Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

(15 Markah)

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.
1. Antara berikut, yang manakah pernyataan yang betul berkaitan definisi reka bentuk dan
teknologi?

A. Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semulajadi


untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem
B. Memberi manfaat dan kebaikan kepada pengguna dan kehidupan semakin maju
C. Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan
mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik
D. Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dan memberi impak kepada
kehidupan

2. Antara berikut yang manakah bidang reka bentuk konkrit

I. Peralatan III. Persenjataan


II. Sistem pengairan IV. Pengiklanan

A. I dan II C. I dan III


B. II dan III D. II dan IV

3. Apakah yang dimaksudkan dengan tempoh masa dalam pengurusan projek?

A. Suatu tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek


B. Suatu tempoh antara proses mengenalpasti masalah sehingga membuat lakaran idea
C. Suatu tempoh bagi membuat pembinaan projek
D. Suatu tempoh bagi menguji projek yang telah siap dihasilkan

4. Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.

Rajah 5
Berapakah nilai arus X?
A 0.5 A C 1.5 A
B 1.25 A D 2.25 A

1
5. Rajah 2 menunjukkan kedudukan litar bagi sebuah cerek elektrik.

Rajah 2
Mengapakah kedudukan litar bagi peralatan elektrik tersebut diletakkan dalam satu
ruang khas?
A Menambahkan nilai estetika
B Memudahkan penyimpanan
C Melindungi keselamatan
D Menyorok kecacatan

6. Rajah 3 menunjukkan lakaran sebuah objek.

Rajah 3
Apakah nama lakaran itu?
A. Lakaran isometrik
B. Lakaran oblik kavalier
C. Lakaran perspektif dua titik
D. Lakaran perspektif satu titik

7. Berdasarkan pernyataan berikut,


Melalui lakaran pereka dapat menunjukkan
imej secara terus dengan lebih mudah kepada
pelanggan untuk pertimbangan dan persetujuan

apakah peranan lakaran dalam reka bentuk pernyataan di atas?

A. Asas komposisi untuk ilustrasi


B. Eksplorasi visual perkembangan idea
C. Mempercepatkan pembangunan konsep
D. Medium komunikasi antara pereka dengan pelanggan berdasarkan

2
8. Pernyataan di bawah ini adalah tentang fasa dalam penyelesaian masalah inventif. Apakah
fasa tersebut?

Dua kaedah penyelesaian


diperkenalkan untuk menyelesaikan
masalah inventif

A. Fasa analisis punca masalah


B. Fasa model masalah
C. Fasa kaedah penyelesaian
D. Model penyelesaian

9. Apakah maksud masalah bukan inventif?


A. Proses penyelesaian masalah biasa dalam kehidupan
B. Masalah yang sukar untuk diselesaikan
C. Penyelesaian masalah menggunakan pemikiran kritis
D. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah

10. Rajah di bawah ini menunjukkan garisan-garisan interaksi. Garisan yang manakah
bermaksud berguna tapi tidak mencukupi?

A
B
C
D

11. Maklumat di bawah ini ialah penerangan konsep bagi satu prinsip inventif kaedah
pemisahan masa.

 Memecahkan satu objek kepada


bahagian kecil yang boleh bergerak.
 Mengubah sesuatu bahagian objek
daripada tidak bergerak kepada
bahagian yang bergerak, dan
sebaliknya

Berdasarkan penerangan di atas, apakah prinsip inventif tersebut?

A. kedinamikan
B. tindakan awal
C. tidak berkala
D. tindakan keterlaluan

3
12. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pembuatan produk?

A. Proses menghasilkan sesuatu produk lebih mudah


B. Produk yang dihasilkan menggunakan teknologi yang canggih
C. Merupakan kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau
mesin.
D. Produk yang dihasilkan menggunakan mesin sepenuhnya.

13. Untuk membuat acuan, bahan yang tidak boleh digunakan ialah...

A. Botol
B. Tanah liat
C. Kulit kerang
D. Gam

14. Alatan yang boleh digunakan untuk membuat model 3D menerusi kaedah moden ialah…

A. Epoxy resin
B. Plaster of paris
C. Pen berdakwat kekal
D. Pencetak 3D

15. Pernyataan berikut adalah benar tentang teknik tuangan panas kecuali?

A. Menggunakan haba untuk mencairkan bahan


B. Bahan tidak semestinya perlu dileburkan sebelum dituang ke dalam acuan
C. Bahan yang dileburkan akan dimasukkan kedalam acuan.
D. Bahan-bahan yang boleh dilebur adalah seperti logam, timah, kaca, besi, keluli dan
plastik

4
5
BAHAGIAN B
(30 Markah)

Jawab semua soalan di ruang jawapan yang disediakan.

1. Padankan kriteria reka bentuk dengan huraian yang tepat dengan menulis A, B dan C
pada ruang yang disediakan.

A Mempunyai unsur estetika dan tidak meniru produk sedia ada


B Memperbaiki fungsi produk sedia ada
C Mencirikan keselesaan sesuatu produk

Ergonomik

Kreativiti

Keaslian

[3 markah]

2. Rajah berikut menunjukkan jenis garisan yang terdapat dalam elemen reka bentuk

A B C

Menunjukkan pergerakan arah


Menunjukkan keseimbangan
Menunjukan perhubungan
Pertahanan Pendidikan Kesihatan Pembuatan
KETERANGAN PRINSIP INVENSI & INOVASI BIDANG KERJAYA
Inovasi dan invensi berkaitan peranti, peralatan mengukur
tahap kesihatan, tekanan darah dan ubat-ubatan

Inovasi dan invensi dalam bidang persenjataan, komunikasi


dan pengawasan

Penggunaan bahan terkini bagi menggantikan bahan lama


yang kurang cekap dan memenuhi cita rasa pengguna

6
[3 markah]

4. Tandakan (√) pada tiga kriteria yang betul dalam pembentukan kumpulan yang berkesan.

Bilangan ahli pasukan yang tidak terlalu besar


Kepelbagaian ahli dalam pasukan
Pemilihan ahli berdasarkan keputusan peperiksaan
Sistem ganjaran perlu diberikan
Memberi latihan yang berterusan

[3 markah]

5. Tandakan ( √ ) elemen elektrik yang betul dan ( × ) yang salah pada petak yang disediakan.

Sumber

Beban

Alur Keluar

Medium

[3 markah]

6. Berikut ialah alatan dan bahan cantuman mock-up.

A Hot glue gun

7
B Super Glue

C Benang dan jarum

Padankan alatan dan bahan cantuman mock-up dengan kegunaannya dengan menulis
A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan.

Mencantumkan mock-up yang menggunakan bahan fabrik

Merekat bahan seperti plastik, mounting board dan kadbod

Mencantum bahan berunsurkan kayu

[3 markah]

7. Tandakan (√) bagi peranan lakaran sebelum pembinaan projek yang betul dan (X) bagi
jawapan yang salah pada petak yang disediakan.

Menjana idea untuk meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka

Merupakan suatu kaedah yang cepat untuk menunjukkan kombinasi komponen


dalam ilustrasi awal sesuatu reka bentuk

Memaparkan imej 3D bagi memudahkan pereka untuk menggambarkan bentuk


lakaran awal [3 markah]

8. Tandakan () pada pernyataan yang benar tentang kelebihan sistem fertigrasi dan (X)
bagi jawapan yang salah pada petak yang disediakan.

Pemberian nutrien lengkap yang boleh dikawal mengikut kehendak


tanaman berdasarkan jenis dan peringkat pertumbuhannya

Modal permulaan yang rendah dan menjimatkan kos

Kualiti hasil yang lebih baik

[3 markah]

9. Berikut adalah komponen Mekanikal.

A Gelongsor

B Tali sawat
8

C Galas bebola
Padankan pernyataan berikut dengan komponen mekanikal yang betul dengan menulis
A, B, atau C pada ruang yang disediakan.

Digunakan dalam industri seperti pemesinan, conveyor dan motosikal berkuasa


besar

Digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar

Mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen

[3markah]

10. Tandakan () bagi pernyataan yang betul tentang teknik tuangan.

Tuangan terdiri daripada dua teknik iaitu tuangan panas dan tuangan sejuk

Tuangan panas menggunakan haba untuk mencairkan bahan

Bahan untuk teknik tuangan panas adalah seperti Plaster Of Paris (POP),
tanah liat dan epoxy

[3 markah]

BAHAGIAN C
(10 Markah)
Jawab semua soalan pada ruang jawapan yang disediakan.

9
1.Rajah dibawah menunujukkan satu produk kepunyaan En Simon. Didapati produk tersebut
mempunyai masalah dengan kestabilan. Anda diminta untuk membantu En Simon untuk
mengenalpasti masalah yang terjadi dan seterusnya membantu En Simon dalam
menyelesaikan masalah beliau berdasarkan soalan yang diajukan di bawah.

Berdasarkan situasi di atas,


i)Apakah yang dimaksudkan dengan masalah inventif?

_______________________________________________________________________
[1 markah]
ii)Berikan dua tujuan analisis fungsi

a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
[2 markah]
iii)Lakarkan satu model fungsi rak kasut berpandukan situasi di atas dengan menggunakan
garisan interaksi

[7 markah]

10

Anda mungkin juga menyukai