan c")nv-eli,iant'Ef;-la no supresi6nc}el ;J'uzgado,de Garl?.Qi,ii.ll:as.:..'T1taQs 108 l3r.es. Nlealdes nosjran dado su ,(lPC;>YO, esrt;an Cel1}hrand.0'SE$i'on;es y. en laa

de ~QI;I:V'OQa;r? '6sta ses.i6n EJCti-aordil1a~ia Q.bed.e~e .'s;; l,g, :ur@,efll,rtJEL ..'E:®;b.e:B!~Ei, . de'_g,e:st.iona;r La no .Su:pre'~i6n del J'uzgado de :'Gs:crrorllla,a·, daiid0 ~n;l¥e.tii:ra1' a Ie. sli.guient~ m.o:ci6n:, " , " ,_ " . ",; -_

.-~~--"l.--.... ..... _ ~-..-",j)~~'D.L~TifrL'b,'p'@' . -.- __ JUZGADQ Ale'alder· i?~l~ca:'a' J:9'S S:rf3B. G0n~er;j;al¥s, qu~-;e:f hre~~ .. ... " ~.
NQk,,'sW,}re§it>]l'del ..... _
I,. _~...,., .... ~._, _' ....

"

'

.: .

,"

Lo:s

"I

...

.~.

,,'

14

qu;~',~~ incluy~ este 8:sunt'b.

'

- 'C IC,N.

. 'Q,?ua'1uida la !e:c'Oura ,:~d~:.~p'~8 .qoF~.e~,ale:g" si:p. d~s'c~ ·l3i6fi,a_~gp.na~ y lDox:"un~nimi~~cl ap:~U'e-~~n las. gest.1Qg.e:~~,f?!'al~~1a4~ -t~,a~uel!'dan ,que I sergun La moc i Sn 0.9-1· sro,Alca1.ds,.ee eJ.~V:€l .~l ..escrltp .a~ :mxc:ttU!);. s» .. QQ1rr8ed'~r6 de la Pr?,sideilCj.a jU6tii'ic~andcO, :La g'op'b;~j"piida{1.', 9-~~" J,:'~~ao e~ Garro,vil1as transIdrmaao en J'liJ'zGA,DO, d.e~PRIlJ'fERA IN\$'M'tWIl,] 'L.-,.1. ;.JiJr "Ti " ... ~: ;LNr~l£Rtrre'.... " '"'" " , , -, '.' , ,
"
,

:gu,e,z.

.Por tanto'" ~onte~tQ'8. SU~i)I~bbaci6,n &1 ,el&var ':unu e'S..~. c·ri ~o . '6.1 JEJt,C rod .~,s,r ~. ~.011'S,·e S~ro ,d e F~es:i;d'e.~c~~' ,s ,'TT~b;a~~o:S. ~. u_~ tt-i~l1,t!Ca, cp.rl:-~ £,:~~ pe'~'l::C2,9n de' .,nGl' supD,e:s~6n ,del Ju~@,ado ,4e Ga:rt:rDVl.llas· -1 Sll: ·~~fiit(O'~;~a::'&)n P0J;l" cQ;nsi'!5ui(7n;ltJ~ en. J.uz~do' <i;e primer:a ):n:~r4?,Il'~i~ Ihstruc~t4ri'.J£a· o,bv±G '~c 'Q1!e, y~S ~ 'ap:roba:~~s_t.a. :,pt-'op}tes~a. Gle.' J.~.' Af..ccyliarq'l;1·'7', 1?1;l~ca1~.;Qe_~~~: C'l8:, d e-uma. Il1s,tJ.. tUt:·:1!01L 'qu,e .tJ2adicJ.ona+.mB}~t'e- ba~'ex.1..s't~d'o , an ,e~Jt,e:tM~mc'l':"""= pi0',- _"C:8.b:6za d.o 'Goma;rQ,s, ,y. ':que , e;p. .niq',t;i:6a;lgUllo·:p-e~.judi~ 1.08, 'i'lit~QSle]s< d~l resto ,de '1,08 'tijunicip.iO:S e.0)fl~.rc'!?,nq~ ~, -: _",.;I 1); ',i., Fechaq.o .en G'arro,til,las a 2,3/IX/B5-.Hign?do:,H-i'4'.61'ito ,p'QHe;~' ]),0m!M ... .'

I'

<~

. '" , ,.~'{~CTO'
. -; -

-. , '. , " " ., .... t... :.. 0" ,-, ,£'I 0 " " U ~ C' l-'l ~. - - ' - ,.."x X ~ :x. x - -, '7._.,.. - I:_. ~:;. J'- ') 1-. r' ~ BO:RRADOR:pm, 'Ac~A SESlION oRbI~AR!IA 9JGrreBRIill~ 2m'Xl~21
>

~-

_-

I~: 1 ~ ~

1--

r...."

Exctis's:nSiI1 asi~t~IJ:c':ta. ..los siBS'. JuJi~n Htiruacio v F:r!'ie-tO)~~ J-r: .. Y!I J. n.... :~ ~rriga. ... . .. ]1Q- L"eetuTa"del Bo~rador",del J(c~a .an:.pe.rior; ,qUe £ue '~:B,;Z;6b~d::a. .' l'GJ5:' \IDaniw.i:dad. ., ,. ' .. :. s , • 'W r:'C
I '" -

.,2Q-' ·~¥~i!-~'g-~~,p. -ds:! ·!~rtE~gn~.!:i2 :F!a:~G:~~;~ ~G~e'~L -ta e L sr" S'~0retar:;t.o i:lel 'B;;(pea~en~~ '~,.E: JuECLlac,J.o'~ 11o,r,z0sa' ~-q~j:.S~~:"e;$:t~,
,
"

~~!1!!~~~~~. r

-e-

'- •••...

. ' •-~ -, _"~~""':"

?:'!"l'-~ -;

'~'.

~:r p:~~:';-

-i~""

,.

/"

l' . '; :. ,'."r:J ~. :ij.;t /1 ~\ t ,1 !J~_i'.! :. trami trando 'doe IJ_'1iln?j_0l1e.~b ;d;6-~'~t;(3' .4~rd)'art;:49~tXi';, rl:~F,~~rt~.~:P'~:?) ~p,~n. ,Mar p t:J.n" que por cump'l i.r- Ia:-'E7¢-ad .. L~" $-~~en_~a:'"·Y',·.Cinc'cr';':·~(j),s:'~Cre;.sa·&n 1 rervicI'o i 6
". ; ~j
';'\,1'

-·-:.~-~·f;;'7 1 r·, .) :

~ll

ae tLve a' partir d.e.L dia 6· d-,~ 1,oseorpif;Il,t~S. ~6n.~eja~es y se hac'e constare]a~r~d(}c:i-U):i.-eIlt9

Q;u.ed~

mf.entro . up '-;t'SlS:~bi_:q;a.Iaon.e:p· ·pr0;P.l!.as del.

e~b~en.J.?-:?~~,pt:~~,~:!!t<?'.

~bB'$lltv:ad? ]l!?'r .e L ;,s:r:~)~/.l~@Na~t~;p ,,~,p.

d~" eatza (Yorporac'iqlipoJ:.


~.~ . .;

.ent,ei'ados

less.res

ca~rgo........ '_',': ,

@J

rs'1Jmpli"-

3Q.-P~d.r6n· dl.e l-s.:. 3~$-nef~cien,ei~ M~$J:iC:iEa:1.~". 1 :S~"da c~e';r;;I,t.ade 1a peti't::,i€tn .formu--I;aii'a- pot'-l)!!~racia-rr--imefiez-Gomez;E.Eic:iaa: ':eldia:lEi de Mar z o de 1. 92.0, 1?ar~§u i:q.gresoeti.la B'sheiici'ehcia'ti111ni:cij:i.al. En· considie ra~i:6~ ~ J~a!ts oe~~6,ll~?:t~P;~:i;.q.1=l que com~urr~n;-dees:caffe~' " .de mS·d:iJos,·e c,oh6inI .co's , sa 'i:fC_uer~a~.u',ac~uipI:a\ "€!lJ- _;Gl.ic,hQ . :p.ad;tro;P_·d,!& "BeIief-ic~Einc'ia Mitnici-p@l •.~ .
.' tura '~'Q.£.:P'r~~e§:ba !',_B:~a_-;g!,§-. de'__ :Se::mllros ,iIL,a<Bs:e~.el1e..~t, nai'a .La. 'c,a"he:p ,de La, reSP',O'ns'ap~li4ad
~oJ,.....,:"", ---~~,-,~_-.-:__::"~.

-- ..... ----..-

b;~;d~._i,;f " c,~~6i~&5l6.~~;~~fyfi~i.~a~i~,;·-4~.-;~.t; :ii A:~~~;~~,~t,~,:,


----

'ci'vi-l :g: accidefl:te~


....~......... ,--

_- --~=r----' ---~-~-----'.
"__'__ ~
I ...

des:plaz:am:ae:p.1!;os

.la p:ropue:s.ta de la Cia Q.rg.S~gu'FOS' irJja;Ejs tre.ihllt!~.~p§ca:;'·a· gp,Q#-,ir. eJ~ :r!~~g'o de aec~d;9:nt,e porworal:_ qlle~;q'\3~~r:L !3u$-r~'r~ los' ~:~b~?1§, ~@!:'!~"~~!'P9F~~:J.on 7. Ft!n.c_:-0nar~o,~,'c~~~~,~on:~H~~\1~P.C':L:ati?~' ~QS '
"'Po.ll- raz.on

()a1:ae~\3±pon~ a' .:tA!~~~0iaGt6h

!f.;.~ ,-------

Jiers.ohCi:leJ3 d;c; 10'8 tn:t.em:_ s.;:-A15t!!-=_. ~~ _---

':_.....
10--

,---r

....._

t.e,;Wlea:>,n ~~ch01i'l"!-I,Cl~ irqp~QndE;lrab1es que ;P.1l:e:den ocasd.anar- ll'fi aecidel'ilt"e t Ci¥~\sLe:mPE"! e'S':la:'i:f':i'~\l, 4oe',€yi t:ap'~ :p:~~o'~ sd; .'e B . i,D.0 s-ib Le cub. :1:'11' Las , @d:llseo '?l~q1Las'~~e9~n~m'$.:qe:s· )lce _'£,ued?on :de_~i:vad:'~e, ..deJ;. mismo,'; que:.si. no r¢'p~rtii;n at q tu:~~: 'Rn:e:e.~ ·i~l:'e~H~tjt~~~:_st., me,n'os ali:v1a:n e.n 10, rna,t.e-rial" 'las' S'6cu:~·~~en : q~'~.·~;C'a.r;!~ll~.:fo·~:, ~l!nt,o" , so~~t:~ '8; VtiS••L est~_ pI':QP~es·te: de$e's:u!.Q'· ~ec. ~ cl.de~~-s ~ol7J?'oratl'~!!B -;p:9r, ,sl',conslde:ran o,port:Wio ,.a.c:ep:t-arla. ~ ,
I • .: ... ' .1 .. ~ I -. I , .' . ..

'del ';S'~:PV~ClO,

a Gate

'A:ytlntti:!IJ:lent:o-.

E,s

ev;;t;i~ten-

I'.

1 ·G'oieP:o±"~'C~L~E!,t:.p;int:i,Et a-: I _}_" 'tl


t, • 1 ,.

eE::

,.. ' "., f:l:t-a:S': '*~e!.L,\~n:si~era~i.Q;~·9'P'~;i;:tiri_?,nte.s. ~fiJe:oJr,;e6 })j:fr t?\, plni~,a'. _. '. -11t_6d.l;aUaI-adJ!f ~~:I!l ~,i~e3.-):1~!3.ndo;. ~n:'m(}~ pB;J_iz,8.. 1J;ant'O a; 'lo,s ~i~mbrO;S ,Q.~
"]08 FU'hCiOnari~0s:,· ~e
I' " •

pu..:?+ltil1a.
,-

"

':'

....

.'

~. i

- ~'J' 5_Q:....

- E;du~:l.J?dQ Hurtc;I.d'0 NU,:Q.ez,aleg~ a,nt';e ,e"s't~:e A;runt,an:t:Le'rlt0: '~e" '8 elO'nse:C~lic:;i~ dis) J:.~ ,~~p!:0r~.ei~m d,e 1:96 pq,z,os, ,d'el ~16;riEl;co Jta.:r;-a ,abl:J,.st.e--' g.:iJfuien.ifuf) -rl!e .I~'gij.a.::,. ~ p~'~o :que t!3l1l:a ·ensu ti!1¢·as,'i tu'ad/if ,en,el .M:o+i:no A!J:II..JtDmiro;,I1[ra :l?;~'aque~it;~ II ;deElicaQ.€l a hU,;e:ct;@-t 4a,.:p e12([~:Ld,o c:audal-., " y' '~re~ ~ . ,.. ,.
s.ee6~n,~:lla, :p.didC?...:M~ <l,;'Ei' 'q~imt'ic,e re'@a7r. ,A3 e'j(fuea e:;~timf!'".: t'ei::·p,6.tic,i 'par 'co:nsid'erar qu.e .:~1 ~as t'G'c_iIlrl'9nto de .a gUlSf.'ia las riPArh+:f5gi~§>J.l)..e-ss pr:i or-i, t-?~i:.0 so l1CI:'e; Gu.,alm,li_e~, 9"~rq..11>S;O , Y a prec'=!-sanierite euazrd.o e:'s ).:,~ 'ep~ica" d.e li'i_~g,o,~~ C6~IlG~a.e "6-oU La, u'~~li~z~(::;.'i9D d,el . .po;Z::o p:a::ri'etiJe:c;n~.plementar·el aba$'tecimiE;~nto a ·'.e£l't,iJ_loca:J ..idad.. l'
qu.e' , ea'fc;i~b:~dc)):j'J.:~~

JtiifC1rJ,.;b,O'$.~,¢e Viario'8 . ~.,,'• ~: '1 - ~ ")rT'- "i ~~ .. .,.. _ ,,'" ,


___ -Iiiioi" ...... ~;;..J =!""'I __ --.-~

v-~eiti0:s_:,
__ .... ~_'-,_-

i.

.:_ _~ ->

~. )':1"~'~-"· ,~~:{'
» --

.'.. '_
'..-

ri

"

• -;'

,j''-

,~.

Zl'f:'
;

B~l?fora¢i6,n_ .de .1Q S

e_~

on

~e.l .~qiC),Btec'i~i{jjlit'0 ._En c'o~"a, .Efng:anCu.aJt". eb~llc:ho.s PQ~ds, .Pt1ra p~de:t'


p(:j)~'<:J)~_

:gapa~ los

.' ..,_ ... ' ~ ~ Ul?- c.oleytivQ .: C;te ,v~cit\tQe d"B ~a Jt¥G.a~ d,e 1@ ,.Sole-d,(9.(l 'que', e~~~:q.eZ;;l·, uf:Lt;lo ~ ~n"'·en. gv,~ den;uri~ 14 exis~enc:h~ d.e un,.l'p,c'(li.l ~i~~ ;y..-m~s<KqLlit,c~.q~, peIJ,gro- ,para J.a"$-alud puplo~<ca" If ~Jl partl,Cll'~'~, d-e a~tlil'etante'S,' EJ: pTopd.·etario .segU;n, 10;$ af@CkJrd9~ ·e~ 'Be~nalD,~ "±Z~1~~6

'''l

..

olor,e.g;!

, e~ .J,~B: _.p:ox=!-ml..da;~~s _~e . escr~ to y

~~2?-/

s:Q9 dJP~rL?J;1_i.0s

l·~tJ.e G aus a.m:ole l~'s, sres.

~,~~~~,:~¥Q~
I!

Mellado.

Se es-tima 180 denunc La pre,sen,taGia


S:8.

p'ec<tl.Q~l. e.JI}:r;l~~aJ.;rdenun..G;1ado, '.ertllt~en~o' WL lnff):rm:eso~pro. _l'r;ili:,\3: :-$.racter~B tic:3;-J;J h~gieI').lc6-?a:m1;·ci'ria:~r' e~ 'E1:tl:,e·~ eit~u~nh.a :<'.!l.:tQe:a:l 4,~t)..U~c?-adt)',a.~! : c€@lO-u' ,;La,$-r PQ·J3:iJ>i:l··.e'~w.l?didaS pOli'recto:,was q\leproe,ed~ apl.ic,9:-r pa::ra Blim,i... -~.- _, "'tl",., !r.:'I ..... ...:1. • ~
fiat', en jsu
Cas Q

~j;.e.ry;.:l,Jo,;r

s:c1:leI-'d'a :_or~;el?-~:r~l. s'!;'!" J~~f.e Loc-alde


r, ....
r•

l~0');'

fl~mall~e~

,~e~

,S?;p.ldad· ln~'

1 S', mO ..:L"est 1.8:,$ <;lye


&

t.~

-, ...

,p;r:€h.I!li!,C:l2l.

" -t

=.,'

.'

"

"

,'"

"

tom~ .~J;l ~c,Q!l§lder8,c,:t:6~n Ia_ ~~_;-_p_}eftfp'~ra:-~~'sr •. 'D1frfup M~el.~~ y se ~cuer~a; que la :Al?~~d_~.Si~l-J:',l:,~a rP-,D:: rs.cll. W:.?l }~'£! / ·-tTl.m~n~z M'a.C~Y61, ord eriando.Le PPAga soluc~6n a Bsta'S mo:lea,t1.as que producen }~O'Sp._01:'l'Q,s 'ql}e ~ru.i?:a .Brtc'l cOI'ral de _re!ere:~c~q; .;1 .a:yi t.~. Las ,fil tr·acionesde. . agua ala Vl vJ.e--nda de L sr. P\1r$_n Macl.e:s. _.', -. -,

db-nu.Es~a

','~~i:~ '~-VU'eriario Mae~a$ G~tj,;eF_i-eZ'1 SQi-ici-t?o. 'de -;'~st!3" AyUntamiento -que -_ se ]:,~haga ]_~ iii,st'a1a.ei~0n de: agua potable en lID tina'do 'de s:q 'p,repiedad p~~;hmp~ ~~~: M.~tad:e~Q._" :64 -;cq:1P'pe,s/;LC~i6}~ ,la;- a~tbri'za¢i0n c;\:e de paae por su h'ue~ta lael~ane:aIi1'ie,n.-Ud- ,iter -nt~~atle'l;"o.- :Se~ p;b(i3tTa_cS. ::aa"bo'ri~a,t;J..d, ;perQ que, La J.U:I3.t:8-_l:iael-6n J;J~?_, :pq_r s;u cuerrta , 1 -' -~'!, . _'( . rI -G.ollcep-ci6nIiii,go Br-efia y Ang'el:¢s_ :ar~iiaJ3reii~-, c6bt,estarid:o_ a:1 de_ P:~~€) :A~l;lt~'!ild..eflt_'1,g~L [p'~e,qptf!r}a ,_;J",a-,(rf,p.e!:r:~~fo ,~e ;uIJ,.ca.miho .en. ~l,si"tio d'e: .~~ "1~{I}~I~J_f:i,?~1I:, q4-e ~?fS.Pi~~_~ en'4.~.~ 1~~' .;Pf8-rc~ela~ ·J.~? ~S;l" :~_Ql:~,fg~o 12 y .. o-t:pa .o:e.: lo~;E<~rmtJ:~ t~fi4& ·!ll'It~e~c~.l-t-i:? i:C!:§,_f.C'OlUq. ~1.~ ,-re,D;l.d!,9._ c.aOJ.6p. para V:L '91 ~U,~gm:Lc\3nt;o _~e~. <tBr~~e:e-h~+,e1'J.tb;.d:~ ~~ :P~f¢~~'i-h~ .LJY~ de,l_ c~tacro pol!gon~: Que e.,,s,ta 'Cf?r:b+;~<{aa:~ cemo de o.~s_,c9nqc~~0:i:r.l d}q;_d-aGue~~a,' qu,~da1a ; entcS~~~~ l_os.sras._. cR..p.C(~aLea y se'a:~u~rQ;a: 's-o~i6:i;:'ti¢r.>a: IR;Y])K: q~& desllli¥ ;~::r 'catn;in:o''Ti-, La; c~~ad.a p~-re~Jla: n,Q5'7. '., . ,.- or..;~ _":
l (' ~. (.• , :. -; ',. • •
t .~ • ~

JI

__

'!

-- , '
11

_",_

... ~

. ~ --...,...y,....
!: .' • .:~_t '_'.~

RlJ,EGO@ ¥, PRJ~:QUN~
. j

':1

_.. ,.

,.

- -.-......-.•

..._• • ,Ii; •

._ •
r

d8,s.:affie:c:~~c],;~;n de los ley.aJ,es: de r-/. R'am6n_ Y ·aa:J,al, ;2', qp!9'se aco.rd6 p~ci.;I;)?:~gJ,c~~~-n 'a 'lUl :l'q~?i9,~?'r~~'e9i~iz,ad6' _ ;eti°::df~T.e,e:ho 'adnij.:ni;s,trativQ po;r~~9, e,~t·~+ £9n£o:CD,lec,qe+ ~P1~t'J"gt& p'or'eldbns:eJ~o'~~I3,esoI":de-'la J.llnUa de cE-~treim~dupa, :\?-.frGfis lde inic·ta.r c,~&'1q4"i$r. ,;aceJ.:Bn: ,e'0n,te.ll~i_Q,I3Q-a<imint_~ tJlla:tivo. 8c.le ll+:f.'on,n~.-que ·-ha~:i;"a. 1~fec4a.np se'na ae,cho,-,:tla-(il,;a. Llil!sist¢, 131). q:ue ,como; y:a se ~ab15 una 0G:8.Si,o!!4 de UellGF 'una't'e1itli6,n C,0U 10,8 ' interesadbs en 'e:st/e ~!3~to; G~!Ui-si~,n Gestpra, '4.~ Jita:_.;lle,sj,ifueneia -y SDes. ... maes1;res,s'edeb1a activc:J.I'6st~; ;pue_s:p'uede &~lr ~e8u:1Jtc?-clG.$ ,po·s.ts¥-iv@s .•

,..__¥l c,o,I1c,ej:al sr., '_P~$.~ ~~el~a,do, ~r~~nia:.

.,t

• ~~t

t'

-.
I~

"•

:ta..

aobr-e -,el.a~i1!hito.,'''de La '

C1_.

an

=S$ acuerQ._~ que .s.ea. e1 'y'r6xi,mq jueve;~_ a" la-s 12" 9q p..pr~s eaa :t'-~UP~6I;.d ~or ·el Ayun;bl.m~Len:p,o asis:itinan l'Q.s~f>el3'';-, fi.'hirt$:n .Mal<;l~na~Q ';t ,D1l. r~i, I'!'lrIl~aap~ n:~ .:~ 9s~a~ t'e! _ i~iL~tm ,cbn~~4&1 5 tie.ne _ ~ntB;r'~s ,en aJ~_is~· t1.r ,gU?aa:' ya QQptv0·ea.do,~ ., _

mas
I'

.1

~~,.

k'

... )1:?t :I?'O c~j'~:[t; stn'·.IlYiaPtin; .M~l:!.lc!R'!l1~~q;pI\eg#b:t,a.~·q~t?si La, p0l!1if3i6h de-Fe'$t?~c)'s.;.,_1l'o' v-ar aJ,~enlllii!i'.~uen.ta8 d~oJ. i~eErp.~F,~d9· eE~~6.m:t.c;~; los,cel~, at'; b,~a"dps'l'ene.l ~~'91--dfe ;A~OS:ro;. JU,~ ,cI0.ns/t:es;~,a,_~J:,-s.,~. ~l!3·~~4':~o,q.:~e_ ~ ~;t;I::-un1 'p!6.~~91"leno "sa ._"res€tht~~ Jl'l}! auen-ta d.e IJ.~U;L4~~C1.Q~. l;f;o_.,. ..Q;gJ3t;an."t,e-~,~.1 m)6dj}~Iltec~Ift-odo.&-8USa~sitrifioW1tes' e-st:aJ, a ~:L£po,~J.G.:h6n ,aJarT~:s spes~. 'COB. ce:j,als-s ~ Au.e teng·,an inte.ces en, c-onoc~r ._19,g,datot;?, . ' •. . ~ ~i' •. f ,.
0 0

r-

• 1!:J., .~·r.~ Ma:rm,rt :Mnl!.do_o:ado_, 'p~egv..n-iJa ,qtf~ :si no S~ ;v,a a .sacars\1l5fl..8't.u~ ']Sa :adj"l:lt3,icac!lion. ,de ;Zla: li.mpil'e~E;t a;;~~Aju.nt'amiient0,~' .-., . ~ _-- _ '.
" +->, .-~ , ~ ;

a
,

"

,~

• lEI ',concejal, er , Nuiiez Ve'cino, dicetJ.clue, ai l~~Q.i"n.ed:a.Vt!:eandu ' 1;,0 le_ ad.euda .La -utiliz,aci6n df3i1 Lcca.l par-a 10$' g_ctC's "'d~Y rp~s~db '~b l d~ li... ",q_u..:e- . c Qritt'rat~6 'lei Agpcia:cii6:n Ou:1tUra-J, ", as'c~~di,endo 98~~ .€I; 1,2·.·QOO ptas;. mar "O'ils'aifq-lii Macias !l1'a11li~i~esta--q3J..B <tl,c;}to 1.@,~~1"'~~f\I~' cofi-tratado . p,o£'\~l A,yllD;1iarqfeiit0-:' ;i ]))','art;e'dl~,que l}~dJ"e ;laa pres'entt~ct!2 -1fl£f.ctura en "Las Q~ 1.:6 ~:nas' mani ci12 Ej:l'~s.' ~-. ' ,I ;.' .: I -:,...t '. , ,,
• l

• El

aD •

'~ue,._~&.~cJaart?elaF<;l..c~6n· ...,$uJPo:¥e f~~~ ·,<li,£lcul~p.~_.~~rEl. c m1:lo~Cf. q?:e rse;" d'e~.i@n f-OP~9'~G1011EU> ~:eiI', ~o~s, fun?+,()rra:f~Qs, admlnl.strat-ivQs 'p_e'~st'eJ -Awu.nib--;a.!!!l~~n'l;t9. _·s@ t.oJ'Ila en. cop-;~dff~~e,e:I:6l'l y ~l $II J;Q S,ll_cesi va _se les {,t;q_I![t dich~ ho'j~~~ . . .-

4e~cR;E .11;-:;:

ja@ 'W.e:.~gn~.:a,l~~ jus"t:tfic,~?i611 de

Ma.rtin Mfl_ldonado,

._

:''7:-

ch6,~'-9-e_ e~lQs, .p~r

y.'

d'7

,pregunt,a guesi -irib, ~1!3 1facen t ~ ~s :41'8.5 tra:ba~a:dos ,~ ~b:S traba:jad9,r~.-B

'.0

. _ ~ " ~ ",

' __

.. ..

. I.

_gb-

~:hr . • $1. ~~c.~ ~'~~, ~_s~~- ~-r'-_~~' 9)icfe~e-:L,Q,.n:. Di~z~. ,:,e~0-ne • 9\1'~,~1 rc*aS\lreroesta,~.an Jl~s::-m,?,tEh.'cpn.cr~q~p?,es;,::y ,gue.I. ~nC:JJ?:~Wi_ est,~;,n :@~j;'J._-e~1), J"?-G l?~'~?-: ra fue·ra de.L reC~l1to destLnacto a' e's,{;,e~ fJ:tl e('),n gxosve :p'e.l'J,M~0, 'p,E:tI'.a::::. - fla-

:.,

••

-'

salua ;p;Ablica.Se tema e;s.'-oQ,nSidexac.iDn y .ae ..-llamara, a;L eneangado 'de reC?ge;:h ~~ b.C?-su_r~~pp:Ea'L c~;1ite,evJt.e:_~;s~os:. ve_rt:id..?'s_ y:;t'e:6'pJ~ 'lo:s residu<?s , s'6l].l~los: §lU_~' h'aY~l" d.es-pa~re,m~do.s po.r, fU~::ii['_~ 'd:~).·eCJ.:n,to. r ', '~ j:
.9

f_ ,

0-

xx

0,
-..

x·~ -'~
• ~ •

'_J

I~-

0 ~'.l _
_"

1. ":
r' -:

: ..M ~51~(8'.?
I

EJ8llRACTO DJ?L BOMADOR J2~~LAC:~ ,SJq3IO£'1 E,_XT~9f~~;I\lA~


I ..

r·. -

18. (lonc:e'P'e~6n
-

"

E~.e~a_nJ, s,u. ~?-'f}rl~·:f'~~.9).~ ~reJ?~.~ .~~:p-~ ;tu-li.6n:- 'a~rta'lilo" Dlaz y l1$.rt~n' M-a1.ffonaC1o'. " , . i -J.I t

N;1fie z V:ec ino ,De


'
,-

midl
1

7 2p- lPiia~ fae E~,1-e:9 :B\U:.1U: Qb-r.fJ.~ -a- inc:;tp.iI',,~E,l sr'.,.!.\Afb,-"l¢e infor ma'~ l_a .,~·oJ?PD~c,~?n~qiie, ~C~linM!6~. '~a~i:r±c!a~~t~,n':C2- I Qrd_-:tJ}ac~6~ ;y~:gu][_pa,CL~Ihtq l~~ ..l_:l·~s.-!) ~~. ET.nf171'G:0~ R~F~l"" .. ,~n 1,~;s~nt'0 .:~e f.ee:t;a. de Oc:Q;QQ..e, J;u~·J.:9 "Ji~l?<!<O-:" pq~~1:90 .. !3: .6:s'b~ ,.1(l!9',ala~a ;-:-l?- .r~:~',e:Il~v',~ CF~~l.te ~'a!e. eie.Gt\l;a,dp,J pag: .lJ.' G~~~~ ,C·o~~n.'6Px· ·!?~,tm: tota~. die UN 'MITDrfON Q'e:e-set:as :para ,~nV'crtir enma,' no cfe Obli'~qes:cnrp:.l~~a-g,."y Ia:, I_~'~~~ 911, ; 9 :ofj~:fen.~~ e.#~_~; .s dad Social. Por tanto,concl:u:ula_& ~ias ob!l:'as d,c pav~ment'acl.'6n"qtH~) s'e~lIne1 uyeron sn.,el primerexpedie'rrte de f?UbV9IlC i6n, c'onvanio 'I.NE.M-CORPORACTO NEB LOCALES ,puoc'ed,s qile. La '0 o,r:p6ra'ci61?', acue rde '-l.a '.c.lill:e " o.b':ca.! 1que sePtI~4e ,~co,me~,~~ qo~, 'eJ~tanueva subvenct.on, .

rw

q..y"
J

\!2_-_ ... ~eGtitra


.'
UL

'''I)\ll~

~L.

i;"

-,r

"d.e). Bprrador
'T,

:/,-~,!f[

..
r-_ ,

H'

del

Actaoot,erior,:apn,ob~ada
""_" '_-::lI- ~,.__;',--,
. '-.

pOl!."

'

unand-,

("~t ~

fry~~;s~en.~~~a.fl ..~:a

~e

as ..

.F TIe};):~ 0'0 :~1 . sr,. ~A19l~19;e J!u,e 'S!f' lla:v:±lil.q-tl,'t e ~a:'c'~~lJ?_e' !lt~'r~a -v ~'.e a _ j es uno de l\~~; ]i)asosobl1..~a.dos' ;p..ar:a '~:t'~I_ ceni-enterJ.'o ,If(Y:Z: -"~~n~J.,-:. gum~llti~ muy tJ:'~&it:E!ld'~. L~. e'6F:ge:r:~c:t(j,~ l~u"~.da,~rl~,~'rad!~ _'w~ma en:', e'onS~d:! y rac--l!l6:)1l, 1l1a~]).rQPu~a:Raq.e,l .. ~~. r.Alq.afdqfacpr:~i1t1dq ;,l.-nc1u.:trl'a 'en el exp,e-(!h'e'!,l: tegue $'e' tra~te B~~a.:.Rr~p,eB1i~-=iin. eJ_;.::rNE~~gc'0f'd,and'o Ja~1 'mi-$m:O'"des~~ ..,. na:J]. :a.iL p,ag:o dE? ,1 €). $ . m~:~f?'I'j_z,?}.~,~a crut~i9-~o. "g&.~ :t'esy.~-ne ·raBred~tad£ .p~~t' ·la MemCi!)ri:a-. ?-·:_.I'ea-1Liz~ P'orr:'_u.n, cont:r:-at:4s.tr~.~d.e .'QbAb.s·~:Eet~:la~,geFdi?'se-,:'1Jeme, N·on unani:mid:ad' de l.os - s re.s. 1 a'S i $ t.. entre s a: la' S ~-s i &m~' , ~
j ~ ~ -.. I '. ~". ~.

~" yaque

---

_,~,

tJ

-..

es~ri bo del, '~~1;lf~teJ."'£~~ft~~1l\~~~~_4·$~y~~e;~~i~~~-S?e'1~ ,J?±r~ee.i!>,l].: Er(l)vingi,aJ_ ~~'Jt ,.e1 que _PJ.den a esta e0rlYOrac~6D que senalaJ;.iha&! Fb)_,e?tas LOlSal,,e'1ji wara,el- Irr6~, xtimo ,8110, de 1. g86,.t:eniep:dq en rcuerrta que no cOinci-d§n ,1as flestas l;oc;Ei=. Lea r c on, domingO,s, ties.j;as de c'.!3.r.~ctAr N~cioll'al' 0 Reg,i one.L, QuedaIl:. en ted:'a: doe: lQs sres!~'gp'npeJal'eB '1 egnsiG!erand.p,fq_ue 'al.·Ma, 4,e; Nt_~@.j§'r~! A1tag;F,~c:i,a .9C~q ~ae:~~:(3);?tiem~~ic{)'9:UG t'rad;J..c";i0I1B~metl't;e;e,s: +e. p§::t,r:o~ .d~:@a-. rr_o.yiJ.lapl~a, Si.Q;9;;~e~cl:ar¢fX.· f.~~s·ta. Bn: 18.:, r~g~'6n. :ej{tEe!lt~1'\-a_Jjf-,-ql1er-~,_" ~~- , que. ,cO;Lnc~ae em .p;?,br9<);1!o_; ·e:Cl,l~rda:;po':r_ una.nJ.In?-.d~d s-e;t,li,a-[ax Flpe:s;:t¥, n~,G,l;~- . ~e:Lo s p,aJ:'a 1. 986", l~s:s 'S:~'gu-ie'fttr'e,13: . ']lLia ~. dle~.]i'ebrer_a,J .. neB', 8:11' llLAJS, y e.1 :d:1a. ~
'DjE,JF:I:E8T1W WOA,LEB. _Se fiel

"

:7~':'" ,.C"~_NQlR[P'

da c;ue~t§;

,:c;r:~a,
I

11

de

Febrero,

MARTES-

de- 'EJ1ffi:N:AVJWJ· •. '_

>_

I'

_~"~!!~~i~ \~ri!~2:2~~~: .~~ '[_?;fp,J:;lD:~ EQ'br~. ,~j;,. pq~~t;et:~de[:la~ I?e~~i-:parEl. ~c-on. utltaT una 4J{er:sona' qUi~' h.aga. ':lJ~ -~~IIlP.~~~ .<,Ie ':?-~l:q'::qs mun:lc~,al'es-.S~ ~g\lP~P' qe_le-br,aruna prGXJ.m8,_ reurrl.:0J;l pana- buacar' la sol_!! C ~.6p.mas v-enta.j CiS~U_. ..1J " t r ,_
dad. s?c~al
~- ~ : • ;4'Q~ .
_.

t.......

,-.

>:

;-1

.0---

,- f-' ". 'fa2.... Bt.jt!,6~CiA~;·tm!~IeJ!P1\:"L" ~ntiL'flt'~c:i6n-,d._e C ;l}k ..re.r~ona: par-$. su,. t orgap_I~:aq~£J:).t-~·e_'¥p~~~.~ft~ce:r>-i~l:l~~cO ·~~v'cbnvo,cat'{;):ri§:._1{'I4'#~ _S~Jd~cpi.~~dlar a: una p'erso_p'~ ~46ne'El parn ,q'tJ:eJ. er hB!ga c-amgCD~ d~. l~J Qpg?p.l~_?-p~bn ..-;y.: a~l s mant.eniPlj,.e.~t'o c1:e l8.. B'fb~i,O-tGe:a.~unti.?ipal. ,\1,<," .,
1 I

po'c,imi'entoLide'l 2Q~--Trie'ri:hd:.,Exatm:i-uado e.L !exp,(Zd±~@t:ea:el .r~.fe.rido funci'o,I@ rio y comprob,ado' ·t!111e-presta. s.~r.vici'os ae~te, .AytQ q.~s4:~ ~r.:l:¥_ A$OS~0 d'~ de.-,,1.9,?9,p,r0ced!?J. ia~ re'9o~?,c~m~_entQ,:del tr~enl.a c'onefect_0s ,d:e'sde e1 lQ de AgG'stodf} ,l ... 98t;,.'· L." ' .. 1'1. '. ~ ,I r \·... T ,',- • t,-t· '\.
~ -~ , I" -, ~ ijI~ •

t~ Ay-t.~i

52..,. TJ'ie;l"iiQ _'d.:e' '":Fune±6na!rio. .un


J, ~:.

g.tili;ciibuc1 dfirJ."!upcip:narfro d<t.e.§. Dn-::-:;j1l;;tn~GErc[I~'-i1ui'i':-iP0l;l:c.ta M~:1c.i~al,,9I.¢:lPptici6n, d,e.r,~req,o

'f"

..

al

I.If.z,cf.na:o-l;os
~yt;Q.·:Se'

I'"RUEGOSr.El

,'e<~~·ejp.:1z';J3Jr,_I),M-4'§l.}1. MeJ.;L,,?lci<? hac e .lo0ns_t-a~ q:le~ .. Sl!g:usIl re!':, :~p~$-p'r€l:f:;~ )id~?:9Ea.e ...~:t;t~:en;te~,o'T-i~,~n~~Q~ gas t,o.s t'o;ma JeD: con:s_~4.q~~_9.1~Ef.~y :p~ v~g~+;a::.~ 1.08 vet1a .. o-s·, ''''.' :::.'~•._ d

.... ;.,

".

__

.:

'".

:_'.

v,e:r.~i:_iios~ '~aEn.-

_.'~

'r.•

EN T.R E V I ST A
,

"

"

E,N'
I

I_A FRAGUA
j \.

. do: J)JJ(!);.fUoEramQnte:, El::_l >Ii.sma. ,Q.f!~U_la .f',~agqa de V1J.lc;anol~ ,de-ada1 . . .i ~into~ J ~i_nt9l1l'~·t~{l)2_ §ha~'~_.ar ~tJ:n.Q..e:u-:LaQf4,,:p~s~4o p'o~·' ~e1..",
I'

L~, pin.l'bura. Q,5e Jl!:.(H!J J Bd.gJ~S XY;I §_l XV);I :q,a :If~~Rlg;i
e

;~ena:.;? ';sparnL(l)l~

e.p.

.. .

If-

realJ.·z,o sate, temam:ttal_0.ga:,C;(;! t@q.~Q. e.:J.. i~I?~@nte e~ .qu~_Ap.61~ '~omun~~a,~.:Vtife~no qy.e 'est.a- t;I;,a b~J9-p,q.·P'", 'S1,1 f ~gu;_a ,e_t 'a1iu'3!pe'r:(,Q de' ·V~hu,S',.EtS'ell. -posa'die"-este;, oon"Marte.' "~'~, ,:' - i , ,-- ..t' _, L~ ,4'r~gp.a erael fng6n d.end.e cs.lc:feab.,an 10_s met,~)..$l;l p~a .f,Qt'ja~Iq·S, d'ispohia .'d'e tffi~ 'd-O:r'r'2e)i:1te he :rp.z,@ta_l, d~ a-i+.'e av~ vd:r e1 fue:go, tni~-€$ &e' ~fif -: fuelle / rtra.:s, ;'arde ,1'o:r ext-en.si'6n, ae : cIep._brfrtia:ha 'fragutt, ' t ~ _~~,d~,.:«;l_ recintq _":f con _fJ;'a_Sll~~c.ia l?,:e:. C_.Qm;U)J.di~ia _,~on e1 l1e.J?:iff1no, herl'.er1adu'e eTa el -val.ler ·donde ,a:€!' ·fundfa o forjaba y s-e -labrab:a 'e:lhleTr,Q;' dfe1'lomin"ao.Q t!fen g'w'"'e- .
_ . '10:.
h

.1)d;,~<?

v.e~.a~ql£ez,.

lD9-afl3~ro i -sn- ,e:-J,: ~P;Q 1.,.:630 ,repr~sel,;I,;-

tfu.es-~r0· gD~

pa:ra ~

se a
J

- '"' -

,-.)0

9.::.... •

I ~,.

I -,

_.

.
,I'

~ 'i'".

'La vida rural hae,s,tad-o. ,;,ti'ne u,i ada, inti_ante. e.l r!3i'ra,rV;;}I!G eS;.9a~o~;'po~ e~?"..,AACQNJ¥;~: ~~e eop!!;tj_- " _,nu:-aw-;LlB. !tI~d.C.~~B_ ie,n ~'.~1ie:. ~oii6 ;p.riin~yeral, .ga:rr'O,y.i~..a"'T o . ~ '1i10 ,donde':]J,orf:Ln, 4aJJ, B!pare:c,n.dp las pr-amez-as ·-ld.iu\d:as :y;. .. _'- _h~,mQs, aproye'c~a~o~~u:e11:0. ,.~y :, upia 'de a:~a, ~,I~J3ern~ J ,":;_ )fr~gua.n, .pre.fj.r1~p.dd' 10 :6.l!t1IDG ..· .._ ~.j.:fJ .;; . . 1........, '.
.",

SOli.'

"

-~: ~', -' .i~i.iiBllO;:·!~i-lIt·11oIL


~ lG'p.~nd9· _eIIJP~,z6el~ . :..... .. . ~ ... ~' • .~.

EMILIANO.oORDERO ROD'R!'GUE2'l, garr0v'j"lla~ii'0 desd"e €flanq 1\.,;S~3'{Jrl:jo de un v~t.eror'~t:ibian .. o:vdero Plc:tZ8; que ,e1tgi6 O G-arxc)'v:LJ.:\ras de Aicone t!3-r, en a(:ll.te~lQa,. ti.em:pQ;f3en quS; t odoe 'lr1os'·ari.lst:asll' t,enian,"·traoajo. "Emiliano, I~:el:~:e~~1_~r'o!~ La ..~etua.lid&d A~"Itr£. ,~n f'eai~n ~~xbtJ:~{io Y' l"Qd,ealio d..~lga~?-no 9-9 sus',tres fIij@s: ;2 ya:r~~e~ ~'iuqa .mam'f);rs.,' i 'y'~de <aus ,sie::te Il!tetos,l' _ .. ' • - -_[-~ v.-. 'v
, ... I

••

I.

t .........r

I,

I. "1', ' ..
'-

oficiode
._ •

p~rrero?
R •• ~ • '.

I~e,
.:

que nacr,_ya que como mi padre ':eT~~ 9-~rF~;rp,-IPb@r~~. 1.. JEJ. th?·~:,eriamoF en e_} amb~'~I?-t d~ l,a,fr-agua, las re_jhs ,_t1 s' h-d..e.. e r~fl!'s, -1L t09-0 .1.'0 qll'~_ ;r;.o,d~$,~ ,e'!3't_a9fl.~lD,~ 'S-?_p.~ embfJ.~g-e·., .sa! pue'~e ',afl.rmar . - Enrealldadde=S,d(7

9:
II

GO~~:~Z'~
j ~ -_.'

a tr~:L1),a~e:r lo.s 0NQE anos~ ·a

_--

r_

d~e'l' lI't':LO II F. abi . antI? f ~. .


,. i.

<l,D;6nde:

estB:ba. 'en"
~..

~9:l).ello~
I

t:ietnP.o,s

8'i~da

,"

JJa.lieti'e_~:ta .- f'rft~~
".

_, ':'_.

tes
.

tq.j.. heI'!~eilO ~e ·r.!9~:6..

d.ec.Lz-, en la

,_ '7.:

Est~pf1m~~,

dqs .. c~s:_~l;); ~ m~:a: aba~o d~ d'(;:n~~e~'e encu'ent~s. ;a;1n:?~t"k~~'h calieeiS,an.t,9, _n;2 6.:il,li tTapfJ.-jah8.!lJlQis 1,08 'tre,s, :llJtL ·pat\'lr:r;.-Elt' yyo, pe¥~o mi humano' Bq'P:if;a.cio !=l,e .ind,ependiz:ar-ia lml p,(;1C,p ~

~;p6ca en G,a:rrovi·l~~~': - Exist:LaJ). ,CiNOE,: 1- IItioll Elias-, It~a~9la,I,'; 211tfp"r, ~B'rp.;tp.b"I~~!ii~1:;>_~_a;I~; 3-~.tii(i)Jr(Mamano" :Uca:;t'ola!!; 4- "tiol! Donato "c~l.ngan; 5- 11tiO'llDom'U'ig<>'-, ~"~i.n9,_\!,· ~~ 'lltio I..-m,a:cq·el~_nIQ. :tlmuifip'f", Utf0" Te'odQFo,." 'ibiSQt:-~!';'&,1It'l.OI~ ,JM~gp~_1.SAIlQ,~O;I;, ,:9.-! n,t:LO~";:J.n:oC~n:CiI0: ti'eem.o, ,,~I;~~amlDa.:i1it:.o't.1·;' 19 1!1f:h0'1'.-EjJ).eL t~'r~Q, ,Q;:0~(6:CO I, ¥e:r~b, Cie mipa,:d~e~ y Il~- :¥~l!:J'lanComdle-r0". mi!..~ -~aue ... '
". -' &Cuan:taS1

~e4'~~.rt_a.~,~~bi_a

~ri

a'que1la:

'v-.

, ~,

" - __

-.'1
"

: ,
-.1 -/~

..J.~" 1_ ••••

·'l'
1,

:t,",~

/1

,'
~~

.t ·f
>;=..
,. ...

.\"

....r

"_

. '. I
-

;_ 'GQu~ Jf~;e:ci:oa

.Q

't"a:r?ifas,

se, ,c0;brab\,!l~ ;~,;g: a~u:(j:110,s "ejidS?

_ ,,- iAp~rt~ de las tPe ya: hemo.s ,hablado" se:pod1.an _des:tac:ar:: dOblar U!1a' ~1~ta, d~,:,c'~~c:>,,1;l~~~~aSI ~-a~, ~1I;~,a1,~~jjO,II',9.~,eex:~, ~ ',c;ue h-acia ~~ wee da de:, mad..e,cr:'€J. CilEH ,(%rrro; y: encaaar.r1.a.·"en ila rued_a sresQj.:ball cob naz 'U:.':&as, G~N _p.e,seta~.·l}:'p,t,e ,e~uj;l@. ~t7: ~'8:_~ t~g1;>.a~j,O;S,r~~ ,c<i:~o;~'.l?;ero ,B9' que no'S' t~ . nt' :ta:n;los ,(;W~ ~1+:nt9,l:' unos ¢uaJ):y,~,~ ,1iom~3:'es nco~ fue~z~1I .,Y 13,e, t!a.raa,ba mllGl:1~. ,' Jl.e-mpo •
.. "
_ 0-

•. U,na\.iV'er~e,d.e;ca nueva (1, quint,a1 €'r.an ll- arrobas.). .


.=10. _
> /, :~ •

se ~o,c;lia,co,J;Il.p~ar

'..,'

, ' pQ_r' 5 'quii1t;a-~e,S .,de,.1;;,Fi~,0 ,.. ~

Arroyo

.!.is< -il#ag,xa .£u;m.e:jJ:oR:B,-1;)f" CC)lj ~~h6~" 6 d:6'pdte1o: eomprohan? , '~ ra c9-J?b6n,~que BS:a~J~ds '~ra d~' br<!:o.otP,~·~,c:e:d~e.~t"e· '~.~~~aS~ier~a d~ S@ ,.Peqro y. nqrma1;mente qu~~neB venaan a venderIo . era.n:,arroyanos (de
',de -La

e o~ras,e:~;de' .'Iln~o:s

;:~S? q~€ ':P-h:oDa~ d$'e11tJ II ~'Et -<~;e.:rta y 19;4-.Et~an,g.~','. $~a,~ 40 kfis. '.'1 cqst:aban rIrai$'!l: 1!J;~n.Q.$, d,f;f\ ~2 .a ~,8 r,~all?s.
La ma~~Da8: p~-ilma

1(iuZ""fqlle]>redfan

UJni.~]rr¢lciG) 111 01i:u.O ,ge:grO.n La' ,cantidad

que

Le

Sp,C'Q',9
L.,

lllerro1.

-l;J:):6l'lae ' a.9-qai rfen

ea','fi1~qi~;, !la chapa·

y e1. .
.
,I

11'(1)'6; IDS'"u1:6s.mo:a W'" e~ :pe:rte .(i);. e0fj,~'aibal1 pGr kilos transp'<Drt~dos a vec'e,s p-tl:r 91 'V:olumen.' . .':'. " -.'. '~*'-. ' . _" ~\ • ' . .. - 'La,s 1i(~n:Teros's'ol~;~ ser Ipe·~s0na's-de lun&cor~ule'ricia ,con,~r:tderi:i b,le·,I. p'Q';pen~, 'quizl's al!I,t.:tGiI,!·'-'Emiliano -'Ie: rllam·aiIDfa:ri're1o,E,iI,I1.emfui~l.: deoido a. 's~ lfbr:IM::ll'eza .:·:r.i1sice.a t:I'I:l:E9~n.@:r -ba:o:a:j,~. ebi~ ~ :'c'UIlbT-.iir '6 10, ":U±j.]~.~~b8ro. .p'~':fa: P,lr :t:feg'e4!se :d\e-.rJ..as ({hj_~;P-El!SId'e lQ'$ ':hieTros ·q:.and~nhes?, : I, 1~ _.','
<

- S'e compr-aba , csrsi. siempre, en Ca,c9;ro$s y en varia a ocasiones' en N~V'a;.];rriQF;~l q.~e.~a' ,Ml\11a:; -<~e , e~,te 1~,1tt.~~ ~e .~~cf;e~&n .10$1_.l;ja~~6:p:~.s de' la tahoni9- .nEt G!li.Tl'oy~_lla~ 'Y u.u:aou:ra .mu;y ':l.1n.li>o,n:tante.en B'ie1Cr.ade Ftte:nt;es .To ctarla ·ii;:'e:dueTd.Q",-4ltu,e 8'1 ~i1;G. (3;,e'lhie~~Dd 'coStUi ,ent'ono61s :1-.di.+~o ~y ,tqd,o 10 ,'~ que cotnpnabamos fuera nas lo trala.,p 10sea'rreIlop,,~.u~~~n IOI? que ae deq;;!..~a1?an 11 ;tl(tmapo(l;'t:~~ " .. -. 'I,', I _.; l,.Cti4.n,tb s "c,a.;rr?r:s;s, recu:e:rda?: ~ _ : " . r,':'r _. Pues;' co~oci a los t-r'es ,her~anos !.1SuS'a.rtOST1, lI't_f~o :Chacfa;na?t:, .n.~iOIl .~~a ;I !lt~o" A3:)J~oJ~iQ lI,s~bol'~, que ,.a~linai se 'qu~dar:on sC)l.~e,fit'e
,<t
l'"
}-

1,

~e'

'. :~ ~~.~}~o1:taniof?' ,tr~liajar GOD.- d~lan,tQl- cte'~Cll$:'ro:, ~ue cCfmp.~ff'b':~t~iEl. ri. un "f£o,·,Olllnga!'; PQr 6 ,6 ~pe·se,tErs. E'E?t6 'delan;tall 'es·ei3Jb:a dfirtfdo 'en i'@atlo-ti'i 11.:8.13 y er9=. La pLe L de ua b~,+ranco. ,.-

) 'y

") ~.. , ,

'•

r' I:

",

'I'

en abundan,yia, para noso-pro;s; 'ya qU8,'.;La ,me:cah'iza:c:i.:.ollaun db a ,la· &@-E'-:ieu-lmra~, ~U;e.stiP :p:l;lel;)lG~-.• ~ ..', ':"i '~-=- , • ~ I ...', _._ ..

4Q aL 45,

:t:l£a1S~j9~i;l :t~~ 'b~#'er1.as? ,_ • ''. :\, .• •• ~. .... 'F,UlS cfespidEis, ,q.e -la 'gl!llleI':Ea' de: 1.:'9l6;_~9';~:Ima6, ~ $y:p.0,S, ..~6'r '61 ~:G'
'cuand'o ell. ,(}\ar,t,o;i1!.:Irlas',.
S9
I..

...Cfu.~ndo .rlU' 0,

I'

Imae

'J. -,

.r.j

.Labxaba JRilke-,hO. _ Y.Pftr,_ tant.o


-~.

no. habia 1Ie:ga' . .: , . ,~~,001?pO

t:J:!ab/iljo.,

I'ar'se a
~ ...
• ,'.

-Bus :pj_j:os"
La:

herr-eri,s. faIIElllar ,'.quJ..zaiSparas:a.ngrar


rrmc:cqde ~p:e~r~:r:911' €I, eam.OrAutQI!).Q;I!lo?~ .. .' . :" ,~ •' ,/ ....
'.

Mw:i?;a?_y

~l)l..~~_J.~,

·IOi~_:<Z .~,,._l9:_'.:~'OS
"" ;L 1 _"

l0uandol1smpih,eza . .. '.' "'-'. 'dice

'e~~~~!i'i~ cOR~~:L~aco~p.

9..~tp.~ .).§,~~l?~e~

la f.ragua. y rec'og~er La
~~~e~dic'es~
-,.I' .. f
1.

empi.e.zan.a
.

,perc>

s' t-8.rt:raQue·'·~:stur
.'

~1:£~~~<l.~1::

r-as , . cue h~apa;sLadb ··dan&@., ge[.;p!s.s _'T", ""'r,' I -..

~.:. '_.r:t_lQ1i1.6·-o.b:rnas -PQdria.up.~s$ac~J:',

utia·"compan:r.a .. de :Se.i:t'1j~Q9. ".. O'~ .


,'f

'en un' s,e:gt£ro .,de.enfermedad


I~

ile. l.~s,gQ· ~;iaL:M.Qt:}.~e;Qmo .,_.n:o.


1 r

·m.a:bSLa\!p.e'(tU·ri,dad.' SO.a·i.al upai't'icti.J;·a.r~i :tame :,atittuB.ae


~ ,', l., .

q1l8 ,emp,e~:e a.,t·rab:a~.ar 6(;nl;'.~ ~:Q,a~-~ ·lt~(~~t·q. ¢.I.ii~ rce·'r-eali'~a.B.Q· ~,o-n: ~nti:s j 1()~;. 9.0s bij'os ... ~kb,~. e:nib~1S~:'. jlUP~~~tp~p.,er:jl1fl~_ r£fj~~ "~Bl ~.u·~~t'~OtiC~Jtll~hedh.~<S, por uri ,!p~dr,er,..:L. h~~m2.'n~' y" .;tl~l9J!'~ J.:r!=l·,r~l?f,~p:a:~z., .~¥-~'~~~'?'L~ d~~ ~~.~ez:.t,erl.O que ':au,p..que se traJode MacIr;t.d,: .e'L ,remate 10 reai1z~0~ nu, ~e~mano

"

ir

.I

:,

'.:its''', d1fa~:L1 ~~~,~u~i,~~¢1fi~,.t·6.dO~: a '~·10sb tpa}tra';)

,prC?duc'6,o ,al..::ro.nque'7, . " ,.

<!-,Ei, es;gtp

;: _.

innumera1>=4e,s}aOI ;

0,'s;'

!Iu'e

':her 'he~ha C.i~e;re

y .y~. -rreiSp'tl:5,~~'los-1TaTc"'one:,8:-·y""las~~e,3a::r.f;'~:te:,~,g;~'·'G'a,~a?-!:ilJ.;f9lJ..'BntEfS,· e~tte


otra s~
0/.

Doctor

c/ ' ...MElil1ll eJ ~ erI;+and,' 'ez, n96 "e/. Ra:m'6~ y c:aJ,' 'al? mime r,o,s. 11 ,,",yc ,'49; i Paroo, ns 3 y Avda. Bo l.edad , nfl. tt:.., .h8Jils~do~uC.}40S ~@S
l

"''r

:;1

\'

''',~,

. 4:"
-e

,
".I

.!

\.

.r
t~ • ,~!

.,
.I

: l·· \"

,"

.. .,;

. ""

C.'

"

N:OTAS
,. ,U'n 'ia:~Ji;'q~c

I';'

'?"-

La ;pr.o~o;.. re;g.;!..l'ln:al ,h,ar.eoo,gid.9,., ,e;n:.1.os ll;!:t~mop.lp~s ;de.lltovi ..e.m:br,:p, 'e~, 't:-cue,;: do. ;d:~ la, ~xGnlp,.Dip,u:tq;ci6n Pro~in-cial rle 'C,[I;ceros de co~:st'r-1l:~:r ~J\, 'hipr0.v1:b!-~s. up. ( :OO'llRAL DE CQ}I£:EDIA$:"o.lestil'o del nlundip.,liqente, fam{)(;;o 'de Al,"1j\'Ugro. La 'O'b:i::a Be ;r;-e'l;1.).iiZ'll.:;-a tm¢l edifj..g;~o.>,~e~j,o al Ayunt~mionto ,.de- pr<tf1iedad ,roun.ici:apD.-l! y. C,o,6.:O;ar:a35 nlill,pttes ',de: pel;H~tCl.$.~
_L :.1

r'L 0 'e A~lES ~.::::~


r ',.
I

,.'j

••

:*a'nJi,eritI9 ¥.le.'la::ni,mamQs para ;que:_p~9ht,o s:aa, tin'a.,reali.d'lil".·' L: "',X .•: . ."" y d,>!:cimo~ que_ nl!ls pare:ce~.u~ ~xc~-+m!.tE;::4'd",~~,~p.FAiie Co.·~~l;:}ie.:CRAled~P;s un. e's e~ ascenar-Le tea,tral mas a~orde coil ~l paisaje .de nuaebr.a Pl<:iza. y de nu:est'ro 'C~BCO aatiguo ;j?9·:eque La CO'In,edill. ee 0'1 g~I;l,-~9- h~'at:rnl r']is cor~e COIl 10: idiosiIJ. ':crti.s,i_a. de in''4!¢,s~:.rg;S @entes; porq1,l'e in :pl.la grllntIl.ciO-n Cie :S'Gm~_8-e' . ,e'§ltra~e.§ q,ue', si,u "~~dD,,.~ta!L 10. ~1;lFto. ,3!:' ~o,; P~.F~~D,~~2~I.t~:. ?f.l c:rm!,~ ~1l~}~I,9';\c~e9-~;; 'f:~.d\_~'C¥)} v~ . t~'f,"":, d~+o e'P-9mb.re raIl t·r.ljl,lfran Vil.-S;J,.t~9-:n~j5's pue~tr<;;l r:PJ1.~Pt-_oliY~"~~Z!;l ,10 .:q'l,l[e \38 JIl~y::!~!l,l;P,Ci!r'f1! tan:te",-por:q:tie puode ser un buen moti va pard. despe~t;o.r i'tiqu-i,ot':u.dcs te<;lt~a.le,s en :Il.ue,stro :pu,eblo. _. ,I t, '~\;1.... '. Q~e 10 veamo8 prohto •

'.,

P,QS Ipai"e,l?:efoct:i:'G1?r,d:j.~<J..rj;;l...

·iIY.· d,.~d~e;

.:.'tjqui telicita.f!i0'.s

a,.J

A;:~\l:li-

.L~.r;--.l·:-t-l

__

~~'1

.0

.. 'l~.";~ _

~._l,

..

1_

t"'j:

... '_

,.'.

-;-00900-

.
,

,):'1

ItI",
a.'\"

"•. '-"---,.1" .: --'':_lJ.il ';tJ:;"!,';t: C'Q\\i'iO puede verpe por ill. fQto'gro.fJ.'i1: Ii~ La Por-uada. c.ol1·t~nuup lo:s: QbvD.:S d.e 1<1 Fla~'i 'toc'and61,e_ iH tttril0 ahara 11. lOB 'd'~,tt!. Z0l"),'a de las p;n tig,o;as BosadAS. ~'e es;t6.n ,eo:p.aolidNld,q" loS[lre.,oB~1 rIG1or:~a:.ndG cab. hi,_erro, y ,~t'mi-g6..ti l.~s, b6,vealUl. y rt vistio't'!,do los 1;O'chos de: ·fiKtdera ,10 q'ue 101 devrue-lv o su n:speotonniimgilo. -. I,:~ J;g}l:0~~fUl1@£ H.tl_~, appli:pto~~hfrrcp., .e;L., pr0-yecilo Ipere,Ro,s p6.ro.ce· ..:~·psolutruiientb, imprqp,eil1.dicle ~e,c.~:priIl',co'n_ )llQ:9-0VfI -una de 1qs' "b:9yed~s: ,delosB.o,Po,rtf!,les de' ltl. poirt:e 'oe:cidentQ:J de, La ,l,Jla~i!'. '
.. ~ ; r';'
I

~.r.. ·;;oJ: .

_ '",J!}'''

"

'_-I"
o

'.0.·....'f)~I"
'. • ,,_

-v

c-

...

.J.. "":".L

-00000-

..

<;>o"l1;t:;inua.~do gOlf' ;L~bPllvtIll~nto.cion~s de en Ll.ee ahara les ho.t'o,c,?-do e1 tu~ no ,00 lc..s d'G NOria N\l.~va :y 'So'lI;;Jdp.d• .lJ.e} pr-iIll'ii1~,a;'a-6--na'11'D..vi.mC:i!ljl:ta.do :al modo ya cl$: s,i o:O:,g-ll'%'£ OV-i 1 limo' "es dec it ,i tirtlnd,andQ 1:n;tle Cem,9,l,lt'o • El:to v:i ~n,! a p on;e:rd SIliMi f i,as to qU,e d.e 10 <l'CQI'dn do 1:'1 ompo h~: e:n lJ"p_ pLet;lq, !l.adC'l.,de ',1i1.~d_!'l, J.OU.~$, :1'10' s e qQ,~.t:\.a;. las c'G'.11~s del ca scc antig-uo con una p6.vimi,::mtdei6rt maB co.rde nstt. estilo,. ,:,No se:r1.a ,p0sJ.t;ivo Clue l1iUG$tra Corporaci,6n rClc,qcri'ici'sol algunos pueblos de nue'stra p'~o:vinc:ii.a.:AlcD:nto.ra1Cu~qo6 I,Val-V~ir'de q:,IY La Ve-ra!, .... pa:ra var'lns eo Ine Lcuea que d:,~cl.9'IO'S.{I!isrno"sa; c'ste 'problema?. . "'~ En la 'lI\.:lT'emi.d~ do. La Soled,a,p,or fin.,s,e han ac,o.trcfu.odo de 16,S' 5.rbolesy a'e est-an dejD:d:o 'huecos, pD;ra plant.irlos. A:si d,e:beset' •
...QOo()@-

C.Gintrinual'i lI'lls,e,sd.ecir,lu

Ilbuen ri tm:d las


f.lo.ri'cter'a

Q,brq.s 'del do. No.v.:nstAv.Oliida


-OOQOO-

U1:u:utb,I".~,i:lQ <1. Loa

do Colon y Rondo:

a"c.~:poa 0. 'Gal'r·oVi;.. del Roilo.•

"

:ED.. pD:fJado 21 de ;JI'I,o,vL:mbre t,.en 1.o,s 1c:lC~t:);"tJs' de la's' ant;i:guas, Eacue'Lae ,.se ,Qe~ 1ebr~ {l,t:hnc·to de ex;p:Li-:c;o.~Gi€ql: ,de los 3' ru.19S 'de gesti.Cin soci.;ili_sto., ,on e L cua'l, J,p teirvinie+":dnelS~cli"'etcir::io de l~s JUV£i'11t:y:~es S'Q'ciA~j_.sta6 y e.L Dire~;ljor Provin :cialde Ed)ioC),ci6#:y Ciensia. C&rloeS~t1ehez P~'!.O'9 que e~lioorQn La gesti6n 8.0cinlistD. n luVe'l Nacidhai iI' Hegion,al, y e L :A'lcaldg de liarrQvillEl.~" l;[il:'>,61jito S,ua.1'" .Ile~, .que h'izo 1.0 pnop'i,o a. 'ni vil loc_al,,, :E1 m:ct.o oont6 con ang p:u;~tiaa.siste"n~c:L,~

413 p-u,:bl:lcoo

"..

-OO'p(Q0Cbm.0 f.ig:urct, ~,tl!, 11:\l'B'9trn "po,rtu~ _, nuee br-c pais,ano D6mingoBravoGuti&rr'ez tom6 pose:si5t:L d,el Jazgado, de Ins,ti'il'Cci6n :r;lQ2 Q:a M'&Z'j..d,a:, r'eg.~e$and014,si Do nuestro; t'i~ rra,dei3'iju.esde habez. esttldo: va:riQs 'l1)eS~6 en Bnro.oa,laqg :p.omri'n:gQ~ravo estuvo, an- t·es 'des-t~nmto, en '11'0[,,6 .(2;.amor,o.) y Almendral.6'joo j)espu~5de heber conf'e ced.onado La poz-badn de ALCONE':CAR, 'hemofi tenido notiaias de' .qoU~ S,1:l hezmano Pedr,Q J?r.a·va Gut"i~i'rez ha side destinado" come Mag:istra:do de T:t'a ba,;j'e 1ii 1;0. O,1udad q.'e Badajo'zo Pedro:EI'ravo estuv:o anterictr'me;nte .d;,estiilad0 en la Audien,eiGt de C&d'iz,o . Desd-e ~stas, p5..~ dssealIl'Os a. nu.e;$tl~s" lrai:Ganos lc:m niayores ~xitos en au 'l~bor.

"_

porl<al Inns i tUe:i;'~n.~it:lk;rp.l lI'!a Bro·c~.1lseli J~ Id. I\:(P~~a,ci6":Q. Gacer!, );06 dd.as' ·119,.£'2 Wi, de_ !l0vieml:;l~e·t _senal;lS char-las. so bre co!!, !,umo a~'car,~o ~~ P~l~~r [~~esiaB. . . . .

Ol'ganizadas

fin.

se d.eBa.rpOa31~0,&,

·ei;l.I~pimd:fa~ .(}1W:'rciJc;~", . l.a


~ 1...

La atlist'61'1oil-a

£U& 'eaoB;s!sirifa,

.
I

--::

h'asta .e"ll,p:mnt.o die- qve al-;M ..t:Lmo db,

... ; - ~ .

'

'.

nubo
'

"desex-

r"- ; ...

~';:"':'l _

~'.

J:

:.

'_

._~

0":

..;0'0'000 ...··...

.:.:

161 deNoviembrB, lia. pido se.lecci'£

-00'0'00·...
r

.' ~

r' '.. -;., .

. ~\. ~-Q~a

6~~~Je ~~.'a'~~
~~ j •. '

'lirg~,~~!~ ql;ll:~b~p t~ ',lIr


"

":"

-- ~..

~;idr~~i:\;~~,g~:~'a\Q,Ol1:f,~~l ~~. ~~
la ag~9~~
,

6;Q

'~'~~e, lq,l?, '9tR\lm~g~t~l-lfiJ ~:L~ pOlljQ +l~f;J~;I,1!~gQ 1:o·~'a;1de ~~.. Q~.g~A~Q~ ~n ~~~st~ ~

v:;l.~ct ,

q.~, ".t'~~ei~...,q:ql~~' ~""


El1.
~

r;tW~~~~,a'a~adQs oQn. 'll Ij('~~,r,~a g:rata:a,QilAndO§lf.l:~p,.ipQ '~\\~ri de '~1l~!l~~4looD,~~dad. r r ~.• , ~eOO~


...... r J • ~

~~l'9¥J~;folij

~l~

9~P;_fi:n

he, Q;rF~~adQ BJl~~~~e9

E;ie dfrap;l.aza.
,_

,.~gr e:J,

Q.~llj+

[6!3 e~.~,~, de'~~,~ 0 \l'11 CUl.'<~ ~ ,!tic ~,~.. W~)_n\t ~,el"¥it - ~1iJ, E!'l 'q\.l~:I. n t e't''Vi ~'n9~'qui~ne,e.~ j~'V:jiP:!i!~ g.~I;,rq¥~.~#~~p~. . -.. r -." 1 .,." I lel:Je.8 " aa ~mpal'ft.e·';~l\I.:,fll\r.nad:a, Q..G f.Qe"fi;ana, !J~.r;JQ ~'~~.l. Ullm; fl1Jfa.l()i~n. a:¢!1~ m., a ~'~~9~~~l l'Q:$lIli!~I1i-.f.!;e:tlp ml.ln.;j.(:;Lpp,l.tFpalllti:ta~Q GaDQ'1!'i!lv.J.:i~~,~-·- ' ,

:!w~AAaG~

,:,t.

.I_

HPj;!' 'f;\~~Erl~B';Ii~,' qlU'so rec;i.g~l!ll una ~f~tific~g~6nd~e al, de' Tl.IJiM ,. '. ... ,. ff!
~lT -,
.!' ..

!;tQ_g P~, '(liM'l,p,a pot p,"'l"te ..


",'_"

1_\o~4'-

._;

....
.~. r'_!_

-.

:f'1I CJ.I;~

-e

"",-J,i./'rr(;"~

l:

"-,

e-

1'1-

I),.

~J.'

':I [
, ~j j.

.~

2;1.
Col:
OJ 1

·J."V

~t
I

C'

l-

~i~-.:.:.·

5
I

._,) .2J%u.rl~· _

t.

V.;',~l

7
~,"t ,~,~,
,
.io,
'k~

...

I.

.t
" '1.1 L)
1"'\ ....
oJ .....

'~
• ~ .,

6
ltl- :;.(.
I

(!...

-0

cJ.
-:#

;",

,II

..

.J-

r ''';:'1 .&-- '-7 r'::, ,."

. ~ , '. "':'lI~_ . ,"-C.j

122_ . ".111
,

;,1,·
,

,t.

,'I.

':51,

~~'
.•
I

4-

fl;'''J''::'.

:6

r
.$
;. .... 4

: -- !r;
r
CI-FJ;4';'_
I" •

<:

. ~)(l' _b_

':0
I

! '1~!1
"1"~ . ~
I"

Jl.E) ~

'-i ~I

1:

.~

I~; -~'~_:B~.l ~

c....f',

••

~.:1 (: .,;f.:i
(!o..,,~ ..
J( ...

.. ~ 0!

__.~
G

~· ..-"·.:c...9.....L'

rr..·~. :.,
~ ~~fir ~
!...

'.t! - .'
I

..~,... ~
•I •

!,y ;::;;LhI';""!'~~ot:1··. f u·...

I'

r,

.fLO S ,/10 T ROSI 'SAM Bt ASES


,
'.000J._1

...

,. ,I
~,

'1.

"='-":1- •

-,
. ,~.._

: 'i,
-'r ~~,--...• -.'

'. ij·y,estra :t:L.~'Sto?l de- Yl;O$ :$ amb Laaea" 'durante Ie'S u~tim.os ~06 ha" _.:re,'~.0bF:;:do ciertaJne·nt.e auge y vi:t:~lit\aa,~, pe'ro se,he: 1;int.itadq ~tiicEJ:111 i ~:iC'1.?Gly·ament~·"a reali-za,t· una _m'l;l'~pt~·~ d~, lq'_.',gu.i!poa ,Q¥-e.van, !t;J;'U:e~~,ms ·'IDuj,er.'&S1 ~a!li'.±"orillanas:~ ·.jll~'yo]'es Y 1>G'quefias, ,.col1,eJi ,t;I:aj"e Q:e. 11sIIR;ftAN1;,II, '.J. en· ·la ·:prC)~el?ion "y .ma;~ ',tardo, Em :'.~~Q": y ~v~n+.I"B·ot_'.<;l pas6?'}uGtendb :ix, Sll:S .,9·I;I,Et~a:~ ,?on ~~se 'p-?r~'e., tran grac~l y,~ap, ~r:;(l:ap,guiLdo" t:l.J,ncO '·d.e' / ·nuestre.a" i'ens.rn-a.&q1i.e vGrdade-rament,er,ealza!l tod¢ "~l:6 .que- cQhl1eva el
I

lIv.:es~i-:t':s;e de ser-~anail.
• .< • -

.'.

'

..

,.,

:-

re,'

Sip." <?nibaJ?gp, d'ebicto. a que '.'a61:f es'ta' Jtistli,~tr@ La 'C'elebrac:i6n 'de diGb'a.· f'Les=ta ;me ai:ire'vo'a 'shg"etrl.r:.'.a ·1:.08 o,~ga:pi~a40rQis .y:' pof;J1a¢.es. cue ~~t~'nt~tl reC;\lp'er't+' au e:~<;ic.t~:r @nqe:stral~, 'e·s,e. s~9o.r .~e~~Q cn;i,e 1,~:'-:a,Cih "...,Il:.e._reC0IDO ~na .f~e~ta. '~nanenteinente p,lDpu:l'a:r. . .... ' ~ " "'h. -:'i: :r-p.q.~r;~Jh:ac'~;D{~~a·~'1u.:e~t:r§J ,(itraj¢' ,t,;f-piioo!'; ia .0;Bt$'i pert-lid:e. del :a.q)Jfe,l .. ,q_;ueJUS ~n~~aB 'i bj.el;1" 1:fo.~cr~,d?~:'.o·;p~caaasl" n¢:.~J;GV!3:~'4n"lB,nted~elas .1er.a,n: ~l~sp:ciasi e1 Jp.~:6n que estLl{r~era tb..$cr\a~a,n1l:mt,e bord.ado 'e_ll lq. .mange. 'y ~ata.u'el pa14U'E:~10 p'0rdact9' con ¢:O'tiyros g.arrovilJ,.f.\l1:os:. E,~' defi. I1i~t~a, eJvi'darrn?'s 'un :po.C-.o·ae 1.0' i1-19.r;n:':r~i.vq'" ~:U?'a, vece,~. I'f1J"fl: C9~ lA • -~cfup.h,aee;ne::r:'la, s· ~ntenta~ .re.8-Cfl.t'ar,:"tlU€:;'ltIlo verqade~o. e '2n:e'0Dj',uThdl'bl'~; itro::t:je d,q Ilse,rranall; Slquell·a HSE~RANtA'" 'que t'Chn~o difieFe de In .' ad .... '" "
l ..

trua.L,

'

,'.

.': .c~Q_n.sti·t;u~i6r. <exclu'y.end~, ~cif1':l,..'tcl·':ti'G:6 . :r;o.~'aa~~ ··t6da, e8<t~ zop.af.~: (. ~ .:1 .' '·19m cuarrte a ·.In nVAo'A.,,110~~';'·. en=r!cRU:aad no $:13 :pa,r~e'e' eii->'nad:a, ~ ·,;1' ';~ liL13.i, trad;;l.siGJileil; 'a.quefllA "vaca" .c,on'c-su gO,I'D.Q ci.lipdr~cQ,'deI- gu(ieel,
ga:btU:l.~.il'fl)bCj.s :de, JOB,

d'e ma:nt~lla pr-op.i a p,aFa ,e'stas ac't.o.s 71 no con 1~_-r10r, enel:'pelq ~; ~!! ___ ..tentar cq,llJ.pia:t:"~l recQ,rri:dd ,d,el pS'S,eo por e.I _peligro que .e1lo;·puedfv. ",.'. ~s~;p.,cm~:t :para:"~0S pa-s·e'ail.t.es~'c}.,ebi,d0 a 1.~, g:!?aIl 'Q?;r;1;-tiCi~d d'e, veh1ttl~los' 'I .1 J·r :qti'S' ,a'Se :d:!a:~:be.u1.~~ PQT." e:~ 3 ~ e,C::?·m.w!r'en4Q:9.t;l,~f;% l.B. ~c::t:.u¥~d,~d 1:f3: no 's·e aJus.tae,l a.n.tl.guo, ltlner2L.I,'~Q pOI' rqr·zGn,eS 'ob'V'.~a9'; perQ n.D:a:,GIfi, ' I!:'E: ,1;..:PQuria :CEla.lizai' de:sd.e .;La. 9ru.,l;7,de ,los, G.afdos 'hast$ la flQ:z~ de 1:3 !'

. ,~~ .<; " ",

\.~~~~~~:i;r.~,.l~

c6~~(t~'~~1l~~' .. ~.~'~'r 'a-

"it;!

'mi~~'y

,h ?-a.'pro~ce§:t6'tl. t99¥1d:f!lS

=s-

Y.9;P. ,~eg·;r0;;u~a gran ,corrra:m.enta.. en 113, 'man'€),,\:y.;~ gran. campar.r~r, .~n +'0:. qiIl .. ". -tfqra, ~ ~u:~,~p,t~,pt.13:,'ba $~ac;;tr a' J.t!Sr:Ul<rzpSr llQ'!i~ .variada.s.; y- aXSl~is:i to's . 7 . dul'ce.s,'qd,e :~$~i:il,S 1:.hp.t<Q,:han'en"'8u, 'de,sta, d~e.la::-·'_'moq::-epq.i.ll.a'!'-.: ..·.:. . .' .:por p~r~e, intenta~ q~e' e~ .Ct~a· eU'~TRQ ~e ~EE~~9:, ~i~Bl;}V':L dad, p:a:ra todps; Los g~ro:vj:ll,aho.'f?~ de n:Sl!J1T 13:kAtS:INJ;Jl.l ,sea-:p:tOclaI!lad.a .ec-

in:as . d~it~rsp·~"9',qlore.s;

.con

Su,'\car(;\:,ti.z::npd~;'sus·8[-

'~t.;~

mo fi.Ea,sta. llo;el$l ,y '0rg<JJ1iitir :11'18:,'~ira."':r n'Qmb' 11.~h ~H3'vf·.. ·a ~Di(duir -en la' I,Im.ereni:1:±'llaH el" .r.q:m.0.$~' y.ant,afi6n, 1I,Hr';11uy, Ghori.z~ n, j_,ns6par:ab3:(;. du;r:aI_iJ;t~'II!u?bQS £iii0'S~de't·;~ais:a.j~· encuadr~rlo ·~bllt.;j:'e' ~1J:. c;;r~~~4 ,~e~ ,Crist.O

,-·p::ociri.an atlo:li'!!lar~sU: p,elo· con hO.res, nus,Lo de' "tc±'eno:o.i.6~~s,n-~.: .


(',Z
_ _.... . ~" . _, j ~ I. • ~. .",

de la~!J.ll

E!der-e y.. 1a:. m~'sp:a:1:a~ r-«oD. .:wpt:onc. es , II .•


'"
-

p:pn:ejjse'j;§.·l ·in'~ndd.l bI.~nco y 91 P!_


::
-:: ".

S';;j.

9.11 ~,l?:,t,'l:' f:rIkz a's, G


-: •• ;" .~ )~ _;

se

'I

.. '

.en tina· MtQ:pia; no, ~6b st.ant~ m'-~~o·Y_:p'q~ , ,s·at'i,s,f echo con "'<l''Re·~·las ~u.eiia1sgen.~1aci one~ g:aiT.o .:.'v:tllana:s· S0' .·h~Y~ ",?r:n.t;~i"~AdG., d~".,c'6'm.Q~:son a~t e,s ,~u:e.stt-~~r:"'Sar;.tblas,es11 , fie'st,;a trad].cC:Lonal:q~G:sy~ ha ~Gto'.c1e.sv~Tt-q.an:?-cr atJ;laye.~ d~l', t,1.,~rnP0" y a Los.meaoa jQVeIle;s. l,t?s! haya s'I'ervidR>d;~ ree9J:'dat'Ol:'lQ: d.e· ~9":l-ellQs. monJ,·ent'os en cue, 'Sc··I,I1J}<Eit'q'~ab,9J,l!l' . Wi ellipb,S ,lrJ');:le si bien pa,tl8;. mU~ho$' :pp 'fu~ • ~on mej'Ors'$,.ni ha.l#'gtle;Itos\, h6:;r r.e;cuer,aan e,on nQ'stsJ;gia t,eda's aq~,?J)as fie.S;tosp,opu;larss. -d0'.nd~lao e);l,iq1J,;mll,eci:9., La- algq..radGl, .. In jU:llon~:Ud., iii's :gnnns de 'I1:'i~tF·. m:':ai+ l.~£:e,o.I;Ld:!.m~*tos. fn~;i:¥3P·en~:!"tblps. j'}~rap :otr'ej:; :t,iemp .' .s.! o .' _c'o:nie.i.rtbT8.1 ',m\ss dr~ \1!p; -,g~~:r:'6yil.1·an:0:. . .:1
, :S:e:g).,l·r0.-m.ont:e, . t·,odO, 10. 'expu:,~~t.o.,. qUlzH~qu:.ea:G
>

t~.

.-

III ... :~- •• A.' 1!..~ r,1'\. ...,~

.•

•"

J~

t.

••. _ j".
-.

i. •

•_

Lilt·.
_;

h"
't
I ..•.

"

:..

':;t'"

J:Ulib
_
'I ;

~1IiAy;EDRA G~U~Ui:.EREZ'
:,
j .

j..

~.

'_

~.~ !";"'~~! n ... ~:.L


.. .l

!.,

i-

r--

,.'

r..' ~ ..
:----J

'.

UJi'i:versid'ad en ~tre,maduL',a y,a:ho:rJ:a ne se pre'ate laa'te'il..ci6:ri ,que m~tte~~:_q.J3. .J.g,fi ,p'r;ogl'j¥it,~,s~ ,i~ _f,B·1Ma',~,' ,~! ~19B ,~1f~~~~,,€~-~trtt~ .. ~~Ej.h_J'le,v~r, a,\C,~;bO, ,f,'Eia,9,~'£i"E',~:~lde h,a'" ' be,r r!ll.'e JO~ J.lfl!'erl?:L.0I1 ,;q,~.e ~'3q,;~Yl ,'~e/1ia,;~a 48'Q, l~ _ 'UniveI:E}ljdad? • tr:n-'r!tft:G'~ti~enen'ant e

,as' _cu.'Fi'6"ijd 'q'l1e ,die' ,Sd~p):'e'

,hem,Q s.

asita,d:o _larite:rl,tariO;_ri

fJi:a., e'/;lIl"en'6i,a

dee

.6,r las 8:UtOl'~d'a'de~ iegT~I:1ai:es :q'ile-".i-':!o'


to
S'

0'Qanc1;o' -B·e ;,enlpd.-~Gi~jlf,·-::a_.~cci:&:e:D1


J ....

j;o:s
;.; _

<;]f::l:;ru"toa'a'
J
Ht;. ~1.

~in~or

';)...ll:'eg'o, '~rat:arra:l1~d:it' -:aptUl.ear.oE: ~J.fu.ll" ,, ?


r

::I"~ \,

:::.i.-)

PO:.

~-

bra

p'az ye lr.:efe:rendwn·
~~.

_!i-J~ ~.~ .. .. Como e. otras ,iliU,C,has ca:pi'ta,le:I;l' ,e,spp:nolgs ,elpebsa'diJ 10 de Nov;i.emseGelebrato'i;!,!:&ii' _l.M-&'r':Wia~'G-G~cr:e:§.'¥~B:1:l.dli!:jbZ. ~e:tl:4a.~ '~1:i;i.nif~::s:ta:ciGn,e8 por l'a
JlJ:~
:-

HANI,FES'rAClbN]}S'

POR,~.·;l,Jk.

JllJi$,

Sbb're: --laO~~,AN.··'
]loro
__

-,

_.

- -- -

~,

bl'1Lc-6{nol @e~m'a:soJtit-pap
fu.ell,tc
f'

••....rWsia,b-"ma':i;j,l:f'es'l?a¢l!Qn@6 .

q-ue "las
~

p,roporoicme);
de

"N,O' tuvi$rol1,.m;},Q paFt:i.c:i;peJi(ct&n'~.:_a:I;j::LV$t de pu Et!ll'Jlai gUi'~rr,~ de~J.;a:$ oi:$DElS.rt'an ta~bi,t~~fi:i.~I?~,~~g:lj:i';1.a _l~

·tuviero·n, u.n @im"aq:Q,e;rtll:t:j:;~c'te_' r:fi~'t~V0


4

,,~0~mp'a.,..·

fi'~lla81·il';\c,lu:EU;lll

9liar~'ga.s,_
_ t.

~.

,'.-

..J

'

'J ~. •• En, ,e1 ~reoor~rd:D '_:paJj'Giaitas:y. VliSs_es cii'v.U'lgar.d:U: JS lQ:g·~t!is:'_,eo@:~re.at_0:S;· • rffleFa _:d!~ ~la (l'PAN 1:rete'per4dJlm' ';}'af";-' Al {!:SJ)~e:'iL0 :,faI'ali alb, ,:qtt~"':V;jh:l;~etl lo& _Ijd.!?,:ki?,l\l&s'r';, • n'Fe:J..i,pc, ~,10 hao,e,rnos1 .•Cbr:rb:lg:o :1J'an 'j c,eJ.)blla*~R6na'ld:lilrr;!'iim es ha.b'oi.6el!lt,e:x;:'~o ,:0:& una l.oet1.~a,jel -> H~am:Bo ,/!le t.~rQ ",'~,n''EJftr'~mad,urfjlll :i et,c. .,,) _ • .) ~ . . ' ~_l ~ .. .: r~ , r... _ 8' -: i ~ ..... '"' _, " ~ ~, De- hi;il We.a· ;m~n:Lfes,tae:i011El s _E1Iit~:iE!'ill'~f:i..i:i;i9'c.tu:i6'.lla'~iJ~~:g4,e,.,aG~, ,til'a:s. r La.. :il'iif~.~PQSa ;fYe:ti.o..ito.daat'1l'l"'ier:m·rl ~n '<3G11'pJ;r.tle:bl ~'J;teg~'<!I,~B!'«;n.t;g:._ ·)il{l;u£a.:'Fd·'i'J'~gaq:I(:l:e¢'a . ;1~ ma.-nif,e,6t'a~'i6n c'onsi:s:t!:a 6:11 fo):;'iliEi.':t" 1l,m_.g9a,:ae:~nE;; ·'hum'@a: f: I
n
•_ :. ., ... ~. -.,.L

I;:.

.;J"

..

I'

...... ~_~ ............. .~.'. , ..._-

'.

-,

"

...
r

..':

to eleq,trli·cco, y co,n- g:r:o?mJ:..ZO~. Id'rma:,~ e;o.'J.as --OAF -- -~ proximi'dade's ·d"e. Arro:yo de La Lu.2oye:n l?ooos lllin'u-to;s arl1'af!o, c;:on vi~!1'G9Bpr6xi:. mos- a Lo e 100: kIll;lh,.laz'ona del P91igono' Industrial 1ILas Cii.p.ellali!aE!i:,', 5~tq,ado en .-;Lfl.~ .p\I"~'f~f1', :ad~6 ,de la ~capital 'c.gc~rena. Lue'g;p~como ~inose d f\.lle, d.i·ti1.1l1inian~ d9se-'-a las-p~ert~~ :d'el.: CaBal' Ca.ce·l'''eB~··- , .' . -.
• . --4'....... ~--.{,' -~.;

O:c~~.r.~9'·~1)';al t:~de .... 't"il d

-.. ;

- ~- " ,. "'I, .,
,

'I

, --- -

-fb":d. I.av. <.~mb;r:e:•.:Hni7 ";r::l'U''b?i. n~:gra d'e<l-taman-s _di6 ~'l.u~vo.§ de pe.('a.~z I ae

."

EOR ~ CACERES,
:\c./'. ~. ,' ~ T
;,-

-==- ====== .' .


'.
.

I.'

Eon gran! ..a "al?!.

"

_'

.de-

. FueDon cu~il.ti.6'sos ·loa. d:~iiQ.s. ocae Innadca i?ol'el~tQ.-r::n~(i'G' ¢n-~uoh~'s ~JlBt!! ~a,;.c~~Pt1~!3 .'te~ir,o~h~9a6. I~f~Ei~X'fa,~)~_ef1iei$p~~:ciaJ~ e.~ ~1as· Iii e. La ll:ni~n ,}? &ll~dera, CA ... T_~SA,Y:
j~j
~j

E~,~'~p-la, "P~'1ncll~e
..

le~ll~etl
~ •

< '.
~

1.-,'

't ~

~
.L..~.

,_
~

II

dal'i.Of...
-"1"

j6,nd.olo

'1 '. !s1lin'i:'i:mi'o",,)e,l f:Uer"te .. a. .:ta ;c}Ul1'lieita,,a:unque


' .
"1.£ i
I _ '~... ;... ~ '.

ti3:!"
11.

,. 1. ..... ~ ~ ~ t. Aifa-r't(~a.dam'en·tfe ,.a rp~s:ar Jete jiLa,'Viio,l:eh£~ ~(;l~;t-'ftQ-~!Il~qq,:i1~ lt~q_orJl~e_ ;t.~~~l!~ desfgl'acffiaa, :pe.it',6Qo-nale:s~ • HJJ ~ t: U $ • r 1."· ',.. ~ ':J ~_ : 1., _;_ .
'r
'l

v_ieDl'b'o ,aeEplaz0::.qll1 (po~ ifQrt.una_,ni:n~.o' "


J -

,au)&-o1ii4vi'lIPLe J!~ {'c.~;P:i;'pj;~~raf~;Il,i..'p ~


;de 1611,61 ,@~) 6~~lt4ilit~'p ~Ui',~±'._~.~.9~_
-

--...'

."'"

~il 's'ig'id, en.fe;is'{.ial7ol.f[':ei" I~"g&1io' ~Irl.~dU-:s;~:ri!S.l·'~~·.J·p.f"~'£f.i,d~nt'a' la 4e .junta· de EX;trem,aq.u.ra ,j;u.~'n taxIos No drigu.ez Ib,arr.a y 'sll.j:)]i'e·sdi~nte de' 1"8.nrptl.. t,Eto>,on',111anu.e 1. ;Ve JJ ga. ;L6'p'~,z ,<qip.dene~~.! .q;f r e':-c i,el"ona'l1ud'a B fJ.~. 1.08· e;ji.l:Et!\e~:¥i.'<:hi 'cJ:amnifi
~

~d"ik
9..

to

cado6._ - _t·"
18

#S ~ :... ,!

--rr:
,..-

~Qii1

..

~~ -

-@§lY~qi1 _________
'. L·

..BEDRO l.01li'M..D:A'.. ==-===


I

====== s; ";-:--:- -:_~:_' _ Etriru:l = ~~~Q~~~:~ ~_;:E:=::;:~ __


J.. ....

~ J!:....

;.;~)

,-

5:J~~::i,~4.ata~a.~" t.J~_e .f!,!-:n'..}'1i-{lq .j1f.~'f{;~C\Q~S I pOl' e~.,'pJ..e.~6_. ,1'a,,!~J;ld~~',!~1i T'exr~t~ -. ~:-a=l, .~~ ~.15.:r:.elJlE!:_du.ta -,p.o_~ :p!e;~i:1l1.t9~. tOi? :d~.<!e'B·6r?e:~es de..~ ~nJ~ ... tJ.~~.-,;~p:~~~o~ 'Y ~e~a~~:B a_ .~~.s,.,~~en~e.,~ ~~' ~,~, au.t~~l!d-ad ,:( -na~, s!i.dd) .a'bB,urel~u.~ i ·to:Q:.o;G~fii~:f5 ,:;de 19:B-C_ - aDgp's q.:u;e , ~~e.,....... . "~,e,.a ~J,ItlJ?1f:t<i f ~ ~,Jr 1 ' '_~'_ 12$ '. r • • , :._~! ~ _J~ ,_ .• , ·")U.l.~

tT~..

:bo'l!;: p~rlatl1en .. bAif, tOB ext.nemen.6Js

:J:!~e.aro10au£fda'

','1 .1':·a.,rceJ..i~, P;'.J..v~g~ 'T .01n'~o~,\.'', .

Ae~"l.

:d,~

P~~l'!,~:?,S',::t.

I"_

1ue LS'~ ~lEi$ e.st,~pa; d.\>lig:~J.1do. '1i:n ,aq:ue+la 1n.t;il'iifiBsta,:, cii::sit 'hu1:i.o e.or't a.s d e ca:r~et eras, par 10 cu'al' nn~t'Ero'o~ '"l'etuer~o.g. pcr1~c':tale6 ' ..a.~ o-tra:s ;p_p'pla,oiofi'l,is"qucfuO',se panar-on dema·sia'ao· f3: oon,t~llIp'~ 'qu.~e'1:o.a <i'c\~~ac{dB ~.
son· par~4:ameIf.ta>l'..:i:'o:a.1 v::ti..~n:dGBe

(not;!. V,a as' 'I,llla ¥ttflfes.t,~c;t.ond'e· pIip' ~B.G. 'cle, ;e'conv;,e~si6n, a·l

se r.ecor,d'ata eet'aa :perso:qa,s fuerou' a:cusadae arai~ d.,8 105 i\C9~t£: O:l.i~ii!.;b?:5 'b9~:lfPd~~~1 _~~:a,.'3+\:,·~:e.'}J'~'hZ9 cle. '~984 hen c~'av,al~o:Xi~l c~,"lia Mata . ,_:eQn .. d
cu·:!.tJ,~adq.:re:§I de

....... ..cOmo ,;

t abaco

d~l"< ::r'. t,;-"'~l".-.;z· J(.)r.'. ..

eI,

.e!§.t-ia:a.y

"0tr{ts'

}l'e~sonaa

al;'rolJ._a_l}~ei ~Qr,

La' .avalan:
h~I~' -..",~-/

cha ~p01L~"GiaJlr.
P-~'s'Q~¢$
J

di ...t""" . ;i'l~oVOC~ 'ii~:B.6~denesp:U'ti:(l.c·os-.. 's ~pr6fe::r_it· J ... ~,7... ....r~..I: .., r ~


'.p ~

~.~:=.;:"~~
,1

'. '-~or.Cl..~uz:ga.d.as

- .. r.".>t'

.fuer.~n::

aC~6ad:l:l-ts,C-o~mociici1:noa-1na.s'ar;i,b'a .~ ;tJis~')/f:,Og aia~-:f~erzc'fe -de'l :a'rden ... J


j ,
J

CO.PloEJ.rl.,ecd;ot'a

,de t-aba:co

direlllOS .que. a 'La i,t::iJ.sta acug,ier~n ~lgunae' e:alt:iVB.'do.n,e,.s en. ·~O,J..~dp.I'i'dad con los parlamentari'o;s y qu.V se tpresentar0n;' ~'en .. la
.. ufi<1srrtUes-t,;ras . -.

Aud.i.enc'ia,c.oJj:
, J.

de

ho ,jas .

o:e

taoaco .•- J~

-_

"

,'

..

~fi -,.\ .$.S0; ef6 ,.~l ,m:eu-o$,10:,.:qure rel''''p'r.e'side'».~~·


ThEi:pp,a,·,nta,n.i;t'iest& ~e.ll'Ju~aen-trev:ista ArrGiYO' ,die 'ls."J}u,Bw6:zSla Yr Aliseda •..
g1l'E!'Z

"

d:!\il,~~ -,J~n~a,Ju.,~ ,'Ga~~ps Rodd: raan.:t.~'iG1~ "<;:-Ci>n 08 ~rC'a~d~B. ;dre; 'l;1embl'!o 1

..

"_

Trerra:.

1I1·~8c9:ncr.~ta'U1e:nte"loque dij'o' e.L 'Sr. Rod.rl.[!'''tl!ez Tbar-ra'l fie qu:e no, s e va a erle:al? ,u~. "0!1iI1p ~e It*,DQ,1 'p:~~a "La .a:w:i:a.ci;on ,y .'qu~ t'Q-dav1CJ: tlq, :~aJr n.~nguh . <'·dato ,;y: cdinc:retG,_6;(!)Q:.re .La PQsi·Wle:i.nst~lBi:9j.6.n de una oampo d.,e '1:;3,1"0 ,p~r~ ~l ~jere;Lt.oa;e

i:~'formados·. sea para

ra

, El pre sild'e Ilte re_i t e l\P ..~u ..ic)pb.~i c i6'n!OC' ia i ria tala c ±6'l:1de~tin' campo' de' tird para: Hi 'aV'i:a!ci6t-1 1perO'--'no \8. a't1ro.· t:L_?e .dej:n!8ta.l:acio:n~,8 !pi 1i ~a»'flB•. Esa lsi 1pia tranquili-zar-' a'-loB'4£dea!:!ll,¢6I.~E! ,d:r jo que S'l! as hi c·l;¢l'E!.e,.lge .ee il.~~f!t~E.dIli;
I
j

"

L..'J

~,'.'

~.

r.

J!l.costrum,b.adoac,omo estamo8 a que a ExtreOl,7'd'l,lra venga 10 qu,e nadie de:61 ~pro.nto' verel;!i:06C,QIl, la mayo:r ·re.signacio:h sQ,brevoia,r la,S aviones de pre:cti.ca5 atuestrtlB ,cabez.as. Y,a 10 me jar', hasta nos a/recep. algo a c.;uuhio,oo mo 'c~"Undo .ei ,t'rasvase 0 AJ1mata.2i,algp qu_e n1lllca ll.ega.:ra. -

'-.J ..

:' ..'i_'_--"'_---~:----"""""'---;---:"----------,----

l\'.;.C·O.'N·Q C
;. ,

;;,..

E··,· VD~':-'-l';: EXT R t. M A DUR,A.?


t-:
I
., • -+
0:"". •

I'

,,-

t-

.- j;

".

"

d.: . Por
: ~ ._ I',

;Emi·lia;no .JA-RA:IZ" ElfA p


"- j ~ ~". • )
1 " .

1- -E~-te:ng:L6:nJ .dle- l'as J?I'Gv·i;o:cn.a.s:'~aO'e-J;!e'$'

~ :,J .. - :.~_ 'Y Badaei~?l.; 'Jf:,&

. 3'- :Gow~~
II'"

2- P_ri..nc i.pa.Lge q:t:lu~nt-es


rr ~ ,~

e;x:t-r,em~di8~.: d,e).
,. -,."
+ ."..
...• .J

.~

na.'turales
•.t..;

. " , ~ i_,

riq, ';Lll#'j.?·., ",


-.I..
"Co,

i;'
' ir'!~

.
.~.,

de. la ~p·rbYl:tiei:a.de; ~ada,iG.z,- :_• r /_'... , .. ),L c,.t ~

lob ,M·on·t:,e de~.no,i(!ci7:edela s

3:iagi 6~~, ~t:r~J)1eiiq... a


de 'CHJf:!,:r;:a fBg~ajo:z).'· . ~·1,.m:o' GllRd~aria:

C~pacida~
-..1-

de.l"pan'tcto.o

l", ,,_
j

.G$~9:~jq.zJ? . J i_. 7- ;!;Cual 'era' ,e'l :p.re.'supue'S:to m':[nimo d,e wi'a ~famifiae:xtremefl-9-.d~ .' '. C:uatrb, m:i-emli)J!'-0s haaia 1 .•8>501" r l '. ' _"
e11 M,~rl;a:,a
I .

6,..."l,G4'an~o. 8,;e.:·:c6~s,t;i"U~'l·el 'P-u,.eti~"e· rq~atio _$obre


l.' ~

~i"

~~,

9.~
.... i!,.
I.,_

l.pU:~~do. ~:e;~,~~p:J.¥t.a j''?:t1f$.9.:~ '1!ab'Qr~~j!~I~ ,;gcn.p. 'h?r~~? la


~

l.C·uaJ;l~:p.su.rge

!~

""]1'-:"

ALQQ~Al1?
• ..

Ifl

.. 1..

\ J.....

p,O:t;l1

l!! j y.e2iel
.l..
t _ .._

ncmbne
oJ

del
_;-

I.,

.G:ARRGJ~.ILLAS, .D:0,,{ , rJ r'


I • ~

~... 'I:
10.1"

J.O-l1:.c~~o.-ae:sap,arece la Q0:f~ad,ia-de' Sta~~:G.a:t.a-lina ;df;l ,.siena. . t3Jil3cri'ta a· La pano:guia de Sta. MEir"ia ,cia la GQnEllelaci6n. de.·.G·tl,r~Gv;il+,ia!3 de Al.ceoiltaa:'? .
~I ....

~::

- .. .. ~ I~

{LaB ~.eJipne,stas 'en .lapag'~na de ltas'atioem]?'Q@;J'

t.:r~-#~

'-''-:11~!.;_

"

'

",

,0

O'

DfV'ULGACION
-l'

':":
l

.E,.OU.C.. .. ATfVA '


.
.:. ..

•~

.De _G,Qn.formici?,d-· J?,QlJ. 10 oid~.n_?~o en il:~~~&sQIU:9i64- ).:8. ·ilir~e.cci6n ,de,;. G:eneral (J.:~ Ens·efi:anz·a,s .Msg.iJas p~bl£y~:d,'':l;:eo, 81' ~.O ..E!. ~i;.thg~,~d' :~:e:CAAIII· de,~q~ay.opasaGi0,s~ ,~·on:v.:0l~a 1&«; eleb.~q.J..?n. de ·p~~;Q~s c.\~ ;E~)3Bap.~~s ~ ~o . E.ae.Q.a.q.~:E3'aa'aS, pa~.]s: ob:tzen:ca6n" ,ct,sl tl.tutl·O; d~F~on!rt.~l.:~l-1 R~;r?Q;~'eS~0tl"ql de :E'ri.J;ll,erq~acto (T~CNICO AUXI],I1\Jt) • .~ • .. _,. nn plaza.' del1?k'e$en:t~c'i&n de iiil'stancia comi.enaa (ie·sQ.~·eldia 02 al- 13, 'd~ Il~C~;M:RgE.,·, es:ba, puede e1'ectua~-se en cualqu,:i~ra, !i.e Lo s Insti tu ,1;o:S'd·e ,]1orm,acie,n },rp,fe,l3iQual Co:'.ije I La ICa_P.i f. ~ }: provi.nc·fa. tal . -til
',I •
• • ~ . -r -

• .'

I"

Las', b-as'es: W .re.qlltj>SitQs' ex;ig,n,d;o;fi,.p}}.~a P9d.erl J)~~.tj.ca.1?p,r en eatiaa Prtle~pa:s pu~den oonsiLlt:ari3.e en,l~pis I·ns.titutQs. d~~'~'pma,ci@~; l?.ro~e·BJ.oual ~o.a -~1la!l~'s, 'eXF91\l.al'7~ ~ el ,t~~lQ.~ de,.~ab~ll,?io~, d$~ el~~~·:G~ ).a.,~JtQ~l]1as p~rt~I!-entes ,.as:!. nn.sme ea, -diehQs Ips·i;J,;-ruJ.9s .;p~edenr retl.r,al"'5Jre ..,~1. lllOdlelo de. so 1Lc.i sud y e!rb'regarlt;l 1:,:rp:ay~z, cump.l~til:entada, . '. -, . :.bas,R~masy. .:f1!'~t8Ei,ot&es'" obij,~t'o d~ ;eiva:l'IJ.aic16n.spn:t E.~ec~ricid,~Gl, (El~~~;~'icdodad ,y EJ.e,ct~6niqE:) ;J~'an~ti:?t'ia (A_u~~~~!l.a~;,d~' O~.{~~~)J ' ~'.Met,S;l ... (Me.q:anl.ca' Y-- c.tonstru:cclpn~,s ·Me'j:;~lic.aB)· Adm:I..nl.strativ:a .Y .c.·,qm:erc~al(J\:cil.Jnl. .nfs'ti~:~ v:a :'7, .~,~6·r~~a:1!f 1,; . :D:.~l ~ a,d~ 6n: .(:Q~e',\-i.il ~·~tt ~,); ·M:a~'~_;rsa. f {Mad,e~, {; Automac1.611. (tMe,q;Sl1,l.ea y E;Lectrl.C1d:ad de L lfukJ:;'omOv,.l) ;::IQll1_In4.0a (Qp·e.1'ad!or :de Ii?DOr!:ltorfo) ~. ~: ~ . ., ,. . .... .:.' r.:

._'

tt

a~b

nra

dia's tros

.r:

'de cQrminic:a.oi.6n
q:e F'.F..

1'£5IS.' har~

pnbl"io0.,

.e L

'eon ·'sufi,c'ien:be. ,ante_J,~ei611~'"a. ·t~av:..e.s,g.g los meyen· 81 tabl·6n de ant.mc,i@{3d~ Los .d~1'~i'ehtes Cen,d:ia" hora y ce,n-e-ros, dcnd.e ~ere:E!lizaran d'Lcha s pm:tebas.

. i~:~.~tit;~b-~:e~~'I3.'iP,p;·P:,~*;t'~Ce,;.~a: aldefue;n.t'es V L.Jli~'tt,ern· el minute ;2.,y en, el S:6,F;rctncisco

,Polo ~ntr6 all" IiHlS.ti tucio.n ~1:tst.ituy6 a Soh~.no.


",IT"
:.
4 ~ _ ~

de 'J. ·se
, ,.

po.~ P;;u'~~' :.djsiL '~~~rl(@v.~:r.A,~,.iF",i;OU;r;l,(-~ISu~~,tu:¥q;!


0:1

a- ,.Jj.G;_':' Rome;bo c~i.andQ


J,... -

11~e;abCL

Cl:e~pans.o •.. '


.. (,

'I,
~. ~

Aribi tro1;r( ;tineqcp ~gelil~:ra,le,s ~_J:l~uyo1\~:e~, a1--p.t~uc~ :tv-Yo,un, :p"(:9.~lefi.o Lunan .. en Mpt tar :fuern .'d::e jueg;o ,en' u'n.'; 'at,aqua 'clel t:,~U2PO,' ga:rro'Vi11aIi:e , cuando Priolo hab-!a '~&;~ i,dQ 'b';te;~~-de;i:t~41S ,.qu"ed4:~cio.;EnL.soJioante 6;1 pOiL'.:t~~o';pe" . 1:"0 el 5:rbi b,~o pito ,Io. .iJ.l.'~~cci,6~ ,re:pf'l'~;j;Jli0s"i~e:~i,s,t:ant:e "t;, ~
S':U ~l(;:t:~acl'on

~ - 1..

..It

.'
4 ~

".,

,'-..

"'..:..

',., ..}:l ,; ,
"'J

;po.ptide: ~';pp;s~r ,q'~).~ b~T~:}~m·!2'lr,~'~Ufsx. 9~:~.,)ht}$~n ~lJ.'~~ t-a,;t'de del., -. -]),qml.n~Q 17'i~u'b,o !-1]iu:y pocaa!·lul?~G'l.t}: d,e- ;pub+~!?9." .~~l_l'-, ~l icq,!1!PP .. ~:e 'Q:1.l,ldefuente,s,. Par e ce que,' e:1 publieo pt'esG.;o.tio.el mal. p'o.rt.±'a:o'qu13 "oftecer:t~ . rr .. '" ."' ~ . Lo a do s equi ~''"'o:g.. :...'i ~ F rHl 7~J itt l . ~!t .. -~ I, . -.
.
{"I. t~ ••~ 'I :. i ;"'"1 U..... : ~ • -J • •
,j

",

CJ

',,..

,1:,

!),

-t

l""

_~_

",,'

.' '.

a 10 ab,ulta-!ib d.e L re--eu1'1:u)g.io,~eh. rp~rq.a:'Q.Aai!!H 1'11<i .on n-iJ<!,zU'n momentobri . ~:ri~n" ~,e'rFe.n? ep' ~~j;;i;'a;SrQ~n4\ci:Q~l?s, ,~~rsl",_d9:~ 0.9.tl.i.~q~ jugll:Z:O III un_int bol contr;o1.,· .en.':..el1 e~'nt1:o,-',aet- cajjjj_:)o~'::?6"r. 1:a~ctu-~ti'l~'"S '8'c.a:s'ione-.s d,e''pcligro, p-o([' Ll.amar-Lae ",ji.e--~alg,tlfl& manana fni,e1\o~:n aS~cEl.si'B.imaSi'J: :, , ' * P,ese

Ilb.'ri-t~.

.. .. \-

I..

,I

:"

~..

'

E1 primer gol' de los locaLe,'s "CQIijO Le vi 'll'~ sp:ced:i..~nd·9' a L Otl.rro-villaB, v'i no, pob 1.'tri "~~lQ ,:(do,fens~ vo :-unrlballq:il :.-aiiar:en.ti!me~t e, '&i ij. ;pel:i.gro '~~ob~e La .d-e;fen !3i:L;.- gar;r.Oirj..if~:na~G'QJri.zaa~z',1~I.o .a:c:iEirt~,a; desj;i'ejAI' bi.e,n.,-y ¢;L-- tJ.6J!tQJ;'~11 ,Ner:j.v.o,1:>:.ltea bo'cg:'jarv'cr a 'f!riet6 en" au:·-med~a.'rs'al.icla." Jl.;si_,:e:ci~milttl; la Jt!'t'inti:!ro. mitad. YC1 GIl e L segundo ticrnpo 1 un bal6'n so'pre 10. ,m.e:ta de Va:lde£ue:ntee y un d'ef ens'o r Ie 'aa .. al "bi1. 16n 0 on,,---:1 I-mooe ,-C~'\'e e mo-s q~1'(;)~ 6·1::& in te:n:ci.onal i du'&a I,:;;l1~l'a El a i ;prgpl'jl.l ti e s tTfl.ns_fOirIllUdo por DJ.'vid que, eatu "mane,tQ ,con>sigue e1 ampa te ~ . Q.ua,n¢lo p",~·ecla queel .,equipg e~,rq'fi11?-~o contir oLaba el i?aJ.~ti'do';6e prod·il..G-:!§' ,b~fU~10 dentI:'Q del aret;r,y u.n de nu'ev;o 11eri.;p.o esitablece el 2",,1. El terc.er· g:o# ,'S ~ l.¥ nJ,s'e:~..,_ti~p ,e _m ar co, ao' 'p,o'E ' 'Po'1til:i'Y- Y ,e!} <llJa.1il \p 0 ~t'rilii':-qrl as del ..~~,t~ d~ /e,11~.p2.T _p~l~ d~ 1 _.eq uip~{J}~~.'1l!, qll~,:t.~~n:1 D..;!6A~~;ptJ*,~6*a_~JrlJar CEl.. ,~, l e 1 .ti'e',tJ.!'l1l ti"\l'6 ~~!l,.,E@e~.~c:rl'~ v.:t- u:nrc'od'e f' pe,Tt_;t,d.oT~·qu<e- ;mer ebl,)'-'e 1 .eI'Og i 0 d.e 1

de

q.'u,esuacr l.be. -... :• .,._ 1

;::']?'I~_'J~!':·'-,\~~:,;~·:·j:':';~'r~~l~~,~_r:!.~'~·_~)~~:c.~:~':lh":'-'·:f'~ _~:~ ,i"_ .. ;,l~'1 ~",: ':,' <' I 'El ~.C ,.:Gl,RtltlVI'i1AS "pc:in~ ~.ri chno:c~'~i'e-n't'o~ (lei ;pab1..i-co 1a 5:aj,i'~a 'a' lEi 1 '~~ .. ~J)~ ,- 'von-€Q.','4e' la'e 'ja;p,eI-&'t,8?s.,de 'l.anCESlJ!:A=J),E;'-N!:V~UlA. ..... A;dJ,~m-~E do· la -e__ it~d4 G~S I'
"'''u ._.

_"

"

,,:,E~. d,eifini,ti'va;: lim; 1..... '+ii~~ !J"az;;titiQ.':. eh. e:l ; qil~ "~~litre~!tw)dj-a!lo't 'jUstq hubiEp3'e r sid'o , 6,d:o:S::I3,'_e-pt?al,;f'E\v.9.:f'del .. :~_qU;J!~O !t)'c'a1..~:·,r:J ;,' ! ' .. ',I., • 'D €I s i ~ q~r, : }?0'+_ e eOq irl1p~tL i"o,v.:iJ:'Xa(no \ a, ~'1\.,1e.j I'aliQ.'1t!';6q_t\ie-· pe"6 e;·a s~ ba j'e: e'~tal"ur.a l~gra 6')lE~~~ Gontralrd.ocom0ya4emoatro ¢l dom:J;M?:b .a)l),t¢J:':iq;r f'r-en: " te a ,JX-'lcue'6e~r. ' , -, ,, -- -'~ C:'-" ~ .... -.. -"" T,·L... ... 1-•• :, J..-!!;:,c;~~r~Q<,!",,,:,/--;,~ J-:,,-~r,,, -n-:~'I··t'-)' ~.zaro ,del-'. Efar oc ' r
... ':\ "
t

..l.

':.

~.

.,

:11

'"

AA

_g'a:r

,{,-,.I

--'~"',

} 1,1. ~ TA -'se' _r~g~~~a~ eeo ,_¥ltZ'o:~ de.


_:1 tileector ,(<ire. ~., ~ j3'Q I de ' la ~t

,ga6o'iilja~ O'EU -j_~()'r~e, ,_e,n m,et;&1iicQ a.l_ -p;o:" n '1.'& '.:pape~,e~a,; ,qu~.cC!:P-i e~g-d.Jqoft, 'las· :i~ul ti~aB, 0:1;f),"178 ,Iile.~ 'Sa't' -r-'." ':.J 0~QE" !:t-e] V,1i;'(!;t"nes 'd'5..f,t ~7"~,eI]),lL'(sli'eir~idbe,~ ,: .'-, • I[ j-',? ,; ~I
, .

, ~:, !J
I~t •

r,,;, , -

~"I(..

"

1.:

f'(

i'~-H'

_za:ndOl un J!olt.'U.:e'1l9 \g;r,g,l>~ iIi~" _

_~q._papele:t,a co~s,ta d.e 4: llunj(~;o,a 'cuesta;,' 100' Pis. ' ~ -.... ) r::., ,.<!'atnl,tiE;jl' ~~ta p'Ue-si~.Ci! 'lJli ;v~-€'8., 'ill. \\lumaTp :50i'.320 ,de. 1& 'Lcrt~ri$ de ?v-;i..da.d ' ae'l' a;:t:.a ,2-1 d,~'i-0:i Egll~,r3 .. : ,El ~:e;C2li00: v;~!Le.' 1.00, P,\s',. , 1 , r :) , . ':ot • ::>~. ..... .', tli-f......... i ~_tF!l ',. I. I;~ ,"r I) ~" 'P_e,~e~ili?sl,,4~~,"~~~-~~~J~?~~' ,Ol~~?i'~~p-i~'ll ~~~ ~~( la~~.z:q~~.·,¢s~~o·s, "f~:8jI~,~,,/

t~:

1.

-7"

••

,.

I.

.:',

l",~·""·

...

"

f"'

I'~·

1-'

_',{)

_' ,'__ ,I
, )"

-''--'1'-'" ~Qt:e,nGih"r:-otfd,a(fe;PG#':~~:Sl~':~,:r.: ~'.:._--~ ...... --.. _',:--;::.''''~.- ,~'-'


-K ".

bi'en Bea"'pa:f~icipari'Cl0 'en 'e.stas·, r-l.r,a's ''-. "-:"1"'" ,', aSl! come, haci-€m:doa,e socio' 'del ,CJ.ub,oon 'la qu.inie1a's,etc~ " 'd "_'-" " Con -,~ea--t-ra oo:l~1$'1i':B.~i0:.f: po:dr~m()f6",ad;EHila'Rl'-rte pep un ·,cl.'l.lb :a:e,,*u~b'ol,

lIas -y' col~qorerl

co~ _'rlosot:r

~ val..ep"

,I

;":

pQr .. f:9'!U'efl~fl-~ D,l

d'c::potte

en

G~;r;":r..-ov'~,,:" j
"_'"

/..::

'

'.~t:

'I

-,"

-- .

r(

:'---;;=-''--~'l;l:!,::pIREC1rItr . ,.',

.',

I _~ ,

.~.:

; ;'

I 0 EPOR T.E S- :'.,


l

~~~~,~~~~, Qg;~~fi~ ~,~~ Q~~~~~~~g. ~~' ~~1~~~, g~~~ 1I.~,II·'~~~~~~2 ~~ 03-xt"'~5' ,: 1:~ y.g~~~!:, l,?:-XI ":.85' " .
~ I. ~
O,.J

C:s;rmo;nitaG1\RBoV'ILItAs Valdef'uentes

Aldea d e.L Cana r_ MOllta~ch.ez ,. -; Alcue,scE\r.

. _•

~.-:
~J.L

..
("

, ~J:dea; dEll Carro' ..... '·Mcm.~Mmchez Carmoni ta - Al~tiesda:x 'r ' . IT" Valdefu,ehte.s, '-'- GARRO'VIl!it:As .•

IO-Xl-8) Alg.e~d~l
M'6nt~ch~z,
,
"

C'arro - v'aldefouen,tef:j
-, ,C@;'rmoI}it-a
_ r •

.~

-;.--

V~ldef.uen:tI?S .._ Mont-a:ncb&z

,.
~~J... ~fJ:':"iJj

'

ltlo:u~s,cB1r, - G,lUROVILLAS.

.1-

Alcues,q~,r
", 'Ji rl""'O~"r.1I
. -

- AldIe;,;!.d'et;'
t'i
-

!Ui'I..rtn·Y.l. .1..1.l.iti.O
•. r,i\~'

. -,

"CarmonIta..
J' ....t _"' '~..'

".;!'.,
.' ~

C:a!fb"..-',_..
~. . ,..
I"

-,

,l"

}.r

f ~I,
_

!:.=..,
'101

• tJ

...__
. I

....... - ._; -L"


'.',J' ... ".'

~k:-mJifj
.

'-

I,'"

.'

'M'ontancaez

.e:'. _,- •

-Alcuescar . -,,'
-.
. •

"I'

~,__
,_

,.:'~,'.",',~r~:.., _ ..

'" T,
__

'

,AId.es, ,del Cana - SARRQVILLAS· Vald~efu;eD.'tes~-·~·~'


"."r •

. . ;+<'3.r'"
'1'

,_o{'

'L
;.~

~l,Ir.-'':::lli~:-.::,;'~· r', '~''''','';' -L _(..;!,Ji:i


~

- ,0 .... -

Ci>

,0 _, _
,
'
_ -

d\~: L

i --

'

,
\.

Mon,t.anch'e:z:"

_..

-,

-------~....,_===~===;:=?::;.

'2
"

r-'

~, ~_n~'

.o-.t"

.,

t.

"_

1",.,.v t , L~
,

~l.'

....

...... :::-"

.": .'j'l :Am.. :.)

1tlj,.neacj,oIle's:

"V

, ... _... "'1.: . .

t-

M0N;T~CBEZ;_. .Mp.rtin t VtileD. tin, T9rI'e'9 ,Jqagu::l"n; ~1)bio ;L~:wal'o, ;' l.-;Sa'Y.'~I},,'AMd,-Hojf?,co ,Garcia. y tedro" • .Bupl:(:rnte:: ',$on:i:-11a. F': ,r.: L ... ..
•• ~) r • _ j ~

'. ." '~N00YILLAP: :r;'~i·c·~la.s! ,Adr;Lan,Ju].i,Manu.q).,~,.J;ose,-!1~ ,tJi~t-ado.", .. .;L;~~a~Ottuan 9'at,l?_p,DCi;V'i'd,,~d'b.;ttiny ;Nicol~~~ •. Sup-1$n::ti.~:s': k~~.a~@~F~·,,:Q4~I'~ ra,F,a.blo, E)l1~lJ;c ,J[ JOBJ~ Me. t· JL , ., . ',' . ,r,J.., t. 'j -_ . .I,
I, .~. _' -

:~._

"

.. ~,:

,"

;.,

'.

I~" ..'I'. , i/ - _ .
-v

..

Hugt'iwei ones: Q:i:Jv rr ovi 1~as, ]) e cLa,:p~ susf i t.uyo .{il .:G£z ,.", 1;!?-a.)J:lo. aro '''y,' , _ -.~' ~o...s~ M'fi; yen 01 ~q1J.J,J219 mentrachege "Bonilla l?9r 'lIQ,~tF'~I!" ~
-

'Con un domi,p·i,Q ,a1t:ernu'tivQ· :d.e1 cent,to del 'c.ampe S'~ lJ!.,:e€9~ en _e:lque ~'l' p'o;rte·,ro. garro.viTla:P5'· lagI'm: p:arQ.,r.2.tn0m@:nta~ ni3amen,;e~.,- 1 e.sfe,rLc~r y ~l juga9;0r mon t4n:cJ;te:W;'Q.".L~~arp,'~~aten-t0: 10. ,le: jl!' 9 ga~~ d.:ntro?-uce 01 ba16n .en la r:ed, 10.granao e.L prime'!" ;g~.l':>1fuara .JH?,9 viEti. tap;uefr. .. Nada masit'l'ici4r e L s,~gundo t,i€i'!llp:e ,ele9uipo g,arrovil1.a-no 'domipa eL centrbd:el c,ampo: y. ,p:resi"oilq', co:rrtinu,am~p-te' sob re la po.rteria 1l10ntancheg~.C-QfnO cens ecueac La de es,te .do-mini:,o terri t'orial,J) avid de, un :fu~rte diSPftro obtendri;a e L 'empat e,
• <; ~

"

,~]i

'rntl!luto'

-,0,

I.

')~

una

'., Q_'inc9: ~,p.':l-~~s .m~~ ~,arde, 'Il\: 11'~ un jUI?i~d,oJ:'~ moriitia~9hego ante sa:L~.Qt~ .-s,()rp,resa delme;taga:rJ?6v~1,.l_f}.~Qoc,ons:1.g:u-€l. e~ iL-~ .• r• Los garro·Vill~:p..Cls no, 13e. arai.Lanan an:t~ estoe :ret:l!I.l1't ad[o a;dVierso" m,rEf .'tras·1 un . cen:tro ,de H~rtrao,o y una b.Qnit,~ jugE!-d.a ;-de'~tro9:,el 'area ,m(jhtanc1i~'gi1, I'able consigu.ei ~e'l q.J~lini1Jiitd: '2-2-:~ "-'!.~ 'L-'J~"l ,', ... ' _ ..
J]

r•

... -

,...

), 1~...l~~f'r·i_'
...L_

-;-

en -ScgU_uda-, 'c"ft,egcri'EL, ·!.m:,~s?ar l d€,la:~e@ndi a'1'n }!:'RTME!M:. PtV':i!s,i'oTIe :Pj,yi!ili6-n. .d,e IIqiie;l1"d@hci-e rb.e,aIi~ma= : lile.cido D9~ teDj:p6r,,~db.'tiuP en" La '~c,:t,uali_d~d me hun ctescendi:dc a: IS. ·S5gun:cla categ.or:ta :en 1& '11 eve ;,.de:'nu<rfQ:.t- _rq~n ana.

... En t:'C;l~,:,1,J:.:ev,<?~i,eci1:l:,u,~ve -,tWO$;

(.,..fi!l,~a _,t-.<I.5: ~,QS .1le,va, ~;.,.."!~ 1:"'"':"'~1').:. '0.91


-<'
1 ",

~D(4"

)i

>- j;no;~ -

a 'j;i
,01,'

fly.

1'.ri'
...

..,._.

~.c'-I

en

",",

e'arb,itraj'e? _ i", ,I""'" r


• ~I..J~._ • .

,-,.r."

,_

"

s. ..._is

,'"

t 1.1.,4'1

r ~ :)

--,

-_

,",

rl:

~-Ii

..

. •

,__ '6'(j~al

- En rea-liQt'ad, rES qua ~g.y ~chas-.~e'B.7tGg:~r-ia$ y,1',O,GO$ 6..tbi -tros~ Bstb da Iug$.I' .a,q_ue en 'detgcrjj1lnada:s' oe.aniol\ee 'ttr~~:tlem_e'S que. poi t-arinqlus'o, .2 0 3' J;iartid~os 0.1 ,o.ia .._ -,. 0 _. ~.' 'J • - lfJe 'no ba La di.f'0ren:cia de. catQfS,oI'io.~l:? _ T~,clri:CdmcntB GS"m&s f*C:ilc ,,:,~rbi~I'a:r ,e;a PiI?i:rh,or.li\ y l·a eats,gor!:f). mas' diff~~I ~e~, In d,e 2s ~o·~ena.J:._':-: ~!(j'~:'0tro; l#-p:, -j;~~~:S~J.os, campos de---futbo.l, de'bc;r~!ln 0s,tar c0l?ra"d.o.'S; y Los ·Opg-ap.ism9'S '(DficHi,!'es: e In.-s'titu'c-tloa. U~S aru:daran a 10s'.8 Tube Re~ionalQ's ~

troproee' -

G'6,.

c.l. ',mQti V:'O d,er,' a,~b~~IJ~~ ,as~gr-';taF4l2lan .td,cn'Ge 'de' 1& D1...VlSlon 'de Honor?' . ~.-' -: f'J'~-~-8 r· r
"!;., • ~

(}arroV:ilias,

tin ~,rpj:-,

I

1.,.1'" ..

N UESTRO-S . peE TAS


t ..~.~
. .I

tien~ mi p'uepl,q . ~ Yo 1:8.. vi como''' lloraba '. ad.oro~·~C'bnl>vi~'tua,:' _ .' ,..-;,1$ ;'-" 1.~g1la.;Lhq\:l~"··L~:tMagd<Ue.lla:':. ,. ......;:es ,'la rl7uniba d'8'·-;ffii 'ma~t.e ' -;:.!' •. : '~:~,g~~' . eon- a;t :c:oa:'$.:z;6n, -oPFi:mim.:o y La c a l.Le de 113.Cruz. . p~r '~l' .l..lant-@, y\'" J:.a.~iPFli:J.~, .

~'q_lie Le
't
I

Do s eoaas

I'

~~J-

-'lll~'
J

-~"

&tiJ.;:i· j _
t '_.' ~

La ,calle, -dond.e. ,Jila,C'i·.oJ cona!I!or Y libertad y l'atumpa: de, J;Ili matlr;e do,nd;e ya deacanaa eli' 'paz.

_(~).~.~i. -... ~ :

I,

'.

Me acue'rde de,·"aq'-l¢ld.ta:-~·
t

"
, • 1 ' .•

con' '~le,:@'ria: y' pla'cer.


.. : I. .a.

en q_ueyo me :de;6P(HBe , en BUS brazos; me est'recha:P'a


t~:
I

'.~"
~,'

I ,,_

.'

atin~ue. e'st:edeha~b~ t;i.~~~9~,(j_J~ ,d'e,:j,_q ~d'S',querer. ;.


I

,de. «luella
<1- j;" -

~e, ¥ap~~¢Q },i~ tl:1p:,t.,~~:;,C;pga¢


d'ulc~; nHJ.Der ....
r::
&

.
'

,)j&f1'U:e me :1'l~v6. en "!?U vientre con "un ,amor maternal'


COD:

t··

lit

\ .. ,

t•

:._-

-:.

r_

:.

~~ Eli mi dulce .. comnan,er::l como uri'c; ":Mqdr"$" n", ~bt:1YI'na}'t,i~~ .' r,' r ,', -·!p,~;r'0.~lia~Jlo1!Iiirdo ,~, ",fi:"Tmi' M~:e' s 'r:"... ~:fl poc.e de yo nae ez' 'en sus' ·brazos me. est'rechab,a .

cui-qa4® Y. con 'c·a_I.ii}o. . .J.J,).

-,

MuqAo' ctU,..;i,igt.o

.a 'mi~ ;h-ijos_.,

. ,- r,·~(. t

I.:

': .\.' f'\ 'tf .1' '" ,ic-.'Uhque •.


,.-,l. •...~ L ~')

La cu'Qra;la ~. 'J .. ".

tteF-ra..

con 18, fe en s~I?-J?,a,ft0:s., -a.L templo me pre.sentaba.


.;.;l. r ....: \, •

,:- c,

,desde

"1 eI, sant-o. il,6mbr~ que tengo '8e 10 .debo ca au honor, .que. .en La, pila d e.L bautri.smo
'e1-1a, Die. ~o" e,dnsagr6 .:_.'

"S'iempre -la voy a IJ.ora:t'.:


:Cfl' , Y m~abra~o'
,

_~e'~~~~~1~'Z'o tLo lTfegat a La t.umba «Ie nli madre .


Gil

~. -r_' :t'or. eSQ'l 'cu.~~~

f ra t

--d'~'

"iC-\'..f...)'~-

'" _

.. _',

.",

. I......

.," , . ' . ' Me 'ttcuera.O, 'cuando meapartraron. ,,,.'d.e :f;1~6,"b'~a$-q:s IJlatern:all'yp

.p.eFo·lle:vaba

de ~qu~l' d:f.a-t ',' demi . ':':>rimera Coniu."rii 6n " •". " no ·11ey:abs: fp~j·e·de.~g,a.r~_'. . . y enes~, "

Mea.'cu;e;pclo

.~ ..")"" -;' .

.-.

"~~-l

en tre J?e,n~6;'J Lamenbea ..ifi,t _ Y par-a .que des~ans'~ .en. . te rezo un Padrenuestro. t~~b~ ~agr~~e.

a su c-ru?,

P'<;lZ

un'

au amo:t'~

~ .: _'

,.',.

yo, tamb-l,cen q':ll.s'l.e":l'1;!. e;ntrEJ,!I:' ",para e,s,t.ar 8l. :eIl),Q::r;:>B a tu. yera,

" P~a..

:_11ev:~.r~~ a _U;ns:.3'!,e~ra.

~,~~
c,('.

:q·~~~9~~~.~
, ',' ,.i;'
• _; ~

'8~':u.,·'; :~1 -:;::- '.. : -'::.


;._ .' .•.

".r

-L " r.' :,
-'

'9:~~'~l.nal,~": ..<:;J•. , ;,:.:ban._pura, y gar:r~vil1,ana. ,"'", "\ .'-1, 'n' - .,.r. '::>-.1.0' O'~N W·'au,~qu~ no' Ie tengo,. od i,o " ••~~I.'·',,'".' .;.::i-~·:I ,.~\';;:,,~~ aasta. " ... tie.rra ca:talcina. . ,..... I,
t)'

'.;",,~_-.._B,ajo e·s.a ti.e~r:a ErlJ:'~me.ii~

.>.,. .;'
"i .._.i
pi,

..)', ,nrp' too.s. la p

e:ternid'ad.

;:.

I•

J~
...·:~I

·,1 r • ..

;...

"'(. "'1:~ .'T ~.


" ",;, . 3;'

"

.::;'~-7:··'1!e·odo·ro,~.:l?:lZ"~OVEqmO'rn

:.. .t

', • .!_.
I~.: I"

,-;':""!-

.~ ~

•• ~

,'.'

oW

I,

"-

";.

"

._

....

to

..

r: :; ':

.~:-.... r:;':::~i

.I

'-,

~r"1

·~'-::~:_l.:5.=~=:t=-:=:.~
.'1

0- . 'rr

,. ... Desde e1 P,rat d~ LLo'brega·t ..:.... "'1

''; ~.:
"

.:''t' -..'

,.

t _--._~f-' ....._ ....-=- .


•• -I

C' 0- N 0 ,0 E

... ~

,~

.-

.I _~'.

_.

...;..---------_
2

'E'X
-----------------------

....

R ''i 'r·f A D

--

UR

si: '-.'·"ltes:pu.es-Ua:s_
-, j

..:
--.....

~=-~
f.
---'..."

1 - C,acere,g;'= ~9.~tI;5 l,nn2. y Badaj0'~:

Afluente.~, jp,~~. moa+e y Ba.lor.

1~derecba.;'
.:

,21.,657 kw.~ (l~i tI(gy<:>F :de.E~pf3$:~). .:.~.ieta·r r Al~~6n '-'·Y.. pr;F d:.~,q~i_~rQ~::·~l. -r- ," .: -'")' "

'1;

3 - Baldio:sde A1bqque:rqlle, Vegas del Guadia;na, Lla.n.os ·:,ch~·C)'ti:ven21a,La Gampina- de Ller-:ena, Sierra de Je',rs'z,Siber-J;a :Ex::tJzemeja:, La; :Ser-ei , n.a. s Ti.err-s.
1

?'

~,

tIe -Barra,s.;;

-."

~~ I.,'

I •

4-

:Sierra' . Llana - \ f'Gre~i'o;s)o", Sie-rra d.e Ga:t-a y Si~:rra- (. .t. "... • .. de-·Be·.;?r~. -!}O-'} ~.b~ l.I"",. 1.670 ,mil.1oIles d~~m3.) ":j,.

It":
• .' ~. .,. J' --. -

'j:

f.

'..

,•.

~L.-1":=-""""':;;.,.~..,.......:;:.......,.~..1-=-~~-r-:::'.
r,;-:"+~1-='-_'+--'=-~m'---'-+_.J..4j._..".-I--<'-:..:..·~',

..;4:~:"olio

H0RIZ0NTAL~S: ~

?lg~~ ~~ ,;,e~~,~~~_i6nil-.2 .,- .Pr-o

1_.'

4
S'
'{),

~'--~~~~~~~~~f~~

,.. ' . ~ nbnft>r~ p~,r'59u;lal.dien .Ansar. !j.•- No,V:.enta .. y : nueve .;tp,ocopad,Q -de ~allto. G.ont.raeci6.:n. 5 •.-~" 500.Lo que noe's. ,U.,i bla;n¢on-i iL,egro. obn- sonailte.6 .e ,- ,SimbQ=!-c:i' :del o.srtio.~o'~J:'(jio agra dabl.e .Bbo.iedad",anonima .y •..; PUnto' d'~r'li-itl:ar .' ~- Cc:>.naonap.te .Al ,-pei'ioa,d de' 'U-em:po .. 8,~" Pie za d,eart ill eria or-Ius t,·';'i.aim,o·•.'9• ..,.c~o,loc,<;L,

Plur~l

,M~,dl.da

de J,:png:).. ud.Camp..nos-3. t

r,e~ve.s

+,l.,as.

;I

:.

VE1{T:lCAhBp: cl. ~ Quederoue:si;ran vanadad ..2. -4:e1 An~iguo 'il'e!;Jtamen:to,.Fase de. __:....."--I-":""=I"--t--+---~ ;~u:n i.l:!,gar :a' ot'r,o' 'I~a:sal to'. 3'..... i.1 :pe,v,es ,ap01 , •. .c.0pa!:1:o d,e ·santd.~,.EsposC!- ,de B:ooz.4.: Exi'ste . .Socorr(j .•Adjetivopose'$.d;vo"~pqc'o,pa:do ..- 5 - .CO~'$ona.n'te.GaJ.ida~ de 106. que eB't~ oa Iti eri be •. .:oca1.6o-}la·trf',c~\:tla v eSp~A01p.,,.Im :par .,pi rig i ::se,~ 7 ;-J~l?~i 9-0; r:i;o. d e 'C-h~ i e • 0 l18'o~an;t,e,'. yerno d,e J'llahoma. 8.- 'Barn i~ t usad,Q, en :p!lU't-.ur~?P:l?-G-f'up:'~:ij.darl.~.~. -O~'!'l"a,;:,quee6:ban 'aco.metid;os de una es,pec'ie,q.e de,li.rio 0·.· ., ..

'1 8,

-..~ Per.sOlla:J,e

"'I

c:

0;

_.~;j,

-.

·.~:..r'(i:oJ.:.l '""

~; ,..,~

s 0 'L 'u-~;C t '0. ME,S :::;!=~=======::::::.===-===-==-Q-=====;:::::====;::=,=


",';'0
-r.

r,J' ..

OJ,. <101:0;)"

sl}tU.!l .. ·':H· 'P 1>'1'.1:1.0 ,:ms- ·l·'e.G 'tl<1l9 I ct...• G· '[V·'Ut(S· ~T"·1]· ~::>@ .. {);. SON" .{. S:BJA ·'·s:a'Uv~· ·altt~.I;l)tIa A-·1 C

~'s,B'fJ::e:n+ .'Q'. Q,tiJ1J· 1=S__"'-',,';;" = ,ioW= ...-:.


• I

g·o.. • 9

(SeTciiJ:j.uoZ1,l~ott ot95')

.~__,_.,_ " .-.", r

-!'-.

:-~
~

'\ t-

:::...""f1'! r.

=.1

ALBUM
EmiIian~o.e1i abue'Lo
j

Mario Lo

y L:ui

los h~joStY Carlos.e~

n i ebo,

Tre's generacione,s p ar'a un lnisme of'ieio: "J'errero!l

UIl, aspect.o de las

obr-as

de r¢s:t~uraci.(m
soporta:les la Pla:z'a.

de

Los

y galeria,~-d¢

C. F .'G~ovJ:ia.:AS:

A~achad:bs : Cde i-Z;'CIlUerda;'3. .der'eeha] . J.av:j;er. ff'aneisqo Jose.,p:a'blo !Al'eJiUldr,(i) .J~s'6.s.! Prieto. Jose Luis. .

De p.Le ' '( de 'i:z'q_t1ler~a a de:r~-cha): M'ig],lel Mig~l. casaso'l~_, Carlos. L,~_al1_o. Rubio, Nico ,Mano1o Davi'd, De sande y Adrian,.
I

,GRAFICO

DEMOS ECHADO RAICES EN TODA

EXTREMADURA·
'-i

s ,

.,
,,",

/'

csta .tierra nuestra tan querida. Desde-hace mas de-70aiios, en la Caia de Plasencia trabajamos exclusivarnente.por, para iteH Extremadura, Porque appyamO$, especialrnente Jas inversiones ern la Region, incentivarnos al maximo e:1ahorro, participamos ycolaboramosen cualquier injc ciativa cultura: y adernas, nosesforzamesdia adia en nfrecer los meioresv masmo.dernos servicios ,a losextremerios, _ Nuestras raices esla_D .muy Iirmes en ,npestra tierra, Por eso, entre todos, vamos ahaeer crecer a Extremadura. .

como Iaentranable encina, hemos -ido, a Hauzandoncs en

Poro a

PfJ~{):.

• Q

CAJA DE AHORROS DE PLASENCIA

la Caja ~e todo·slos ex_~re:ttLeiio.