Anda di halaman 1dari 26

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 297

Mc lc
T4-1 V TR CNG TRNH .................................................................................... 1
T4-1.1 Xc nh v tr cng trnh........................................................................................... 1
T4-1.2 Xc nh hng cng trnh ........................................................................................ 2
T4-1.3 To hng nhn mt ng cho cng trnh ................................................................. 6
T4-2 D N MU TEMPLATE PROJECT ........................................................ 8
T4-2.1 LU TR D N MU ......................................................................................... 8
T4-2.2 CHUYN CC TIU CHUN T D N NY SANG D N KHC ............ 10
T4-2.2.1 L thuyt chung ...................................................................................................... 10
T4-2.2.2 V d vi hai D n Project - Project ..................................................................... 12
T4-2.2.3 Chuyn i t D n sang tp Th vin Project Family ..................................... 14
T4-3 S DNG CC BN V AUTOCAD TRONG REVIT .................................. 17
T4-3.1 PHN L THUYT NHP BN V T AUTOCAD .......................................... 17
T4-3.1.1 Chun b bn v AutoCAD ..................................................................................... 17
T4-3.1.2 Nhp bn v vo khung nhn mt bng .................................................................. 20
T4-3.1.3 X l bn ACAD trong Revit ................................................................................. 23
T4-3.2 XY DNG M HNH REVIT T CC BN V AUTOCAD ........................... 24
T4-3.2.1 To li trc theo ACAD trong mt bng tng ...................................................... 24
T4-3.2.2 a bn v vo mt ng ly cao ................................................................. 28
T4-3.2.3 Dng m hnh trn mt bng theo bn AutoCAD .................................................. 30
T4-3.2.4 S dng bn v AutoCAD trong bn m t chi tit ca Revit................................ 32
T4-3.3 DNG ATOCAD TRONG TO MU TH VIN ................................................ 34
T4-3.3.1 Dng khung tn AutoCAD cho Revit..................................................................... 34
T4-3.3.2 Dng bn AutoCAD thit k m hnh th vin ................................................. 37
T4-3.4 Kt lun ..................................................................................................................... 39
T4-4 CC PHNG N THIT K DESIGN OPTIONS ................................... 40
T4-4.1 TO B PHNG N THIT K ......................................................................... 40
T4-4.1.1 To b phng n thit k - Design Options Sets .................................................. 41
T4-4.1.2 Xa b phng n hoc phng n ........................................................................ 43
T4-4.2 TO HNH KHI CC THNH PHN KIN TRC CA CC PHNG N 44
T4-4.2.1 Cho hin th m hnh ca phng n thit k trn m hnh chnh.......................... 44
T4-4.2.2 To m hnh cho cc phng n............................................................................. 45
T4-4.2.3 To phng n p ................................................................................................. 48
T4-4.2.4 Chuyn phng n thit k thay th thnh phng n gc..................................... 50
T4-4.2.5 Sa m hnh ca phng n ................................................................................... 50
T4-4.2.6 Chuyn i tng m hnh thit k t m hnh chnh sang m hnh phng n.... 52
T4-4.2.7 Chuyn i tng m hnh thit k t phng n ny sang phng n khc ........ 54
T4-4.2.8 Chuyn cc i tng m hnh ca phng n thnh cc i tng ca m hnh chnh ..... 55
T4-4.2.9 Chn i tng khi c cc phng n thit k .................................................. 56
T4-4.2.10 Cc i tng khng c a vo phng n thit k ....................................... 57
T4-4.3 CC PHNG N THIT K V CC CNG VIC LIN QUAN .................. 57
T4-4.3.1 Xy dng m hnh chnh khi c phng n thit k .......................................... 57
T4-4.3.2 To khung nhn khi c cc phng n thit k ....................................................... 57
T4-4.3.3 Phng n thit k vi vic to phng v din tch ................................................ 58
T4-5 CHUYN TNG .................................................................................. 58
T4-5.1 TO TNG KNH GIA TNG GCH .......................................................... 58
T4-5.2 TO TNG CONG DI ON DC .............................................................. 62
T4-5.3 TO BC TNG NHIU VI VT LIU KHC NHAU ............................. 67
Nguyn Vn Thip

298 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc


T4-5.4 TO KIU TNG HOA BNG CURTAIN WALL PANEL .............................. 72
T4-5.4.1 To hnh th vin .................................................................................................... 73
T4-5.4.2 S dng panel th vin ........................................................................................... 74
T4-5.5 TO BC TNG GM CC KHI C B DY KHC NHAU ..................... 76
T4-5.5.1 Khi ng lnh to mu khi.................................................................................. 76
T4-5.5.2 To tham bin cho hnh khi .................................................................................. 77
T4-5.5.3 V hnh khi............................................................................................................ 79
T4-5.5.4 To th vin tm tng knh Curtain Wall Panel ................................................ 81
T4-5.5.5 To tng ................................................................................................................ 83
T4-5.6 THIT K HNG RO MT CO ........................................................................ 86
T4-5.7 TI SAO CA KNH KHNG HIN TRN THANH SELECTION .................... 91
T4-5.8 TO CH TRN TNG HOC MT BT K ................................................. 93
T4-5.8.1 To ch chm .......................................................................................................... 93
T4-5.8.2 To ch trn mt cong ............................................................................................ 94
T4-6 THIT K MI NH...................................................................................... 100
T4-6.1 TO MI TN SNG ............................................................................................. 100
T4-6.2 TO CA S MI ................................................................................................... 102
T4-6.2.1 Dng tng v to mi ca s ................................................................................ 102
T4-6.2.2 Khot thng mi chnh............................................................................................ 105
T4-6.3 DNG H THNG DM TO X G, N TAY ....................................... 106
T4-6.3.1 To n tay ............................................................................................................. 106
T4-6.3.2 To x g ................................................................................................................ 109
T4-6.4 TO MI NGI VIT NAM BNG MASS ........................................................... 111
T4-6.4.1 To hnh vin ngi .................................................................................................. 111
T4-6.4.2 To mi nh trong d n ......................................................................................... 113
T4-6.5 TO MI NGI BNG SLOPED GLAZING V NGI B P NC HOC G MI ... 116
T4-6.5.1 To th vin vin ngi bng Metric Curtain Wall Panel ........................................ 116
T4-6.5.2 To vin ngi cho mi dc i din ........................................................................ 118
T4-6.5.3 a vin ngi vo mi ............................................................................................ 118
T4-6.5.4 To m hnh th vin vin ngi p nc (ngi b) .................................................. 121
T4-6.5.5 To dy ngi p nc................................................................................................ 123
T4-6.5.6 a g mi vo mi ................................................................................................ 126
T4-10 THIT K CU THANG V LAN CAN ....................................................... 128
T4-10.1 VN GP PHI KHI TO CU THANG...................................................... 128
T4-10.1.1 Cu thang to bng Boundary Lines b li............................................................ 128
T4-10.1.2 Cch to cu thang ngoi hoc cu thang c chiu ngh hai u .......................... 130
T4-10.2 TO LAN CAN KNH CHO CU THANG TRN HOC CONG ..................... 137
T4-10.2.1 To bin dng thanh dc bng knh ...................................................................... 137
T4-10.2.2 To cu thang v lan can....................................................................................... 141
T4-10.3 TO LAN CAN TRN TNG ............................................................................ 143
T4-10 CC MU TH VIN ................................................................................. 148
T4-10.1 NGHA CC THAM S TRONG M HNH TH VIN ................................ 148
T4-10.1.1 ngha cc tham s .............................................................................................. 149
T4-10.1.2 Cc tham s ph thuc .......................................................................................... 152
T4-10.2 X L CC MU TH VIN .............................................................................. 152
T4-10.2.1 Lu cc mu th vin trong d n thnh cc tp ring ......................................... 152
T4-10.2.2 Xa cc th vin khng dng n......................................................................... 154
T4-10.2.3 Dng lnh Purge Unused g b cc i tng cha dng n ............................. 154
T4-10.3 TO TM CONG C THAM S .......................................................................... 155
Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 299


T4-10.3.1 To cc mt phng lm vic v cho tham s ........................................................ 155
T4-10.3.2 V cc ng dng hnh ....................................................................................... 157
T4-10.3.3 V bin dng ......................................................................................................... 159
T4-10.3.4 To hnh khi ........................................................................................................ 160
T4-10.3.5 V d to mi u ao ........................................................................................... 162
T4-10.4 TO MU BU CA S ..................................................................................... 164
T4-10.4.1 M tp mu ........................................................................................................... 164
T4-10.4.2 To cc mt phng tham chiu gii hn bin dng tit din thanh ngang ............ 165
T4-10.4.3 To mt phng gii hn chiu di thanh ngang .................................................... 168
T4-10.4.4 V bin dng thanh ngang .................................................................................... 169
T4-10.4.5 To mt phng gii hn cho khi gia .............................................................. 171
T4-10.4.6 V bin dng khi gia ......................................................................................... 172
T4-10.4.7 Tip tc hon thin hnh dng khi gia .............................................................. 174
T4-10.4.8 To kiu mu vi kch thc khc nhau............................................................... 176
T4-10.4.9 a mu vo bn v ............................................................................................. 177
T4-10.5 TO MI CONG U AO BNG HNH KHI .............................................. 180
T4-10.5.1 To cc mt phng khng ch kch thc ............................................................ 181
T4-10.5.2 To hnh khi c bn ............................................................................................ 183
T4-10.5.3 Ct gc to ch un ......................................................................................... 187
T4-10.5.4 To hnh u ao .................................................................................................. 189
T4-10.5.5 Un on u ao ................................................................................................. 192
T4-10.5.6 a hnh khi vo bn v v to mi ................................................................... 194
T4-10.6 TO MU TH VIN DNG THAM BIN KIU YES/NO ............................. 195
T4-10.6.1 Ra lnh to th vin .............................................................................................. 196
T4-10.6.2 To bn mt phng khng ch tm khi trn gn vi tm knh: .......................... 196
T4-10.6.3 To cc mt phng khng ch chiu cao cc khi ................................................ 199
T4-10.6.4 V 1/4 khi tr ca b kp gn vi thanh np ...................................................... 200
T4-10.6.5 V cc khi tr gn vi tm knh.......................................................................... 202
T4-10.6.6 V on ni cc cht ............................................................................................ 204
T4-10.6.7 To ton cm ........................................................................................................ 207
T4-10.6.8 To tham s Yes/No ............................................................................................. 207
T4-10.6.9 To kiu hin th theo tham bin Yes/No ........................................................ 208
T4-10.6.10 Chn khi cn hin th ........................................................................................ 209
T4-10.6.11 To mu th vin tm knh ................................................................................. 211
T4-10.6.12 S dng th vin panel knh trong tng knh ................................................... 215
T4-10.7 TO M HNH TH VIN C THAM S CHO THNH VIN NHM ARRAY ........ 217
T4-10.7.1 Khi ng m hnh th vin ................................................................................. 217
T4-10.7.2 To cc tham bin ................................................................................................. 218
T4-10.7.3 To cc mt phng tham chiu khng ch kch thc .......................................... 222
T4-10.7.4 V khi u thanh dc .......................................................................................... 224
T4-10.7.5 V thn thanh dc ................................................................................................. 224
T4-10.7.6 V thanh ngang ..................................................................................................... 225
T4-10.7.7 To dy thanh dc v gn tham bin .................................................................... 226
T4-10.7.8 Lu tr v s dng ............................................................................................... 228
T4-10.8 TO V S DNG MU TH VIN METRIC CURTAIN PANEL PATTERN BASED..................... 230
T4-10.8.1 To hnh trong th vin mnh ghp...................................................................... 232
T4-10.8.2 To khi v gn th vin ...................................................................................... 234
T4-11 THIT K MU CA I V CA S ................................................................... 236
T4-11.1 TO MU CA S C HNH DNG BT K ................................................. 236
Nguyn Vn Thip

300 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc


T4-11.2 TO V B TR L SCH CA CHP ............................................................. 239
T4-13 TO V S DNG CC TP TH VIN RPC ..................................................... 243
T4-13.1 RPC l g? ................................................................................................................ 243
T4-13.2 S dng ArchVision ................................................................................................ 244
T4-13.3 To th vin trong Revit architecture ...................................................................... 245
T4-13 LP H S THIT K ............................................................................... 250
T4-13.1 S DNG KEYNOTE TRONG CC BNG CH THCH ................................. 250
T4-13.1.1 To tp k hiu ..................................................................................................... 250
T4-13.1.2 S dng Keynote khi to m hnh ........................................................................ 253
T4-13.1.3 Ghi keynote cho m hnh ...................................................................................... 256
T4-13.1.4 Sa k hiu keynote .............................................................................................. 258
T4-13.1.5 To bng ch thch bng Keynote ........................................................................ 259
T4-13.2 TO TH VIN CH THCH ............................................................................... 261
T4-13.2.1 Khi ng v v hnh............................................................................................ 261
T4-13.2.2 To cc tham bin ni dung ch thch .................................................................. 263
T4-13.2.3 Gn cc tham bin ni dung ch thch .................................................................. 265
T4-13.2.4 Th a k hiu ch thch vo d n.................................................................... 267
T4-13.2.5 To tham bin cho hin th k hiu v ni dung ch thch ................................... 268
T4-13.2.6 Gn tham bin Graphics cho cc i tng trong k hiu .................................... 270
T4-13.2.7 To kiu ghi k hiu ............................................................................................. 272
T4-13.2.8 a k hiu vo d n .......................................................................................... 274
T4-13.2.9 To bng ch thch................................................................................................ 276
T4-13.3 CC LOI BNG THNG K TRONG REVIT .................................................. 278
T4-13.3.1 Bng thng k khi lng o p ....................................................................... 278
T4-13.3.2 Hin th tng s ca m hnh cng kiu trong mt tng ....................................... 280
T4-13.3.3 Sp xp bng thng k theo thng s t to ......................................................... 283
T4-13.3.4 Thm ct gi thnh - Cost v tng tin - Total Cost cho bng thng k............... 290
T4-13.3.5 Nhm tiu ct trong bng thng k ................................................................. 295
Ht tp 4.

1.1

TO MU TH VIN DNG THAM BIN KIU YES/NO

c v d minh ha, ti gii thiu cch to ra th vin tm knh (Curtain Panel) cho tng
knh, knh c b kp gc nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 301


Trong b kp gc ny, chng ta thy mi gc tm knh phn b kp ni vi thanh np l 1/4
khi tr cn cc b phn khc khng thay i. Chng ta c th to m hnh c tng gc mt,
nhng nh vy khng chuyn nghip.
khai thc cc tnh nng ca Revit, chng ta dng tham bin kiu Yes/No th hin b kp
gc ti tng gc knh.
T tng l: to ra mt cm b kp y c bn gc, khi t vo gc no th chn kiu
hin phn m hnh tng ng thng qua tham bin Yes/No (cho hin hay khng).
Hnh di minh ha b kp ti mt gc tm knh .

Hnh di l b kp y c 4 phn.

1.1.1
1.
2.

Ra lnh to th vin
Ra lnh: New Family.
Hp thoi Open tp mu hin ra, chn tp mu l Metric Generic Model nh hnh
di, nhn Open.

Nguyn Vn Thip

302 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

3.

1.1.2

Ra lnh Save, lu tr bn v vi tn: kep-kinh.

To bn mt phng khng ch tm khi trn gn vi tm


knh:

1.

M khung nhn mt ng chnh din (Front).

2.
3.

Ra lnh Home Reference Plane


V bn mt phng nh hnh di.

4.

To tham s kch thc khng ch:


Ra lnh to tham s Home Family Type.

Nguyn Vn Thip

(phm tt RP).

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 303

Hp thoi hin ra. Nhn nt Add ti nhm Parameter thm tham s.

Hp thoi tip theo hin ra. t tn tham s v chn cc phng n nh hnh di.
Nhn OK.

Tr li hp thoi trc, cho gi tr ca tham bin khoang cach chot = 100mm.

Nguyn Vn Thip

304 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

5.

Nhn OK.
Gn tham bin cho khong cch gia cc mt phng tham chiu:
Ra lnh ghi kch thc. Ghi cc kch thc cho cc mt phng tham chiu va to.
Nhn vo kch thc ghi, chn tham bin khoang cach chot ti Label.

Gn cho tt c cc kch thc ni trn.

1.1.3

To cc mt phng khng ch chiu cao cc khi

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 305


1.
2.

M khung nhn mt bng Ref. Level.


Nhn chn mt phng nm ngang. i tn thnh mat-tam-kinh. Chn cc thng s nh
hnh di.

3.

V mt phng nm ngang, cho kch thc cch mt phng gc l 8mm (chiu cao khi
tr gn vo bn kia mt knh). Ghi kch thc c nh v kha li.

4.

To tham s chiu dy knh: be day kinh. Cho gi tr = 12mm.

5.

V tip mt phng ngang xc nh chiu dy tm knh. Gn kch thc cch mt knh l


tham s be day kinh.

Nguyn Vn Thip

306 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

6.

1.1.4

Tip tc v cc mt phng khc v cho kch thc nh hnh di.

V 1/4 khi tr ca b kp gn vi thanh np

cc bn d hnh dung, ti nh du khi ti nh di y.

1.
2.
1.
2.

M khung nhn chnh din Elevations (Elevation1) Front.


Ra lnh Home Extrusion.
V vng trn c tm ti giao im hai mt phng trc chnh, bn knh = 25mm.
Nhn nh du Visible v Center Mark Visible ti thanh Properties.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 307

5.

Dng lnh Align, gn cc du tm vng trn vi cc mt phng.


V cc on thng ni tm vi vng trn, dng lnh Split, ct vng trn sau dng
Trim, ct vng trn cn 1/4 vng trn.
Cho gi tr Extrusion End = 25mm.

6.
7.
8.

Nhn Finish Edit Mode


, kt thc to khi.
M khung nhn mt bng Ref. Level..
Dng lnh Align, gn mp ca khi vi mt phng di cng.

3.
4.

Nguyn Vn Thip

308 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc


9.

1.1.5

Tip tc dng lnh Align, gn mp trn ca khi vi mt phng th 2, kha li nh


hnh di.

V cc khi tr gn vi tm knh

Cc khi c nh du trong hnh di.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M khung nhn chnh din Elevations (Elevation1) Front.


Ra lnh Home Extrusion.
V vng trn c tm ti giao im hai mt phng ngoi cng, bn knh = 25mm.
Nhn nh du Visible v Center Mark Visible ti thanh Properties.
Dng lnh Align, gn cc du tm vng trn vi cc mt phng.
Cho gi tr Extrusion End = 6mm.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 309

7.
8.
9.

Nhn Finish Edit Mode


, kt thc to khi.
M khung nhn mt bng Ref. Level.
Dng lnh Align, gn cc mp ca khi va to vi cc mt phng nh hnh di.

10. Tip tc v cc khi khc bng cc bc 1 n 9. Kt qu nhn mt bng nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

310 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

1.1.6

V on ni cc cht

on ni l khi nh du trong hnh di.

Khi ny c tit din hai u kch thc khc nhau nn chng ta phi dng lnh Sweep Bend.
to ng dn chnh xc, chng ta thc hin nh sau:
1. To cc mt phng khng ch hai u mt ca ng dn:
M khung nhn mt ng Front.
V cc mt phng nh hnh di.

To mt tham bin mi cho khong cch gia cc mt phng bng nhau.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 311

Ghi kch thc khong cch v gn tham bin nh hnh di.

2.

V hnh khi:
Ra lnh Home Sweep Blend.
Nhn

Nhn Finish Edit Mode

, v ng dn nh hnh di.

, kt thc v ng dn.

Nguyn Vn Thip

312 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

Nhn Select Profile 1


bin dng th nht nh hnh di.

Nhn Finish Edit Mode

, nhn Edit Sketch

, kt thc v bin dng 1.

Nhn Select Profile 2


bin dng th nht nh hnh di.

, nhn Edit Sketch

Nhn Finish Edit Mode

, kt thc v bin dng 2.

Nhn Finish Edit Mode

, kt thc lnh, khi c to ra nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

, v

, v

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 313

1.1.7
1.
2.

1.1.8

To ton cm
M khung nhn chnh din Elevations (Elevation1) Front.
Dng lnh Mirror to ra cc khi khc nh hnh di.

To tham s Yes/No

1.
2.

Ra lnh to tham s Home Family Type.


Hp thoi hin ra, nhn Add, thm tham s.

3.

Ti hp thoi Parameter Properties, chn:


Group parameter under: nhm tham s. Chn Construction.
Type of Parameter: chn Yes/No.
Name: t tn goc tren ben phai.

4.

Nhn OK.
Nguyn Vn Thip

314 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc


5.

Tip tc thm tham s: goc tren ben trai, goc duoi ben trai, goc duoi ben phai.

6.

Nhn Apply, kt thc to tham bin.

1.1.9

To kiu hin th theo tham bin Yes/No

1.
2.

Ti hp thoi Family Type, nhn New


Hp thoi hin ra, t tn kep goc tren ben trai. Nhn OK.

3.

Tr li hp thoi trc, nhn nh du ON tham bin goc tren ben trai, cc tham bin
khc trng. Nhn Apply.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 315


7.

Tip tc to kiu: kep goc tren ben phai, kep goc duoi ben trai, kep goc duoi ben
phai.

4.

Nhn OK, kt thuc to tham bin v kiu.

1.1.10

Chn khi cn hin th

1.

Nhn chn khi phn t gc ca cm kp gc, nhn nt ti thng s Visible trn thanh
Properties, nh hnh di.

2.

Hp thoi hin ra. Theo nh trn hnh, phn m hnh c chn khi gn vo tm knh
n s nm ti gc di bn phi, do ti hp thoi, nhn chn goc duoi ben phai,
nhn OK.

Nguyn Vn Thip

316 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

3.

Tip tc lm tng t vi cc phn khc ca m hnh.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 317

4.

1.1.11

Lu tr th vin sn sng s dng.

To mu th vin tm knh

Trong mc ny, chng ta to mu th vin tm knh cho cc panel knh ca tng, knh c
dng mu th vin b kp gc va to. Nh vy, b kp gc l th vin c s dng trong mt
m hnh th vin khc.
1. Ra lnh: New Family.
2. Hp thoi Open tp mu hin ra, chn tp mu l Metric Curtain Wall Panel nh
hnh di, nhn Open.

3.

M khung nhn Exterior.


Nguyn Vn Thip

318 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc


4.
5.

Ra lnh Home Extrusion.


Nhn Set, chn mt phng lm vic: Reference Plane: Center (Front/Back). Nhn
OK.

6.

V bin dng v kha vi cc mt phng nh hnh di.

7.

Cho b dy v chn vt liu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 319

8.
9.
10.
11.

Nhn Finish Edit Mode


, kt thc lnh.
M khung nhn mt bng Ref. Level.
Ra lnh Home Component.
a th vin kp knh vo.

12. Nhn chn cc kiu cho cc gc:

Nguyn Vn Thip

320 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc

13. Mi gc chn mt kiu. a con tr nhn vo cc v tr bt k trn tm knh. Khi ht 4


gc th thi.
14. Nhn Modify, kt thc lnh.

15. M khung nhn Exterior.


16. Dng lnh Move di chuyn cc m hnh kp v ng v tr ti cc gc.

17. Ghi kch thc t tm khi tr con n mp knh, kha li. Thc hin vi tt c cc gc.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Tp 3 Mc lc 321

18. Ra lnh Save, lu tr tp.

1.1.12
1.
2.

S dng th vin panel knh trong tng knh


To tng.
Chn kiu tng l tng knh hoc knh.

Nguyn Vn Thip

322 Autodesk Revit Architecture Tp 4 Mc lc


3.
4.
5.

a tp th vin panel knh vo d n.


Nhn tri chut vo tng knh. Nhn Edit type ti thanh Properties.
Ti hp thoi, chn th vin tm knh a vo ti thng s Curtain Panel.

6.

Kt qu nh hnh di.

Ht bi ny.

Nguyn Vn Thip