Anda di halaman 1dari 41

\ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN( PKU 3106)

NAMA

: MOHAMAD HANIFF BIN ABDUL MURAD (890511-11-5107)

NAMA PENSYARAH: PN HJH SITI ZAINAB BT BAKAR TARIKH SERAHAN : 18 APRIL 2011

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui bahawa karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Yang benar,

. NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD NO IC : 890511115107

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Anatomi dan Fisiologi dengan jayanya. Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami, Pn Hjh Siti Zainab Bte Bakar untuk menyiapkan kerja kursus ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini

dengan jayanya. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka.

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat.

Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

ISI KANDUNGAN Soalan Tugasan 1.0 2.0 Pengenalan Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas Kanak- kanak Bermasalah Dyslexia 2.1 3.0 Peta Konsep 10 3 7

Pelaksanaan Pentaksiran 3.1 3.2 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran Instrument pentaksiran 3.2.1 Kemahiran sosial 3.2.2 Tingkah laku 3.2.3 Aspek kebolehan pembelajaran asas

4.0 5.0 6.0 7.0

Hasil Kajian Rumusan hasil kajian Refleksi Bibliografi Lampiran

24 29 31 36

1.0 PENGENALAN Dalam bidang pendidikan,guru-guru menggunakan penilaian yang lebih menjurus kepada keperluan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.Keprihatinan masyarakat terhadap akauntabiliti guru memberikan pengajaran yang berkesan dan membantu pembelajaran pelajar,menyebabkan penilaian berasaskan rujukan kriteria atau juga dikenali sebagai penilaian berasaskan objektif digunakan secara meluas di sekolah.

Amalan ini sejajar dengan keperluan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) .Dalam konteks kurikulum ini,penilaian perlu disepadukan dengan aktiviti-aktiviti bilik darjah supaya penilaian dapat memainkan peranannya membantu pelajar dan guru meningkatkan

keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. (Akta 550). Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan

mempertingkatkan perkembangan mereka.Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut iaitu mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.Selain itu pentaksiran juga digunakan untuk mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluru dan

mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa.Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.Tambahan lagi ia penting bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.

Tujuan pentaksiran adalah bagi

mengesan keberkesanan pengajaran dan

menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.Selain itu, merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid serta mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.Tambahan lagi pentaksiran digunakan bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa dan mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh.

Secara tuntasnya ,pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.

KONSEP PENTAKSIRAN Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.Mengikut pakar dan penulis buku yang terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David Payne dalam bukunya Applied Educational Assessment Edisi Kedua tahun 2003, pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk

sesuatu proses pendidikan.Melalui proses iaitu Langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.Maklumat yang diperolehi menjadi: bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir.Penghakiman ialah proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar.Seterusnya produk yang 5

dihasilkan ialah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.

Pentaksiran ialah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang

sewajarnya,seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian,pengukuran,penganalisisan dan penyimpulan. Berdasarkan keterangan diatas,pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian.Prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti yang berikut :

Peringkat Persediaan ujian

Peringkat pentadbiran ujian

Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat analisis

Peringkat Interprestasi dan tindakan

Secara kesimpulannya, penaksiran boleh merujuk kepada satu proses yang sistematik dalam mengumpul data dan maklumat, menterjemah, merekod dengan menggunakan alat dan teknik yang tertentu dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian, strategi pengajaran dan program penempatan serta sebagai satu alat untuk membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu berkeperluan khas atau sebaliknya.

DEFINISI PENTAKSIRAN Pentaksiran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000). Seterusnya, maklumat yang diperolehi hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog, jurnal, lembaran kerja, portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik.

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya.Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.Ia hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996.(Akta 550)

Penaksiran mengikut Ronald L. Taylor ( 2000 ) merujuk kepada proses mengumpul maklumat yang berkaitan untuk membantu individu membuat keputusan. Penaksiran pendidikan dan psikologi kanak-kanak khas melibatkan pengumpulan maklumat yang berkaitan dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian, strategi pengajaran dan program penempatan.Menurut Raymond ( 2000 ) pula penaksiran digunakan sebagai alat membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu mempunyai keperluan khas ataupun tidak.Manakala David Lambert & David Lines ( 2000 ) menyatakan penaksiran adalah proses mengumpul, menterjemah, merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon 7

pelajar kepada tugas pendidikan. Sementara itu , Mc Cluhan ( 1994 ), mendefinisikan pentaksiran adalah satu proses sistematik mengumpul data dan maklumat yang relevan bertujuan untuk membuat keputusan, pembelajaran dan perundangan berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Manakala Gearheart & Gearheart ( 1990 ) pula menyatakan penaksiran satu proses yang sistematik untuk mengumpul dan mengintepretasikan data untuk tujuan keputusan intervensi dan penempatan pelajarpelajar khas. Merujuk http://specialed.about.com/od/assessment/a/Aandee.htm iaitu satu

laman web pendidikan khas, matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran memberikan murid, ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Pentaksiran juga

memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog, jurnal, lembaran kerja, portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan, kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. Mengikut pemahaman saya, pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Mengikut pemahaman saya, pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan, potensi murid bagi memperkukuhkan dan

mempertingkatkan perkembangan mereka serta membolehkan guru mengambil 8

tindakan susulan yang berkesan dalam mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif,afektif dan psikomotor.

2.0 Kanak- kanak Bermasalah Pembelajaran DYSLEXIA

Kanak-kanak Disleksia mempunyai 2.1 Peta Konsep sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi

Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan symbol visual dengan bunyi

DYSLEXIA
Mereka mungkin mengalami kesukaran

Dianggarkan 4 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Mempunyai keupayaan intelek yang normal Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan

Membaca Menulis Memahami Mengeja Mengira

Apakah ciri-ciri Disleksia?


Diperingkat pra sekolah mereka mungkin :
Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya

Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin :


Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 was menjadi saw b dengan d Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti semalam, hari ini , esok Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah

10

Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan?

Masalah yang mungkin dialaminya


Salah sangka dan digelar sebagai

Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (LeeKuan Yew), pelakon (Whoopi Goldberg), artis (Leonardo da Vinci) dan saintis(Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi, amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.

malas, bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan  Gangguan emosi (seperti kemurungan)  Masalah tingkahlaku (seperti melawan, kecelaruan tingkahlaku)  Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah)

Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : o o o Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : o o o o o o o o Terapi pertuturan Latihan pendengaran dengan bantuan komputer Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran)

Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) Merasa pergerakan bibir Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : o o o Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan) Gunakan video atau kaset untuk belajar Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia

Program pemulihan khusus : o

11

3.0 Pelaksanaan Pentaksiran

3.1 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran

3.1.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN

a.

Merancang: sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan, guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mengenal pasti murid yang hendak dinilai. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan. Menentukan tempoh masa pemerhatian. Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran.

b.

Membina Instrumen: Instrumen yang dibina perlu mempunyai ciri-ciri berikut: 1. 2. 3. 4. Tujuan yang jelas. Menepati apa yang hendak dinilai. Item boleh diukur. Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja.

3.1.2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN

1. 2.

Bagaimana pentaksiran dilaksanakan? Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dan penilaian dilakukan melalui pemerhatian.

3.

Apa maksud pemerhatian?

12

4.

Pemerhatian ialah pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Dalam konteks pentaksiran, pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat clan merekodnya dengan tepat.

5. 6.

Apakah yang diperhatikan? Pemerhatian dibuat terhadap tingkah laku, perbualan dan hasil kerja seperti berikut: i. Tingkah laku. ii. Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. Contohnya: Bermain pondok-pondok bersama rakan-rakan. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. Mengikat tali kasut. Berlari sambil melompat. Menyelesaikan masalah bersama rakan. Membuat kolaj dalam kumpulan. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah seperti berikut: - Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru/murid dengan murid. -Interaksi murid dengan bahan. -Main peranan. -Bersoal jawab. -Bacaan. -Nyanyian. -Hasil kerja murid.

13

3.1.3 MEREKOD MAKLUMAT

Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Contoh rekod seperti berikut: a. Senarai Semak b. Skala Kadar c. Rekod Anekdot d. Rekod Berterusan (Running Record) Senarai Semak. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada, Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat diperhatikan. Sesuatu perlakuan telah dilakukan. Kekerapan sesuatu tingkah laku.

Prosedur Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak: a) b) c) d) e) Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal. g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran atau tingkah laku murid.

14

Rekod Skala Kadar

Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan clan pencapaian sesuatu tingkah laku murid.Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred.

Rekod Anekdot

Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkod. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila clan di mana berlaku.

Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah: a. b. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Mengenal pasti peristiwa itu penting clan signifikan kepada aspek perkembangan murid, merangkumi kelebihan dan kekurangan. c. d. e. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. Menulis apa yang dilihat secara objektif. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid.

Rekod Berterusan

Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit. 15

Prosedur menyediakan rekod berterusan

i. ii. iii. iv. v.

Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. Rekod hendaklah tepat dan padat. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan.

PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. Portfolio adalah untuk merekod pengalaman, usaha, kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara sendirian serta yang diperolehi bersama rakan-rakan lain. Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.

Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah

i. ii. iii. iv.

Pelaporan Perkembangan Murid Rekod Peribadi Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Hasil Kerja terpilih - Perlu dinilai dan diberi ulasan - Pemilihan menunjukkan peningkatan dalam pencapaian - Pemilihan hasil kerja murid perlu dipilih dan dinilai dari setiap komponen sekurangnya 2 bulan sekali.

16

HASIL KERJA MURID

Hasil kerja murid yang terpilih sahaja perlu dimasukkan di dalam portfolio. Pemilihan hasil kerja hendaklah dibuat oleh murid bersama guru. Hasil kerja murid termasuklah:

- Gambar atau lukisan - Tulisan - Binaan yang disempurnakan - Cerita yang ditulis - Buku skrap

Catatan perlu dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan, contohnya sudah boleh membuat bulatan, sudah boleh menulis huruf. Koleksi hasil kerja murid dalam portfolio harus mengandungi hasil kerja yang melibatkan murid khususnya semasa pemilihan isi kandungan, penentuan kriteria pemilihan isi kandungan, penentuan kriteria untuk menilai dan bukti refleksi yang dibuat oleh murid.Maklumat daripada hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan, sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran, pengetahuan dan amalan nilai-nilai murni.

REKOD PERIBADI MURID

Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri murid, maklumat keluarga murid dan maklumat fizikal. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada guru Tahun Satu apabila murid masuk ke sekolah formal. Manakala bagi murid yang bermasalah dari segi 17

kesihatannya maka Rekod Peribadi ini penting sebagai bahan rujukan untuk guru mengambil tindakan sewajarnya.

1. Contoh Rekod Peribadi Murid 2. Contoh Maklumat Keluarga 3. Maklumat Kesihatan 4. Maklumat Fizikal 5. Kecemasan Sila Hubungi Rujuk Buku Pentaksiran dan Rekod Penilaian yang diedarkan oleh BPK. PELAPORAN

Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, penerapan nilai, sikap dan pencapaian murid.Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut:

Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru clan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran menyelesaikan masalah, potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang telah diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid.

18

REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID

Rekod Perkembangan clan Kemajuan Murid merupakan rumusan yang dibuat oleh guru hasil daripada maklumat yang dikumpul dan dianalisis mengenai perkembangan diri murid secara menyeluruh dan spesifik. la berbentuk ulasan berdasarkan item-item yang telah dibina melalui hasil pembelajaran yang hendak dicapai berasaskan Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan KanakKanak. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid yang boleh diukur melalui keenam-enam komponen berikut:

a. b. c. d. e. f.

Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Perkembangan Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Perkembangan Kreativiti

Maklumat yang perlu ada semasa membuat rumusan mengenai perkembangan murid melalui keenam-enam komponen perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: Pengetahuan Aspek pengetahuan murid meliputi: Diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat Kepelbagaian hidupan di persekitaran Kewujudan fenomena alam Agama Pengalaman berdasarkan multimedia

19

Kemahiran Aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid meliputi: Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah Kemahiran motor halus dan motor kasar semasa menjalankan aktiviti harian dan aktiviti pembelajaran.

Kreativiti Kreativiti murid boleh dinilai dalam: Menghasilkan objek dengan menggunakan bahan secara kreatif (contoh: bahan semulajadi, bahan kitar semula Merekacipta sesuatu hasilan berdasarkan pengalaman dan fantasi. Sikap Dan Sahsiah Aspek tingkah laku murid yang boleh dinilai adalah: Amalan nilai-nilai murni Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan/peraturan Sifat menghargai hasil kerja sendiri, kumpulan dan rakan sebaya

Komunikasi Kebolehan berkomunikasi murid yang boleh dinilai adalah seperti: Berinteraksi secara sopan, tertib dan teratur Melakukan pengucapan bertatasusila menggunakan bahasa yang betul Berinteraksi secara `non verbal' (bahasa isyarat) dan boleh difahami Memberi pendapat yang boleh diterima pakai.

20

PENGAMATAN KINESTATIK SENARAI SEMAK PENGAMATAN KINESTETIK NAMA MURID : KELAS : NAMA PENGUJI:.. TARIKH :.. Bil PERKARA YA 1. Berdiri dengan satu kaki untuk 3 hingga 5 saat 2. Berjalan di atas garisan lurus 3. Turun tangga tanpa bantuan 4. Berlari sambil menarik atau menolak sesuatu objek 5. Berlari dan menyepak bola yang sedang bergerak 6. Memanjat tangga ,pokok dan playground equipment yang tinggi 7. Hop dengan sebelah kaki (1-3 kali ) 8. Melompat melepasi tali setinggi 6 inci 9. Melompat dengan sebelah kaki sejauh lima langkah 10 Melompat kehadapan sebanyak 10 kali tanpa jatuh. . 11 Menangkap bola kecil (bola tennis) dari 5-8 kaki. . 12 Memukul bola tennis dengan bat . 13 Boleh menyepak dan melontar bola . 14 Melantun dan menangkap semula bola besar (10 12 . diameter)

TIDAK

Ulasan / Komen : .......... ............................................................................................................................................ ...........................................................................

21

PENGAMATAN TAKTIL

CONTOH PENGUJIAN

AKTIVITI : MENEKA ALATAN : Guli, manik, bola plastisin(gumpalan plastisin), biji getah dan penutup botol. ( Jika boleh, bahan-bahan tersebut hendaklah sama saiz.). ARAHAN: y Murid diberitahu nama-nama objek tadi.(pastikan yang murid tersebut memahami tentang objek tersebut.) y Mata murid ditutup. y Murid meneka nama objek yang dipegangnya.

NAMA MURID : NAMA PENGUJI : TARIKH : ULASAN :

.. .. . .

22

PENGAMATAN HAPTIC SENARAI SEMAK PENGAMATAN HAPTIC NAMA MURID : KELAS : NAMA PENGUJI:.. TARIKH :.. Bil PERKARA YA 1. Menangis apabila dicubit oleh kawan 2. Ketawa apabila guru membuat lawak atau jenaka 3. Memarahi kawan jika kawan melakukan sesuatu yang tidak diingini 4. Sedih apabila dimarahi guru 5. Merasa sakit dipukul oleh kawan 6. Mengasingkan diri setelah diejek oleh kawan-kawan 7. Menyukai pujian 8. Bersimpati apabila kawan-kawan mengalami kecederaan 9. Menjawab soalan apabila ditanya oleh guru atau kawankawan 10 Menghormati guru . 11 Bersalaman dengan guru selepas tamat waktu . pembelajaran

TIDAK

Ulasan / Komen : .......... ............................................................................................................................................ ...........................................................................

23

3.2.1 Instrument Kemahiran Sosial

INSTRUMEN SOAL SELIDIK KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Sekolah Kebangsaan Alor Keladi, 22000 Jerteh, Besut, Terengganu.

NAMA MURID KELAS KELAS

: ............................................................................. : .............................................................................

INDIVIDU YANG DISOAL SELIDIK : ..................................................... PERTALIAN DENGAN MURID : .........................................................

A. KEMAHIRAN SOSIAL MURID Sila berikan jawapan anda mengenai kemahiran sosial murid di atas. BIL SOALAN RESPON YA 1. 2. 3. 4. 5. Adakah murid ini mempunyai ramai kawan? Adakah murid ini suka memberikan senyuman? Adakah murid ini suka berbual? Adakah murid ini memiliki budi pekerti yang baik? Adakah murid ini berminat terhadap aktivti berkumpulan? 6. Adakah murid ini mempunyai rasa empati terhadap TIDAK

24

orang lain? 7. 8. Adakah murid ini suka bergaul? Bolehkah murid ini berkongsi alatan belajar dan permainan dengan rakan? 9. 10. Adakah murid ini pandai berdikari? Adakah murid ini memiliki nilai kendiri yang tinggi?

Catatan (jika ada): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

B. TINGKAH LAKU MURID Sila berikan jawapan anda mengenai tingkah laku murid di atas. BIL SOALAN RESPON YA 1. 2. 3. 4. Adakah murid ini sentiasa menjaga kebersihan diri? Adakah murid ini patuh kepada arahan? Adakah murid ini bersopan-santun? Adakah murid ini menghormati dan menghargai rakan, ibu bapa dan gurunya? 5. 6. 7. Adakah murid ini suka berkerjasama? Adakah murid ini jujur dan ikhlas? Adakah murid ini mengamalkan sikap berjimat cermat? 8. 9. Adakah murid ini seorang yang adil? Adakah murid ini seorang yang bertanggungjawab? TIDAK

25

10.

Adakah murid ini memberi sepenuh tumpuan dan minat dalam pelajaran?

Catatan (jika ada): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________

3.2.1 Instrument Tingkah Laku Instrumen komponen tingkah laku NAMA MURID KELAS KELAS Bil. Perlakuan : ............................................................................. : ............................................................................. Respon Ya 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar atau kesat Meludah Cepat marah atau meradang Tidak

26

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Menjerit, menangis atau ketawa tanpa sebab Tidak boleh duduk diam Ingkar atau tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap bersendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil

3.2.3 Instrumen Aspek Kebolehan Pembelajaran Asas Instrument kemahiran pengamatan NAMA MURID KELAS KELAS : ............................................................................. : .............................................................................

Bil. Kemahiran

Penguasaan Ya menguasai Tidak menguasai

1.

Pengamatan pendengaran 1.1 bertindak balas ke arah bunyi

27

1.2 Mengajuk bunyi yang didengar 1.3 Mengikut arahan mudah 1.4 Menunjuk arah bunyi yang didengar 1.5 Menamakan bunyi yang didengar 2. Pengamatan penglihatan 2.1 Mendiskriminasikan benda/ objek

(saiz/bentuk/warna) 2.2 Mengorientasikan kedudukan (sama/ tidak sama) 2.3 Mengingat kembali (3 benda maujud) 3. Kemahiran lisan 3.1 menceritakan perihal diri (nama, jantina) 3.2 Menamakan anggota badan 3.3 menyebut nama ayah dan ibu 3.4 menceritakan tentang hobi / makanan/ permainan 4. bacaan 4.1 menamakan gambar (kenderaan/ lori) 4.2 membunyikan huruf vokal 4.3 membunyikan huruf konsonan 4.4 memadankan huruf vokal dengan gambar 4.5 memadankan huruf konsonan dengan gambar 5 Tulisan 5.1 menyambung titik-titik 5.2 menyalin semula bentuk2 5.3 menyalin semula bentuk huruf Jumlah kecil

28

4.0 Hasil Kajian Kes

Saya telah menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak Dyslexia ketika pengalaman berasaskan sekolah yang lalu. Tujuan pentaksiran adalah untuk menilai kebolehan pelajar dari aspek kebolehan pembelajaran asas serta kemahiran sosial dan tingkah laku pelajar tersebut. Sebelum membina instrumen pentaksiran, saya telah menjalankan ujian diagnostik pengamatan. Tujuan saya menjalankan ujian diagnostik ini adalah untuk mengenalpasti terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini. Saya telah memilih beberapa jenis kemahiran yang terdapat di dalam ujian diagnostik pengamatan iaitu menyebut nama huruf besar dan kecil, menyebut perkataan yang hampr sama, mengeja suku kata yang hampir sama, dan beberapa jenis kemahiran lagi. Setelah melakukan ujian diagnostik, saya mendapati pelajar tidak mempunyai masalah yang teruk dalam kemahiran mendiskriminasi benda yang sama atau hampir sama. Pelajar dyslexia ini juga tidak mempunyai masalah yang banyak bagi kemahiran mengingat kembali pula, pelajar ini dapat menyebut semula gambar-gambar yang telah saya tunjukkan kepadanya. untuk menyalin iaitu melukis semula rajah juga memberangsangkan. Setelah menjalankan ujian diagnostik, saya telah membina beberapa instrument pentaksiran seperti soal selidik, pemerhatian dan hasil kerja murid. Saya juga turut mengkaji rekod lama pelajar ini bagi mengetahu serba sedikit latar belakangnya. Pelajar ini bernama Mohd Amirrul Haizzat Bin Nor Hizam Kamal dan Mohd Ariff bin Musa. Amirul dan Ariff telah dikenalpasti menghadapi masalah Dyslexia oleh doctor. Amirrul tidak mempunyai banyak masalah, beliau juga berkelakuan baik dan pendiam berbanding dengan Ariff pelajar ini kurang menunjukkan kelakuan yang baik dan tidak sebagai pendiam. Ariff boleh dikatakan sebagai pelajar yang aktif dalam kelas beliau selalu mengingkari arahan yang di keluarkan oleh guru. Tidak seperti rakan- rakannya yang lain. Mereka berdua kelihatan seperti kanak- kanak normal yang lain. Keupayaan

29

Saya juga turut melihat hasil kerja Amirrul.

Dia boleh dikategorikan

sebagai pelajar pendidikan khas yang tidak mempunyai masalah dalam kata lain dia sudah beransur pulih dari masalah yang beliau hadapi. Semasa menemubual Puan Sharifah, guru pendidikan khas di situ mengenai kemahiran pengamatan Amirul dan juga kemahiran sosial dan tingkah lakunya. Namun begitu saya telah melihat dan mengenalpasti pemasalahan pelajar yang bernama Ariff beliau mempunyai masalah dalam penyebutan kata-kata dan tidak boleh membezakan objek yang di pegang oleh beliau. Beliau juga sering bertukar dengan benda yang di pegang olehnya. Disamping itu, Amirul tidak mempunyai masalah dalam pengamatan terutamanya pengamatan visual. Dia dapat mendiskriminasi benda yang sama dan juga benda yang ganjil serta tidak dapat mengingat kembali gambar-gambar yang ditunjukkan. Dia mempunyai pengamatan auditori yang agak baik. Menurut Puan Sharifah lagi, Amirrul mampu untuk mengenalpasti jenis-jenis bunyi yang didengar. Bagi pengamatan sensori motor pula, Amirul mempunyai sedikit masalah mengenai tulisannya yang agak buruk berbangding dengan Ariff tulisan beliau tidak boleh dibaca terus oleh guru disebabkan beliau kurang untuk menulis dan sensori motor halus beliau kurang di gunakan. Walaupun tulisan Amirul buruk tetapi masih boleh dibaca oleh guru-guru pendidikan khas disekolah itu. Menurut guru pendidikan khas sekolah itu, Amirul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Dia sangat mudah mesra dengan orang lain. Andaian pertama bahawa Amirul merupakan kanak-kanak yang anti-sosial kerana semasa saya sampai ke kelasnya dia hanya memerhati dari belakang dan hanya diam, semasa proses pembelajaran baru lah saya tahu yang dia sebenarnya peramah dan tidak bermasalah. Dia juga dapat bergaul mesra dengan rakan-rakannya yang lain tanpa sebarang masalah. Menurut Puan Sharifah, Amirrul tidak

mempunyai masalah tingkah laku yang serius tetapi kadangkala ada masa yang dia akan moody dan tidak akan menghiraukan sesiapa pun. Namun Ariff kurang untuk bermesra dengan orang lain walaupun beliau seorang yang boleh dikatakan sebagai hyperaktif. Pada mulanya, saya melihat bahawa Ariff boleh bermesra dengan dan boleh di ajar dan mudah bergaul. Namun andaian saya 30

silap bahawa beliau sukar untuk di jinakkan. Menurut guru sekolah, beliau kurang bersikap moody dan selalunya akan happy bila berada di sekolah. Beliau tidak macam ada apa-apa masalah dan selalunya happy sepanjang saya melakukan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) Saya juga turut menjalankan soal selidik berdasarkan kemahiran pengamatan dan kemahiran sosial dan tingkah laku kanak-kanak Dslexia. Kanak kanak dyslexia ini sebenarnya mempunyai pemikiran sama seperti kanakkanak normal yang lain Cuma mereka mempunyai masalah dalam

mendiskriminasikan huruf yang hampir sama seperti b dan d, selain itu peratusan mendapat dyslexia ini lebih tinggi untuk kanak- kanak lelaki berbanding perempuan. Bagi aspek kemahiran sosial pula, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Amirrul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Antaranya, dia sangat mudah mesra dalam pergaulan namun kurang bijak dalam memulakan pergaulan dimana dia akan diam sahaja jika orang tidak dikenali atau tidak biasa dengannya, jadi kita yang harus memulakan perbualan dan selepas itu dia akan menerima kita. Amirul juga mempunyai sifat penyayang yang mendalam, bersifat manja dan suka mengambil perhatian orang bila dia dikacau oleh rakan sekelas yang lain. Dia tidak mempunyai tingkah laku yang begitu teruk. Amirul tidak mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. Dia juga jarang ponteng sekolah dan tidak pernah tidur di dalam kelas. Berbeza dengan Ariff beliau mudah untuk menggangu rakan sekelas dan sukar untuk bergaul dengan rakan sekelas mereka. Ariff sering kali meletuskan pergaduhan dalam kelas dan sifat beliau kurang bermesra dan penyayang kepada rakan sekelas. Saya juga sempat melakukan pemerhatian terhadap kemahiran sosial dan tingkah laku Amirrul dan Ariff. Berdasarkan pemerhatian, saya mendapati Amirul mudah untuk diajak bergaul. Namun, kita yang harus bijak memulakan pergaulan tersebut. Contohnya, dia akan senyum jika kita menyapanya dan membalas sapaan tersebut. Dari aspek tingkah laku pula, saya mendapati Amirul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius. Dia tidak menganggu rakan-rakan di dalam kelas. Berbeza dengan Ariff yang sukar untuk diajak berbual dan 31

bergaul dengan rakan sekelas yang lain. Ganguan semasa guru mengajar amat suka beliau lakukan dan tingkah laku beliau merupakan tingkah laku yang kurang disenangi oleh rakan sekelas dan guru-guru di sekolah tersebut Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan, kemahiran sosial Amirul selepas melalui pentaksiran yang dijalankan

terhadapnya.

Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk Kaedah yang

menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. digunakan mestilah sesuai dengan pelajar tersebut KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku BIL. ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit, menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17. 18. 19. 20.

Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil

0 0 0 0 0

1 1 1 1 6

JUMLAH KESELURUHAN : _________________________

Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan, kemahiran sosial Ariff selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. mestilah sesuai dengan pelajar tersebut Kaedah yang digunakan

BIL.

Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI YA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit, menangis atau ketawa tanpa sebab

10. 11. 12. 13.

Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu

1 1 1 0

0 0 0 1 33

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil

1 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 6

JUMLAH KESELURUHAN : _________________________

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Kemahiran pembelajaran asas merangkumi proses bagaimana kanak-kanak mengamati atau dalam erti kata lain, proses pengamatan. Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya Children With Learning Disabilities telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera ataupun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. Antara kemahiran yang diuji dalam ujian diagnostik pengamatan ialah:

BIL 1 2 3 4 5

KEMAHIRAN YANG DIUJI Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Orientasi kedudukan

BIL SOALAN 10 10 10 10 10 34

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Turutan Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150

JUMLAH SOALAN

5.0 Rumusan Kajian Kes

Setelah melakukan pelbagai pentaksiran dan ujian terhadap pelajar yang bernama Mohd Amirrul Haizzat dan Mohd Ariff bin Musa ini saya dapat rumuskan bahawa pentaksiran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan khas. Dengan cara ini kita dapat mengenal pasti tahap kebolehan pelajar- pelajar kita samada kebolehan atau kelemahan yang dihadapi oleh beliau. Selepas menjalankan beberapa instrument penilaian barulah kita akan mendapat hasilnya. Contohnya Amirul merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah dyslexia. Seperti mana yang kita tahu kanak- kanak yang mempunyai masalah ini sukar untuk memahami petikan, membezakan huruf yang hampir sama, mempunyai masalah dalam mengira dan pelbagai lagi. Oleh itu untuk mengetahui tahap pelajar kita, jadi pentaksiran dijalankan dengan mengunakan beberapa pendekatan dan instrument. Saya dapat rumuskan bahawa Amirrul tidak mempunyai banyak masalah, dari ketigatiga aspek yang dinilai , semuanya memberikan respon yang baik dan hanya sedikit 35

masalah yang kecil yang boleh diperhalusi lagi. Contohnya, Amirul hanya mempunyai masalah dalam penulisan. Beliau sudah dapat mengenal pasti semua huruf tanpa bantuan guru. Masalah mengecam huruf yang hampir sama sudah tidak menjadi masalah kepadanya sekarang. Contohnya Ariff dalam pembelajaran telah sukar untuk mengenal hasil huruf-huruf dan sering kali bertukar huruf dan tidak dalam masalah mengira. Ariff semasa penilaian yang dilakukan oleh saya beliau kurang memberi kerjasama yang baik kepada saya dan saya mempunyai banyak masalah dalam menilai beliau dan komitmen yang diberikan kepada saya amat tidak memuaskan. Pada pemerhatian saya, sikap Ariff ini perlu diperhalusi lagi dan dibaik pulih agar beliau mudah untuk bergaul dengan rakan sekelas dan masyarakat. Dari segi tingkah laku dan sosial, ia mengambarkan amirul adalah seorang pelajar yang baik dan peramah walaupun pada mulanya agak pendiam dan hanya memerhati dari hujung kelas. Jadi disini kita harus menekankan aspek memulakan pergaulan kepada beliau. Komunikasi antara rakan juga tidak menjadi masalah kepada beliau kerana dari hasil pemerhatian beliau sdikit pun tiada masalah dalam pergaulan begitu juga dengan kerja berkumpulan. Berbanding dengan Ariff beliau kurang peramah terhadap rakan sekelas dan sering kali membuat bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Beliau yang kurang untuk berkomunikasi dengan rakan lain telah mendatangkan masalah apabila kerja berkumpulan telah dijalankan Dari segi kemahiran asas pula. Amirull tidak mempunyai masalah untuk menyelesaikan beberapa tugasan untuk kemahiran asas yang telah diberikan, beliau boleh mengira, membaca, dan juga menulis, Cuma disini beliau perlu dibaiki dan diberiakan penekan kepada penulisan beliau. Guru perlu menjalankan aktiviti motor halus dengan lebih kerap dan sentiasa mengawasi penulisan beliau. Manakala Ariff pula merupakan pelajar yang tidak boleh membaca dan tahap menulis yang rendah. Namun dalam proses mengira beliau boleh melakukan dengan baik tetapi guru perlu melakukan aktiviti penulisan dan pembacaan bagi memberikan beliau kurang was-was dalam aktiviti tersebut. Penekanan kepada aktiviti motor halus perlu dalam aktiviti menulis dan pengenalan kepada huruf-huruf kepada pelajar.

36

Kesimpulannya, saya amat berpuas hati dengan hasil kajian yang dijalankan pada kali ini, kerana dengan adanya pentaksiran ini membuatkan kita lebih mengenali dan memerhatikan pelajar kita dengan lebih dengan lebih terperinci dan kita akan temui jaaln penyelsaian terhadap semua perkara yang berlaku serta tidak akan terlepas pandang kepada keperluan pelajar-pelajar kita.

37

6.0 Refleksi

Pertama sekali saya panjatkan rasa kesyukuran pada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus panjang ini pada masa yang ditetapkan. Walaupun hasilnya tidak seberapa, tetapi saya berasa sangat bangga kerana dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Setelah hampir lapan minggu proses menghasilkan kerja kursus yang diberi, maka inilah yang dapat saya hasilkan dalam tugasan kerja kursus panjang bagi mata pelajaran Pentaksiran dalam Pendidikan Khas. Banyak input yang berguna dan bermanfaat dapat diperoleh untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Pada hari pertama saya menerima tugasan ini, saya menghadapi masalah untuk memahami kehendak soalan tetapi setelah diberi penerangan oleh pensyarah pembimbing iaitu Puan Zainab, saya mulai faham perkara yang dikehendaki oleh soalan. Pemerolehan saya dalam mendapat maklumat telah menyebabkan saya kurang senang hati untuk melakukan perkerjaan lain tetapi dengan kemudahan yang diberikan dan penerangan yang diberikan oleh pensyarah pembimbing telah menjadikan saya lebih berani dalam melakukan kerja kursus ini. Penhantaran kerja kursus ini saya telah berusaha untuk menjadikan kerja kursus ini dihantar pada masa yang telah di tetapkan. Kesempitan masa dan kerja juga turut menjadikan saya kecelaruan emosi dalam menyiapkan tugasan ini. Dari segi pemerolehan ilmu, sedikit sebanyak saya dapat memahami tentang tingkah laku kanak- kanak berkeperluan khas, ciri- ciri yang terdapat pada mereka, masalah pembelajaran asas serta kemahiran sosial mereka. Saya juga dapat mengetahui cara- cara untuk memodifikasikan tingkah laku dan pembelajaran asas kanak- kanak bermasalah pembelajaran. Pengalaman selama seminggu berada di sekolah bersama kanak- kanak khas sedikit sebanyak mengajar saya kehidupan mereka . Saya juga dapat mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah bagi memastikan kehidupan kanak- kanak khas terbela. Tujuan saya menyiapkan tugasan ini bukanlah semata-mata untuk melengkapkan jam kredit, malah adalah untuk mendalami subjek Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas serta sebagai persediaan untuk menjadi pendidik pada masa akan datang. Rakan38

rakan seperjuangan banyak membantu saya dalam proses menyelesaikan tugasan ini. Mereka tidak lokek untuk berkongsi ilmu yang dimiliki serta turut sama memberi buah fikiran masing-masing. Saya menerima semua pendapat yang diutarakan dengan hati yang terbuka Kesulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan, mengajar saya agar bersabar dengan segala masalah yang timbul. Walau bagaimanapun, itu semua tidak mematahkan semangat saya malah ia mengajar erti kesabaran agar kerja yang dihasilkan ini diterima. Melalui tugasan ini saya berpegang pada prinsip berakit ke hulu, berenang- renang kemudian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan berasa bangga kerana dapat mendalami topik ini.

39

7.0

BIBLIOGRAFI

(a) Buku Jamila K. A. Mohamad (2005), Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa, PTS Professional Publishing Sdn. Bhd K. A. Rhaziyah (2005), Menjadi Guru Pendidikan Khas, PTS Professional Sdn. Bhd Levan Lim, Marilyn Mayling Quah (2004), Educating Learners with Diverse Abilities, Mc Graw Hill Education, National Institute of Education Nanyang Technological University, Singapore Ronald L. Taylor (1989), Assessment of Exceptional Students Education, Prentice Hall, Florida Atlantic University (b) Internet       http://ms.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Down http://www.sabah.org.my/bm/nasihat/artikel_kesihatan/sindrom_do wn.htm http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/kanak_content.jsp?lang= kanak&sub=0&bhs=may&storyid=1154954018982 http://www.phkks.org/bm/info_syndown.html http://downsyndromesarawak.blogspot.com/ http://www.scribd.com/suggested_users?from=download&next_url= http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument_downloads%2F1 2730767%3Fextension%3Dppt%26skip_interstitial%3Dtrue http://www.spe-ed.net/ld-bp.php http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/psikologi-perkembangankanak-kanak.htm

 

40