Anda di halaman 1dari 21

NAMA SEKOLAH : SK KG MAJU JAYA

ALAMAT SEKOLAH :

NAMA GURU :
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU 1-3 MINGGU TRANSISISI

MINGGU: 4-5 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
KANDUNGA TAFSIRA
PENGUASAAN
N N
1 Menyatakan semua deria yang
1.1 Kemahiran Murid boleh: Guru menjalankan
terlibat untuk membuat
Proses aktiviti yang boleh
1.1.1 Memerhati pemerhatian tentang fenomena
Sains membawa kepada
yang berlaku.
penerapan dan
pentaksiran
2 Memerihalkan penggunaan semua
kemahiran
deria yang terlibat untuk membuat
memerhati.
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang


terlibat untuk
membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.
4 (i) Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang
berlaku.
(ii) Menggunakan alat yang sesuai
jika perlu untuk membantu
pemerhatian.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGA TAFSIRA
PENGUASAA
N N
N

5 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGA TAHAP
TAFSIRA
N PENGUASAA
N
N

Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat Guru menjalankan


yang diperoleh. aktiviti yang boleh
1.1.2 Berkomunikasi membawa
kepada
2 Merekod maklumat atau idea penerapan
dalam sebarang bentuk. kemahiran
berkomunikasi.

3 Merekodkan maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat
atau idea tersebut secara
sistematik.

Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
5 sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara
sistematik.

Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
6 sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik, kreatif dan
inovatif serta boleh memberi
maklum balas.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 6-7 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGA TAHAP
TAFSIRAN
N PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat


Manipulatif bahan sains dan spesimen pentaksiran semasa
1.2.1 Menggunakan dan yang diperlukan bagi suatu murid menjalankan
mengendalikan peralatan aktiviti. aktivti pembelajaran.
dan bahan sains dengan
betul.
2 Memerihalkan penggunaan
Mengendalikan spesimen peralatan, bahan sains dan
1.2.2 spesimen yang diperlukan
dengan betul dan cermat.
bagi suatu aktiviti dengan
1.2.3 Melakar spesimen, kaedah yang betul.
peralatan dan bahan sains
dengan betul.
3 Mengendalikan peralatan,
1.2.4 Membersihkan peralatan bahan sains dan spesimen
sains dengan cara yang yang diperlukan bagi suatu
betul. aktiviti dengan kaedah yang
betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul
dan selamat.

4 Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan,
bahan sains dan spesimen
yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


KUMPULAN A- 02.05.2022 (Isnin)- 05.05.2022 (Khamis)
KUMPULAN B- 03.05.2022 (Selasa)- 06.05.2022 (Jumaat)
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 8 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT : 2. PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
KANDUNGA TAFSIRAN
PENGUASAAN
N

2.1 Peraturan Murid boleh: Menyatakan salah satu peraturan bilik Guru boleh membuat
Bilik 1 sains. pentaksiran
Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan
bilik sains melalui
Menyatakan lebih daripada satu pemerhatian semasa
2 peraturan bilik sains. murid menjalankan
aktivti pembelajaran.

3 Mengaplikasi salah satu peraturan


bilik sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu


4 peraturan bilik sains

5 Memberi sebab peraturan bilik


sains perlu dipatuhi.

Menjadi dalam sains. contoh


6 mematuhi kepada peraturan rakan bilik
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 9-11 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh Guru membawa murid ke luar
benda bukan benda kelas untuk melihat kawasan
hidup hidup dan benda bukan sekitar sekolah dan mengecam
3.1. Membanding dan
hidup. benda- benda yang di temui
1 membezakan benda mereka.
hidup dan benda bukan
hidup berdasarkan ciri- 2 Membanding beza benda Murid berbincang sehingga
ciri berikut: hidup dan benda bukan membuat kesimpulan
(i) bernafas; hidup. bahawa manusia, haiwan dan
(ii) memerlukan tumbuhan adalah benda hidup.
air 3 Memerihalkan keperluan
dan makanan; asas benda hidup bagi Nota :
(iii) bergerak; manusia, haiwan dan Terdapat benda bukan hidup
(iv) membesar; dan tumbuhan. yang mempunyai ciri benda
hidup.
(v) membiak.
Contoh:
3.1. 4 Membuat urutan contoh-
Membuat urutan (i) objek yang
2 contoh benda hidup yang
bergerak seperti kipas
contoh- contoh benda diberikan berdasarkan dan kereta; dan
hidup mengikut saiz. saiz. (ii) objek yang
membesar seperti
5 Menaakul mengapa belon yang ditiup.
makanan, air, udara dan
tempat perlindungan
adalah penting kepada
manusia dan haiwan.
CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
(KUMPULAN A: 03.06.2022 - 11.06.2022, KUMPULAN B: 04.06.2022 - 12.06.2022)
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 12 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh Guru membawa murid ke luar
benda bukan benda kelas untuk melihat kawasan
hidup hidup dan benda bukan sekitar sekolah dan mengecam
3.1. Membanding dan
hidup. benda- benda yang di temui
1 membezakan benda mereka.
hidup dan benda bukan
hidup berdasarkan ciri- 2 Membanding beza benda Murid berbincang sehingga
ciri berikut: hidup dan benda bukan membuat kesimpulan
(vi) bernafas; hidup. bahawa manusia, haiwan dan
(vii) memerlukan tumbuhan adalah benda hidup.
air 3 Memerihalkan keperluan
dan makanan; asas benda hidup bagi Nota :
(viii) bergerak; manusia, haiwan dan Terdapat benda bukan hidup
(ix) membesar; dan tumbuhan. yang mempunyai ciri benda
hidup.
(x) membiak.
Contoh:
3.1. 4 Membuat urutan contoh-
Membuat urutan (iii) objek yang
2 contoh benda hidup yang
bergerak seperti kipas
contoh- contoh benda diberikan berdasarkan dan kereta; dan
hidup mengikut saiz. saiz. (iv) objek yang
membesar seperti
5 Menaakul mengapa belon yang ditiup.
makanan, air, udara dan
tempat perlindungan
adalah penting kepada
manusia dan haiwan.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 13-14 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN TP
TAFSIRAN

3.2 Keperluan asas Murid boleh: 6 Berkomunikasi Murid menyusun contoh


benda hidup benda hidup dari yang
untuk menunjukkan bersaiz kecil hingga ke
3.2.1 Menyatakan keperluan asas benda
manusia, haiwan dan saiz besar seperti gajah
hidup iaitu makanan, air dan udara.
tumbuhan mempunyai cara dan kuman, dan
Memerihalkan manusia, yang berlainan untuk berkomunikasi tentang
3.2.2 haiwan dan tumbuhan memerlukan mendapatkan makanan, air susunan yang dibuat.
makanan, air dan udara dalam cara dan udara.
yang berlainan.
3.2.3 Memerihalkan manusia dan haiwan,
juga memerlukan tempat
perlindungan.
3.2.4 Menaakul kepentingan
makanan, air, udara dan tempat
perlindungan kepada manusia dan
haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang


ciri dan keperluan asas benda
hidup melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 15-16 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 4. MANUSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGA TAHAP
TAFSIRAN
N PENGUASAAN

4.1 Deria manusia Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid
manusia. tentang fungsi setiap
4.1.1 Mengenal pasti bahagian bahagian tubuh.
tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria yang 2 Menghubungkait bahagian Menyentuh
berkenaan. tubuh manusia dengan deria
yang berkenaan. untuk membezakan
4.1.2 Mengelaskan objek mengikut keadaan permukaan,
ciri yang dikenalpasti. melihat untuk membezakan
3 Memerihalkan ciri objek
4.1.3 Menggunakan deria untuk menggunakan pelbagai deria warna, menghidu untuk
mengenal pasti objek melalui mengesan bau yang
penyiasatan. mungkin mendatangkan
4.1.4 4 Mengelaskan objek yang bahaya seperti bau asap
Menjelas dengan contoh, kebakaran.
penggunaan deria lain diberikan mengikut ciri yang
sebagai ganti sekiranya satu dipilih
Murid menjalankan aktiviti
deria tidak dapat berfungsi. untuk mengenal pasti objek
5 Mengenalpasti objek yang contoh, objek yang
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian diberikan sekiranya salah terdapat dalam kotak
tentang deria manusia satu deria tidak dapat hitam.
melalui lakaran, TMK, berfungsi
penulisan atau lisan. Alat yang boleh membantu
organ deria yang tidak
6 Berkomunikasi tentang alat boleh berfungsi dengan
yang boleh membantu organ baik seperti cermin mata
deria yang tidak boleh dan alat bantuan
berfungsi dengan baik pendengaran.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 17-18 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 5. HAIWAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGA TAHAP
TAFSIRAN
N PENGUSAAN

5.1 Bahagian tubuh Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti bahagian
haiwan. tubuh haiwan seperti:
5.1.1 Mengenal pasti bahagian i) arnab;
tubuh haiwan seperti paruh, Memerihalkan bahagian ii) buaya;
sisik, sirip, berbulu halus, 2
tubuh bagi haiwan. iii) katak ;
berbulu pelepah, tanduk, iv) ikan;
sumbu, sesungut, kulit 3 Menghubungkaitkan
v) siput;
keras, cangkerang, sayap, kepentingan bahagian
vi) itik
kepak, kepala, badan, ekor tubuh haiwan kepada
vii) lalat;
dan kaki selaput renang. haiwan berkenaan.
viii) badak
5.1.2
Menghubungkaitkan Menjelaskan melalui contoh sumbu
4
bahagian tubuh bahagian yang terdapat pada ;dan
haiwan tubuh haiwan yang ix) cacing
dan dinyatakan. .
5.1.3
kepentingannya
kepada 5 Mengitlak bahawa terdapat Murid menggunakan satu contoh
haiwan. haiwan yang berbeza tetapi haiwan dan mengenalpasti
5.1.4 mempunyai bahagian tubuh bahagian tubuh haiwan tersebut.
Menjelaskan melalui contoh yang serupa.
bahagian yang terdapat
pada tubuh haiwan. Guru menjalankan
6 Berkomunikasi tentang perbincangan untuk
5.1.5 Mengitlak bahawa terdapat peranan manusia dalam mencungkil idea murid langkah
haiwan yang berlainan mencegah haiwan yang diambil oleh manusia bagi
mempunyai bahagian tubuh dizalimi hingga memastikan haiwan tidak dizalimi
yang serupa. mengakibatkan dan kesan kecederaan pada
kecederaan pada haiwan tersebut.
Menjelaskan pemerhatian bahagian tubuh haiwan.
tentang bahagian tubuh
haiwan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 19-21 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 6. TUMBUHAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
6.1 Bahagian Menyatakan bahagian pada Murid diberi/ditunjukkan
tumbuhan 1 tumbuhan sebenar untuk
6.1.1 Membanding dan membezakan tumbuhan.
bahagian pada tumbuhan iaitu: menjalankan aktiviti.
(i) daun: jenis urat daun;
2 Mengenal pasti bahagian yang Murid memberi contoh
(ii) bunga: berbunga, tidak terdapat pada satu tumbuhan
berbunga; tumbuhan berbunga dan
sebenar yang dipilih. tumbuhan tidak berbunga
(iii) batang: berkayu, tidak
berkayu; dan seperti pokok bunga raya,
Menyatakan kepentingan cendawan, paku pakis dan
(iv) akar: akar tunjang, akar
bahagian tumbuhan kepada pokok orkid.
serabut. 3
tumbuhan
Murid boleh menjalankan
Menghubungkaitkan bahagian
6.1.2 aktiviti
tumbuhan iaitu daun, bunga, Mengelaskan tumbuhan
batang dan akar serta 4 berdasarkan ciri yang dipilih.
pengelasan berdasarkan ciri
kepentingannya kepada
Mengitlak bahawa terdapat yang dipelajari iaitu jenis urat
tumbuhan. 5
tumbuhan yang berlainan daun, mempunyai bunga, jenis
mempunyai ciri yang sama batang atau jenis akar.
6.1.3 Mengitlak bahawa ada tumbuhan
yang berlainan mempunyai
Murid boleh menggunakan
bahagian yang serupa. Berkomunikasi untuk menunjukkan contoh seperti lalang dan
6 perbezaan antara dua tumbuhan pokok keembong untuk
Menjelaskan pemerhatian yang berlainan jenis dari aspek jenis menunjukkan perbezaan.
6.1.4 tentang bahagian tumbuhan urat daun, berbunga atau tidak
melalui lakaran, TMK, penulisan berbunga, jenis batang dan jenis
atau lisan. akar.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 22-23 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP
KANDUNGAN TAFSIRAN
Murid boleh:
7.1 Magnet Memberi contoh objek atau alat yang Murid digalakkan membawa
7.1.1 Memberi contoh kegunaan 1 menggunakan magnet. pelbagai alat yang
magnet dalam kehidupan. menggunakan magnet seperti
kotak pensel bermagnet,
7.1.2 Mengenal pasti bentuk magnet 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet hiasan di peti sejuk
seperti magnet bar, silinder, magnet. dan permainan.
ladam, bentuk U, butang dan
cincin. Murid menjalankan
7.1.3 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai penyiasatan dengan
3
Mengitlak tindakan magnet ke objek. Mendekatkan magnet dengan
atas pelbagai objek dengan objek dan memerhati sama
7.1.4 menjalankan aktiviti. Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan ada menarik objek atau tidak
4 tolakan antara kutub-kutub magnet. menarik objek.
Membuat kesimpulan tentang
daya tarikan dan tolakan antara Murid menjalankan
kutub-kutub magnet dengan Membuat kesimpulan kekuatan suatu magnet penyiasatan yang adil
7.1.5 menjalankan penyiasatan. berdasarkan penyiasatan yang dibuat. menggunakan magnet untuk
5
menguji kekuatan magnet dari
Menentukan kekuatan aspek jarak dan bilangan klip
magnet ke atas objek dengan kertas yang boleh ditarik
menjalankan penyiasatan. dengan memalarkan bentuk
7.1.6 dan saiz magnet.
Mereka bentuk permainan atau alat
Menjelaskan pemerhatian 6
berdasarkan penggunaan magnet.
tentang magnet melalui
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.
CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023
(KUMPULAN A: 02.09.2022 - 10.09.2022, KUMPULAN B: 03.09.2022 - 11.09.2022)

MINGGU : 24-26 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET


RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP
TAFSIRAN
Murid boleh:
7.1 Magnet Memberi contoh objek atau alat yang Murid digalakkan membawa
7.1.1 Memberi contoh kegunaan 1 menggunakan magnet. pelbagai alat yang
magnet dalam kehidupan. menggunakan

7.1.2 Mengenal pasti bentuk magnet 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet seperti kotak pensel
seperti magnet bar, silinder, magnet. bermagnet, magnet hiasan di
ladam, bentuk U, butang dan peti sejuk dan permainan.
cincin.
7.1.3 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai Murid
3
Mengitlak tindakan magnet ke objek.
atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan
7.1.4 menjalankan aktiviti. Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan dengan
4 tolakan antara kutub-kutub magnet. mendekatkan
Membuat kesimpulan tentang
daya tarikan dan tolakan antara magnet dengan objek dan
kutub-kutub magnet dengan Membuat kesimpulan kekuatan memerhati sama ada menarik
7.1.5 menjalankan penyiasatan. suatu magnet berdasarkan penyiasatan yang
5 objek atau tidak menarik
dibuat. objek.
Menentukan kekuatan
magnet ke atas objek dengan Murid
menjalankan penyiasatan.
7.1.6 menjalankan penyiasatan yang
Menjelaskan pemerhatian Mereka bentuk permainan atau alat adil menggunakan magnet
tentang magnet melalui 6 berdasarkan untuk menguji kekuatan
lakaran, TMK, penulisan atau penggunaan magnet. magnet dari aspek jarak dan
lisan.
bilangan klip kertas yang boleh
ditarik dengan memalarkan
bentuk dan saiz magnet.

MINGGU : 27-30 TEMA: SAINS BAHAN UNIT : 8. PENYERAPAN


RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGA PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
N PENGUASAA
N

8.1 Keupayaan bahan Murid boleh: 1 Menyatakan objek yang Murid menjalankan aktiviti
menyerap air boleh menyerap dan mengelaskan objek yang
Mengenal pasti objek tidak boleh menyerap menyerap air dan tidak
yang boleh menyerap air. menyerap air.
air dan tidak boleh Contoh objek;
8.1. menyerap air dengan 2 Menyenaraikan (i) sapu tangan;
1 menjalankan kepentingan kebolehan (ii) kertas tisu;
penyiasatan. bahan yang boleh (iii) klip kertas;
menyerap air dan tidak (iv) guli;
Mengelas objek yang menyerap air dalam (v) penutup botol;
8.1. boleh menyerap air dan kehidupan. (vi) kertas; dan
2 tidak boleh menyerap (vii)mop.
air. 3 Mengelas objek yang
boleh menyerap air dan Murid boleh menentukan
Memerihalkan tidak boleh menyerap keupayaan objek menyerap air
keupayaan objek air. berdasarkan jenis bahan
menyerap air dengan mengumpulkan
8.1. berdasarkan jenis bahan 4 Menaakul kepentingan isipadu air yang telah diserap
3 dengan menjalankan bahan yang tidak oleh objek. Saiz objek yang
penyiasatan. menyerap air dalam digunakan hendaklah di
kehidupan. malarkan.
Menyatakan
kepentingan objek yang
boleh menyerap air dan
8.1. tidak boleh menyerap air
4 dalam kehidupan.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGA STANDARD CATATA
PEMBELAJARAN TAHAP N
N TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mereka cipta objek 5 Membuat urutan Nota: Span diperbuat daripada


8.1. berdasarkan kebolehan keupayaan objek plastik dimana plastik tidak
5 menyerap air. menyerap air menyerap air.
berdasarkan jenis
Menjelaskan pemerhatian bahan.
tentang keupayaan
bahan menyerap air
8.1.
melalui lakaran,
6
penulisan, TMK atau
lisan.
6 Menyelesaikan
masalah dengan
mengaplikasikan
pengetahuan tentang
keupayaan objek
menyerap air.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 31-33 TEMA : BUMI DAN ANGKASA UNIT : 9. BUMI


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGA PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
N PENGUASAA
N
9.1 Bentuk muka Murid boleh:
Menyatakan bentuk
Bumi 1 Murid berbincang tentang
9.1. muka bumi.
Menyatakan bentuk bentuk muka bumi dengan
1 muka Bumi seperti memerhati model muka bumi
gunung, pantai, bukit,
lembah, sungai, kolam, 2 Memberi contoh Murid mencampurkan air pada
tasik dan laut. jenis tanah. contoh tanah, menggoncang
dan membiarkan seketika
untuk melihat kandungan
9.2 Tanah Murid boleh: 3 Mengenalpasti tanah seperti ranting kayu,
kandungan bagi satu daun, batu, pasir dan haiwan
9.2. Menyatakan jenis tanah jenis tanah kecil.
1 seperti tanah kebun, berdasarkan
tanah liat dan pasir. pemerhatian. Murid membuat banding beza
Membanding beza tentang kandungan tanah yang
Membanding 4 kandungan tanah bagi diambil dari sekurang-kurang
9.2. nya dua tempat yang berbeza
2 contoh tanah yang
beza kandungan tanah diberikan. seperti tanah kebun dan pasir
bagi jenis tanah yang pantai.
berbeza dengan Merekodkan
menjalankan 5
perbezaan kandungan
9.2. penyiasatan bagi contoh tanah
3 yang berbeza.
Menjelaskan
pemerhatian tentang 6 Berkomunikasi dengan
bentuk muka bumi dan meramalkan kegunaan
tanah melalui lakaran, tanah dan
penulisan, TMK atau menjelaskan
lisan. berdasarkan
pengetahuan tentang
kandungan tanah.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 34-36 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan bentuk
10.1 Murid boleh: 1 Nota: Bongkah bentuk asas
asas iaitu segitiga, segi
boleh dibina dengan
Binaan daripada empat sama, segi
Mengenal pasti bentuk menggunakan kad manila atau
bongkah bentuk asas empat tepat dan
asas iaitu segitiga, segi kotak.
10.1. bulatan.
1 empat sama, segi empat
tepat dan bulatan. Mengenal pasti
2
bongkah iaitu kubus,
Mengenal pasti bongkah kuboid, piramid, prisma,
bentuk asas iaitu kubus, kon, silinder dan sfera.
10.1. kuboid, piramid, prisma,
2 kon, silinder dan sfera.
3 Melakar bongkah
Mereka bentuk objek bentuk asas.
atau struktuk
menggunakan bongkah Membina objek atau
10.1. 4
bentuk asas. struktur menggunakan
3
bentuk asas dan
Menaakul kepentingan bongkah.
pelbagai bentuk
10.1. bongkah. 5 Berkomunikasi untuk
4 menerangkan objek
Menjelaskan atau struktur yang
pemerhatian tentang dibina.
hasil binaan melalui
lakaran, TMK, penulisan 6 Menaakul kepentingan
10.1. atau lisan. pelbagai bentuk
5 bongkah dalam
kehidupan.

CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023


(KUMPULAN A: 09.12.2022 - 31.12.2022, KUMPULAN B: 10.12.2022 - 31.12.2022)
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 37-39 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan bentuk
10.1 Murid boleh: 1 Nota: Bongkah bentuk asas
asas iaitu segitiga, segi
boleh dibina dengan
Binaan daripada empat sama, segi
Mengenal pasti bentuk menggunakan kad manila atau
bongkah bentuk asas empat tepat dan
asas iaitu segitiga, segi kotak.
10.1. bulatan.
1 empat sama, segi empat
tepat dan bulatan. Mengenal pasti
2
bongkah iaitu kubus,
Mengenal pasti bongkah kuboid, piramid, prisma,
bentuk asas iaitu kubus, kon, silinder dan sfera.
10.1. kuboid, piramid, prisma,
2 kon, silinder dan sfera.
3 Melakar bongkah
Mereka bentuk objek bentuk asas.
atau struktuk
menggunakan bongkah Membina objek atau
10.1. 4
bentuk asas. struktur menggunakan
3
bentuk asas dan
Menaakul kepentingan bongkah.
pelbagai bentuk
10.1. bongkah. 5 Berkomunikasi untuk
4 menerangkan objek
Menjelaskan atau struktur yang
pemerhatian tentang dibina.
hasil binaan melalui
lakaran, TMK, penulisan 6 Menaakul kepentingan
10.1. atau lisan. pelbagai bentuk
5 bongkah dalam
kehidupan.
RPT SAINS (SK) TAHUN 1 2022/2023

40 ULANGKAJI
41 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

42-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023


(KUMPULAN A: 17.02.2023 - 11.03.2023, KUMPULAN B: 18.02.2023 - 12.03.2023)

Anda mungkin juga menyukai